Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2007.18.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 4 grudnia 2007 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
§  2.
1. Minister Zdrowia, zwany dalej "Ministrem", sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych;
4) Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Prasy i Promocji;
4) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
5) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
3. Minister:
1) nadzoruje działalność Biura Rozliczeń Międzynarodowych w Warszawie;
2) rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.
§  3. Sekretarz Stanu Krzysztof Grzegorek:
1) jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów;
2) jest przewodniczącym Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Prawny,
b) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
c) Departament Polityki Zdrowotnej,
d) Departament Zdrowia Publicznego,
e) Departament Spraw Obronnych;
4) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
5) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia,
b) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
c) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
d) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli,
e) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
f) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
g) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
h) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
i) Lecznicy - Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,
j) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
k) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
l) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
m) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
n) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
o) Ośrodka Readaptacyjnego dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze Względów Społecznych i Medycznych w Konstancinie-Jeziornie,
p) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
r) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
s) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
t) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
u) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie,
w) Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju,
z) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie,

za) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,

zb) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,

ze) Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

zd) Agencja Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,

ze) Banku Tkanek Oka w Warszawie,

zf) SPZOZ "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" w Warszawie,

zg) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

§  4. Podsekretarz Stanu Marek Twardowski:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) Departament Dialogu Społecznego,
c) Departament Pielęgniarek i Położnych,
d) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
2) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
3) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społczno-Gospodarczych;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,
b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,
c) Akademii Medycznych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Jagiellońskiego w odniesieniu do Collegium Medicum oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w odniesieniu do Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
d) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
e) Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
f) Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
g) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
h) Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi,
i) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
j) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
k) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
l) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
m) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
n) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
o) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
r) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
s) Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie,
t) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
u) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
w) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
z) Narodowego Instytutu Leków,

za) Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Instytutu Naukowo-Badawczego,

zb) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

§  5. Podsekretarz Stanu Wacława Wojtala:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
b) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg,
c) Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych,
d) Departament Współpracy Międzynarodowej;
2) jest członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;
3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
b) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie,
c) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie.
§  6.
1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.
§  7.
1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności: dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych odrębnie przez Ministra, jako należące do jego właściwości, w szczególności dotyczących odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
3. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji spraw dotyczących udzielania w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje, oświadczenia senatorskie oraz zapytania poselskie.
4. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.
§  8.
1. Ministra zastępuje Sekretarz Stanu w zakresie przez niego ustalonym.
2. W czasie nieobecności Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Krzysztofa Grzegorka zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski;
2) Podsekretarza Stanu Marka Twardowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Wacława Wojtala;
3) Podsekretarza Stanu Wacławę Wojtalę zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski.
3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.
§  9. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 14, poz. 77).
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.