Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2019.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
§  2. 
1.  Minister Zdrowia, zwany dalej "Ministrem", sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych;
4) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2.  Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.
3.  Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Komunikacji;
4) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
4.  Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.
§  3.  Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko:
1) 2  jest członkiem:
a) Komitetu Społecznego Rady Ministrów,
b) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
c) Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;
2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Dialogu Społecznego,
b) Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki,
c) Departament Pielęgniarek i Położnych,
d) Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;
4) 3  nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Agencji Badań Medycznych,
b) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
c) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
d) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
e) Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi,
f) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
g) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
h) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
i) Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie,
j) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
k) Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
l) uczelni medycznych.
§  4.  Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński:
1) 4  jest członkiem:
a) Stałego Komitetu Rady Ministrów,
b) Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament e-Zdrowia,
b) Departament Nadzoru i Kontroli,
c) Departament Prawny;
3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
b) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
c) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
d) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
e) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
e) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
f) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie;
4) wykonuje w imieniu Ministra prawa wynikające z udziałów albo akcji Skarbu Państwa w:
a) Centrali farmaceutycznej "CEFARM" S.A. z siedzibą w Warszawie,
b) Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju,
c) Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa" S.A. z siedzibą w Warszawie,
d) Warszawskich Zakładach Sprzętu Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie,
e) Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
§  5.  Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu i Finansów,
b) Departament Oceny Inwestycji,
c) Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
b) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
c) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
d) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
f) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
g) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
h) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;
3) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - zdrowie;
4) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie:
a) zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,
b) audytu wewnętrznego;
5) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań dotyczących restrukturyzacji i planów naprawczych instytutów badawczych.
§  6.  Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król:
1) jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich;
2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Analiz i Strategii,
b) Departament Współpracy Międzynarodowej,
c) Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny;
3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
b) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
c) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
d) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
e) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
f) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
g) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
h) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
i) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
j) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
k) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,
l) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
m) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
n) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
o) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
p) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
r) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.
§  7.  Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich,
b) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
c) Departament Systemu Zdrowia;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
b) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie,
c) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
e) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
f) Narodowego Funduszu Zdrowia,
g) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
h) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
§  8. 
1.  Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
2.  Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.
§  9. 
1.  W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję, a także są upoważnieni do podejmowania rozstrzygnięć w imieniu Ministra, w tym wydawania decyzji administracyjnych.
2.  Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w szczególności ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
3.  Przepis ust. 2 nie dotyczy wydawania w imieniu Ministra decyzji administracyjnych i postanowień w ramach ustalonego, zgodnie z ust. 1 oraz § 10 ust. 1-3, zakresu czynności oraz na podstawie § 10 ust. 4 i 5.
4.  Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich.
5.  Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.
§  10. 
1.  Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia Sekretarz Stanu, a w przypadku nieobecności także Sekretarza Stanu - wyznaczony przez Ministra Podsekretarz Stanu.
2.  W czasie nieobecności w pracy Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Józefę Szczurek-Żelazko zastępuje Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król;
2) Podsekretarza Stanu Sławomira Gadomskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński;
3) Podsekretarza Stanu Janusza Cieszyńskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski;
4) Podsekretarza Stanu Macieja Miłkowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król;
5) Podsekretarza Stanu Zbigniewa J. Króla zastępuje Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski;
6) 5  Podsekretarza Stanu Janusza Cieszyńskiego zastępuje Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko - w zakresie dotyczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów;
7) 6  Sekretarza Stanu Józefę Szczurek-Żelazko zastępuje Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński - w zakresie dotyczącym Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.
3.  Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.
4.  Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu niezwłocznie na piśmie informują Ministra o zaistnieniu przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
5.  Minister wyłącza Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu z urzędu lub na ich żądanie od udziału w toczącym się przed organem postępowaniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
6.  W przypadku wyłączenia, o którym mowa w ust. 4, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu zastępujący wyłączonego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, zgodnie z porządkiem zastępstw określonym w ust. 2 i 3.
7.  W przypadku gdy zastępujący Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu również podlega wyłączeniu, o którym mowa w ust. 4, lub jest nieobecny, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać na podstawie każdorazowo udzielonego przez Ministra upoważnienia, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu, niepodlegający wyłączeniu od udziału w postępowaniu, także w sprawach spoza ustalonego zakresu czynności.
8.  O wyłączeniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu oraz o wskazaniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu właściwego do udziału w toczącym się przed organem postępowaniu rozstrzyga Minister w drodze postanowienia.
§  11.  Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 117).
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2019 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MZ.2019.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 kwietnia 2019 r.
3 § 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MZ.2019.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
4 § 4 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MZ.2019.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 kwietnia 2019 r.
5 § 10 ust. 2 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MZ.2019.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 kwietnia 2019 r.
6 § 10 ust. 2 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MZ.2019.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 kwietnia 2019 r.