Zakres i terminy przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników aktywów i pasywów biura Dyrekcji Generalnej Lasów... - OpenLEX

Zakres i terminy przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników aktywów i pasywów biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w 2010 roku oraz powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia tej inwentaryzacji.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2010.12.115

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie zakresu i terminów przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników aktywów i pasywów biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w 2010 roku oraz powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia tej inwentaryzacji

Zł-0337-26/2010

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu PGL LP, w związku z § 2 pkt 1 Zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na 2010 rok, postanawiam, co następuje:

§  1.
Ustalam zakres oraz terminy przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników aktywów biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w 2010 r. w drodze spisu z natury:
1)
środki pieniężne w kasie i inne aktywa pieniężne w kasie - w dniu 31.12.2010 r. wg stanu na 31.12.2010 r.;
2)
niezużyte materiały odpisywane w koszty w momencie zakupu oraz paliwa w samochodach służbowych - w dniu 3.01.2011 r. wg stanu na 31.12.2010 r.;
3)
środki trwałe w budowie - w dniu 4.01.2011 r. wg stanu na 31.12.2010 r.
§  2.
Powołuję zespół spisowy do przeprowadzenia spisu z natury składników aktywów, o których mowa w § 1, w składzie:

- Piotr Skolud - przewodniczący,

- Sylwia Wysocka - członek,

- Paulina Bień - członek.

§  3.
Ustalam zakres przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji pozostałych składników aktywów i pasywów biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w 2010 r. w następującym zakresie i terminach:
1)
aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych - w drodze uzyskania potwierdzenia sald - 3.01.-17.01.2011 r. wg stanu na 31.12.2010 r.;
2)
aktywa finansowe przechowywane przez inne jednostki - w drodze uzyskania potwierdzenia sald - 3.01.-17.01.2011 r. wg stanu na 31.12.2010 r.;
4)
należności (z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, oraz należności wątpliwych, spornych i należności wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych - w drodze uzyskania potwierdzenia sald -3.01.-17.01.2011 r. wg stanu na 31.12.2010 r.;
4)
pożyczki - w drodze uzyskania potwierdzenia sald - 3.01.-17.01.2011 r. wg stanu na 31.12.2010 r;
5)
zobowiązania (z wyjątkiem zobowiązań wobec pracowników i publicznoprawnych) - w drodze uzyskania potwierdzenia sald - od 2.11.2010 r. do 17.01.2011 r.;
6)
wartości niematerialne i prawne - w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów - 3.01.-17.01.2011 r. wg stanu na 31.12.2010 r.;
7)
pozostałe aktywa i pasywa:

- środki trwałe w budowie (poza objętymi w drodze spisu z natury),

- należności sporne i wątpliwe,

- należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,

- należności i zobowiązania z tytułu publicznoprawnych,

- należności i zobowiązania wewnętrzno-branżowe,

- dostawy niefakturowane,

- kapitał zasobów LP,

- kapitał z aktualizacji wyceny,

- fundusz leśny,

- rezerwy,

- fundusze specjalne (ZFŚS, fundusz nagród),

- rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne,

- inne rozliczenia międzyokresowe

- w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów - 3.01.-17.01.2011 r. wg stanu na 31.12.2010 r.;

8)
zobowiązania warunkowe ewidencjonowane na kontach pozabilansowych - 3.01.-17.01.2011 r. wg stanu na 31.12.2010 r.
§  4.
Powołuję zespół weryfikacyjny do przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów, o których mowa w § 3, w składzie:

- Danuta Wikieł - przewodnicząca,

- Sławomir Dźwigalski - członek

oraz

- Witold Majsterkiewicz - członek - do weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych,

- Agnieszka Kopyta - członek - do weryfikacji środków trwałych.

§  5.
1.
Zobowiązuję przewodniczącego zespołu spisowego, przeprowadzającego spis z natury, do złożenia przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej pisemnej informacji z przebiegu inwentaryzacji w terminie do 14.01.2011 r.
2.
Zobowiązuję przewodniczącą zespołu weryfikacyjnego do złożenia dokumentów z inwentaryzacji dokonanej drogą weryfikacji stanów ksiąg z dokumentacją księgową aktywów i pasywów w terminie do 31 stycznia 2011 r.
§  6.
Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej DGLP zobowiązuję do nadzoru i kontroli prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji, w tym przeszkolenia zespołu spisowego oraz złożenia sprawozdania opisowego z przebiegu inwentaryzacji w terminie do 31.01.2011 r.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.