Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2013.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) Ministrze - należy rozumieć przez to Ministra Sportu i Turystyki;
2) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Sportu i Turystyki;
3) Dyrektorze Generalnym - należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.
§  2.
1. Do właściwości Ministra jest zastrzeżone:
1) zatwierdzanie materiałów i opracowań przeznaczonych dla Sejmu i Senatu RP oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
2) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargii interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty, materiały i opinie komisji sejmowych;
3) aprobowanie projektów aktów normatywnych wnoszonych do Prezesa Rady Ministrów i pod obrady Rady Ministrów;
4) wydawanie aktów normatywnych i innych dokumentów podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Monitorze Polskim, a także w Dzienniku Urzędowym Ministra;
5) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej;
6) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
7) zatwierdzanie wniosków urlopowych oraz podróży służbowych Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra, a także delegacji służbowych pracowników Gabinetu Politycznego Ministra;
8) zatrudnianie osób w Gabinecie Politycznym Ministra;
9) występowanie o nadanie odznaczeń zgodnie z właściwymi przepisami;
10) wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony przez Ministerstwo oraz podległe lub nadzorowane jednostki organizacyjne;
11) ochrona informacji niejawnych w Ministerstwie.
2. Do podpisu Ministra zastrzega się ponadto:
1) pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu RP, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji rządowej oraz posłów i senatorów, Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, osób kierujących centralnymi organami organizacji politycznych i związków zawodowych, zwierzchników kościołów i związków wyznaniowych, ministrów rządów innych państw;
2) akty powołania i inne dotyczące nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy na stanowiskach w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra, ustawowo zastrzeżonych do właściwości Ministra;
3) pisma ustalające wysokość składników wynagrodzenia kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
4) umowy międzynarodowe - na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach oraz umowy międzyresortowe i umowy o współdziałaniu Ministerstwa ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, w tym międzynarodowymi;
5) inne dokumenty ustawowo zastrzeżone do podpisu Ministra.
3. Członkowie kierownictwa Ministerstwa podpisują, według właściwości, w szczególności pisma adresowane do niewymienionych w ust. 2 pkt 1 członków kierownictwa Kancelarii Prezydenta, Sejmu i Senatu RP, Najwyższej Izby Kontrolii Polskiej Akademii Nauk, członków kierownictw ministerstw i centralnych organów administracji rządowej, marszałków województw, przewodniczących sejmików województw, wojewodów, niewymienionych w ust. 1 członków kierownictw organizacji politycznych, członków kierownictw naczelnych władz związków zawodowych i stowarzyszeń o zasięgu ogólnokrajowym oraz pisma i dokumenty zastrzeżone do ich podpisu na podstawie niniejszego zarządzenia.
4. W imieniu Ministra Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu mogą podpisywać pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:
1) przesyłające projekty ustaw, rozporządzeń oraz innych dokumentów rządowych do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji z partnerami społecznymi;
2) przekazujące uwagi Ministerstwa do projektów w ramach uzgodnień międzyresortowych.
§  3.
1. Minister rozstrzyga spory kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu.
2. Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.
3. Minister wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:
1) Biura Ministra;
2) 2 (uchylony).
4. Minister nadzoruje zadania Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn zm.).
5. Minister koordynuje realizację spraw parlamentarnych oraz sprawuje nadzór nad właściwą realizacją obowiązków Ministerstwa wobec Sejmu i Senatu.
§  4.
1. Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński podpisuje pisma kierowane do sekretarza stałego komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych i rozpatrywanych na posiedzeniach komitetu, a także w sprawach dotyczących zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń komitetu.
2. Podsekretarz Stanu Katarzyna Sobierajska podpisuje pisma kierowane do sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich, a także sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych i rozpatrywanych na posiedzeniach Komitetów, a także w sprawach dotyczących zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetów.
§  5. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra. Wykonują oni, każdy w swoim zakresie, zadania Ministra w zakresie działu administracji rządowej - kultura fizyczna oraz działu - turystyka.
§  6.
1. W czasie nieobecności Ministra zastępuje go Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński.
2. W czasie nieobecności Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu ustala się następujące zastępstwa:
1) Sekretarza Stanu Grzegorza Karpińskiego zastępuje w czasie jego nieobecności Podsekretarz Stanu Tomasz Półgrabski;
2) Podsekretarza Stanu Katarzynę Sobierajska zastępuje w czasie jej nieobecności Podsekretarz Stanu Tomasz Półgrabski;
3) Podsekretarza Stanu Tomasza Półgrabskiego zastępuje w czasie jego nieobecności Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński.
3. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących i zastępowanych decyzję o zastępstwie podejmuje Minister.
§  7.
1. Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:
1) Departamentu Ekonomiczno - Finansowego;
2) Departamentu Infrastruktury Sportowej;
3) Departamentu Prawnego;
4) Departamentu Kontroli.
2. Do zakresu czynności Sekretarza Stanu Grzegorza Karpińskiego należą w szczególności sprawy:
1) koordynowanie realizacji zadań związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu części 25 - kultura fizyczna i części 40 - turystyka, państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych;
2) związane z realizacją inwestycji sportowych oraz kreowaniem polityki rozwoju infrastruktury sportowej;
3) związane ze sprawowaniem nadzoru nad polskimi związkami sportowymi oraz fundacjami;
4) koordynowanie prac związanych z obsługą prawną Ministerstwa.
3. Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński wykonuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad Centralnym Ośrodkiem Sportu.
4. Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów.
§  8.
1. Podsekretarz Stanu Katarzyna Sobierajska bierze udział w pracach Komitetu do Spraw Europejskich oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.
2. Podsekretarz Stanu Katarzyna Sobierajska wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Turystyki.
3. Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Katarzyny Sobierajskiej należy w szczególności:
1) kształtowanie polityki w zakresie rozwoju turystyki oraz spraw związanych z zagospodarowaniem turystycznym kraju i mechanizmów regulujących rynek turystyczny;
2) programowanie rozwoju i kształtowanie mechanizmów prawno-ekonomicznych turystyki;
3) koordynowanie prac nad opracowaniem, wdrożeniem i monitorowaniem strategicznych dokumentów rozwoju sektora turystyki;
4) koordynowanie realizacji zadań ministra właściwego do spraw turystyki, określonych w ustawie o usługach turystycznych;
5) koordynowanie spraw związanych z kształceniem i doskonaleniem zawodowym kadr turystyki oraz w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania zawodów i działalności regulowanych w dziedzinie turystyki.
4. Podsekretarz Stanu Katarzyna Sobierajska wykonuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad Polską Organizacją Turystyczną.
5. Podsekretarz Stanu Katarzyna Sobierajska jest członkiem Zespołu do spraw realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce, Międzyresortowego Zespołu do Spraw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Międzyresortowego Zespołu do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, Rady Promocji Polski, Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii "Europa 2020", Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, Międzyresortowego Zespołu do Spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową oraz Przewodniczącym Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji zadań rządu określonych w "Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku".
§  9.
1. Podsekretarz Stanu Tomasz Półgrabski wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:
1) Departamentu Sportu dla Wszystkich;
2) Departamentu Sportu Wyczynowego;
3) 3 Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej.
2. Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Tomasza Półgrabskiego należy w szczególności:
1) opracowywanie rozwiązań systemowych w zakresie spraw dotyczących upowszechniania sportu i promowania aktywności fizycznej;
2) koordynacja spraw dotyczących uzyskiwania, podnoszenia i uznawania kwalifikacji zawodowych w sporcie;
3) podejmowanie działań systemowych w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach społecznych i zawodowych, w tym wśród osób niepełnosprawnych;
4) nadzór nad realizacją programów i planów organizacji przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostwach świata i Europy oraz w zawodach międzynarodowych o podobnej randze;
5) koordynacja działań związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych oraz nagród dla zawodników, trenerów i działaczy za szczególne osiągnięcia sportowe.
3. Podsekretarz Stanu Tomasz Półgrabski koordynuje prace Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej, jest przedstawicielem Ministra w Radzie Bezpieczeństwa Imprez Sportowych oraz członkiem Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji, Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia.
4. Podsekretarz Stanu Tomasz Półgrabski wykonuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad Instytutem Sportu w Warszawie.
§  10.
1. Do zakresu czynności Dyrektora Generalnego należy wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz sprawy organizacyjne, zapewniające prawidłowe wykonanie zadań określonych przez Ministra, w tym w szczególności:
1) planowanie pracy Ministerstwa;
2) nadzorowanie prac związanych z konstruowaniem i realizacją budżetu Ministerstwa;
3) nadzorowanie postępowań z zakresu zamówień publicznych, w tym podpisywanie umów;
4) nadzorowanie spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego w Ministerstwie;
5) realizacja zadań w zakresie informatyzacji Ministerstwa.
2. Dyrektor Generalny sprawuje bezpośredni nadzór i określa bieżące zadania dla:
1) Biura Dyrektora Generalnego;
2) Biura Administracyjnego;
3) Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.
§  11. W ramach czynności ustalonych w§ 7 - 10, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny:
1) są upoważnieni do podejmowania decyzji i rozstrzygnięć, w tym do podpisywania postanowień i zaświadczeń;
2) są upoważnieni do reprezentowania Ministra w postępowaniach sądowych i mogą udzielać dalszych pełnomocnictw do reprezentowania Ministra;
3) reprezentują Ministra wobec innych organów i instytucji państwowych oraz organizacji i innych podmiotów;
4) biorą udział w pracach zespołów, komisji, komitetów wskazanych przez Ministra;
5) realizują inne zadania bezpośrednio zlecone przez Ministra.
§  12. Traci moc zarządzenie Nr 26 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
§  13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna i turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).
2 § 3 ust. 3 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 31 z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.MSiT.13.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 grudnia 2013 r.
3 § 9 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Nr 31 z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.MSiT.13.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 grudnia 2013 r.