Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1988.13.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1988 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 grudnia 1988 r.
w sprawie zaniechania ustalania i poboru zobowiązań podatkowych od darów przekazanych na rzecz ludności Armenii.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) zarządza się, co następuje;
§  1. Zarządza się zaniechanie ustalania i poboru podatków wyrównawczego i dochodowego należnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - w części wynikającej z wyłączenia z podstawy opodatkowania:
1) podatkiem wyrównawczym - sum pieniężnych,
2) podatkiem dochodowym - sum pieniężnych oraz wartości pieniężnych towarów, wyrobów i usług,

przekazanych lub świadczonych na rzecz ludności Armenii.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.