Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2018.81

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 28 grudnia 2018 r.
o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983) podaje się do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych.
1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamierza dokonać połączenia państwowych instytucji kultury pod nazwą:
1) "Studio Filmowe "Kadr", utworzonej na podstawie zarządzenia Nr 47 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Filmowe "Kadr" przez przekształcenie państwowych instytucji filmowych: Studio Filmowe "KADR" i Studio Filmowe "OKO" (Dz. Urz. MKiDN poz. 66);
2) "Studio Filmowe "Tor", utworzonej zarządzeniem Nr 48 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Filmowe "Tor" przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej Studio Filmowe "TOR" (Dz. Urz. MKiDN poz. 67);
3) "Studio Filmowe "Zebra", utworzonej na podstawie zarządzenia Nr 53 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Filmowe "Zebra" przez przekształcenie państwowych instytucji filmowych: Studio Filmowe "ZEBRA" i Studio Filmowe "PERSPEKTYWA" (Dz. Urz. MKIDN poz. 72);
4) "Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych", utworzonej na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (Dz. Urz. MKIDN poz. 84);
5) "Studio Miniatur Filmowych", utworzonej na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Miniatur Filmowych w związku z przekształceniem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Studio Miniatur Filmowych Sp. z o.o. (Dz. Urz. MKiDN poz. 49).
2. W wyniku połączenia zostanie utworzona nowa państwowa instytucja kultury.
3. Przyczyną połączenia państwowych instytucji kultury jest potrzeba stworzenia publicznego ośrodka produkcji filmowej, który dzięki efektowi synergii i konsolidacji zasobów zwiększałby potencjał inwestycyjny, realizując potrzebę budowy zaplecza infrastrukturalnego na najwyższym poziomie. Instytucja o spotęgowanym potencjale finansowym i produkcyjnym podwyższy konkurencyjność polskiej produkcji filmowej zagranicą, jednocześnie rozszerzy szansę na pozyskanie inwestorów. Połączenie instytucji zapewni ustawiczną edukację kadr i ciągłość w dostępie do wysoko wyspecjalizowanych ekspertów rynku audiowizualnego oraz najnowszych technologii. Istnieje również potrzeba zwiększenia efektywności zarządzania prawami autorskimi wchodzącymi w skład mienia Skarbu Państwa.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).