Załatwianie spraw z zakresu działalności lobbingowej. - OpenLEX

Załatwianie spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2017.29

Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie załatwiania spraw z zakresu działalności lobbingowej

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa sposób postępowania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej "Ministerstwem", z podmiotami wykonującymi:
1)
zawodową działalność lobbingową;
2)
czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zwanej dalej "ustawą".
§  2. 
Wystąpienia kierowane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "Ministrem", przez podmioty, o których mowa w § 1, mogą mieć w szczególności formę:
1)
wniosku o podjęcie inicjatywy legislacyjnej;
2)
opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych;
3)
propozycji odbycia spotkania w celu omówienia kwestii uregulowanej prawnie albo wymagającej takiej regulacji;
4)
zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia, o którym mowa w art. 7 ustawy.
§  3. 
1. 
Wystąpienia, o których mowa w § 2:
1)
pkt 1-3 - załatwiają komórki organizacyjne Ministerstwa właściwe w sprawach objętych treścią wystąpień, zwane dalej "komórkami merytorycznymi";
2)
pkt 4 - załatwia Departament Legislacyjno-Prawny, po zasięgnięciu opinii komórek merytorycznych.
2. 
Po otrzymaniu wystąpienia komórka merytoryczna albo Departament Legislacyjno-Prawny sprawdzają, czy podmiot, od którego ono pochodzi, jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.
3. 
W przypadku stwierdzenia, że czynności wchodzące w zakres zawodowej działalności lobbingowej są wykonywane przez podmiot niewpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową komórka merytoryczna albo Departament Legislacyjno-Prawny niezwłocznie przekazują pisemną informację do ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
4. 
Wystąpienia pochodzące od podmiotów niewpisanych do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, z wyłączeniem zgłoszeń, traktuje się jak petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) albo wnioski w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935).
§  4. 
Po dokonaniu czynności, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, Departament Legislacyjno-Prawny przekazuje do Biura Ministra kopię wystąpienia, o którym mowa w § 2 pkt 4, w celu udostępnienia jej, z wyłączeniem adresów osób fizycznych, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra.
§  5. 
1. 
W przypadku wystąpień, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, komórka merytoryczna udziela na nie odpowiedzi na piśmie, a w przypadku wystąpień, o których mowa w § 2 pkt 3, wyznacza, w razie potrzeby, termin spotkania w celu omówienia kwestii, których dotyczy wystąpienie. Przebieg spotkania dokumentuje się w formie notatki służbowej.
2. 
W przypadku wystąpienia, o którym mowa w § 2 pkt 4, Departament Legislacyjno-Prawny, po zasięgnięciu opinii komórki merytorycznej:
1)
uwzględnia w projekcie założeń projektu ustawy, projekcie ustawy albo projekcie rozporządzenia propozycje zawarte w wystąpieniu, informując o tym podmiot, który skierował wystąpienie, albo
2)
nie uwzględnia propozycji zawartych w wystąpieniu i wyjaśnia przyczyny takiego stanowiska w uzasadnieniu do projektu ustawy albo projektu rozporządzenia albo w projekcie założeń projektu ustawy, informując o tym podmiot, który skierował wystąpienie, albo
3)
wyznacza termin wysłuchania publicznego dotyczącego projektu rozporządzenia, albo
4)
przekazuje wystąpienia dotyczące projektu ustawy wraz z tym projektem do Sejmu w celu przeprowadzenia wysłuchania publicznego.
§  6. 
1. 
Wysłuchanie publiczne dotyczące projektu rozporządzenia Departament Legislacyjno-Prawny prowadzi w trybie określonym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń (Dz. U. poz. 207).
2. 
Biuro Ministra, na wniosek Departamentu Legislacyjno-Prawnego, udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra informację o terminie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu rozporządzenia, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem wysłuchania.
§  7. 
Niezwłocznie po załatwieniu wystąpienia, o którym mowa w § 2 pkt 1-3, komórka merytoryczna przekazuje do Departamentu Legislacyjno-Prawnego informację o sposobie jego załatwienia i wpływie, jaki działalność lobbingowa wywarła na proces stanowienia prawa w Ministerstwie.
§  8. 
Komórki merytoryczne i Departament Legislacyjno-Prawny przechowują dokumentację załatwianych przez nie wystąpień.
§  9. 
Departament Legislacyjno-Prawny prowadzi rejestr wystąpień zawierający:
1)
dane podmiotu, o którym mowa w § 1;
2)
numer wpisu podmiotu, o którym mowa w § 1 pkt 1, w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;
3)
datę wpływu wystąpienia do Ministerstwa;
4)
wskazanie podmiotów, na rzecz których działalność lobbingowa jest wykonywana;
5)
wskazanie projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy, projektu rozporządzenia albo aktu prawnego, którego dotyczy wystąpienie, oraz propozycji zawartych w wystąpieniu;
6)
opis sposobu załatwienia wystąpienia i wpływu, jaki działalność lobbingowa wywarła na proces stanowienia prawa w Ministerstwie.
§  10. 
Na podstawie informacji zawartych w rejestrze wystąpień Departament Legislacyjno-Prawny opracowuje corocznie, do końca lutego, informację o działaniach podejmowanych wobec Ministra przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, zawierającą elementy określone w art. 18 ust. 2 ustawy. Informację tę udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra.
§  11. 
Traci moc zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (Dz. Urz. MNiSW poz. 26).
§  12. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.