Dz.Urz.WUG.2018.166

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie zamówień publicznych udzielanych na potrzeby urzędów górniczych

Na podstawie art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650, 723 i 1563) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa tryb postępowania w sprawach dotyczących zamówień publicznych udzielanych na potrzeby urzędów górniczych, w przypadku wykonywania czynności w tych postępowaniach przez Wyższy Urząd Górniczy, zwany dalej "WUG".
§  2. 
1.  Komórki organizacyjne, samodzielne wydziały oraz stanowiska niewchodzące w skład komórki organizacyjnej albo samodzielnego wydziału w WUG, a także okręgowe urzędy górnicze, zwane dalej "OUG", oraz Specjalistyczny Urząd Górniczy, zwany dalej "SUG", sporządzają wstępne zapotrzebowania proponowane do realizacji w kolejnym roku kalendarzowym i przekazują je do Biura Administracyjno-Gospodarczego w WUG, zwanego dalej "BAG", w terminie do dnia 30 września bieżącego roku.
2.  Na podstawie wstępnych zapotrzebowań, o których mowa w ust. 1 oraz planów finansowych, w tym planu inwestycji, BAG sporządza zestawienie wstępnych zapotrzebowań, w celu ustalenia sumarycznej wartości zamówień publicznych, decydującej o wyborze procedury właściwej według tej wartości oraz obowiązku publikacji informacji o planowanych zamówieniach publicznych.
§  3. 
1.  BAG opracowuje, na podstawie zestawienia wstępnych zapotrzebowań, o którym mowa w § 2 ust. 2, do dnia 31 stycznia danego roku, harmonogram udzielania zamówień publicznych na potrzeby urzędów górniczych, zwany dalej "harmonogramem".
2.  Harmonogram może zostać zmieniony w przypadku uzasadnionej potrzeby, w formie nowego brzmienia tego dokumentu.
3.  Harmonogram oraz jego zmiany są zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego WUG.
§  4.  Jeżeli wartość zamówienia publicznego nie przekracza kwoty, powyżej której stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560), do jego udzielenia stosuje się przepisy w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych, wydane przez Prezesa WUG.
§  5.  Osoby uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie WUG są obowiązane do zachowania należytej staranności, bezstronności i obiektywizmu przy wyborze najkorzystniejszej oferty oraz dbałości o dobre imię i interes WUG.
§  6. 
1.  Dyrektor Generalny WUG może powierzyć wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej "komisją przetargową".
2.  W skład komisji przetargowej wchodzi co najmniej jeden pracownik BAG.
3.  Komisja przetargowa rozpoczyna wykonywanie czynności w postępowaniu, dla którego została powołana, z dniem powołania, a kończy je po wyczerpaniu środków ochrony prawnej.
§  7. 
1.  Podstawą rozpoczęcia przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwany dalej "wnioskiem".
2.  Wnioskodawca jest wskazywany w harmonogramie.
3.  Wniosek podlega:
1) zatwierdzeniu przez Głównego Księgowego WUG, zwanego dalej "Głównym Księgowym", w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia publicznego;
2) rejestracji w rejestrze wniosków, prowadzonym przez Biuro Budżetowo-Finansowe w WUG, zwane dalej "BBF".
§  8. 
1.  Ponowne wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części lub w całości nie wymaga sporządzenia kolejnego wniosku.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się uprzedniej weryfikacji informacji zawartych we wniosku, chyba że z okoliczności sprawy wynika, iż nie zachodzi taka konieczność.
§  9. 
1.  BAG, w porozumieniu z wnioskodawcą:
1) opracowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej "SIWZ";
2) opracowuje i przekazuje do Departamentu Prawnego w WUG założenia merytoryczne wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", ogólnych postanowień umowy lub istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy, stanowiących integralną część SIWZ.
2.  Departament Prawny w WUG opracowuje i przekazuje do BAG, w terminie 7 dni od dnia otrzymania założeń merytorycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wzór umowy, ogólne postanowienia umowy lub istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
3.  W umowie umieszcza się postanowienia zabezpieczające interes WUG.
4.  SIWZ jest zatwierdzana przez Dyrektora Generalnego WUG.
§  10. 
1.  Projekt umowy jest parafowany przez:
1) BAG;
2) Głównego Księgowego, po dokonaniu sprawdzenia postanowień umowy w zakresie dostępności środków finansowych;
3) wnioskodawcę.
2.  Umowę oraz jej zmiany podpisuje, a w uzasadnionych przypadkach ją rozwiązuje, odstępuje od niej albo ją wypowiada, Dyrektor Generalny WUG lub osoba działająca na podstawie udzielonego przez niego pisemnego pełnomocnictwa.
3.  Umowa podlega rejestracji w rejestrze umów, prowadzonym przez BBF.
4.  Umowę oraz jej zmiany sporządza się w co najmniej trzech egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany do BBF.
§  11.  Odbiór przedmiotu umowy następuje przez opatrzone datą oraz podpisem wnioskodawcy potwierdzenie wykonania umowy, dokonane w:
1) opisie faktury albo rachunku, albo
2) protokole wykonania umowy, sporządzanym w dwóch egzemplarzach, albo
3) dokumencie niewymienionym w pkt 1 i 2, sporządzanym w dwóch egzemplarzach

- zawierającym numer umowy.

§  12.  Płatność następuje przelewem po dokonaniu przez osoby upoważnione, wskazane w przepisach w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w WUG, wydanych przez Prezesa WUG, kontroli formalno-rachunkowej faktury albo rachunku.
§  13.  BAG przekazuje do BBF dyspozycję zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§  14.  BAG prowadzi rejestr zamówień publicznych udzielanych na potrzeby urzędów górniczych.
§  15.  Wzory:
1) wstępnego zapotrzebowania, o którym mowa w § 2 ust. 1,
2) harmonogramu,
3) wniosku,
4) rejestru zamówień publicznych udzielanych na potrzeby urzędów górniczych

- są opracowywane przez BAG, akceptowane przez Dyrektora Generalnego WUG, umieszczane w extranecie urzędów górniczych i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.

§  16.  Rejestr zamówień publicznych udzielanych przez urzędy górnicze, prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych, staje się rejestrem zamówień publicznych udzielanych na potrzeby urzędów górniczych w rozumieniu zarządzenia.
§  17.  Traci moc zarządzenie nr 41 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze (Dz. Urz. WUG poz. 80).
§  18.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.