Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2020.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2020 r.

DECYZJA Nr 8
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) postanawia się, co następuje:
§  1.  Ustala się zakresy czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dla wykonywania zadań należących do kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej "Ministrem", a także Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  2. 
1.  Sekretarz Stanu Maciej Wąsik:
1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków;
2) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad zgodnością przygotowywanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej;
3) podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia Ministra, w tym do reprezentowania go przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi;
4) podpisuje, w zastępstwie Ministra, akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
5) kieruje akty prawne Ministra do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
6) podpisuje, w zastępstwie Ministra, stanowiska, w tym stanowiska dotyczące dokumentów rządowych przedstawianych w toku uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania;
7) podpisuje, w zastępstwie Ministra, pisma kierujące dokumenty rządowe do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, a także do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów oraz Komitet Społeczny Rady Ministrów, a także stanowiska dotyczące tych dokumentów;
8) zapoznaje się z treścią adresowanych do Ministra dokumentów niejawnych:
a) Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o klauzulach "NATO CONFIDENTIAL" i "NATO SECRET",
b) Unii Europejskiej o klauzulach "CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL" i "SECRET UE / EU SECRET",
c) Europejskiej Agencji Kosmicznej o klauzuli "ESA CONFIDENTIAL" i "ESA SECRET"

oraz realizuje sprawy wynikające z treści tych dokumentów, a w szczególności wskazuje inne osoby uprawnione do zapoznawania się z ich treścią, poleca wykonanie wydruków, kopii, odpisów, wyciągów, wypisów, odwzorowania cyfrowego lub tłumaczenia oraz prowadzi korespondencję w sprawach wynikających z ich treści;

9) w czasie nieobecności Ministra lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zapoznaje się z treścią adresowanych do Ministra dokumentów niejawnych:
a) krajowych o klauzulach "zastrzeżone", "poufne", "tajne" i "ściśle tajne", w tym oznaczonych "do rąk własnych",
b) Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o klauzuli "NATO RESTRICTED",
c) Unii Europejskiej o klauzuli "RESTREINT UE / EU RESTRICTED",
d) Europejskiej Agencji Kosmicznej o klauzuli "ESA RESTRICTED"

oraz realizuje sprawy wynikające z treści tych dokumentów, a w szczególności wskazuje inne osoby uprawnione do zapoznawania się z ich treścią, poleca wykonanie wydruków, kopii, odpisów, wyciągów, wypisów, odwzorowania cyfrowego lub tłumaczenia oraz prowadzi korespondencję w sprawach wynikających z ich treści;

10) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad ochroną przeciwpożarową i obroną cywilną;
11) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad działem administracji rządowej - administracja publiczna w zakresie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz usuwania tych skutków;
12) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad realizacją zadań dotyczących zarządzania kryzysowego, planowania cywilnego oraz ochrony ludności i infrastruktury krytycznej;
13) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad współpracą międzynarodową z NATO oraz z instytucjami Unii Europejskiej, a także nad współpracą bilateralną w sprawach zarządzania kryzysowego pozostających w kompetencji Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
14) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym;
15) zarządza, poza planem kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, kontrole podmiotów uprawnionych do wykonywania:
a) ratownictwa wodnego, w zakresie prawidłowości realizacji zadań, o których mowa w art. 13 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350),
b) ratownictwa górskiego, w zakresie prawidłowości realizacji zadań, o których mowa w art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084);
16) nadaje i wręcza sztandary wraz z aktami nadania Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, komendom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, komendom powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, Centralnemu Muzeum Pożarnictwa, szkołom Państwowej Straży Pożarnej oraz instytutom badawczym Państwowej Straży Pożarnej;
17) wydaje decyzje o objęciu ochroną - ze względu na dobro państwa - osób i obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. d i e ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384) oraz decyzje w zakresie działań Służby Ochrony Państwa w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. e tej ustawy;
18) zleca zadania publiczne organizacjom pozarządowym działającym w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, przyznaje dotacje celowe na realizację tych zadań, a także zatwierdza w zakresie rzeczowym i finansowym rozliczenia przyznanych dotacji;
19) wykonuje funkcję dysponenta części budżetowych pozostających we właściwości Ministra;
20) podejmuje, w imieniu Ministra, wszelkie decyzje w sprawach dotyczących:
a) planowania i realizacji budżetu w częściach budżetowych: 17 - administracja publiczna, 42 - sprawy wewnętrzne, 43 - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz 80 - regionalne izby obrachunkowe,
b) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego;
21) wykonuje, w imieniu Ministra, czynności związane z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przyznanych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyznania wkładu finansowego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz w Polsce w sierpniu 2017 r. (CCI 2017PL16SPO001);
22) wykonuje, w imieniu Ministra, jako dysponenta części budżetowych, czynności w odniesieniu do zadań finansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, związanych z:
a) udzielaniem promes dla jednostek samorządu terytorialnego w przedmiocie finansowania lub dofinansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
b) zapewnieniem finansowania lub dofinansowania,
c) uruchomieniem środków z rezerwy celowej;
23) prowadzi sprawy, także w zakresie nadzoru, wynikające z ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288, 730 i 1635), zwanej dalej "ustawą zaopatrzeniową", a w szczególności wydaje, w imieniu Ministra, decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia, w sprawach:
a) przyznania, w zakresie właściwości Ministra, w drodze wyjątku funkcjonariuszom oraz członkom rodzin pozostałym po zmarłych funkcjonariuszach zaopatrzenia emerytalnego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej,
b) załatwianych w trybie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej;
24) wydaje, w imieniu Ministra, decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia, w sprawach:
a) świadczeń odszkodowawczych przysługujących żołnierzom byłych jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz członkom ich rodzin, w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, w tym kieruje te osoby do komisji lekarskiej w celu ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą,
b) świadczeń odszkodowawczych dla funkcjonariuszy Policji, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą, przysługujących Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Służby Ochrony Państwa, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, ich zastępcom oraz członkom ich rodzin oraz odszkodowań przysługujących funkcjonariuszom oddelegowanym do pełnienia zadań służbowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz członkom ich rodzin,
c) odszkodowań przyznawanych lub podwyższanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
25) wydaje, w imieniu Ministra, decyzje administracyjne w sprawach przyznawania oraz pozbawiania statusu weterana i statusu weterana poszkodowanego - w odniesieniu do funkcjonariuszy i zwolnionych ze służby funkcjonariuszy Policji, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, a także strażaków i zwolnionych ze służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej;
26) reprezentuje Ministra w pracach:
a) Komitetu Sterującego "Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry", o którym mowa w sekcji A pkt 4 załącznika nr 5 do umowy pożyczki nr 7436 POL, zawartej w dniu 11 maja 2007 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w tym uzgadnia i zatwierdza regulamin organizacyjny tego Komitetu Sterującego lub jego zmiany,
b) Komitetu Sterującego "Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły", o którym mowa w sekcji I pkt A ppkt 1 załącznika nr 2 do umowy pożyczki nr 8524-PL, zawartej w dniu 10 września 2015 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w tym uzgadnia i zatwierdza regulamin organizacyjny tego Komitetu Sterującego lub jego zmiany;
27) wykonuje, w imieniu Ministra, czynności kierownika jednostki kontrolującej, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) oraz w przepisach odrębnych, a także inne czynności związane z przygotowaniem oraz prowadzeniem kontroli, a w szczególności podpisuje wystąpienia pokontrolne, sprawozdania i protokoły z kontroli;
28) wyraża zgodę na prowadzenie w dziale administracji rządowej administracja publiczna oraz w dziale administracji rządowej sprawy wewnętrzne audytu wewnętrznego przez usługodawcę zewnętrznego;
29) prowadzi sprawy związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942) wobec Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie;
30) prowadzi sprawy wynikające ze stosunku podległości wobec Ministra:
a) Komendanta Służby Ochrony Państwa,
b) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
c) Szefa Obrony Cywilnej Kraju;
31) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad:
a) Dyrektorem Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
b) Szkołą Główną Służby Pożarniczej,
c) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowym Instytutem Badawczym;
32) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad wykonywaniem zadań przez:
a) Departament Budżetu,
b) Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego,
c) Departament Porządku Publicznego, z zastrzeżeniem § 11 pkt 15 lit. e,
d) Departament Prawny.
2.  Sekretarz Stanu Maciej Wąsik jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, lub czynności związanych z działaniami podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 21, 26 i 28-32, w tym w zakresie prawa publicznego i prywatnego, a w szczególności do:
1) podpisywania umów i porozumień oraz aneksów do nich,
2) podpisywania decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć o innym charakterze,
3) zatwierdzania sprawozdań i rozliczeń dotacji oraz
4) podpisywania innych pism niezależnie od ich rodzaju, w tym pism procesowych (m.in. odpowiedzi a skargę oraz na pozew)

- w tym w ramach postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego, cywilnego i prawa budżetowego, a także wobec Najwyższej Izby Kontroli oraz innych instytucji kontrolnych.

§  3. 
1.  Sekretarz Stanu Paweł Szefernaker:
1) w przypadku nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Macieja Wąsika, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków, a w szczególności:
a) podpisuje akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
b) podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia Ministra, w tym w ramach postępowania administracyjnego (także do wydawania decyzji) oraz do reprezentowania Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi;
2) kieruje akty prawne Ministra do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
3) podpisuje, w zastępstwie Ministra, pisma kierujące dokumenty rządowe do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, a także do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów oraz Komitet Społeczny Rady Ministrów, a także stanowiska dotyczące tych dokumentów;
4) podpisuje, w zastępstwie Ministra, stanowiska, w tym stanowiska dotyczące dokumentów rządowych przedstawianych w toku uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania;
5) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad realizacją zadań objętych działem administracji rządowej - administracja publiczna, z zastrzeżeniem spraw powierzonych Maciejowi Wąsikowi, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (w zakresie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu);
6) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad współpracą z organami innych państw i instytucjami Unii Europejskiej w zakresie integracji polskich systemów teleinformatycznych z systemami Unii Europejskiej, w tym siecią TESTA oraz z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II) i Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS);
7) wykonuje zadania wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1844), pozostające we właściwości Ministra;
8) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad prowadzeniem spraw związanych z ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianą imion i nazwisk oraz dowodami osobistymi i dokumentami paszportowymi;
9) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad rozwojem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej będącej we właściwości Ministra oraz wybranych sieci teleinformatycznych na potrzeby administracji rządowej;
10) współpracuje z administratorami rejestrów państwowych w obszarze ich funkcjonowania, rozwoju i utrzymania, w szczególności w odniesieniu do Systemu Rejestrów Państwowych, w zakresie pozostającym we właściwości Ministra;
11) wykonuje zadania związane z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;
12) zastępuje Ministra w pracach Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa;
13) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad wykonywaniem przez organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra zadań pozostających w kompetencji Ministra związanych z wykonywaniem działalności telekomunikacyjnej;
14) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad realizacją zadań związanych z utrzymaniem, rozwojem i finansowaniem Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112);
15) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad realizacją zadań z zakresu systemu powiadamiania ratunkowego;
16) wykonuje, w imieniu Ministra, jako dysponenta części budżetowych, czynności w odniesieniu do zadań finansowanych z rezerwy celowej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1077), związanych z:
a) zapewnieniem finansowania lub dofinansowania,
b) uruchomieniem środków z rezerwy celowej;
17) wykonuje, w imieniu Ministra, czynności kierownika jednostki kontrolującej, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej oraz w przepisach odrębnych, a także inne czynności związane z przygotowaniem oraz prowadzeniem kontroli, a w szczególności podpisuje wystąpienia pokontrolne, sprawozdania i protokoły z kontroli;
18) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad wykonywaniem zadań w zakresie realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego;
19) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad realizacją zadań związanych ze zbiórkami publicznymi, w tym sprawuje kontrolę w tym zakresie;
20) wyraża zgody na:
a) zagraniczne podróże służbowe wojewodów,
b) wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego przez wojewodów;
21) wykonuje czynności związane z realizacją następujących zadań:
a) Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynikających z zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Ministrem Administracji i Cyfryzacji porozumienia Nr KL/P5/2012/1 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie realizacji Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz porozumienia Nr KL/MAC/DO/2013/1 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
b) Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wynikających z porozumienia Nr WER-MAC/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.), zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Ministrem Administracji i Cyfryzacji, w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, porozumienia Nr WER-MAC/WE/2015-1 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych kandydatów na ekspertów w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz porozumienia Nr WER-MAC/DO/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r., zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Ministrem Administracji i Cyfryzacji, w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
c) lidera partnerstwa i beneficjenta projektów pozakonkursowych pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie" i "System monitorowania usług publicznych - koncepcja SMUP" w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w szczególności zatwierdza wybór partnera oraz podpisuje umowy partnerstwa,
d) w zakresie naboru partnerów, zawarcia umowy partnerstwa, przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wykonywania zadań lidera partnerstwa i beneficjenta projektu pozakonkursowego pn. "System monitorowania usług publicznych - wdrożenie SMUP", realizowanych w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
e) beneficjenta projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1. Wsparcie zatrudnienia, I Osi Priorytetowej Zasoby ludzkie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz działania 6.1. Pomoc Techniczna, VI Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
22) podejmuje wszelkie czynności wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301), w tym w odniesieniu do zadań finansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego;
23) podejmuje, w imieniu Ministra jako dysponenta Funduszu Rekompensacyjnego, o którym stanowi art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), wszelkie czynności związane z ww. funduszem, w tym zatwierdza jego roczny plan finansowy;
24) podpisuje, w imieniu Ministra jako dysponenta części budżetowej 17, wnioski o uruchomienie środków rezerwy celowej, wnioski o zapewnienie finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8) i budżetu środków europejskich (część 83, poz. 98) oraz wnioski o przeniesienie między częściami i działami budżetu środków europejskich (z części budżetowej 34 do 17) wydatków przeznaczonych na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich - realizowanych zgodnie z właściwością Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
25) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych na podstawie kryterium zgodności z prawem;
26) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad Krajową Komisją Uwłaszczeniową;
27) powołuje i odwołuje członków Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych;
28) prowadzi sprawy wynikające ze stosunku podległości wobec Ministra Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego;
29) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych;
30) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża;
31) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
32) dokonuje czynności w sprawach wynikających z nadzoru Ministra nad Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
33) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad wykonywaniem zadań przez następujące komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
a) Departament Administracji Publicznej,
b) Departament Spraw Obywatelskich,
c) Departament Teleinformatyki,
d) Biuro Administracyjno-Finansowe w zakresie realizacji zadań związanych z nadzorem Ministra nad Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2.  Sekretarz Stanu Paweł Szefernaker jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, lub czynności związanych z działaniami podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 25-33, w tym w zakresie prawa publicznego i prywatnego, a w szczególności do:
1) podpisywania umów i porozumień oraz aneksów do nich,
2) podpisywania decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć o innym charakterze,
3) zatwierdzania sprawozdań i rozliczeń dotacji oraz
4) podpisywania innych pism niezależnie od ich rodzaju, w tym pism procesowych (m.in. odpowiedzi na skargę oraz na pozew)

- w tym w ramach postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego, cywilnego i prawa budżetowego, a także wobec Najwyższej Izby Kontroli oraz innych instytucji kontrolnych.

§  4. 
1.  Podsekretarz Stanu Bartosz Grodecki:
1) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad realizacją zadań z zakresu obywatelstwa i repatriacji;
2) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad realizacją zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na zakup nieruchomości przez cudzoziemców oraz prowadzeniem spraw związanych z reglamentowaną przez Ministra działalnością gospodarczą określoną w odrębnych przepisach;
3) prowadzi sprawy w zakresie zagospodarowania granicy państwowej, wynikające z umów międzynarodowych;
4) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad realizacją zadań z zakresu polityki migracyjnej państwa;
5) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad współpracą międzynarodową w zakresie spraw pozostających w kompetencji Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
6) prowadzi sprawy w zakresie współpracy transgranicznej, wynikające z umów międzynarodowych;
7) koordynuje realizację zadań dotyczących współpracy północno-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga;
8) wykonuje czynności kierownika jednostki kontrolującej, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej oraz w przepisach odrębnych, a także inne czynności związane z przygotowaniem oraz prowadzeniem kontroli, a w szczególności podpisuje wystąpienia pokontrolne, sprawozdania i protokoły z kontroli;
9) podpisuje, w zastępstwie Ministra, akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
10) kieruje akty prawne Ministra do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
11) podpisuje, w zastępstwie Ministra, pisma kierujące dokumenty rządowe do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, a także do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów oraz Komitet Społeczny Rady Ministrów, a także stanowiska dotyczące tych dokumentów;
12) podpisuje, w zastępstwie Ministra, stanowiska, w tym stanowiska dotyczące dokumentów rządowych przedstawianych w toku uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania;
13) wykonuje, w imieniu Ministra, jako dysponenta części budżetowych, czynności związane z uruchomieniem środków z rezerw celowych na finansowanie zadań związanych z pomocą dla repatriantów, Kartą Polaka oraz budową, modernizacją i utrzymaniem przejść granicznych;
14) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
15) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad wykonywaniem zadań przez następujące komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
a) Departament Analiz i Polityki Migracyjnej,
b) Departament Obywatelstwa i Repatriacji,
c) Departament Spraw Międzynarodowych,
d) Departament Zezwoleń i Koncesji.
2.  Podsekretarz Stanu Bartosz Grodecki jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, lub czynności związanych z działaniami podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 14 i 15, w tym w zakresie prawa publicznego i prywatnego, a w szczególności do:
1) podpisywania umów i porozumień oraz aneksów do nich,
2) podpisywania decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć o innym charakterze,
3) zatwierdzania sprawozdań i rozliczeń dotacji oraz
4) podpisywania innych pism niezależnie od ich rodzaju, w tym pism procesowych (m.in. odpowiedzi na skargę oraz na pozew)

- w tym w ramach postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego, cywilnego i prawa budżetowego, a także wobec Najwyższej Izby Kontroli oraz innych instytucji kontrolnych.

§  5. 
1.  Podsekretarz Stanu Błażej Poboży:
1) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad realizacją zadań objętych działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;
2) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru i wykonuje zadania przewidziane dla Ministra jako podmiotu tworzącego samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
3) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru (w tym w ramach uprawnień kontrolnych - w zakresie działalności Centralnej Komisji Lekarskiej), o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 398), nad działalnością komisji lekarskich podległych Ministrowi, z tym że w zakresie nadzoru nad rejonowymi komisjami lekarskimi - za pośrednictwem przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej;
4) wykonuje, w imieniu Ministra, czynności kierownika jednostki kontrolującej, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej oraz w przepisach odrębnych, a także inne czynności związane z przygotowaniem oraz prowadzeniem kontroli, a w szczególności podpisuje wystąpienia pokontrolne, sprawozdania i protokoły z kontroli;
5) podpisuje, w zastępstwie Ministra, akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
6) kieruje akty prawne Ministra do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
7) podpisuje, w zastępstwie Ministra, pisma kierujące dokumenty rządowe do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, a także do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów oraz Komitet Społeczny Rady Ministrów, a także stanowiska dotyczące tych dokumentów;
8) podpisuje, w zastępstwie Ministra, stanowiska, w tym stanowiska dotyczące dokumentów rządowych przedstawianych w toku uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania;
9) wykonuje, w imieniu Ministra, jako dysponenta części budżetowej, czynności związane z uruchomieniem środków z rezerwy celowej na finansowanie zadań związanych z pomocą dla społeczności romskiej;
10) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad Państwową Inspekcją Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
11) prowadzi sprawy wynikające ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
12) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad wykonywaniem zadań przez następujące komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
a) Departament Funduszy Europejskich,
b) Departament Komunikacji Społecznej,
c) Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
d) Departament Zdrowia.
2.  Podsekretarz Stanu Błażej Poboży jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, lub czynności związanych z działaniami podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 10-12, w tym w zakresie prawa publicznego i prywatnego, a w szczególności do:
1) podpisywania umów i porozumień oraz aneksów do nich,
2) podpisywania decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć o innym charakterze,
3) zatwierdzania sprawozdań i rozliczeń dotacji oraz
4) podpisywania innych pism niezależnie od ich rodzaju, w tym pism procesowych (m.in. odpowiedzi na skargę oraz na pozew)

- w tym w ramach postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego, cywilnego i prawa budżetowego, a także wobec Najwyższej Izby Kontroli oraz innych instytucji kontrolnych.

§  6.  Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej "Ministerstwem", warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności poprzez:
a) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Ministra,
b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej Ministerstwa,
c) gospodarowanie mieniem Ministerstwa, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Ministerstwa oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku Ministerstwa,
d) wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
e) reprezentowanie Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571 i 1655 oraz z 2020 r. poz. 284),
f) występowanie z wnioskiem do Ministra o nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, a także ustalanie wewnętrznych regulaminów poszczególnych komórek organizacyjnych oraz regulaminu pracy,
g) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w Ministerstwie,
h) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
i) zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;
2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz realizuje politykę personalną, a w szczególności:
a) przygotowuje program zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie,
b) dokonuje czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związane z ustaniem stosunku pracy, a także dokonuje czynności kadrowych w stosunku do innych pracowników Ministerstwa, stosownie do uprawnień wynikających z przepisów odrębnych,
c) organizuje nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
d) dysponuje funduszem nagród,
e) administruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Ministerstwie;
3) wykonuje określone zadania Ministra, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
4) wykonuje inne zadania z upoważnienia Ministra;
5) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:
a) Biuro Administracyjno-Finansowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 33 lit. d,
b) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji,
c) Biuro Zamówień Publicznych.
§  7.  Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 2-6 rozstrzyga Minister.
§  8.  Sekretarze Stanu oraz Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, w szczególności jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.
§  9. 
1.  Zakresy czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 22, § 3 ust. 1 pkt 23 i 27, § 10 i § 11, nie obejmują:
1) udziału w posiedzeniach Rady Ministrów oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów;
2) podejmowania decyzji o:
a) wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie ze stanowiska,
b) powołaniu, odwołaniu lub mianowaniu na stanowiska, stopnie albo o wystąpieniu z wnioskiem w tych sprawach,
c) zwolnieniu ze stanowiska lub obniżeniu stopnia albo o wystąpieniu z wnioskiem w tych sprawach,
d) powołaniu, wyznaczeniu oraz odwołaniu członków (przedstawicieli Ministra) rad, zespołów i komisji,
e) wypłacie środków z funduszu nagród pozostającego w dyspozycji Ministra,
f) udzielaniu pełnomocnictw do reprezentowania Ministra w pracach komisji sejmowych i senackich.
2.  Sekretarze Stanu oraz Podsekretarze Stanu mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 wyłącznie na podstawie udzielonego im odrębnego pisemnego upoważnienia Ministra.
§  10. 
1.  Zastępstwa Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu, w przypadku ich nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków, ustala Minister lub zastępujący go Sekretarz Stanu albo inna upoważniona przez Ministra osoba.
2.  O nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Ministra, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz osobach ich zastępujących Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  11.  Minister:
1) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad realizacją zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób, obiektów i urządzeń;
2) wykonuje uprawnienia Ministra określone w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 13), w szczególności wobec Inspektora Nadzoru Wewnętrznego oraz jego zastępcy;
3) prowadzi sprawy wynikające ze stosunku podległości wobec Ministra Inspektora Nadzoru Wewnętrznego oraz jego zastępcy;
4) wykonuje określone w obowiązujących przepisach wszelkie uprawnienia Ministra w stosunku do:
a) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz jego zastępców,
b) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz jego zastępców;
5) nadaje i wręcza sztandary wraz z aktami nadania:
a) Komendzie Głównej Straży Granicznej, Biuru Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałom Straży Granicznej, ośrodkom szkolenia Straży Granicznej oraz ośrodkom Straży Granicznej,
b) komendom Policji i szkołom policyjnym oraz innym jednostkom tej formacji;
6) nadaje i wręcza akty nadania imion oddziałom Straży Granicznej, ośrodkom szkolenia Straży Granicznej, ośrodkom Straży Granicznej, placówkom Straży Granicznej oraz dywizjonom Straży Granicznej;
7) nadaje odznaki i medale, a także występuje z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń państwowych, odznak honorowych i medali pracownikom i funkcjonariuszom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
8) sprawuje funkcję przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych;
9) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad wykonywaniem zadań Ministra określonych w art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), a także nad prowadzeniem spraw z zakresu fundacji;
10) zatwierdza rozliczenia, w tym częściowe, dotacji udzielonych Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji i Instytutowi Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX";
11) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad realizacją zadań z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego;
12) wykonuje w stosunku do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000062594) uprawnienia przekazane Ministrowi przez Prezesa Rady Ministrów, w tym wykonuje prawa z akcji Skarbu Państwa;
13) prowadzi sprawy wynikające ze stosunku podległości wobec Ministra:
a) Komendanta Głównego Policji,
b) Komendanta Głównego Straży Granicznej;
14) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad:
a) Wyższą Szkołą Policji,
b) Instytutem Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w Łodzi,
c) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;
15) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad wykonywaniem zadań przez następujące komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
a) Gabinet Polityczny Ministra,
b) Biuro Ministra,
c) Departament Bezpieczeństwa,
d) Departament Kontroli i Nadzoru,
e) Departament Porządku Publicznego w zakresie, o którym mowa w pkt 13 i 14.
§  12.  Traci moc decyzja nr 62 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarzy i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 48 oraz z 2020 r. poz. 7).
§  13.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działami administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, administracja publiczna, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).