Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2002.3.6

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 2002 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Na podstawie art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 106, poz. 1149) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 czerwca 1994 r. w sprawie utworzenia Zakładu Zamówień Publicznych (Dz. Urz. MZiOS Nr 8, poz. 14), zmienionego zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 września 1995 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Zakładu Zamówień Publicznych i zarządzeniem Nr 21 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lipca 1999 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Zakładu Zamówień Publicznych, staje się Zakładem Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, zwanym dalej "Zakładem", z siedzibą w Warszawie przy ulicy Długiej 38/40, podporządkowanym Ministrowi Zdrowia.
2.
Zakład jest jednostką budżetową finansowaną z części budżetowej 46 - Zdrowie.
§  2.
1.
Zakładem kieruje dyrektor przy pomocy dwóch zastępców.
2.
Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Minister Zdrowia.
3.
Jednym z zastępców dyrektora Zakładu jest główny księgowy Zakładu.
4.
Zastępców, o których mowa w ust. 1, powołuje i odwołuje Minister Zdrowia na wniosek dyrektora Zakładu.
5.
Dyrektor Zakładu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
§  3.
1.
Do zadań Zakładu należy udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane, a w szczególności:
1)
organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych i produktów leczniczych, w zakresie finansowanych przez Ministra Zdrowia procedur medycznych i procedur wysoko specjalistycznych,
2)
zawieranie umów w sprawach zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane, w wyniku przeprowadzonych postępowań, o których mowa w pkt 1,
3)
finansowanie umów, o których mowa w pkt 2, w przypadku przekazania na konto Zakładu środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez Ministra Zdrowia lub samodzielne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne jednostki organizacyjne działające w ochronie zdrowia, o których mowa w ust. 3,
4)
kontrola realizacji umów, o których mowa w pkt 2,
5)
rozliczanie przedmiotowo-finansowe zrealizowanych dostaw, usług lub robót budowlanych,
6)
prowadzenie rejestru zamówień publicznych i zawartych umów,
7)
prowadzenie bazy danych o przebiegu i wynikach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
8)
przechowywanie dokumentacji podstawowych czynności dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
9)
prowadzenie i organizacja szkoleń w zakresie przepisów o zamówieniach publicznych.
2.
W wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1, Zakład współdziała z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia.
3.
Zakład realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zlecone i finansowane przez Ministra Zdrowia w oparciu o odrębne przepisy oraz realizuje zadania zlecone i finansowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej lub inne jednostki organizacyjne działające w ochronie zdrowia.
4.
Dla realizacji zadań zleconych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej lub inne jednostki organizacyjne działające w ochronie zdrowia, Zakład prowadzi jeden rachunek pomocniczy "sumy na zlecenie" według zasad określonych w przepisach dotyczących szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.
§  4.
1.
Szczegółowy zakres zadań Zakładu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Ministra Zdrowia.
2.
Zasady wynagradzania pracowników regulują przepisy dotyczące zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.
§  5.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 czerwca 1994 r. w sprawie utworzenia Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz. Urz. MZiOS Nr 8, poz. 14), zmienione zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 września 1995 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Zakładu Zamówień Publicznych i zarządzeniem Nr 21 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lipca 1999 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Zakładu Zamówień Publicznych.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.