Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia. - OpenLEX

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2008.12.80

Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 24 października 2008 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
§  2.
1.
Minister Zdrowia, zwany dalej "Ministrem", sprawuje nadzór nad:
1)
Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2)
Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3)
Inspektorem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.
2.
Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1)
Gabinet Polityczny Ministra;
2)
Biuro Ministra;
3)
Biuro Prasy i Promocji;
4)
Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
3.
Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.
§  3.
Sekretarz Stanu Jakub Szulc:
1)
jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów;
2)
jest przewodniczącym Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia;
3)
inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a)
Departament Prawny,
b)
Departament Spraw Obronnych,
c)
Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
4)
nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a)
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
b)
Narodowego Funduszu Zdrowia,
c)
Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.
§  4.
Podsekretarz Stanu Mariola Dwornikowska:
1)
inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a)
Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
b)
Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych,
c)
Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;
2)
nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a)
Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,
b)
Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie.
§  5.
Podsekretarz Stanu Adam Fronczak:
1)
inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a)
Departament Współpracy Międzynarodowej,
b)
Departament Zdrowia Publicznego,
c)
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2)
jest członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;
3)
nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
4)
nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a)
Akademii Medycznych, Uniwersytetów Medycznych, Uniwersytetu Jagiellońskiego w odniesieniu do Collegium Medicum oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w odniesieniu do Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
b)
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
c)
Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
d)
Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
e)
Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
f)
Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
g)
Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
h)
Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi,
i)
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
j)
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
k)
Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
l)
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
m)
Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
n)
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
o)
Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
p)
Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie,
r)
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
s)
Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
t)
Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
u)
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
w)
Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
z)
Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,

za) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,

zb) Lecznicy - Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,

zc) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,

zd) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,

ze) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego z siedzibą w Karczewie,

zf) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,

zg) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,

zh) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,

zi) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,

zj) Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§  6.
Podsekretarz Stanu Marek Haber:
1)
inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a)
Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
b)
Departament Pielęgniarek i Położnych;
2)
nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a)
Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia,
b)
Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli,
c)
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
d)
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
e)
Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
f)
Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
g)
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
h)
Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
i)
Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
j)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie,
k)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe".
§  7.
Podsekretarz Stanu Marek Twardowski:
1)
inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a)
Departament Dialogu Społecznego,
b)
Departament Polityki Lękowej i Farmacji,
c)
Departament Polityki Zdrowotnej;
2)
sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
3)
jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
4)
nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a)
Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,
b)
Banku Tkanek Oka w Warszawie,
c)
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie,
d)
Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
e)
Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
f)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,
g)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,
h)
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
§  8.
Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
2.
Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.
§  9.
1.
W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności: dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych odrębnie przez Ministra, jako należące do jego właściwości, w szczególności dotyczących powołań i odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
3.
Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji spraw dotyczących udzielania w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje, oświadczenia senatorskie oraz zapytania poselskie.
4.
Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.
§  10.
1.
Ministra zastępuje Sekretarz Stanu w zakresie przez niego ustalonym.
2.
W czasie nieobecności Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1)
Sekretarza Stanu Jakuba Szulca zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski;
2)
Podsekretarza Stanu Marka Twardowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Mariola Dwornikowska;
3)
Podsekretarza Stanu Mariolę Dwornikowską zastępuje Podsekretarz Stanu Adam Fronczak;
4)
Podsekretarza Stanu Adama Fronczaka zastępuje Podsekretarz Stanu Mariola Dwornikowska,
5)
Podsekretarza Stanu Marka Habera zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski.
3.
Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.
§  11.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 18 i Nr 6, poz. 30).
§  12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.