Dz.Urz.ABW.2018.66

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 148
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie zakwaterowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w pomieszczeniach mieszkalnych pozostających w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z art. 110 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Lokale będące własnością m.st. Warszawy, które pozostają w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie porozumienia w sprawie współpracy w zakresie dysponowania lokalami stanowiącymi własność m.st. Warszawy i pozostającymi w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z przeznaczeniem na tymczasowe zakwaterowanie dla funkcjonariuszy Agencji zawartego w dniu 12 listopada 2015 r., zwane dalej "pomieszczeniami mieszkalnymi", są przeznaczane na tymczasowe, bezpłatne zakwaterowanie dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW".
§  2.  Bezpłatnie w pomieszczeniu mieszkalnym:
1) można zakwaterować funkcjonariusza ABW, który został przeniesiony z urzędu do służby w Warszawie i spełnia warunki określone w art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
2) kwateruje się funkcjonariusza ABW delegowanego do czasowego pełnienia służby w Warszawie.
§  3. 
1.  Funkcjonariusza ABW kwateruje się w pomieszczeniu mieszkalnym po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora Biura Logistyki ABW.
2.  W pomieszczeniu mieszkalnym kwateruje się liczbę funkcjonariuszy ABW zależną od ilości pokoi mieszkalnych znajdujących się w tym pomieszczeniu.
3.  Dopuszcza się zakwaterowanie kilku funkcjonariuszy ABW w jednym pokoju mieszkalnym znajdującym się w pomieszczeniu mieszkalnym.
§  4. 
1.  Koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczenia mieszkalnego są pokrywane ze środków finansowych ABW.
2.  ABW zapewnia niezbędne wyposażenie pomieszczenia mieszkalnego, które oddaje się w użytkowanie zakwaterowanym w nim funkcjonariuszom ABW.
§  5. 
1.  Sposób używania pomieszczenia mieszkalnego określa "Regulamin korzystania z pomieszczenia mieszkalnego przeznaczonego na zakwaterowanie funkcjonariuszy ABW", stanowiący załącznik do zarządzenia.
2.  Funkcjonariusz ABW przed zakwaterowaniem w pomieszczeniu mieszkalnym jest obowiązany zapoznać się z regulaminem, o którym mowa w ust. 1, i przestrzegać jego postanowień.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin korzystania z pomieszczenia mieszkalnego przeznaczonego na zakwaterowanie funkcjonariuszy ABW