Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2007.21.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 2007 r.

DECYZJA Nr 802
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie zadań Policji wynikających z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych dotyczących przeprowadzania inspekcji

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r. Nr 4, poz. 10 i z 2007 r. Nr 13, poz. 101) postanawia się, co następuje:
§  1.
1. Decyzja określa zadania jednostek Policji oraz ich komórek organizacyjnych, związane z wykonywaniem przez Komendanta Głównego Policji zadań wynikających z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych dotyczących kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie i Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz zniszczenia jej zapasów, określonych decyzją nr 110/07 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie podziału zadań w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wynikających z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych dotyczących kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie i Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz zniszczeniu jej zapasów.
2. Komendy wojewódzkie oraz Komenda Stołeczna Policji, zwane dalej "komendą", oraz komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa w sprawach sztabowych, wykonują zadania Komendanta Głównego Policji, wynikające z realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
3. Komendanci wojewódzcy (Komendant Stołeczny) Policji oraz kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwy w sprawach sztabowych, zapewniają wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1.
4. Ilekroć w decyzji jest mowa o:
1) inspekcji uzbrojenia konwencjonalnego - należy przez to rozumieć inspekcję, o której mowa w Traktacie o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, podpisanym w Paryżu dnia 19 listopada 1990 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 15, poz. 73);
2) inspekcji rejonu wskazanego lub wizycie oceniającej rejonu wskazanego - należy przez to rozumieć inspekcję lub wizytę oceniającą, o których mowa w Dokumencie Wiedeńskim 1999 z rokowań w sprawie środków budowy zaufania i bezpieczeństwa;
3) inspekcji OPCW - należy przez to rozumieć inspekcję, o której mowa w Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 703);
4) punkcie wejścia/wyjścia - należy przez to rozumieć punkt wejścia/wyjścia, o którym mowa odpowiednio w Traktacie, Dokumencie Wiedeńskim lub Konwencji;
5) szefie zespołu towarzyszącego - należy przez to rozumieć przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku inspekcji OPCW - Ministra Gospodarki, odpowiedzialnego za zapewnienie właściwego przebiegu inspekcji, a w szczególności za koordynację zadań związanych z tworzeniem i realizacją zadań zespołu eskorty krajowej.
§  2.
1. Do zadań komendy, realizowanych w związku z inspekcją uzbrojenia konwencjonalnego, wizytą oceniającą rejonu wskazanego lub inspekcją rejonu wskazanego, w tym przejazdu zespołu inspekcyjnego tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy udzielenie niezbędnej pomocy w przypadku:
1) wystąpienia lub zagrożenia wystąpieniem, zdarzenia związanego z zagrożeniem bezpieczeństwa członków zespołu inspekcyjnego lub
2) bezpośredniego zwrócenia się członków inspekcji do służb dyżurnych Policji o udzielenie pomocy.
2. Komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa w sprawach sztabowych przekazuje komendzie pisemną informację o planowanej inspekcji uzbrojenia konwencjonalnego, wizycie oceniającej rejonu wskazanego lub inspekcji rejonu wskazanego, zawierającą w szczególności:
1) zakładany czas przybycia zespołu inspekcyjnego do punktu wejścia/wyjścia;
2) planowany punkt wejścia/wyjścia;
3) sposób przybycia do punktu wejścia/wyjścia;
4) dane szefa zespołu towarzyszącego, z podaniem imienia i nazwiska oraz numerów telefonów kontaktowych.
§  3.
1. Do zadań komendy, realizowanych w związku z inspekcją OPCW, należy:
1) zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przejazdu inspekcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) nawiązanie kontaktu z szefem zespołu towarzyszącego, w celu uzyskania informacji dotyczących szczegółowego harmonogramu przebiegu inspekcji na podległym terenie;
3) współdziałanie z dowódcą zespołu zabezpieczającego, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę członków inspekcji;
4) udzielanie niezbędnej pomocy, w przypadku wystąpienia lub zagrożenia wystąpieniem, zdarzenia związanego z zagrożeniem bezpieczeństwa członków inspekcji lub w razie bezpośredniego zwrócenia się przez nich do służb dyżurnych Policji o udzielenie takiej pomocy;
5) zapewnienie dostępu do obiektów policyjnych, w przypadku przeprowadzania w nich inspekcji.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno być wykonywane:
1) oznakowanym radiowozem Policji, pełniącym funkcję asysty, zapewniającym przejazd kolumny w normalnym ruchu drogowym, z zachowaniem przepisów prawa o ruchu drogowym;
2) poprzez asystę, wykonywaną w sposób określony w pkt 1, obejmującą wszystkie przejazdy zespołu inspekcyjnego poza obszarem inspekcjonowanych instytucji, od chwili przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do czasu opuszczenia jej terytorium;
3) w przypadku asysty realizowanej na terenie więcej niż jednego województwa lub poza obszarem terytorialnej właściwości Komendanta Stołecznego Policji, przez przekazywanie asysty między załogami radiowozów poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji w sposób dynamiczny na granicach administracyjnych województw lub obszaru terytorialnej właściwości Komendanta Stołecznego Policji, po nawiązaniu łączności radiowej i kontaktu wzrokowego.
3. Komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa w sprawach sztabowych przekazuje komendzie pisemną informację o planowanej inspekcji OPCW, zawierającą w szczególności:
1) zakładany czas przybycia zespołu inspekcyjnego do punktu wejścia/wyjścia;
2) planowany punkt wejścia/wyjścia;
3) sposób przybycia do punktu wejścia/wyjścia;
4) wykaz obiektów przeznaczonych do inspekcji;
5) imienny skład zespołu inspekcyjnego wraz z numerami paszportów;
6) dane szefa zespołu towarzyszącego, z podaniem imienia i nazwiska oraz numerów telefonów kontaktowych.
§  4.
1. Komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa w sprawach sztabowych, koordynuje ogół przedsięwzięć Policji, podejmowanych w związku z prowadzonymi lub planowanymi inspekcjami oraz współpracuje w tym zakresie z innymi zainteresowanymi instytucjami.
2. Dyżurni jednostek organizacyjnych Policji są odpowiedzialni za zapewnienie bieżącego obiegu informacji, związanych z bezpieczeństwem zespołów inspekcyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  5. Traci moc decyzja nr 305 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie zadań Policji związanych z przeprowadzaniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej inspekcji kontrolujących realizację zobowiązań międzynarodowych dotyczących broni chemicznej oraz uzbrojenia konwencjonalnego (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 83).
§  6. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.