Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2013.37

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2015 r.

DECYZJA Nr 65
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) postanawia się, co następuje:
§  1. 1 Ustala się zakresy czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych dla wykonywania zadań należących do kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej "Ministrem", a także Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
§  2. Sekretarz Stanu Piotr Stachańczyk:
1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków i w tych przypadkach, w szczególności:
a) 2 koordynuje wykonywanie przez Sekretarza Stanu, o którym mowa w § 3, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powierzonych im czynności,;
b) podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia Ministra, w tym do reprezentowania go przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi,
c) 3 wykonuje zadania, o których mowa w § 164 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979), w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;
2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego;
3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących polityki migracyjnej państwa oraz spraw z zakresu obywatelstwa i repatriacji;
4) sprawuje nadzór nad współpracą międzynarodową w zakresie spraw pozostających w kompetencji Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, z zastrzeżeniem § 5 pkt 3;
5) zapewnia prowadzenie pozostających w kompetencji Ministra spraw w zakresie współpracy transgranicznej i zagospodarowania granicy państwowej, wynikających z umów międzynarodowych;
6) koordynuje realizację zadań dotyczących współpracy północno-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga;
7) podpisuje w zastępstwie Ministra akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";
7a) 4 kieruje akty prawne Ministra do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych;
8) 5 (uchylony);
9) 6 podpisuje w zastępstwie Ministra pisma kierujące dokumenty rządowe do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich oraz stanowiska dotyczące tych dokumentów;
10) 7 (uchylony);
11) udziela pełnomocnictw do reprezentowania Ministra w pracach komisji sejmowych i senackich;
12) 8 zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:
a) Komendanta Głównego Straży Granicznej,
b) Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
13) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
14) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:
a) Departament Obywatelstwa i Repatriacji,
b) Departament Polityki Migracyjnej,
c) 9 (uchyla),
d) Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich.
§  3. 10 Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński:
1) 11 zastępuje Ministra i Sekretarza Stanu, o którym mowa w § 2, w czasie ich nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków i w tych przypadkach, w szczególności:
a) koordynuje wykonywanie przez Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powierzonych im czynności,
b) podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia Ministra, w tym do reprezentowania go przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi,
c) wykonuje zadania, o których mowa w § 164 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979), w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;
1a) 12 wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 337);
1b) 13 wykonuje zadania związane z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203);
1c) 14 sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób, obiektów i urządzeń;
2) sprawuje nadzór nad wykonywaniem funkcji dysponenta głównego części budżetowej pozostającej we właściwości Ministra;
3) 15 podpisuje w zastępstwie Ministra, w razie nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu, o którym mowa w § 2, akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";
4) sprawuje nadzór nad zgodnością przygotowywanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej;
5) kieruje akty prawne Ministra do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych;
6) podpisuje w zastępstwie Ministra pisma kierujące dokumenty rządowe do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, a także do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów oraz Radę Ministrów;
7) podpisuje w zastępstwie Ministra stanowiska, w tym stanowiska dotyczące dokumentów rządowych przedstawianych w toku uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania;
7a) 16 udziela pełnomocnictw do reprezentowania Ministra w pracach komisji sejmowych i senackich;
8) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin;
9) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:
a) Komendanta Głównego Policji,
b) Szefa Biura Ochrony Rządu;
10) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:
a) Wyższą Szkołą Policji,
b) Dyrektorem Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
c) Instytutem Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" w Łodzi,
d) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;
11) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:
a) 17 Departament Porządku Publicznego,
b) Departament Budżetu,
c) Departament Prawny.
§  3a. 18 Podsekretarz Stanu Przemysław Kuna:
1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących współpracy z organami innych państw i instytucjami Unii Europejskiej w zakresie integracji polskich systemów teleinformatycznych z systemami Unii Europejskiej, w tym siecią TESTA oraz z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II) i Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS);
2) wykonuje zadania wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, pozostające we właściwości Ministra;
3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianą imion i nazwisk oraz dowodami osobistymi i dokumentami paszportowymi;
4) sprawuje nadzór nad rozwojem i utrzymaniem rejestrów państwowych pozostających we właściwości Ministra, w tym Powszechnym Elektronicznym Systemem Ewidencji Ludności (PESEL) oraz centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją kierowców, a także nad współpracą rejestru PESEL z systemami zewnętrznymi;
5) sprawuje nadzór nad rozwojem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby rejestrów państwowych będących we właściwości Ministra oraz wybranych sieci teleinformatycznych na potrzeby administracji rządowej;
6) sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra zadań pozostających w kompetencji Ministra związanych z wykonywaniem działalności telekomunikacyjnej;
7) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z utrzymaniem, rozwojem i finansowaniem Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112);
8) podpisuje w zastępstwie Ministra pisma kierujące dokumenty rządowe do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz stanowiska dotyczące tych dokumentów;
9) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
10) wykonuje funkcje organu założycielskiego wobec Centralnego Ośrodka Informatyki;
11) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:
a) Departament Ewidencji Państwowych,
b) Departament Spraw Obywatelskich,
c) Departament Teleinformatyki.
§  4. 19 (uchylony).
§  5. Podsekretarz Stanu Stanisław Rakoczy:
1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej;
2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zarządzania kryzysowego oraz nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym;
3) sprawuje nadzór nad współpracą międzynarodową z NATO oraz z instytucjami Unii Europejskiej, a także współpracą bilateralną w sprawach zarządzania kryzysowego pozostających w kompetencji Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
4) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na zakup nieruchomości przez cudzoziemców oraz udzielaniem koncesji określonych w odrębnych przepisach;
5) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań Ministra określonych w art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm. ), a także prowadzeniem spraw z zakresu fundacji;
6) zapewnia prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) oraz w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z 2011 r. Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941) wobec Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie;
7) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz wykonuje zadania przewidziane dla Ministra jako organu założycielskiego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
8) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:
a) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
b) Szefa Obrony Cywilnej Kraju;
9) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:
a) Państwową Inspekcją Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
b) Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
c) Szkołą Główną Służby Pożarniczej,
d) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego;
10) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:
a) Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności,
b) Departament Zdrowia,
c) Departament Zezwoleń i Koncesji,
d) Biuro Administracyjno-Finansowe w zakresie spraw wynikających z nadzoru nad Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
§  5a. 20 (uchylony).
§  6. Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:
1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej "Ministerstwem", warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności poprzez:
a) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Ministra,
b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej Ministerstwa,
c) gospodarowanie mieniem Ministerstwa, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Ministerstwa oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku Ministerstwa,
d) wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm. ),
e) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Ministerstwa,
f) występowanie z wnioskiem do Ministra o nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, a także zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu pracy,
g) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w Ministerstwie,
h) zapewnienie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
i) zapewnienie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;
2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz realizuje politykę personalną, a w szczególności:
a) przygotowuje program zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie,
b) dokonuje czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związane z ustaniem stosunku pracy, a także dokonuje czynności kadrowych w stosunku do innych pracowników Ministerstwa, stosownie do uprawnień wynikających z przepisów odrębnych,
c) organizuje nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
d) dysponuje funduszem nagród,
e) administruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Ministerstwie;
3) wykonuje określone zadania Ministra, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
4) wykonuje inne zadania z upoważnienia Ministra;
5) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:
a) Biuro Administracyjno-Finansowe, z zastrzeżeniem § 5 pkt 10 lit. d,
b) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji.
§  7. Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 2-6 rozstrzyga Minister.
§  8. 21 Sekretarze Stanu oraz Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.
§  9.
1. 22 Zakresy czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i § 3 pkt 1, nie obejmują:
1) udziału w posiedzeniach Rady Ministrów oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów;
2) podejmowania decyzji o:
a) wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie ze stanowiska,
b) powołaniu lub mianowaniu na stanowiska, stopnie albo o wystąpieniu z wnioskiem w tych sprawach,
c) zwolnieniu ze stanowiska lub obniżeniu stopnia albo o wystąpieniu z wnioskiem w tych sprawach,
d) powołaniu, wyznaczeniu oraz odwołaniu członków (przedstawicieli Ministra) rad, zespołów i komisji,
e) zmianie przeznaczenia środków budżetowych w resorcie spraw wewnętrznych,
f) wypłacie środków z funduszu nagród pozostającego w dyspozycji Ministra;
3) podpisywania:
a) 23 aktów prawnych kierowanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", z zastrzeżeniem § 2 pkt 7 i § 3 pkt 3,
b) innych aktów prawnych, w tym decyzji administracyjnych;
4) 24 udzielania pełnomocnictw i upoważnień, z zastrzeżeniem § 2 pkt 11 i § 3 pkt 7a.
2. 25 Z zastrzeżeniem § 2 pkt 1, 7 i 11 oraz § 3 pkt 1, 3 i 7a, Sekretarze Stanu oraz Podsekretarze Stanu mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, wyłącznie na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia Ministra.
3. Minister sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;
3a) 26 Departament Komunikacji Społecznej;
4) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.
§  9a. 27 Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa wykonują zadania właścicieli makroprocesów w stosunku do tych makroprocesów, których koordynatorami są komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wobec których sprawują nadzór nad wykonywaniem przez nie zadań.
§  10. Traci moc decyzja Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 5, z 2012 r. poz. 4, 14 i 71 oraz z 2013 r. poz. 34).
§  11. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 104 z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.MSW.2015.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2015 r.
2 § 2 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 2 decyzji nr 104 z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.MSW.2015.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2015 r.
3 § 2 pkt 1 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a decyzji nr 20 z dnia 20 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.10) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 lutego 2014 r.
4 § 2 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b decyzji nr 20 z dnia 20 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.10) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 lutego 2014 r.
5 § 2 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. c decyzji nr 20 z dnia 20 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.10) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 lutego 2014 r.
6 § 2 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d decyzji nr 20 z dnia 20 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.10) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 lutego 2014 r.
7 § 2 pkt 10 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. c decyzji nr 20 z dnia 20 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.10) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 lutego 2014 r.
8 § 2 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. e decyzji nr 20 z dnia 20 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.10) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 lutego 2014 r.
9 § 2 pkt 14 lit. c uchylona przez § 1 pkt 1 lit. f decyzji nr 20 z dnia 20 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.10) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 lutego 2014 r.
10 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 20 z dnia 20 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.10) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 lutego 2014 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 lit. a decyzji nr 104 z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.MSW.2015.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2015 r.

11 § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b decyzji nr 104 z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.MSW.2015.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2015 r.
12 § 3 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 3 lit. c decyzji nr 104 z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.MSW.2015.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2015 r.
13 § 3 pkt 1b dodany przez § 1 pkt 3 lit. c decyzji nr 104 z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.MSW.2015.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2015 r.
14 § 3 pkt 1c dodany przez § 1 pkt 3 lit. c decyzji nr 104 z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.MSW.2015.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2015 r.
15 § 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. d decyzji nr 104 z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.MSW.2015.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2015 r.
16 § 3 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 3 lit. e decyzji nr 104 z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.MSW.2015.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2015 r.
17 § 3 pkt 11 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 decyzji nr 67 z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.35) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 czerwca 2014 r.
18 § 3a dodany przez § 1 pkt 1 decyzji nr 124 z dnia 30 lipca 2015 r. (Dz.Urz.MSW.2015.29) zmieniającej nin. decyzję z dniem 30 lipca 2015 r.
19 § 4 uchylony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 77 z dnia 12 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.40) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 czerwca 2014 r.
20 § 5a uchylony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 124 z dnia 30 lipca 2015 r. (Dz.Urz.MSW.2015.29) zmieniającej nin. decyzję z dniem 30 lipca 2015 r.
21 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 5 decyzji nr 104 z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.MSW.2015.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2015 r.
22 § 9 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze decyzji nr 104 z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.MSW.2015.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2015 r.
23 § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. a decyzji nr 20 z dnia 20 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.10) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 lutego 2014 r.
24 § 9 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a tiret drugie decyzji nr 104 z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.MSW.2015.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2015 r.
25 § 9 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b decyzji nr 20 z dnia 20 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.10) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 lutego 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b decyzji nr 104 z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.MSW.2015.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2015 r.

26 § 9 ust. 3 pkt 3a:

- dodany przez § 1 decyzji nr 116 z dnia 17 lipca 2013 r. (Dz.Urz.MSW.13.56) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 lipca 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 67 z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.35) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 czerwca 2014 r.

27 § 9a dodany przez § 1 pkt 7 decyzji nr 104 z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.MSW.2015.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2015 r.