Zakres czynności sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz porządek zastępstw Ministra Spraw Zagranicznych, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2002.5.55

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2002 r.

DECYZJA Nr 21
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 2 grudnia 2002 r.
w sprawie zakresu czynności sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz porządku zastępstw Ministra Spraw Zagranicznych, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu.

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 z późniejszymi zmianami), postanawia się, co następuje:
§  1.
Ustala się następujący zakres czynności sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz porządek zastępstw Ministra Spraw Zagranicznych, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu:
1)
Sekretarz stanu Danuta Hübner:
a)
odpowiada za sprawy związane z Unią Europejską;
b)
uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów;
c)
zastępuje Ministra Spraw Zagranicznych.
2)
Podsekretarz stanu Adam Daniel Rotfeld:
a)
odpowiada za kształtowanie i realizację polityki bezpieczeństwa, w tym w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także stosunków dwustronnych ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą oraz za problematykę podległą właściwości Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej;
b)
sprawuje nadzór nad Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych oraz nad Instytutem Zachodnim - Instytutem Naukowo-Badawczym im. Zygmunta Wojciechowskiego;
c)
zastępuje sekretarza stanu Danutę Hübner oraz podsekretarza stanu Sławomira Dąbrowę.
3)
Podsekretarz stanu Andrzej Załucki:
a)
odpowiada za kształtowanie i realizację polityki wobec państw Europy Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Ameryki Łacińskiej;
b)
sprawuje nadzór nad Instytutem Europy Środkowowschodniej;
c)
zastępuje podsekretarzy stanu Adama D. Rotfelda i Jana Truszczyńskiego.
4)
Podsekretarz stanu Sławomir Dąbrowa:
a)
odpowiada za sprawy prawne i traktatowe, za problematykę Narodów Zjednoczonych i problemów globalnych oraz organizacji systemu Narodów Zjednoczonych, problematykę konsularną i Polonii oraz za kontakty z Sejmem i Senatem,
b)
zastępuje podsekretarzy stanu Adama D. Rotfelda i Bogusława Zaleskiego.
5)
Podsekretarz stanu Jan Truszczyński:
a)
odpowiada za przebieg procesu negocjacyjnego o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - do czasu zakończenia negocjacji, a następnie za kwestie związane z przygotowaniem i ratyfikacją Traktatu Akcesyjnego;
b)
odpowiada za problematykę ekonomiczną;
c)
odpowiada za kształtowanie i realizację polityki wobec państw Europy (z wyjątkiem państw Europy Wschodniej i Azji Środkowej) oraz za współpracę z organizacjami regionalnymi (z wyjątkiem OBWE);
d)
zastępuje sekretarza stanu Danutę Hübner oraz podsekretarza stanu Andrzeja Załuckiego.
6)
Podsekretarz stanu Bogusław Zaleski:
a)
odpowiada za sprawy promocji i współpracy kulturalnej z zagranicą oraz problematykę podległą właściwości Departamentu Systemu Informacji;
b)
odpowiada za kształtowanie i realizację polityki wobec państw Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Azji i Pacyfiku;
c)
zastępuje podsekretarza stanu Jana Truszczyńskiego oraz podsekretarza stanu Sławomira Dąbrowę w kontaktach z Sejmem i Senatem;
d)
na podstawie specjalnego upoważnienia Ministra sprawuje nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.
§  2.
Traci moc decyzja Nr 11 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zakresu czynności sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz porządku zastępstw Ministra Spraw Zagranicznych, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.