Dz.Urz.MSiT.2018.70

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 25 ust. 3 i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa zakres czynności Ministra Sportu i Turystyki, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zwanym dalej "Ministerstwem".
§  2. 
1.  Minister Sportu i Turystyki, zwany dalej "Ministrem", sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.
2.  Minister wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:
1) Biura Ministra, z wyjątkiem zadań określonych w § 6 ust. 2 pkt 2;
2) Biura Komunikacji.
4.  Minister bezpośrednio nadzoruje zadania samodzielnego stanowiska do spraw audytu wewnętrznego w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
5.  Minister koordynuje realizację spraw parlamentarnych w Ministerstwie.
6.  Minister rozstrzyga spory kompetencyjne związane z realizacją zadań pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzem Stanu i Dyrektorem Generalnym.
§  3. 
1.  Do właściwości Ministra należy:
1) zatwierdzanie materiałów i opracowań przeznaczonych dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
2) aprobowanie projektów aktów normatywnych wnoszonych do Prezesa Rady Ministrów i pod obrady Rady Ministrów;
3) wydawanie aktów normatywnych i innych dokumentów podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", a także w Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki;
4) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
5) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
6) zatwierdzanie wniosków urlopowych oraz podróży służbowych Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu, Dyrektora Generalnego oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra;
7) zatrudnianie osób w Gabinecie Politycznym Ministra oraz doradców i asystentów Sekretarza Stanu oraz Podsekretarza Stanu;
8) występowanie o nadanie odznaczeń zgodnie z właściwymi przepisami;
9) wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony i zarządzania kryzysowego przez Ministerstwo oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra;
10) ochrona informacji niejawnych w Ministerstwie.
2.  Poza dokumentami w sprawach określonych w ust. 1, do podpisu Ministra należą:
1) pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, osób kierujących centralnymi organami organizacji politycznych i związków zawodowych, zwierzchników kościołów i związków wyznaniowych, ministrów rządów innych państw, z uwzględnieniem § 4 ust. 3;
2) akty powołania i inne dotyczące nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy na stanowiskach w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
3) pisma ustalające wysokość składników wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
4) umowy międzynarodowe - na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach oraz umowy międzyresortowe i umowy o współdziałaniu Ministerstwa ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, w tym międzynarodowymi;
5) inne dokumenty zastrzeżone ustawowo do podpisu Ministra.
§  4. 
1.  Sekretarz Stanu, Podsekretarz Stanu oraz Dyrektor Generalny podpisują, według właściwości, w szczególności pisma adresowane do niewymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 członków kierownictw Kancelarii Prezydenta, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Akademii Nauk, członków kierownictw ministerstw i centralnych organów administracji rządowej, marszałków województw, przewodniczących sejmików województw, wojewodów, członków kierownictw organizacji politycznych, członków kierownictw związków zawodowych i stowarzyszeń o zasięgu ogólnokrajowym oraz pisma i dokumenty należące do ich podpisu na podstawie niniejszego zarządzenia.
2.  W imieniu Ministra Dyrektor Generalny może podpisywać pisma w zakresie nadzorowanej problematyki z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w ust. 3.
3.  W imieniu Ministra Sekretarz Stanu i Podsekretarz Stanu mogą podpisywać pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:
1) pisma przesyłające projekty aktów normatywnych lub innych dokumentów rządowych do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania;
2) pisma przekazujące uwagi Ministra do projektów aktów normatywnych lub innych dokumentów rządowych w ramach uzgodnień;
3) odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi i interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty, materiały i opinie komisji sejmowych i senackich, a także informacje dla komisji i podkomisji sejmowych, komisji senackich oraz zespołów parlamentarnych.
§  5. 
1.  Do zakresu czynności Sekretarza Stanu należy w szczególności:
1) koordynowanie spraw związanych z realizacją inwestycji sportowych oraz kreowaniem polityki rozwoju infrastruktury sportowej;
2) koordynowanie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad polskimi związkami sportowymi oraz fundacjami;
3) koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem kontroli działalności jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz jednostek w stosunku do których Minister uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie przepisów odrębnych;
4) koordynowanie prac związanych z obsługą prawną Ministra i Ministerstwa;
5) koordynowanie spraw z zakresu wypełniania nadzoru właścicielskiego wobec spółek w stosunku do których Minister wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa z tytułu posiadanych udziałów albo akcji i bieżącej współpracy z tymi spółkami, a także realizacji przez te spółki obowiązków wynikających z umów zawartych z Ministerstwem;
6) kształtowanie polityki w zakresie rozwoju turystyki oraz spraw związanych z zagospodarowaniem turystycznym kraju i mechanizmów regulujących rynek turystyczny;
7) programowanie rozwoju i kształtowanie mechanizmów prawno-ekonomicznych turystyki;
8) koordynowanie prac nad opracowaniem, wdrożeniem i monitorowaniem strategicznych dokumentów rozwoju sektora turystyki;
9) koordynowanie realizacji zadań ministra właściwego do spraw turystyki, określonych w:
a) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650),
b) ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1629);
10) prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w turystyce;
11) koordynowanie spraw związanych z kształceniem i doskonaleniem zawodowym kadr turystyki oraz w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania zawodów i działalności w dziedzinie turystyki.
2.  Sekretarz Stanu:
1) wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:
a) Departamentu Infrastruktury Sportowej,
b) Departamentu Kontroli i Nadzoru,
c) Departamentu Prawnego,
d) Departamentu Turystyki;
2) wykonuje zadania związane z nadzorowaniem przez Ministra działalności:
a) Polskiej Agencji Antydopingowej z siedzibą w Warszawie,
b) Centralnego Ośrodka Sportu z siedzibą w Warszawie,
c) Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie,
d) Polskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Warszawie,
e) 2  Polskiego Laboratorium Antydopingowego z siedzibą w Warszawie;
3) jest członkiem Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji i podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych i rozpatrywanych na posiedzeniach tych Komitetów, a także w sprawach dotyczących zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń tych Komitetów.
§  6. 
1.  Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu należy w szczególności:
1) opracowywanie rozwiązań systemowych w zakresie spraw dotyczących upowszechniania sportu i promowania aktywności fizycznej;
2) podejmowanie działań systemowych w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach społecznych i zawodowych, w tym wśród osób niepełnosprawnych;
3) koordynowanie spraw dotyczących rozwoju kadr sportu;
4) nadzór nad realizacją programów i planów organizacji przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy oraz w zawodach międzynarodowych o podobnej randze;
5) koordynowanie działań związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych oraz nagród dla zawodników, trenerów i działaczy za szczególne osiągnięcia sportowe.
2.  Podsekretarz Stanu:
1) wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:
a) Departamentu Sportu dla Wszystkich,
b) Departamentu Sportu Wyczynowego;
2) wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania Biura Ministra w obszarze:
a) koordynowania spraw wynikających ze współpracy międzynarodowej w sporcie i turystyce, prowadzenia spraw związanych ze współpracą międzynarodową w sporcie,
b) prowadzenia spraw w obszarze bezpieczeństwa masowych imprez sportowych,
c) prowadzenia spraw z zakresu polityki państwa w obszarze zwalczania dopingu w sporcie,
d) koordynowania realizacji przez eksperckie podmioty zewnętrzne badań społeczno-ekonomicznych w obszarze sportu,
e) przygotowywania we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa projektów dokumentów strategiczno-planistycznych z zakresu zadań ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w obszarze sportu, a także monitoringu wdrażania tych dokumentów;
3) bierze udział w pracach Komitetu do Spraw Europejskich oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów i podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich oraz Sekretarza Komitetu Społecznego Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych i rozpatrywanych na posiedzeniach tych Komitetów, a także w sprawach dotyczących zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń tych Komitetów.
§  7. 
1.  Do zakresu czynności Dyrektora Generalnego należy koordynowanie realizacji zadań związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu części 25 - kultura fizyczna i części 40 - turystyka, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych.
2.  Dyrektor Generalny wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:
1) Biura Dyrektora Generalnego;
2) Departamentu Ekonomiczno-Finansowego.
3.  Dyrektor Generalny bezpośrednio nadzoruje zadania samodzielnego stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 oraz z 2004 r. poz. 2468).
§  8.  W ramach czynności ustalonych w § 5 - § 7, Sekretarz Stanu, Podsekretarz Stanu oraz Dyrektor Generalny:
1) są upoważnieni do rozstrzygania w sprawach z zakresu nadzorowanej problematyki;
2) reprezentują Ministra wobec innych organów i instytucji państwowych oraz organizacji i innych podmiotów;
3) biorą udział w pracach zespołów, komisji, rad oraz komitetów wskazanych przez Ministra;
4) realizują inne zadania na bezpośrednie polecenie Ministra.
§  9. 
1.  W czasie nieobecności Ministra zastępuje go w pełnym zakresie Sekretarz Stanu.
2.  W razie nieobsadzenia stanowiska Sekretarza Stanu albo jego nieobecności, Ministra zastępuje w pełnym zakresie Podsekretarz Stanu.
§  10. 
1.  W czasie nieobecności Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego ustala się następujące zastępstwa:
1) Sekretarza Stanu zastępuje w czasie jego nieobecności Podsekretarz Stanu;
2) Podsekretarza Stanu zastępuje w czasie jego nieobecności Sekretarz Stanu;
3) Dyrektora Generalnego, w sprawach dotyczących Departamentu Ekonomiczno-Finansowego powierzonych Dyrektorowi Generalnemu niniejszym zarządzeniem, zastępuje w czasie jego nieobecności Sekretarz Stanu.
2.  W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących i zastępowanych decyzję o zastępstwie podejmuje Minister.
§  11.  W przypadku wyłączenia od udziału w postępowaniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149, 650 i 1540) decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra wydaje Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu zastępujący Sekretarza Stanu, zgodnie z porządkiem zastępstw określonym w § 10 ust. 1, jeżeli sam nie podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu.
§  12.  Traci moc zarządzenie nr 12 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki (Dz.Urz.Min. Spor. poz. 43 i 55).
§  13.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
2 § 5 ust. 2 pkt 2 lit. e dodana przez § 1 zarządzenia nr 4 z dnia 1 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MSiT.2019.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 lutego 2019 r.