Zakres czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. - OpenLEX

Zakres czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.1999.1.11

Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 1999 r.

DECYZJA NR 40
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 25 stycznia 1999 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1122 i 1126) i § 2 ust. 2 statutu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 157, poz. 799, z 1997 r. Nr 73, poz. 456 oraz z 1998 r. Nr 37, poz. 206, Nr 80, poz. 518 i Nr 153, poz. 993) postanawia się, co następuje:
§  1.
Decyzja określa zakres czynności powierzonych Sekretarzowi Stanu i Podsekretarzom Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dla wykonywania zadań należących do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.
Sekretarz Stanu

BOGDAN BORUSEWICZ:

1)
zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub w wypadkach czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków i w tych przypadkach, w szczególności, koordynuje wykonywanie przez Podsekretarzy Stanu powierzonych im czynności,
2)
podpisuje, w zastępstwie Ministra i w czasie jego nieobecności, akty prawne kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",
3)
wykonuje zadania, o których mowa w § 38 uchwały Nr 13 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 15, poz. 144 oraz z 1998 r. Nr 12, poz. 202), w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
4)
wykonuje czynności kierownictwa wobec Centralnego Archiwum,
5)
wykonuje czynności wynikające z nadzoru Ministra nad Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
6) 1
w szczególnie uzasadnionych przypadkach podejmuje, w trybie art. 49 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95), decyzje o udostępnieniu informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.
§  3.
Podsekretarz Stanu

KRZYSZTOF BONDARYK:

1)
uczestniczy w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych mu zadań,
2)
wykonuje czynności, wynikające ze stosunku podległości Ministrowi, wobec Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej.
§  4.
Podsekretarz Stanu

WOJCIECH BROCHOWICZ:

1)
realizuje zadania w zakresie migracji i uchodźstwa określone ustawami i wynikające z umów międzynarodowych,
2)
uczestniczy w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych mu zadań,
3)
wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu do Spraw Migracji i Uchodźstwa,
4)
Wykonuje czynności, wynikające ze stosunku podległości Ministrowi, wobec:
a)
Komendanta Głównego Straży Granicznej,
b)
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
c)
Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
d)
Centralnego Ośrodka Recepcyjnego dla Uchodźców,
5)
wykonuje czynności wynikające z nadzoru Ministra, nad:
a)
Centrum Naukowo - Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego,
b)
Szkołą Główną Służby Pożarniczej,
6)
wykonuje czynności, wynikające z podporządkowania Ministrowi, wobec:
a)
Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
b)
Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biuro Ochrony Rządu,
c)
Jednostki Wojskowej Nr 2305.
§  5.
Podsekretarz Stanu

KRZYSZTOF BUDNIK:

1)
zapewnia ochronę prawną interesów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz koordynację obsługi prawnej i działalności legislacyjnej resortu,
2)
na podstawie udzielonego upoważnienia podpisuje, w zastępstwie Ministra w czasie nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu, akty prawne kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",
3)
uczestniczy w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych mu zadań,
4)
wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego,
5)
wykonuje czynności, wynikające ze stosunku podległości Ministrowi, wobec:
a)
Komendanta Głównego Policji,
b)
Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
6) 2
wykonuje czynności, wynikające z nadzoru Ministra nad:
a)
Wyższą Szkołą Policji,
b)
Instytutem Technicznych Wyrobów Włókienniczych "Moratex" w Łodzi.
§  6.
Podsekretarz Stanu

LESZEK BURZYŃSKI:

1)
uczestniczy w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych mu zadań,
2) 3
wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Rejestrów Państwowych, Łączności i Informatyki,
3)
wykonuje czynności, wynikające ze stosunku podległości Ministrowi, wobec Centralnego Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  7. 4
(skreślony).
§  8.
Podsekretarz Stanu

MAREK NAGLEWSKI:

1)
uczestniczy w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych mu zadań,
2)
wykonuje czynności kierownictwa wobec:
a)
Departamentu Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji,
b)
Departamentu Budownictwa, Architektury, Geodezji i Kartografii,
3)
wykonuje czynności, wynikające z nadzoru Ministra, nad:
a)
Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
b)
Głównym Geodetą Kraju,
c)
Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa",
d)
Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaż",
e)
Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Betonów "Cebet",
f)
Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast",
g)
Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Stolarki Budowlanej "Stolbud",
h)
Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Techniki Instalacyjnej "Instal",
i)
Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.
§  9.
Podsekretarz Stanu

JÓZEF PŁOSKONKA:

1)
wykonuje uprawnienia Ministra wobec organów administracji rządowej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego, związane z wdrażaniem i monitorowaniem reformy administracji publicznej,
2)
uczestniczy w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych mu zadań,
3)
wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Wdrażania i Monitorowania Reformy Administracji Publicznej.
§  10.
Podsekretarz Stanu

PIOTR STACHAŃCZYK:

1)
realizuje zadania w dziedzinie stosunków państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,
2)
uczestniczy w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych mu zadań,
3)
wykonuje czynności kierownictwa wobec:
a)
Departamentu Wyznań,
b)
Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej,
c) 5
Departament Spraw Obywatelskich,
4)
wykonuje czynności, wynikające ze stosunku podległości Ministrowi, wobec Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej PHARE,
5)
pełni funkcję Pełnomocnika Rządu do Spraw Współpracy Północno - Wschodnich Województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga,
6)
pełni funkcję Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.
§  11.
Podsekretarz Stanu

JERZY STĘPIEŃ:

1)
wykonuje uprawnienia Ministra wobec terenowych organów rządowej administracji ogólnej oraz organów samorządu terytorialnego,
2)
uczestniczy w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych mu zadań,
3)
wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Administracji Publicznej,
4)
pełni funkcję Pełnomocnika Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej.
§  12.
1.
W sprawach należących jednocześnie do zakresów czynności Sekretarza i Podsekretarzy Stanu, Sekretarz Stanu ustala, który z nich jest właściwy do wydawania poleceń, decyzji lub podjęcia innych działań.
2.
W sprawach należących jednocześnie do zakresów czynności więcej niż jednego Podsekretarza Stanu, zainteresowani Podsekretarze Stanu uzgadniają pomiędzy sobą, który z nich jest właściwy do wydania poleceń, decyzji lub podjęcia innych działań.
3.
Spory w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozstrzyga Minister.
§  13.
1.
Zakresy czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu nie obejmują, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1:
1)
udziału w posiedzeniach Rady Ministrów, Komitetu Obrony Kraju, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów,
2)
nadzorowania i koordynowania współpracy resortu spraw wewnętrznych z zagranicą,
3)
wykonywania czynności kierownictwa wobec:
a)
Gabinetu Politycznego Ministra,
b)
Departamentu Nadzoru i Kontroli,
c)
Biura Informacji i Promocji,
4)
podejmowania decyzji o:
a)
wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie na stanowiska,
b)
mianowaniu na stanowiska lub stopnie albo o wystąpieniu z wnioskiem w tych sprawach,
c)
zwolnieniu ze stanowiska lub obniżeniu stopnia albo o wystąpieniu z wnioskiem w tych sprawach,

– gdy ustawa zastrzega takie uprawnienia dla Ministra,

d)
zmianie przeznaczenia środków budżetowych w resorcie spraw wewnętrznych i administracji,
e)
wykorzystaniu środków z rezerwy budżetowej Ministra,
f)
wyznaczeniu urzędnika służby cywilnej na stanowisko dyrektora generalnego urzędu w urzędzie wojewódzkim,
g)
wypłacie środków z funduszu nagród pozostającego w dyspozycji Ministra,
5)
podpisywania:
a)
pism kierujących do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty ustaw i rozporządzeń przygotowane w resorcie spraw wewnętrznych i administracji,
b)
aktów prawnych kierowanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", z zastrzeżeniem § 2 pkt 2 i § 5 pkt 2,
c)
innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zastrzeżone do wyłącznej właściwości Ministra.
2.
Czynności, o których mowa w ust. 1, są zastrzeżone do właściwości Ministra.
3.
Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu mogą wykonywać czynności w zakresie określonym w ust. 1 wyłącznie na podstawie upoważnienia Ministra. Wymóg uzyskania upoważnienia nie dotyczy sytuacji, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2.
4.
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, może obejmować w szczególności:
1)
podpisywanie w imieniu Ministra zarządzeń i decyzji,
2)
wydawanie poleceń,
3)
udzielanie pełnomocnictw.
§  14.
Traci moc decyzja Nr 396 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 9, poz. 123 i 126).
§  15.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 109 z dnia 20 kwietnia 1999 r. (Dz.Urz.MSWiA.99.3.28) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 kwietnia 1999 r.
2 § 5 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 109 z dnia 20 kwietnia 1999 r. (Dz.Urz.MSWiA.99.3.28) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 kwietnia 1999 r.
3 § 6 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 109 z dnia 20 kwietnia 1999 r. (Dz.Urz.MSWiA.99.3.28) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 kwietnia 1999 r.
4 § 7 skreślony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 109 z dnia 20 kwietnia 1999 r. (Dz.Urz.MSWiA.99.3.28) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 kwietnia 1999 r.
5 § 10 pkt 3 lit. c) dodana przez § 1 pkt 5 decyzji nr 109 z dnia 20 kwietnia 1999 r. (Dz.Urz.MSWiA.99.3.28) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 kwietnia 1999 r.