Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1989.8.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1990 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 września 1989 r.
w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatków dochodowego i od płac od niektórych osób prawnych.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176 i Nr 35, poz. 192 zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się zaniechanie ustalania i poboru podatków:
1) dochodowego - od organizacji społecznych z tytułu dochodu uzyskiwanego ze składek członkowskich,
2) dochodowego - od dochodu spółdzielni z tytułu prowadzenia klubów rolnika, spółdzielczych klubów i domów kultury, ośrodków nowoczesnej gospodyni, praktycznej pani i praktycznego pana,
3) 1 (skreślony),
4) 2 (skreślony).
§  2.
1. Przepis § 1 pkt 1 dotyczy:
1) stowarzyszeń działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104).
2) organizacji społecznych działających na podstawie odrębnych ustaw,
3) cechów, izb rzemieślniczych i Związku Rzemiosła Polskiego działających na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17, poz. 92),
4) organizacji, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217),
5) związków zawodowych, działających na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 277, z 1988 r. Nr 11, poz. 84 i z 1989 r. Nr 20, poz. 105),
6) związków zawodowych rolników indywidualnych, działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. Nr 20, poz. 106),
7) osób prawnych utworzonych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158),
8) organizacji, o których mowa w art. 2 i 5 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 194),
9) organizacji utworzonych na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195)

nie prowadzących działalności gospodarczej oraz nie otrzymujących dotacji z budżetu Państwa.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą działalności gospodarczej dotowanej z budżetu, a zlecanej odrębnymi przepisami osobom prawnym wymienionym w ust. 1 pkt 4 i 6 oraz wykonywanych przez te jednostki usług rolniczych na rzecz rolników indywidualnych.
§  3. Za dochód, o którym mowa w § 1 rozumie się część dochodu przypadającą proporcjonalnie do przychodów, z których wyliczany jest ten dochód, w ogólnej sumie przychodów.
§  4. Zarządzenie nie ma zastosowania do podatku dochodowego ustalonego od nadwyżek wynagrodzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 3, poz. 12) oraz od przypadającego od tych nadwyżek podatku od płac i składek ubezpieczeniowych.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się do należności podatkowych powstałych od dnia 1 stycznia 1989 r.
1 § 1 pkt 3 skreślony przez § 1 zarządzenia nr 3 z dnia 5 stycznia 1990 r. w sprawie uchylenia niektórych przepisów dotyczących ulg i zwolnień od podatku od płac (Dz.Urz.MF.90.1.1) z dniem 1 stycznia 1990 r.
2 § 1 pkt 4 skreślony przez § 1 zarządzenia nr 3 z dnia 5 stycznia 1990 r. w sprawie uchylenia niektórych przepisów dotyczących ulg i zwolnień od podatku od płac (Dz.Urz.MF.90.1.1) z dniem 1 stycznia 1990 r.