Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2002.20.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2002
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie zakresu informacji przekazywanych przez banki do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa zakres informacji przekazywanych przez banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802), niezbędnych do wykonywania zadań przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej "BFG".
§  2.
1. Informacje dla BFG dotyczące podstawy obliczania oraz wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych banki sporządzają zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Informacje określone w załączniku nr 1 sporządzają wszystkie banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych w bankach zrzeszających, zwanych dalej "zrzeszonymi bankami spółdzielczymi", według stanu za kwiecień i październik każdego roku.
3. Informacje określone w załączniku nr 2 sporządzają wyłącznie banki zrzeszające, z wyszczególnieniem zrzeszonych banków spółdzielczych, według stanu za kwiecień i październik każdego roku.
4. Informacje określone w załącznikach nr 1 i 2, banki przekazują do BFG bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie do dnia:
1) 15 grudnia każdego roku, według stanu za październik;
2) 15 czerwca każdego roku, według stanu za kwiecień.
5. Zwolnienie banku przez Narodowy Bank Polski z odprowadzania części lub całości rezerwy obowiązkowej nie zwalnia banku z obowiązku przekazywania informacji, sporządzanych dla BFG zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
§  3.
1. Informacje dla BFG dotyczące podstawy obliczania oraz kwoty obowiązkowej opłaty rocznej banki sporządzają zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.
2. Banki sporządzają informacje określone w załączniku nr 3 według stanu na dzień określony uchwałą Rady BFG.
3. Informacje określone w załączniku nr 3 banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych, przekazują do BFG, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie do wniesienia obowiązkowej opłaty rocznej, ustalonym uchwałą Rady BFG.
4. Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują informacje, określone w załączniku nr 3, do właściwych banków zrzeszających nie później niż na 15 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3.
5. Właściwe banki zrzeszające, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 4, sporządzają informacje zbiorcze określone w załączniku nr 4, według stanu na dzień określony uchwałą Rady BFG.
6. Banki zrzeszające przekazują informacje określone w załączniku nr 4 wraz z rozliczeniami zrzeszonych banków spółdzielczych, do BFG bez zbędnej zwłoki jednakże nie później niż w terminie do wniesienia obowiązkowej opłaty rocznej, ustalonym uchwałą Rady BFG.
7. Jeżeli dniem ustalenia podstawy naliczenia obowiązkowej opłaty rocznej, o którym mowa w ust. 2 i 5, jest 31 grudnia - banki mają obowiązek sporządzenia skorygowanych informacji, określonych w załącznikach nr 3 i 4. Skorygowane informacje przekazują:
1) banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych, do BFG - w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia;
2) zrzeszone banki spółdzielcze, do właściwych banków zrzeszających - w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia;
3) banki zrzeszające do BFG - w zakresie dotyczącym zrzeszonych banków spółdzielczych (informacje zbiorcze) - w terminie 15 dni od dnia otrzymania od zrzeszonych banków spółdzielczych informacji, przekazywanych zgodnie z pkt 2 - nie później jednak niż do dnia 31 lipca.
§  4.
1. Banki sporządzają kwartalne informacje o szacunkowej kwocie środków pieniężnych objętych systemem gwarantowania - zgodnie z załącznikiem nr 5, a także kwartalne informacje o sumie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach oraz o aktywach bilansowych i zobowiązaniach pozabilansowych - zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Banki sporządzają informacje określone w załączniku nr 5 oraz informacje określone w załączniku nr 6, w części II, według stanu na ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał, a informacje określone w załączniku nr 6, w części I, według stanu za ostatni miesiąc kwartału.
3. Banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych, przekazują informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, do BFG bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.
4. Zrzeszone banki spółdzielcze sporządzają informacje, określone w załączniku nr 5 i w załączniku nr 6, w części II i przekazują je właściwym bankom zrzeszającym bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.
5. Banki zrzeszające sporządzają zbiorcze informacje określone w załącznikach nr 5 i 6 dotyczące zrzeszonych banków spółdzielczych - z uwzględnieniem informacji otrzymanych zgodnie z ust. 4 i przekazują je do BFG w terminie, o którym mowa w ust. 3.
§  5.
1. Banki sporządzają informacje o składzie osobowym ich rad nadzorczych i zarządów, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.
2. Banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych, przekazują do BFG informacje określone w załączniku nr 7 - w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
3. Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują bankom zrzeszającym informacje określone w załączniku nr 7 - w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
4. Banki zrzeszające sporządzają informacje określone w załączniku nr 8 na podstawie informacji otrzymanych od zrzeszonych banków spółdzielczych i przekazują je do BFG - w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
§  6.
1. Informacje określone w załącznikach nr 1-8 banki sporządzają i przekazują w formie pisemnej, a informacje określone w załącznikach nr 5-8 również na elektronicznych nośnikach informacji, które powinny być przekazywane łącznie z informacjami sporządzonymi w formie pisemnej.
2. Informacje przekazywane przez banki w formie pisemnej powinny być podpisane przez osoby sporządzające oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.
§  7. Traci moc zarządzenie nr 12/97 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych przez banki dla potrzeb Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. NBP Nr 21, poz. 42).
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

............

nazwa banku

Informacja dotycząca podstawy obliczania oraz wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych na ............ rok

0,00 zł

Numer wiersza/WyszczególnienieKwota/ Wysokość stawki
kolumny1
1Suma środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w banku stanowiąca podstawę obliczania rezerwy obowiązkowej, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy o BFG, za miesiąc ........ ........ roku
2Wysokość stawki - zgodnie z uchwałą nr ..... Rady BFG z dnia ............... (w %)
3Wysokość utworzonego funduszu ochrony środków gwarantowanych na rok ............ (wiersz 1 x wiersz 2)
4Wartość portfela papierów skarbowych i bonów pieniężnych NBP stanowiących pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych (według ich wyceny bilansowej)

data ....................

sporządził...............

tel. ....................

fax......................

..............................

(podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w zakresie praw i obowiązków

majątkowych banku)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

................

nazwa banku

zrzeszającego

Informacja dotycząca podstawy obliczania oraz wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych w bankach spółdzielczych będących członkami zrzeszenia na .............. rok

0,00 zł

Numer wiersza/ kolumnyNazwa zrzeszonego banku spółdzielczego - siedzibaSuma środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w banku stanowiąca podstawę obliczania rezerwy obowiązkowej, za miesiąc .... ....... rokuWysokość stawki - zgodnie z uchwałą nr ..... Rady BFG z dnia ...............

(w %)

Wysokość funduszu ochrony środków gwarantowanych na rok ............ (kolumna 1 x kolumna 2)Uwagi
1234
1
nRazem

data .............

sporządził........

tel. .............

fax ..............

......................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w zakresie praw

i obowiązków majątkowych

banku zrzeszającego)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

.............

nazwa banku

Informacja dotycząca podstawy obliczania oraz kwoty obowiązkowej opłaty rocznej za ....... rok

0,00 zł

Numer wiersza/ kolumnyWyszczególnienieKwotaStawka opłaty rocznej zgodnie z uchwałą nr ..... Rady BFG z dnia ............... (w %)Opłata roczna należna BFG (kolumna 1 x kolumna 2)
123
1Aktywa bilansowe ważone ryzykiem*)
2Zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem*)
w tym:
- gwarancje i poręczenia
- linie kredytów przyrzeczonych
- inne zobowiązania pozabilansowe
3Razem
4Opłata roczna obciążająca bank - po uwzględnieniu pomniejszenia, o którym mowa w art. 13 ust. 3b ustawy o BFG

data ....................

sporządził...............

tel. ....................

fax......................

..............................

(podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w zakresie praw i obowiązków

majątkowych banku)

_____________

*) Wyliczenia wysokości aktywów bilansowych i zobowiązań

pozabilansowych ważonych ryzykiem dokonuje się dla portfela

bankowego i handlowego łącznie niezależnie od skali

działalności handlowej banku; należy wyłączyć pozycje bilansowe

i pozabilansowe, określone w art. 14 ustawy o BFG.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

................

nazwa banku

zrzeszającego

Informacja dotycząca kwoty obowiązkowej opłaty rocznej za ...... rok od zrzeszonych banków spółdzielczych

0,00 zł

Numer wiersza/ kolumnyNazwa zrzeszonego banku spółdzielczego - siedzibaKwota obowiązkowej opłaty rocznej za rok .............. (według załączonych informacji sporządzonych przez zrzeszone banki spółdzielcze)Uwagi
Opłata roczna należna BFGOpłata roczna obciążająca bank - po uwzględnieniu pomniejszenia, o którym mowa w art. 13 ust. 3b ustawy o BFG
123
1
nRazem

data .............

sporządził........

tel. .............

fax ..............

......................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w zakresie praw

i obowiązków majątkowych

banku zrzeszającego)

ZAŁĄCZNIK Nr 5

Informacja kwartalna

.............

nazwa banku

Informacja o szacunkowych kwotach środków pieniężnych objętych systemem gwarantowania*) zgromadzonych w banku na dzień .................

tys. zł

Numer wiersza/Rodzaj depozytuLiczba rachunków imiennych**)Kwota środków pieniężnych***)
kolumny12
1Depozyty bieżące
Złotowe
Walutowe
2Depozyty terminowe i zablokowane
Złotowe
Walutowe
3Razem

data ....................

sporządził...............

tel. ....................

fax......................

..............................

(podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w zakresie praw i obowiązków

majątkowych banku)

____________________

*) Informacja o szacunkowej kwocie środków pieniężnych powinna

obejmować kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich

rachunkach imiennych (poza rachunkami pieniężnymi służącymi do

obsługi rachunków papierów wartościowych prowadzonych w ramach

działalności maklerskiej oraz do obsługi realizacji innych

zobowiązań banku wobec klienta lub zobowiązań klienta wobec

banku z tytułu usług świadczonych przez ten bank na jego rzecz

w ramach działalności maklerskiej) prowadzonych dla podmiotów

należących do sektora niefinansowego i sektora instytucji

samorządowych. Obliczenia należy więc przeprowadzić z

zastosowaniem wyłączeń podmiotowych zawartych w art. 2 pkt 1

lit. a)-g) ustawy o BFG. Przy wyliczaniu szacunkowej kwoty

środków pieniężnych nie należy dokonywać potrąceń

wierzytelności przysługujących wzajemnie deponentowi i bankowi.

Ponadto, przy wyliczaniu szacunkowej kwoty środków pieniężnych

nie należy uwzględniać limitów środków gwarantowanych,

określonych w art. 23 ustawy o BFG.

**) W przypadku posiadania przez deponenta kilku rachunków

imiennych nie należy sumować zapisanych na nich środków, zaś w

przypadku prowadzenia imiennego rachunku wspólnego dla kilku

osób nie należy przeprowadzać podziału zgromadzonych na nim

środków na poszczególnych deponentów.

***) Do wyliczenia szacunkowej kwoty środków pieniężnych należy

przyjmować należne deponentowi odsetki od środków zapisanych na

rachunku, w ujęciu brutto, to jest bez pomniejszenia o

zryczałtowany podatek dochodowy. Odsetki należy obliczyć według

stanu na dzień sporządzenia informacji. Kwoty środków

pieniężnych nominowanych w walutach obcych powinny być

przeliczone na złote, według średniego kursu odpowiedniej

waluty do złotego ustalonego przez NBP na dzień sporządzenia

informacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 6

CZĘŚĆ I

Informacja kwartalna

.............

nazwa banku

Informacja o sumie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w banku*)

tys. zł

NumerWyszczególnienieKwota
wiersza/ kolumny1
1Suma środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w banku (zrzeszeniu) stanowiąca podstawę obliczania rezerwy obowiązkowej, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy o BFG za miesiąc .............. .......... roku.

data ....................

sporządził...............

tel. ....................

fax......................

..............................

(podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w zakresie praw i obowiązków

majątkowych banku)

_____________________

*) Banki zrzeszające sporządzają również informacje zbiorcze o

sumie środków pieniężnych zgromadzonych w zrzeszonych bankach

spółdzielczych.

CZĘŚĆ II

Informacja kwartalna

.............

nazwa banku

Informacja o aktywach bilansowych i zobowiązaniach pozabilansowych banku*) za ........ kwartał............... roku

tys. zł

Numer wiersza/ kolumnyWyszczególnienieWartość całkowita**)Wartość po uwzględnieniu wyłączeń - zgodnie z art. 14 ustawy o BFG**)
12
1Aktywa bilansowe ważone ryzykiem
2Zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem
w tym:
- gwarancje i poręczenia
- linie kredytów przyrzeczonych
- inne zobowiązania pozabilansowe
3Razem

data ....................

sporządził...............

tel. ....................

fax......................

..............................

(podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w zakresie praw i obowiązków

majątkowych banku)

________________

*) Banki zrzeszające sporządzają również informacje zbiorcze o

wysokości aktywów bilansowych i zobowiązań pozabilansowych

ważonych ryzykiem w zrzeszonych bankach spółdzielczych.

**) Wyliczenia wysokości aktywów bilansowych i zobowiązań

pozabilansowych ważonych ryzykiem dokonuje się dla portfela

bankowego i handlowego łącznie, niezależnie od skali

działalności handlowej banku.

ZAŁĄCZNIK Nr 7

CZĘŚĆ I

Informacja kwartalna

.............

nazwa banku

Informacja o składzie osobowym rady nadzorczej banku według stanu na ...................

Numer wiersza/Imię i nazwiskoFunkcjaData objęcia funkcji
kolumny12
1
n

data ....................

sporządził...............

tel. ....................

fax......................

..............................

(podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w zakresie praw i obowiązków

majątkowych banku)

CZĘŚĆ II

Informacja kwartalna

.............

nazwa banku

Informacja o składzie osobowym zarządu banku według stanu na ...................

Numer wiersza/Imię i nazwiskoFunkcjaData objęcia funkcji
kolumny12
1
N

data ....................

sporządził...............

tel. ....................

fax......................

..............................

(podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w zakresie praw i obowiązków

majątkowych banku)

ZAŁĄCZNIK Nr 8

CZĘŚĆ I

Informacja kwartalna

................

nazwa banku zrzeszającego

Informacja o składach osobowych rad nadzorczych zrzeszonych banków spółdzielczych według stanu na ...................

Numer wiersza/ kolumnySymbol wyróżniający zrzeszony bank Nazwa zrzeszonego bankuImię i nazwiskoFunkcjaData objęcia funkcji
spółdzielczy*)spółdzielczego12
11
...
M
N1
...
M

data .............

sporządził........

tel. .............

fax ..............

......................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w zakresie praw

i obowiązków majątkowych

banku zrzeszającego)

_________________

*) Pierwsze cztery cyfry numeru nadanego bankowi przez NBP.

CZĘŚĆ II

Informacja kwartalna

.................

nazwa banku zrzeszającego

Informacja o składach osobowych zarządów zrzeszonych banków spółdzielczych według stanu na .....................

Numer wiersza/ kolumnySymbol wyróżniający zrzeszony bank Nazwa zrzeszonego bankuImię i nazwiskoFunkcjaData objęcia funkcji
spółdzielczy*)spółdzielczego12
11
...
M
N1
...
M

data .............

sporządził........

tel. .............

fax ..............

......................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w zakresie praw

i obowiązków majątkowych

banku zrzeszającego)

_________________

*) Pierwsze cztery cyfry numeru nadanego bankowi przez NBP.