Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1991.16.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1991 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 grudnia 1991 r.
w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od dochodów z bonów skarbowych.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. nr 27, poz. 111; z 1982 r. Nr 45, poz. 289; z 1984 r. Nr 52, poz. 268; z 1985 r. Nr 12, poz. 50; z 1988 r. Nr 41, poz. 325; z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176; Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443; z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, Nr 110, poz. 475) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od dochodu z tytułu dyskonta stosowanego przy wykupie bonów skarbowych emitowanych przez Ministra Finansów.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do bonów skarbowych nabytych w 1991 r.