Zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2020-2021.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MK.2020.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2020-2021

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2018 r. poz. 1614, poz. 2244 i 2430 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustanawia się zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2020 - 2021.
§  2. 
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)
identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3)
opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4)
wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;
5)
ustalenie miejsc udostępnionych w celach edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, rekreacyjnych, sportowych, fotografowania i filmowania oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA i OCENA ISTNIEJĄCYCH i POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH i ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ i ICH SKUTKÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU i LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN i ZWIERZĄT

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

ZAŁĄCZNIK Nr  5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, KULTUROWYCH, REKREACYJNYCH, SPORTOWYCH, FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA ORAZ MAKSYMALNEJ LICZB OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE w TYCH MIEJSCACH

1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 2266).