Dz.Urz.MNiSW.2018.44

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  1  (uchylony).
§  2.  2  (uchylony).
§  3.  3  (uchylony).
§  4.  4  (uchylony).
§  5.  5  (uchylony).
§  6.  6  (uchylony).
§  7.  7  (uchylony).
§  8. 
1.  Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Sebastiana Skuzy należą w szczególności sprawy:
1) 8  (uchylony).
2) 9  (uchylony).
3) 10  (uchylony).
4) 11  finansowania:
a) działalności statutowej jednostek naukowych i uczelni,
b) działalności upowszechniającej naukę,
c) 12  (uchylona).
d) 13  (uchylona).
e) 14  (uchylona).
f) 15  (uchylona).
5) 16  (uchylony).
6) 17  (uchylony).
7) 18  (uchylony).
8) 19  (uchylony).
9) 20  (uchylony).
10) 21  (uchylony).
11) nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne i stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców;
12) 22  (uchylony).
13) 23  (uchylony).
14) 24  (uchylony).
15) 25  (uchylony).
16) 26  (uchylony).
17) 27  (uchylony).
18) 28  (uchylony).
2.  29  (uchylony).
3.  30  (uchylony).
§  9. 
1.  Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Piotra Müllera należą w szczególności sprawy:
1) 31  (uchylony).
2) 32  (uchylony).
3) 33  (uchylony).
4) przyznawania nagród Ministra za:
a) wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789),
b) osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku dla nauczycieli akademickich na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
5) 34  (uchylony).
6) 35  (uchylony).
7)  36 (uchylony).
8) 37  (uchylony).
9) 38  (uchylony).
10) 39  (uchylony).
11) 40  (uchylony).
12) 41  (uchylony).
2.  42  (uchylony).
3.  43  (uchylony).
§  10.  44  (uchylony).
§  11.  45  (uchylony).
§  12.  46  (uchylony).
§  13.  47  (uchylony).
§  14.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
2 § 2 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
3 § 3 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
4 § 4 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
5 § 5 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
6 § 6 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
7 § 7 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
8 § 8 ust. 1 pkt 1 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
9 § 8 ust. 1 pkt 2 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
10 § 8 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
11 § 8 ust. 1 pkt 4 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
12 § 8 ust. 1 pkt 4 lit. c uchylona przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
13 § 8 ust. 1 pkt 4 lit. d uchylona przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
14 § 8 ust. 1 pkt 4 lit. e uchylona przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
15 § 8 ust. 1 pkt 4 lit. f uchylona przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
16 § 8 ust. 1 pkt 5 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
17 § 8 ust. 1 pkt 6 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
18 § 8 ust. 1 pkt 7 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
19 § 8 ust. 1 pkt 8 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
20 § 8 ust. 1 pkt 9 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
21 § 8 ust. 1 pkt 10 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
22 § 8 ust. 1 pkt 12 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
23 § 8 ust. 1 pkt 13 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
24 § 8 ust. 1 pkt 14 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
25 § 8 ust. 1 pkt 15 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
26 § 8 ust. 1 pkt 16 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
27 § 8 ust. 1 pkt 17 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
28 § 8 ust. 1 pkt 18 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
29 § 8 ust. 2 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
30 § 8 ust. 3 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
31 § 9 ust. 1 pkt 1 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
32 § 9 ust. 1 pkt 2 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
33 § 9 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
34 § 9 ust. 1 pkt 5 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
35 § 9 ust. 1 pkt 6 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
36 § 9 ust. 1 pkt 7 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
37 § 9 ust. 1 pkt 8 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
38 § 9 ust. 1 pkt 9 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
39 § 9 ust. 1 pkt 10 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
40 § 9 ust. 1 pkt 11 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
41 § 9 ust. 1 pkt 12 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
42 § 9 ust. 2 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
43 § 9 ust. 3 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
44 § 10 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
45 § 11 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
46 § 12 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.
47 § 13 uchylony przez § 13 zarządzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2018 r.