Zaoczne Policealne Studium Finansów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1973.15.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1973 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 września 1973 r.
w sprawie Zaocznego Policealnego Studium Finansów

Na podstawie § 6 ust. 1, § 8 i § 21 ust. 1 uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1964 r. w sprawie niektórych zasad dotyczących prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego (Monitor Polski Nr 58, poz. 274 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zaoczne Pomaturalne Studium Finansów, prowadzone dotychczas na podstawie zarządzenia Nr 13 Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1967 r. w sprawie Zaocznego Pomaturalnego Studium Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 1, poz. 3), otrzymuje nazwę Zaoczne Policealne Studium Finansów.
2.
Zaoczne Policealne Studium Finansów, zwane dalej PSF, stanowi stałą formę dokształcania pracowników - absolwentów średnich szkół nieekonomicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych banków, zakładów ubezpieczeń oraz w wydziałach finansowych prezydiów rad narodowych.
3.
Celem PSF jest umożliwienie młodym pracownikom - absolwentom średnich szkół nieekonomicznych uzyskania wiedzy ekonomiczno-finansowej na poziomie niezbędnym dla wykonywania funkcji służbowych w jednostkach, o których mowa w ust. 2.
4.
Plan nauczania PSF określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§  2.
1.
Kierownikiem PSF jest dyrektor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów.
2.
Realizacja programu nauczania PSF odbywa się w formie zajęć dydaktycznych prowadzonych w punktach konsultacyjnych PSF, zwanych dalej punktami konsultacyjnymi oraz samokształcenia słuchaczy. Plan zajęć PSF określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§  3.
1.
Organizatorami punktów konsultacyjnych są określone przez dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia w Ministerstwie Finansów wydziały finansowe prezydiów rad narodowych stopnia wojewódzkiego lub oddziały wojewódzkie Narodowego Banku Polskiego.
2.
Na czele punktu konsultacyjnego stoi kierownik, który jest odpowiedzialny za właściwy przebieg całokształtu działalności szkoleniowej zgodnie z programem nauczania i regulaminem studiów PSF.
3.
Kierownika punktu konsultacyjnego powołuje dyrektor Departamentu Kadr i Szkolenia w Ministerstwie Finansów na wniosek organizatora.
4.
Do prac administracyjno-gospodarczych organizator punktu konsultacyjnego powołuje sekretarza punktu, który w zakresie swoich obowiązków podlega kierownikowi punktu konsultacyjnego.
§  4.
1.
Czas trwania cyklu nauki na PSF ustala się na 21 miesięcy (4 semestry) z przerwą wakacyjną (lipiec i sierpień).
2.
Cykl nauki na PSF rozpoczyna się we wrześniu, a egzamin końcowy odbywa się w maju.
§  5.
1.
Liczbę słuchaczy dla każdego kolejnego cyklu nauki na PSF oraz dla poszczególnych punktów konsultacyjnych ustala każdorazowo dyrektor Departamentu Kadr i Szkolenia w Ministerstwie Finansów.
2.
Warunkiem przyjęcia na PSF jest ukończenie średniej szkoły nieekonomicznej, uregulowany obowiązek odbycia wstępnego stażu pracy oraz pozytywna ocena wyników dotychczasowej pracy. Pierwszeństwo przyjęcia przysługiwać będzie pracownikom wyróżniającym się wzorową postawą w pracy.
3.
Kandydatów na PSF przyjmuje kierownik punktu konsultacyjnego na podstawie pisemnego skierowania zakładu pracy, w którym kandydat jest zatrudniony. Do skierowania powinny być dołączone: podanie kandydata o przyjęcie, zaświadczenie o uregulowanym obowiązku odbycia wstępnego stażu pracy, odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz opinia zawodowa.
§  6.
1.
Przyjęci na PSF pracownicy są zorganizowani w grupy.
2.
Ilość grup w punkcie konsultacyjnym nie może być większa niż 2 w każdym cyklu nauki.
3.
Liczba słuchaczy w grupie nie może być mniejsza niż 20 osób i nie może przekraczać 40 osób.
4.
W przypadku niemożności skompletowania w danym województwie pełnej grupy słuchaczy, kandydaci na PSF mogą być włączeni do grupy zorganizowanej w punkcie konsultacyjnym najbliższego województwa.
§  7.
Studia odbywają się według regulaminu, stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.
§  8.
Słuchacze PSF korzystają ze zbiorów materiałów szkoleniowych (podręczników, skryptów, przewodników metodycznych) znajdujących się w bibliotece organizatora PSF.
§  9.
Dokumentem stwierdzającym uczestnictwo w PSF oraz przebieg nauki jest indeks wystawiony przez punkt konsultacyjny. Wzór indeksu określa załącznik Nr 4 do zarządzenia.
§  10.
1.
Nauka na PSF kończy się egzaminem pisemnym i ustnym.
2.
Ogólna ocena wyników egzaminu pisemnego i ustnego decyduje o wydaniu świadectwa ukończenia PSF.
3.
W przypadku negatywnej oceny egzaminu może być on powtórzony na dodatkowej sesji egzaminacyjnej.
§  11.
1.
Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną w składzie: przewodniczący i 4 członków.
2.
Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolenia w Ministerstwie Finansów powołuje przewodniczącego komisji oraz zatwierdza członków komisji egzaminacyjnej na wniosek kierownika punktu konsultacyjnego, przedstawiony w porozumienia z właściwym terenowo kuratorium okręgu szkolnego.
3.
Regulamin egzaminu na PSF określa załącznik Nr 5 do zarządzenia.
4.
Ukończenie PSF stwierdza się świadectwem. Wzór świadectwa określa załącznik Nr 6 do zarządzenia. Z upoważnienia dyrektora Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów świadectwo podpisuje organizator punktu konsultacyjnego.
§  12.
Absolwentom PSF będą przysługiwać:

- w służbie resortu finansów uprawnienia absolwentów średnich szkół ekonomicznych - technika ekonomisty o specjalności finanse i rachunkowość,

- prawo pierwszeństwa do awansu w najbliższym terminie awansowym.

§  13.
Wykładowcy, przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnych otrzymują za wykonane czynności wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla kursów III stopnia w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1964 r. w sprawie niektórych zasad dotyczących prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego (Monitor Polski Nr 58, poz. 274 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzeniu Nr 14 Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 18 maja 1966 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzeń za opracowanie programów szkolenia kursowego oraz innych pomocy naukowych, za ocenę prac konsultacyjnych (kontrolnych) oraz wynagrodzenie niektórych pracowników niepełnozatrudnionych na korespondencyjnych (zaocznych) kursach szkolenia lub doskonalenia zawodowego (Dz. Urz. Kom. Pracy i Płac Nr 4/30, poz. 7).
§  14.
Kierownicy i sekretarze punktów konsultacyjnych są wynagradzani jak kierownicy i sekretarze kursów III stopnia, a mianowicie:

- w punktach obejmujących 1 grupę słuchaczy, według załącznika Nr 3 do uchwały wymienionej w § 13,

- w punktach obejmujących 2 grupy słuchaczy, według § 4 zarządzenia Nr 14 Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac wymienionego w § 13.

§  15.
Przy przyznawaniu pracownikom nagród za osiągnięcia w pracy zawodowej należy uwzględniać w odniesieniu do słuchaczy PSF również wyniki w nauce, a w odniesieniu do kierowników i sekretarzy punktów konsultacyjnych - ich osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne.
§  16.
1.
Słuchaczom PSF przysługuje na analogicznych zasadach jak uczestnikom kursokonferencji, stosownie do przepisów uchwały wymienionej w § 13 i zarządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1965 r. w sprawie finansowania i księgowania wydatków na szkolenie kursowe i doskonalenie zawodowe (Monitor Polski Nr 38, poz. 215 i z 1968 r. Nr 10, poz. 62):
1)
zwrot kosztów podróży do punktu konsultacyjnego i z powrotem,
2)
diety za czas podróży i pobytu na zajęciach,
3)
zwrot kosztów noclegów w czasie pobytu na zajęciach.
2.
Wynagrodzenie wykładowców, kierowników i sekretarzy punktów konsultacyjnych oraz członków komisji egzaminacyjnych, jak również koszty pomocy naukowych, będą pokrywane z budżetu centralnego.
3.
Koszty podróży, o których mowa w ust. 1, będą pokrywane ze środków własnych zakładów pracy, w których słuchacze są zatrudnieni.
§  17.
Nadzór nad realizacją programu nauczania pod względem merytorycznym i dydaktycznym w poszczególnych punktach konsultacyjnych sprawować będzie dyrektor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów przy pomocy powołanego opiekuna dla każdego punktu konsultacyjnego lub delegowanych w tym celu pracowników Ministerstwa Finansów albo zainteresowanych central banków i zakładów ubezpieczeń.
§  18.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Nr 13 Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1967 r. w sprawie Zaocznego Pomaturalnego Studium Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 1, poz. 3),
2)
pismo okólne Nr KA 322/2/67 z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie Regulaminu Studiów Zaocznego Pomaturalnego Studium Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 1, poz. 6),
3)
pismo okólne Nr KA 334/12/68 z dnia 7 maja 1968 r. w sprawie egzaminu w Zaocznym Pomaturalnym Studium Finansów.
§  19.
Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 września 1973 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

PLAN NAUCZANIA ZAOCZNEGO POLICEALNEGO STUDIUM FINANSÓW

Lp.Przedmioty nauczaniaOgólna liczba godzinLiczba godzin wykładów, ćwiczeń, konsultacji, repetycji i kolokwiówLiczba godzin samodzielnej (domowej) pracy słuchacza
Razemw semestrachRazemw semestrach
IIIIIIIVIIIIIIIV
1.Ekonomia polityczna socjalizmu23070262216616060603010
2.Finanse i kredyt3251002040251522545906030
3.Podstawy rachunkowości300903030201021070704030
4.Wybrane zagadnienia statystyki70201010--502525--
5.Wybrane zagadnienia prawa652020---4545---
6.Kultura pracy186-22212-444
7.Przedmiot specjalistyczny dostosowany do potrzeb organizacyjnych jednostek resortu finansów15060--303090--4545
1) Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
2) Finanse i rachunkowość rad narodowych
3) Ekonomika i organizacja ubezpieczeń
Razem1.1533661061049363792245249179119

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

PLAN ZAJĘĆ POLICEALNEGO STUDIUM FINANSÓW

SemestrPrzedmioty nauczaniaLiczba godzin zajęć
I zajęcieII zajęcieIII zajęcieIV zajęcieV zajęcie
wykładyćwiczenia i innewykładyćwiczenia i innewykładyćwiczenia i innewykładyćwiczenia i innewykładyćwiczenia i innekol.
IEkonomia polityczna socjalizmu32323232312
Finanse i kredyt22221322112
Podstawy rachunkowości24241515132
Wybrane zagadnienia statystyki1-1111111-2
Wybrane zagadnienia prawa3-313-31312
IIEkonomia polityczna socjalizmu32313231112
Finanse i kredyt35353535332
Podstawy rachunkowości24241515132
Wybrane zagadnienia statystyki1-1111111-2
Kultura pracy--------2--
IIIEkonomia polityczna socjalizmu2-2-2-31312
Finanse i kredyt32232323212
Podstawy rachunkowości22131313112
Kultura pracy--------2--
Przedmiot specjalistyczny: *)
1) Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw52525253522
2) Finanse i rachunkowość rad narodowych43434343422
IV3) Ekonomika i organizacja ubezpieczeń34343444342
Ekonomia polityczna socjalizmu--2-22 kol.Egzamin końcowy
Finanse i kredyt4-4-412 kol.
Podstawy rachunkowości122212 kol.
Kultura pracy11----
Przedmiot specjalistyczny:
1) Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw5261512 kol.
2) Finanse i rachunkowość rad narodowych4343442 kol.
3) Ekonomika i organizacja ubezpieczeń3434332 kol.
*) dostosowany do potrzeb organizacyjnych jednostek resortu finansów

Objaśnienie:

kol. = kolokwium

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

REGULAMIN STUDIÓW

Zaocznego Policealnego Studium Finansów (PSF)

I.

Rekrutacja na PSF

1.
Rekrutację kandydatów do PSF przeprowadzają zakłady pracy spośród swoich pracowników.
2.
Kandydaci na PSF powinni spełniać następujące warunki:
1)
posiadać świadectwo ukończenia średniej szkoły nieekonomicznej,
2)
posiadać uregulowany obowiązek odbycia wstępnego stażu pracy,
3)
wykazywać się pozytywnymi osiągnięciami w pracy.
3.
Na PSF należy kierować tych pracowników, którzy są zatrudnieni lub przewidziani do zatrudnienia na stanowiskach, na których wymagana jest znajomość zagadnień ekonomiczno-finansowych.

II.

Organizacja nauczania na PSF

4.
Zajęcia na PSF odbywają się w oparciu o plan i program nauczania.
5.
Podstawową formą studiów jest samodzielna praca słuchaczy PSF w oparciu o odpowiednie podręczniki i skrypty, ukierunkowywana wskazówkami metodycznymi udzielonymi przez wykładowców na bezpośrednich zajęciach dydaktycznych.
6.
Zajęcia w punktach konsultacyjnych powinny odbywać się według planu zajęć w oparciu o który opracowuje się rozkład zajęć na każdy semestr. Kierownik punktu konsultacyjnego przesyła Ośrodkowi Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów terminarz zajęć na 10 dni przed rozpoczęciem semestru, a szczegółowy rozkład zajęć na 10 dni przed rozpoczęciem zajęcia.
7.
Dopuszcza się w zależności od miejscowych potrzeb wprowadzenie zmian w zajęciach przez zastępowanie konsultacji ćwiczeniami lub ćwiczeń konsultacjami.
8.
Celem zajęć jest wyjaśnienie trudniejszych części materiału przewidzianego programem nauczania, pokazanie ewolucji określonych instytucji i pojęć ekonomiczno-finansowych oraz poszczególnych elementów systemu finansowego, przedyskutowanie określonych w programie trudniejszych tematów lub wyjaśnienie wątpliwości w drodze konsultacji zbiorowych, utrwalenie pewnych części materiału nauczania w drodze ćwiczeń oraz sprawdzenie stopnia opanowania przerobionego już poprzednio materiału nauczania w drodze repetycji i zadań kontrolnych z niektórych przedmiotów, zwłaszcza z materiału przewidzianego planem zajęć lub objętego samokształceniem z poprzedniego zajęcia. Prowadzący zajęcia powinni udzielać słuchaczom wskazówek co do tematyki, jej zakresu i metod samodzielnej nauki własnej w okresie między zajęciami.
9.
Stopień przyswojenia wiadomości każdego słuchacza powinien być sprawdzony w drodze:
1)
repetycji (pytań) z każdego przedmiotu przynajmniej jeden raz w ciągu 2 zajęć,
2)
zadań kontrolnych zleconych do opracowania w domu z przedmiotów: finanse i kredyt, podstawy rachunkowości, jak również z przedmiotów specjalistycznych w ilości przewidzianej planem zajęć,
3)
ustnych kolokwiów po każdym semestrze.
10.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania kontrolnego powinien się mieścić w granicach 2-3 godzin pracy domowej słuchacza.
11.
Oceny udziału słuchacza w repetycjach oraz oceny prac kontrolnych i wyniki kolokwiów powinny być notowane w dzienniku zajęć według skali ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny.
12.
Zadania kontrolne powinny być przesiane przez słuchaczy w terminie 14 dni od daty zajęć, na których zlecono to zadanie. Ocenione prace kontrolne zwraca się słuchaczom PSF na najbliższych zajęciach.
13.
Każdy semestr powinien być zaliczony przez słuchacza w drodze kolokwium. Słuchacz, który uzyska ocenę niedostateczną z kolokwium, ma prawo do powtórnego jego składania w ciągu następnego semestru.
14.
Kolokwia przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów równocześnie w ostatnich dwóch dniach zajęć danego semestru w wymiarze czasu określonym w planie zajęć, o którym mowa w ust. 6.
15.
Wyniki kolokwium wpisuje się do indeksu każdego słuchacza.

III.

Prawa i obowiązki słuchaczy PSF

16.
Słuchacze PSF są obowiązani:
1)
uczestniczyć w zajęciach,
2)
uczyć się systematycznie (przynajmniej 2 godziny dziennie) według zaleceń i wskazówek wykładowców,
3)
przygotowywać się do zajęć zgodnie z zaleceniem wykładowców,
4)
prowadzić notatki z zajęć w zeszytach,
5)
brać czynny udział w konsultacjach, ćwiczeniach i repetycjach,
6)
zaliczać kolokwia w ustalonych terminach,
7)
przystąpić do egzaminu.
17.
Każdy słuchacz lub grupa słuchaczy PSF mogą zwracać się pisemnie lub osobiście do wykładowców o udzielenie wskazówek i wyjaśnień w zakresie poszczególnych studiowanych przedmiotów.
18.
Uczestnictwo w czasie zajęć traktowane jest na równi z obowiązkami służbowymi.
19.
Skreśleniu z listy podlegają słuchacze którzy:
1)
nie usprawiedliwią swej nieobecności na zajęciach,
2)
nieobecni są na zajęciach w ciągu jednego semestru chociażby ich nieobecność była usprawiedliwiona,
3)
nie zaliczą dwóch kolejnych semestrów.

Decyzje o skreśleniu podejmuje kierownik punktu konsultacyjnego w porozumieniu z opiekunem (§ 17 zarządzenia) zawiadamiając o niej kierownika zakładu pracy, w którym słuchacz PSF jest zatrudniony.

IV.

Organizatorzy i kierownicy punktów konsultacyjnych

20.
Organizatorzy punktów konsultacyjnych są na swoim terenie koordynatorami w zakresie rekrutacji kandydatów na PSF.
21.
Organizatorzy punktów konsultacyjnych sprawują nad tymi punktami bezpośrednią opiekę i udzielają niezbędnej pomocy organizacyjnej w celu zabezpieczenia jak najlepszych warunków dla prawidłowego funkcjonowania PSF.
22.
Kierownicy punktów konsultacyjnych w zakresie spraw związanych z organizacją i realizacją programu podlegają bezpośrednio dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów.
23.
Kierownik punktu konsultacyjnego jest zwierzchnikiem służbowym uczestników PSF.
24.
Do zadań kierownika punktu konsultacyjnego należy w szczególności:
1)
opracowywanie kalendarzowego planu zajęć na podstawie planu i programu nauczania PSF,
2)
dobór wykładowców i zawieranie z nimi umów o prace zlecone,
3)
kontrola przygotowania się wykładowców do zajęć i przeglądanie przedkładanych mu do wglądu konspektów zajęć,
4)
hospitowanie zajęć oraz analizowanie ich przebiegu ze szczególnym uwzględnieniem repetycji i kolokwiów,
5)
omawianie z wykładowcami spostrzeżeń dotyczących metody i wyników prowadzonych przez nich zajęć,
6)
sprawdzanie obecności słuchaczy na zajęciach oraz ocena ich udziału w repetycjach,
7)
czuwanie nad terminowym zawiadamianiem słuchaczy i ich przełożonych o terminach zajęć,
8)
zawiadamianie zakładów pracy o każdym przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ich pracowników na zajęciach i żądanie usprawiedliwienia lub stosownych wyjaśnień,
9)
informowanie zakładów pracy o niedostatecznych postępach w nauce,
10)
składanie Ośrodkowi Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów sprawozdań z przebiegu pracy punktu konsultacyjnego i w odpisie organizatorowi PSF.

V.

Wykładowcy

25.
Na wykładowców poszczególnych przedmiotów należy angażować pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni i nauczycieli właściwych przedmiotów z techników ekonomicznych. Funkcje wykładowców mogą być również powierzane pracownikom aparatu finansowego posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
26.
Do obowiązków wykładowcy należy:
1)
zapoznanie się z całością programu przedmiotu, który ma wykładać,
2)
porozumiewanie się z innymi wykładowcami w celu zapewnienia maksymalnej korelacji pomiędzy poszczególnymi przedmiotami,
3)
opracowywanie konspektów wykładów, ćwiczeń i kolokwiów oraz przedkładanie tych opracowań kierownikowi punktu konsultacyjnego,
4)
ścisłe przestrzeganie obowiązującego planu zajęć,
5)
zapewnienie zastępstwa w przypadku usprawiedliwionej nieobecności,
6)
prowadzenie obowiązującej dokumentacji (dziennika lekcyjnego, protokółów itp.),
7)
udział w organizowanych przez kierownika punktu konsultacyjnego naradach,
8)
przeprowadzanie repetycji, kolokwiów, ocena zadań kontrolnych i przeprowadzanie egzaminów.

VI.

Sekretariat PSF

27.
Sekretariat PSF prowadzi sekretarz powoływany przez organizatora punktu konsultacyjnego.
28.
Do obowiązków sekretarza w szczególności należy:
1)
zawiadamianie na piśmie słuchaczy o terminach zajęć,
2)
zapewnienie noclegów dla słuchaczy na okres zajęć w punktach konsultacyjnych,
3)
dokonywanie wpisów do indeksów,
4)
przygotowywanie materiału do sprawozdań dla kierownika punktu konsultacyjnego,
5)
przygotowywanie list płac dla wykładowców i dokonywanie wypłat,
6)
załatwianie innych spraw administracyjno-gospodarczych.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 122 Ministra Finansów z dnia 17 września 1973 r. (poz. 41).

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

ZAOCZNE POLICEALNE STUDIUM FINANSÓW

INDEKS

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

REGULAMIN EGZAMINU

na Zaocznym Policealnym Studium Finansów (PSF)

I.

Przepisy ogólne

1.
Celem egzaminu (pisemnego i ustnego) jest stwierdzenie, czy słuchacz opanował wiadomości objęte programem nauczania PSF.
2.
Egzamin pisemny obowiązuje z dwóch przedmiotów:
1)
finanse i kredyt,
2)
podstawy rachunkowości,

i powinien być przeprowadzony w dwóch dniach kolejno po sobie następujących.

3.
Egzamin ustny obowiązuje z czterech przedmiotów:
1)
ekonomia polityczna socjalizmu,
2)
finanse i kredyt,
3)
podstawy rachunkowości,
4)
jeden z przedmiotów specjalistycznych.
4.
Warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu jest zaliczenie wszystkich obowiązujących kolokwiów.
5.
Kierownik punktu konsultacyjnego stwierdza fakt dopuszczenia do egzaminu, zawiadamiając o tym zainteresowanych słuchaczy nie później niż na tydzień przed terminem rozpoczęcia egzaminu pisemnego.
6.
Słuchacz, który uzyska ocenę niedostateczną z ostatniego kolokwium, może być dopuszczony do egzaminu pod warunkiem zaliczenia tego kolokwium przed terminem egzaminu pisemnego.
7.
Słuchacz, który z ważnej przyczyny nie stawił się do egzaminu, bądź którejkolwiek jego części, może przystąpić ponownie do egzaminu na najbliższej sesji egzaminacyjnej.

II.

Komisja Egzaminacyjna

8.
Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej komisją.

Członkami komisji powinni być w zasadzie wykładowcy przedmiotów objętych egzaminem oraz przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych.

9.
Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolenia w Ministerstwie Finansów powołuje na wniosek dyrektora Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów przewodniczącego komisji, którym z reguły powinien być kierownik punktu konsultacyjnego oraz członków komisji w liczbie 4 na wniosek kierownika punktu konsultacyjnego, zgłoszony w porozumieniu z właściwym kuratorium okręgu szkolnego.

W pracach komisji może wziąć udział przedstawiciel Ministerstwa Finansów i przedstawiciel właściwego kuratorium okręgu szkolnego.

10.
Powołanie przewodniczącego komisji i jej członków powinno być dokonane przynajmniej na 15 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu pisemnego.
11.
W pracach komisji biorą udział wszyscy jej członkowie. Uchwały komisji zapadają większością głosów, w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
12.
Przedstawiciel Ministerstwa Finansów oraz przedstawiciel kuratorium okręgu szkolnego posiadają prawo zadawania pytań po wyczerpaniu odpowiedzi na pytania postawione przez członków komisji. Przy ustalaniu oceny z egzaminu ustnego komisja bierze również pod uwagę odpowiedzi zdającego na pytania postawione przez przedstawicieli, o których mowa w zdaniu poprzednim.
13.
W przypadku, gdy przewodniczący komisji lub jej członek z powodu ważnej przyczyny nie może wziąć udziału w egzaminie, organizator punktu konsultacyjnego w porozumieniu z członkami komisji zleca pełnienie obowiązków przewodniczącego jednemu spośród członków komisji a w odniesieniu do członka komisji jednemu spośród wykładowców, zawiadamiając o powyższym Ministerstwo Finansów.
14.
Członków komisji obowiązuje utrzymanie tajemnicy przebiegu narad komisji.
15.
Do ogłoszenia wyników egzaminów uprawniony jest wyłącznie przewodniczący komisji.
16.
Komisja rozwiązuje się po zakończeniu wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów.

III.

Egzamin pisemny i ustny

17.
Egzamin pisemny we wszystkich punktach konsultacyjnych odbywa się w tym samym terminie. Termin egzaminu pisemnego oraz po trzy tematy na egzamin pisemny dla każdego przedmiotu ustala dyrektor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów.
18.
Tematy powinny być wypisane czytelnie na arkuszu papieru (format A-4) zaopatrzone podpisem dyrektora Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów oraz odciskiem pieczęci tegoż Ośrodka.
19.
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów przesyła tematy organizatorowi w odpowiednio zabezpieczonych kopertach, jako przesyłkę ściśle poufną za zwrotnym poświadczeniem odbioru, celem wręczenia bezpośrednio przed egzaminem przewodniczącemu komisji.
20.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego przewodniczący komisji w obecności zdających i co najmniej dwóch członków komisji stwierdza nienaruszenie koperty zabezpieczającej tajność tematów, otwiera ją i wypisuje tematy na tablicy. Zdającemu egzamin służy prawo wyboru jednego z trzech tematów.
21.
W celu ułatwienia sprawdzenia prac pisemnych, tematy z przedmiotu "Podstawy rachunkowości" powinny zawierać rozwiązania zadań na oddzielnych arkuszach.
22.
Terminy egzaminów ustnych ustala przewodniczący komisji w porozumieniu z jej członkami.
23.
Między egzaminem pisemnym i ustnym należy przewidzieć co najmniej czterodniową przerwę przeznaczoną na sprawdzenie i ocenę pisemnych prac.
24.
Egzamin pisemny przeprowadza się w warunkach zapewniających słuchaczom spokój a komisji możność czuwania nad przebiegiem egzaminów zgodnie z niniejszym regulaminem.
25.
Na opracowanie tematu przeznacza się pięć godzin bez wliczania czasu zużytego na rozdanie zdającym arkuszy papieru i podanie tematów.
26.
Każdy arkusz papieru używany w toku egzaminu (brudnopisy i czystopisy) powinien być oznaczony odciskiem pieczęci organizatora punktu konsultacyjnego.
27.
Podczas egzaminu pisemnego nie wolno zarządzać przerw zbiorowych. Przy przerwach indywidualnych należy odnotować na pracy egzaminacyjnej dokładny czas wyjścia i powrotu zdającego.
28.
Przy opuszczaniu sali egzaminacyjnej zdający oddaje komisji wszystkie otrzymane arkusze, o których mowa w ust. 26.
29.
W czasie egzaminu pisemnego zdający może posługiwać się materiałami pomocniczymi przygotowanymi przez komisję. Korzystanie w czasie egzaminu pisemnego z innych materiałów lub z pomocy osób postronnych powoduje skreślenie z listy zdających.
30.
W przypadkach, o których mowa w ust. 29, zdanie drugie, kierownik punktu konsultacyjnego może zezwolić słuchaczowi na ponowne przystąpienie do egzaminu na najbliższej sesji egzaminacyjnej.
31.
Podczas egzaminu pisemnego w sali egzaminacyjnej pełni stały dyżur co najmniej dwóch członków komisji.
32.
Pisemna praca egzaminacyjna jest oceniana przez dwie osoby. Pierwszą ocenę wystawia członek komisji, drugą zaś i ostateczną ocenę - przewodniczący komisji. Członek komisji zaznacza na pracy pisemnej występujące w niej błędy, braki, zalety, po czym wystawia pisemnie umotywowaną ocenę. Jeśli ocena wystawiona przez przewodniczącego komisji różni się od oceny wystawionej przez członka komisji, przewodniczący komisji powinien umotywować ją pisemnie.
33.
Najpóźniej w przeddzień egzaminu ustnego komisja ogłasza listę słuchaczy, którzy z egzaminu pisemnego otrzymali ocenę co najmniej dostateczną i są dopuszczeni do egzaminu ustnego.
34.
Przed rozpoczęciem egzaminu ustnego, sekretarz punktu konsultacyjnego przygotowuje dla komisji:
1)
zaktualizowane zapisy w indeksach oraz pisemne prace egzaminacyjne ułożone według listy dopuszczonych do egzaminu ustnego,
2)
częściowo wypełnione świadectwa,
3)
arkusze egzaminacyjne,
4)
pytania egzaminacyjne,
5)
środki nauczania.
35.
Podczas egzaminu ustnego powinni być obecni wszyscy członkowie komisji.
36.
Pytania egzaminacyjne przygotowuje Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów. Pytania powinny mieć charakter problemowy, dający możność zdającemu udzielenia rozwiniętej odpowiedzi i wykazania znajomości danego zagadnienia zarówno od strony teorii jak i praktyki.
37.
Pytania egzaminacyjne sporządza się w 7 egzemplarzach dla każdego przedmiotu z tym, że jeden z egzemplarzy powinien być pocięty na kartki zawierające po 3 pytania (zagadnienia). Kartki powinny być ponumerowane a pytania oznaczone literami. Zestawy pytań doręcza się członkom komisji.
38.
Zdający po wyciągnięciu kartki z pytaniami nie może opuścić sali przed złożeniem egzaminu. Przygotowanie się do odpowiedzi odbywa się w czasie trwania egzaminu innego słuchacza.
39.
Egzamin ustny jednego słuchacza nie może przekraczać 30 minut.
40.
Odpowiedzi ustne ocenia komisja, biorąc pod uwagę oceny proponowane przez egzaminatorów.
41.
Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu ustnego danej grupy, komisja ustala wynik ostateczny z poszczególnych przedmiotów na podstawie uzyskanych ocen oraz ogólną ocenę z przygotowania zawodowego, biorąc pod uwagę wyniki z egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego i z poszczególnych kolokwiów. Po powzięciu uchwały oraz po wypełnieniu i podpisaniu przez członków komisji arkuszy egzaminacyjnych, przewodniczący ogłasza zdającym wyniki egzaminu.
42.
Arkusz egzaminacyjny powinien zawierać: imię i nazwisko zdającego, ocenę egzaminu pisemnego, oceny z poszczególnych kolokwiów, treść pytań i ocenę odpowiedzi z przedmiotów objętych egzaminem oraz ocenę ogólną.
43.
Egzamin traktuje się za złożony, jeśli słuchacz uzyskał oceny z poszczególnych przedmiotów co najmniej dostateczne.
44.
Słuchaczowi, który nie zdał egzaminu, przysługuje na najbliższej sesji egzaminacyjnej prawo powtórnego zdawania egzaminu. Komisja może na wniosek słuchacza zadecydować o ewentualnym zaliczeniu słuchaczowi egzaminów już złożonych z wynikiem pomyślnym. Kierownik punktu konsultacyjnego dokonuje wówczas odpowiedniego zapisu w indeksie słuchacza.
45.
Świadectwo ukończenia wręcza absolwentom PSF w sposób uroczysty organizator po zakończeniu egzaminu przez wszystkich słuchaczy. Kopie świadectwa przesyła się do akt osobowych absolwentów PSF zainteresowanym zakładom pracy.

VI.

Postanowienia końcowe

46.
Na podstawie dokumentów pracy komisji kierownik punktu konsultacyjnego opracowuje sprawozdanie z przebiegu odbytego egzaminu i przesyła je Ośrodkowi Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów w terminie 10 dni po zakończeniu prac komisji.
47.
Wszystkie dokumenty dotyczące prac komisji a mianowicie: protokóły z posiedzeń, uchwały, wypełnione formularze protokółów egzaminacyjnych wraz z załączonym odpisem protokółu z posiedzenia komisji w sprawie dopuszczenia słuchaczy do egzaminu pozostają w archiwum organizatora danego punktu konsultacyjnego.

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

MINISTERSTWO FINANSÓW OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADR RESORTU FINANSÓW

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA ZAOCZNEGO POLICEALNEGO STUDIUM FINANSÓW

Obywatel/ka ..................................................

urodzony(a) dnia ................. 19.... r. w ...............

zatrudniony(a) w .............................................

był(a) w okresie od .......... 19... r. do .......... 19... r.

słuchaczem Studium, utworzonego zarządzeniem Nr 122 Ministra

Finansów z dnia 17 września 1973 r. w sprawie Zaocznego

Policealnego Studium Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz.

41), na które został(a) przyjęty(a) na podstawie świadectwa

ukończenia .................................... wydanego przez

..............................................................

..............................................................

W dniu ................ 19... r. zdał(a) egzamin przed Komisją

Egzaminacyjną powołaną przez Ministerstwo Finansów pismem z

dnia ........... 19.. r. nr .... i otrzymał(a) z przygotowania

zawodowego ogólną ocenę ......................................

oraz z poszczególnych przedmiotów następujące oceny:

Ekonomia polityczna socjalizmu .............

Finanse i kredyt .............

Podstawy rachunkowości .............

Wybrane zagadnienia statystyki .............

Wybrane zagadnienia prawa .............

Przedmiot specjalistyczny .............

.............................. .............

Świadectwo niniejsze nadaje w służbie resortu finansów

uprawnienia absolwentów średnich szkół ekonomicznych -

technika ekonomisty o specjalności finanse i rachunkowość (§

12 zarządzenia Nr 122 Ministra Finansów z dnia 17 września

1973 r.).

Nr ewid. ......

KOMISJA EGZAMINACYJNA DYREKTOR OŚRODKA

Przewodniczący Członkowie m.p.

Skala ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny.