Zaginięcie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. - OpenLEX

Zaginięcie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1988.1.2

Akt indywidualny
Wersja od: 29 stycznia 1988 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 24 grudnia 1987 r.
w sprawie zaginięcia zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie meldunków zakładów społecznej służby zdrowia, informuje o zaginięciu zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy (druków L-4a) oznaczonych następującymi numerami:
seriaOGodnumeru182867donumeru182875
seriaUEodnumeru277776donumeru277800
seriaUEodnumeru277836donumeru277839
seriaCAodnumeru0028876donumeru0028900
seriaAEodnumeru0271747donumeru0271750
seriaTLodnumeru0278751donumeru0278775
seriaGIodnumeru0451726donumeru0451750
seriaGIodnumeru0493926donumeru0493950
seriaMLodnumeru0642901donumeru0642925
seriaCBodnumeru0918861donumeru0918875
seriaACodnumeru0919351donumeru0919375
seriaBGodnumeru0922226donumeru0922250
seriaLIodnumeru1487851donumeru1487875
Zakłady pracy oraz oddziały ZUS wypłacające zasiłki chorobowe i opiekuńcze, w przypadku stwierdzenia próby realizacji tych zasiłków na podstawie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy o wyżej wymienionych symbolach, powinny bezzwłocznie wystąpić do właściwej prokuratury z wnioskiem o wdrożenie postępowania karnego, przesyłając równocześnie kopię tego wystąpienia do wiadomości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, ul. Czerniakowska 16.

W stosunku do pracowników przedkładających wyżej wymienione zaświadczenia należy stosować zasady określone w § 4 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy (M. P. Nr 42, poz. 263).