Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2013.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych, rozliczenia kosztów zagranicznych wyjazdów służbowych oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", oraz wizyty delegacji zagranicznych w Kasie odbywają się na podstawie uzgodnień dwustronnych pomiędzy Prezesem Kasy a partnerami zagranicznymi.
2. Wyjazdy zagraniczne obejmują:
1) udział w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach międzynarodowych;
2) udział w wymianach eksperckich organizowanych na podstawie porozumień oraz umów międzynarodowych.
§  2.
1. Akceptacji na zagraniczny wyjazd służbowy pracowników Kasy oraz na wizytę delegacji zagranicznej udziela Prezes Kasy na wniosek Biura Organizacyjno - Prawnego Centrali Kasy.
2. Wniosek w sprawie wyjazdu zagranicznego powinien zawierać:
1) nazwę państwa i miejscowości, do której udaje się delegacja Kasy;
2) nazwę instytucji lub organizacji odpowiadającej za zorganizowanie konferencji, spotkania lub wymiany eksperckiej;
3) termin zagranicznego wyjazdu służbowego;
4) cel zagranicznego wyjazdu służbowego;
5) skład delegacji;
6) środek transportu;
7) potwierdzenie zabezpieczenia środków.
3. Wniosek w sprawie wizyty delegacji zagranicznej w Kasie powinien zawierać:
1) nazwę państwa i instytucji lub organizacji, której delegacja składa wizytę w Kasie;
2) termin wizyty;
3) cel i program wizyty.
§  3.
1. Koordynatorem współpracy zagranicznej Kasy jest Biuro Organizacyjno - Prawne Centrali Kasy.
2. Do zadań Biura Organizacyjno-Prawnego Centrali Kasy należy:
1) planowanie środków z funduszu administracyjnego na zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników Kasy oraz wizyty delegacji zagranicznych w Kasie;
2) sporządzanie wniosków o akceptację Prezesa Kasy na zagraniczne wyjazdy służbowe oraz na zorganizowanie wizyt delegacji zagranicznych;
3) sporządzanie wniosków do Biura Finansowo-Księgowego o wypłatę zaliczki w walucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej pracownikom uczestniczącym w zagranicznych wyjazdach służbowych;
4) informowanie Dyrektora Oddziału Regionalnego o planowanym zagranicznym wyjeździe służbowym lub wizycie delegacji zagranicznej i zadaniach realizowanych przez Oddział Regionalny;
5) sporządzanie wniosków o zamówienie publiczne na usługi lub zakupy niezbędne do zorganizowania zagranicznych wyjazdów służbowych oraz wizyt delegacji zagranicznych;
6) sporządzanie programów oraz przygotowywanie wizyt delegacji zagranicznych;
7) przechowywanie dokumentacji dotyczącej zagranicznych wyjazdów służbowych oraz wizyt delegacji zagranicznych w Kasie;
8) załatwianie formalności wizowych;
9) zakup biletów na potrzeby zagranicznych wyjazdów służbowych;
10) rezerwowanie w Biurze Administracji i Inwestycji środków transportu znajdujących się w dyspozycji Centrali Kasy na czas wizyt delegacji zagranicznych oraz zagranicznych wyjazdów służbowych przedstawicieli Kasy;
11) zakup upominków na potrzeby zagranicznych wyjazdów służbowych oraz wizyt delegacji zagranicznych;
12) sporządzanie sprawozdania z działalności Kasy w ramach współpracy z zagranicą;
13) sporządzanie innych dokumentów wymagających akceptacji Prezesa Kasy.
§  4. Do zadań Biura Finansowo-Księgowego Centrali Kasy należy:
1) wypłata zaliczki na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej w oparciu o wnioski, o których mowa w § 3 ust. 2. pkt 3;
2) sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym kosztów zagranicznych wyjazdów służbowych.
§  5. Do zadań Biura Administracji i Inwestycji Centrali Kasy należy zapewnienie środków transportu będących w dyspozycji Centrali Kasy na czas zagranicznych wyjazdów służbowych oraz wizyt delegacji zagranicznych, jak również zapewnienie środków finansowych na pokrycie pełnego kosztu transportu.
§  6. W Oddziale Regionalnym zadania określone w § 4 i § 5 realizowane są przez odpowiednie merytorycznie komórki organizacyjne.
§  7. Przewodniczący delegacji Kasy uczestniczącej w zagranicznym wyjeździe służbowym zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z wyjazdu. Sprawozdanie należy przedłożyć w Biurze Organizacyjno-Prawnym Centrali Kasy w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia powrotu delegacji do kraju.
§  8. Pracownikom Kasy przysługują z tytułu zagranicznych podróży służbowych świadczenia określone Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 poz. 167) w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
§  9. Traci moc Zarządzenie Nr 16 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wyjazdów służbowych za granicę oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.