Dz.Urz.WUG.2019.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608) oraz art. 8 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608, 1669 i 2435) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego, o którym mowa w przepisach zarządzenia wymienionego w § 5, staje się Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego w rozumieniu niniejszego zarządzenia.
§  3.  Komisja Socjalna, o której mowa w przepisach zarządzenia wymienionego w § 5, staje się Komisją Socjalną w rozumieniu niniejszego zarządzenia.
§  4.  Wnioski o przyznanie świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego, o którym mowa w przepisach zarządzenia wymienionego w § 5, złożone z zachowaniem terminów wymaganych dotychczasowym Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego, podlegają, w sprawach niezakończonych, rozpatrzeniu na podstawie przepisów niniejszego zarządzenia.
§  5.  Traci moc zarządzenie nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 209 oraz z 2019 r. poz. 1).
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO