Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2013.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem", na 2013 r.
§  2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych oraz turystycznych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 poz. 985.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)
Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Zanieczyszczenie wódBudowa wysokosprawnych oczyszczalni ścieków celem objęcia ich zasięgiem wszystkich obiektów na terenie Parku lub podłączenie ich do sieci kanalizacyjnej w miarę rozbudowy tej sieci
2Zanieczyszczenie powietrzaStosowanie paliw ekologicznych do ogrzewania budynków na terenie Parku
3Zanieczyszczenie glebyLikwidacja nielegalnych składowisk odpadów
4Wydeptywanie pokrywy glebowej przez turystów1. Konserwacja nawierzchni szlaków turystycznych.

2. Wdrożenie Parkowego Systemu Informacji przez:

1) budowę i remont urządzeń turystycznych,

2) wykonanie zabezpieczeń technicznych,

3) ustawienie tablic informacyjnych

51. Zniekształcenie powierzchni ziemi.

2. Erozja gleby wzdłuż szlaków zrywkowych, turystycznych i komunikacyjnych

1. Uzupełnianie ubytków poerozyjnych.

2. Kierowanie spływającej wody do wnętrza drzewostanów.

3. Zabudowa przeciwerozyjna spowalniająca spływ powierzchniowy wód opadowych z dróg i ścieżek.

4. Likwidacja zbędnych szlaków zrywkowych i dróg

6Zarastanie form skałkowych i stanowisk geologicznychUsuwanie:

1) nadmiaru roślinności z form skałkowych i ich otoczenia,

2) zwietrzeliny, gleby i roślinności ze stanowisk (odsłonięć) geologicznych

7Zniekształcona struktura gatunkowa, wiekowa i warstwowa drzewostanów1. Cięcia pielęgnacyjno-hodowlane, regulujące skład gatunkowy i strukturę przestrzenną drzewostanów, z dostosowaniem do siedliska.

2. Odsłanianie wartościowych nalotów, podrostów.

3. Regulowanie warunków świetlnych w drzewostanach z odnowieniem zgodnym z docelowym składem gatunkowym

8Sukcesja drzew i krzewów na cennych przyrodniczo lądowych ekosystemach nieleśnych i cennych stanowiskach florystycznych1. Usuwanie zbędnych drzew i krzewów oraz wykaszanie lub wypas w celu powstrzymania sukcesji.

2. Wywóz części skoszonej biomasy.

3. Pielęgnowanie restytuowanych osobników cisa pospolitego

9Zmiany ekosystemów w wyniku eutrofizacjiWywóz skoszonej biomasy
10Przesuszanie siedlisk i obniżanie się poziomu wód podziemnych w wyniku niewystarczających opadów1. Wykonywanie zastawek z materiałów miejscowych na ciekach.

2. Likwidacja zbędnych, historycznych rowów odwadniających

11Zbyt mała ilość martwej materii organicznej w ekosystemach leśnychPozostawianie drzew złamanych, wywróconych, obumierających i martwych, o ile nie zagraża to założonym celom ochrony, bezpieczeństwu osób i mienia oraz wykonywaniu ochrony Parku przed szkodnictwem leśnym

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Wzmożone obumieranie drzew i drzewostanów w wyniku masowego pojawiania się owadów i grzybów pasożytniczych1. Monitorowanie liczebności i prognozowanie wzmożonego pojawiania się kambiofagicznych oraz foliofagicznych owadów, a także innych organizmów patogenicznych poprzez:

a) wykładanie pułapek feromonowych i analizę odłowionego materiału,

b) jesienne poszukiwania owadów w ściółce,

c) wykonywanie prób fotoeklektorowych,

d) prowadzenie oceny tempa i przyczyn wydzielania się posuszu.

2. Usuwanie w razie potrzeby drzew zasiedlonych przez kambiofagi i grzyby pasożytnicze, których pozostawienie mogłoby zagrażać założonym w danym miejscu celom ochrony

2Zarastanie historycznych cmentarzy i miejsc pamięci narodowej przez roślinnośćWykaszanie roślinności
3Niszczenie zabytkowych kapliczekBieżące przeglądy stanu kapliczek i ich remonty

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Szkodnictwo leśne:

1) kradzieże drewna, 2) kłusownictwo,

3) zbiór runa leśnego

1. Wykonanie nowych i konserwacja istniejących rowów granicznych.

2. Przekopywanie miejsc nielegalnych wjazdów.

3. Systematyczne patrolowanie terenu.

4. Montaż szlabanów uniemożliwiających wjazd do lasu.

5. Usuwanie części drzew złamanych, wywróconych oraz wyjątkowo martwych i obumierających drzew stojących ze stref uznanych za szczególnie narażone na kradzieże

2Niszczenie roślin przez turystów i okoliczną ludność1. Likwidacja nielegalnych zejść ze szlaków poprzez: 1) wykonanie ogrodzeń i barier,

2) obsadzenie krzewami.

2. Prowadzenie działalności edukacyjnej i prewencyjnej

3Mała świadomość dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w społecznościach lokalnych1. Edukacja społeczeństwa w zakresie podnoszenia świadomości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przez prowadzenie różnych form zajęć edukacyjnych.

2. Utrzymanie terenów ćwiczeń edukacyjnych, ścieżek poznawczych.

3. Utrzymanie Muzeum Przyrodniczego na Łysej Górze

4Dewastacja panoramy Łysej Góry oraz zabytkowego zespołu klasztoru Świętego Krzyża przez wieżę telewizyjną i obiekty nieposiadające wartości zabytkowych1. Minimalizacja skutków dewastacji panoramy poprzez poprawę estetyki wieży i osłonowe zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy wieżą a zespołem klasztornym.

2. Likwidacja obiektów nieposiadających wartości zabytkowej

5Niszczenie form skałkowych, źródeł i stanowisk geologicznych przez turystów i okoliczną ludność1. Likwidacja nielegalnych zejść ze szlaków.

2. Konserwacja nawierzchni istniejących szlaków turystycznych.

3. Wykonanie barier lub ogrodzeń chroniących formy skalne i stanowiska geologiczne

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
Zagrożenie

ekosystemów leśnych i łąkowych przez pożary

1. Prowadzenie systematycznych działań edukacyjnych wśród mieszkańców otuliny Parku.

2. Remonty i utrzymanie dróg przeciwpożarowych.

3. Utrzymanie sieci łączności radiowej oraz magazynów sprzętu przeciwpożarowego

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Na obszarach objętych ochroną ścisłą

W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
11. Profilowanie szlaków turystycznych.

2. Uzupełnianie ubytków poerozyjnych.

3. Naprawa rowów odpływowych i przepustów.

4. Wykonanie rowków odpływowych kierujących wodę do wnętrza lasu na stromych odcinkach szlaków turystycznych

Łącznie na długości 7 km146b, c, f. C-2b, c, d, j, p, 172a, b, 171a, 170a, C-1d, 169a, 168a, 141d, g, 167a, 140c, d, 166a, 165a, b, c, 139f, 138b, 164a, B1a, b, 118h, 117k, 116g, 201a, 200a, b, d, h, g, i, j, 199d
21. Wdrożenie Parkowego Systemu Informacji zgodnie z odrębnym projektem przez:

1) budowę i remont urządzeń turystycznych,

2) wykonanie zabezpieczeń technicznych,

3) ustawienie tablic informacyjnych.

2. Urządzanie miejsc wypoczynku i obserwacji przyrody

Łącznie na długości 7 km146b, c, f. C-2b, c, d, j, p, 172a, b, 171a, 170a, C-1d, 169a, 168a, 141d, g, 167a, 140c, d, 166a, 165a, b, c, 139f, 138b, 164a, B1a, b, 118h, 117k, 116g, 201a, 200a, b, d, h, g, i, j, 199d
3Zapewnienie bezpieczeństwa osób na szlakach turystycznych przez:

1) usuwanie zagrożeń w postaci drzew złamanych i przewróconych tarasujących szlaki,

2) obalanie części drzew obumierających, martwych i uszkodzonych, położonych w odległości co najwyżej 50 m (1,5 wysokości drzewostanu) od szlaku z pozostawieniem na miejscu całości biomasy

Łącznie na długości 7 km146b, c, f. C-2b, c, d, j, p, 172a, b, 171a, 170a, C-1d, 169a, 168a, 141d, g, 167a, 140c, d, 166a, 165a, b, c, 139f, 138b, 164a, B1a, b, 118h, 117k, 116g, 201a, 200a, b, d, h, g, i, j, 199d
4Utworzenie ścieżki edukacji przyrodniczo-kulturowej Huta Szklana - Święty Krzyż przez:

1) ustawienie tablic informacyjnych,

2) urządzanie miejsc wypoczynku i obserwacji przyrody,

3) usunięcie podrostów jodły i buka utrudniających przejście

1122 m116g, 117j, k, 118h

II. Na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Odtwarzanie prawidłowej (zgodnej z siedliskiem) struktury gatunkowej drzewostanu poprzez usuwanie obcego (uznawanego za inwazyjny) gatunku dębu czerwonego, w miejscach jego sztucznego wprowadzenia w latach 30 XX wieku1,44 ha23j, 24b
2Ochrona naturalnej dynamiki rodzimych gatunków leśnej flory, w szczególności drzew, poprzez inwentaryzowanie, a następnie usuwanie osobników obcych, uznawanych za inwazyjne gatunków drzew dębu czerwonego i klonu jesionolistnego, występujących i spontanicznie pojawiających się (w formie domieszki) w drzewostanachWedług potrzeb wynikających z prowadzonej na bieżąco inwentaryzacjiCały obszar objęty ochroną czynną
3Ochrona naturalnych procesów renaturalizacyjnych zachodzących w drzewostanach poprzez usuwanie drzew (sosny pochodzącej ze sztucznych odnowień wykonanych w latach międzywojennych) hamujących tempo tych procesów81,0 ha5a, c, d, 23j, 24b, 31d, 32b, c, 46a, b, 47a, b, c, 48b, c,
4Usuwanie drzew połamanych i wywróconych, opanowanych przez pasożytnicze owady oraz grzyby, których pozostawienie mogłoby zagrażać założonym w danym miejscu celom ochronyWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
5Monitorowanie liczebności wybranych gatunków kambio- i foliofagów posiadających skłonność do masowego pojawiania się (kornik drukarz, kornik modrzewiowiec, jodłowiec krzywozębny, zwójka zieloneczka i krobik modrzewiowiec) poprzez wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych)54 sztukiA-1b, f, j, A-3c, h, i, 17b, f, 19d, 23i, 24d, f, 27a, b, 28b, 54a, 71a, 72c, g, 76b, c, 79b, 88a, 99a, h, 171f, 176b, 183b, 188a, f191b, 194b, 202c, 203c, 209b, 238c, 239d, 241a, 249a, 251f, 256c, 257b, 258a, 266b,
6Monitorowanie nasilenia występowania foliofagów sosny poprzez kontrolne poszukiwania owadów w ściółce leśnej zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych7 prób5c, 12a, 46c, 62g, 211a, 247b, 267a
7Monitorowanie (prognozowanie) nasilenia występowania zwójek jodłowych poprzez wypłaszanie larw i postaci dojrzałych w fotoeklektorach, z pobranych prób gałęzi jodłowych15 prób67a, 91d, 98a, 105b, 164b, 172d, 177a, 184b, 202b, c, f, 204a, 208b, 209b
8Konserwacja istniejących rowów granicznych przez ich pogłębienie i naprawienie uszkodzonych skarp2420 m9c, f, 82a, 111a, b, d, f, 119i, 175a, c, d, 176c, 177d, 191f, 192f, g, 193f, B-1a
9Likwidacja zbędnych wjazdów do lasu przez wykopanie rowów poprzecznych290 mObwody ochronne - Święty Krzyż, Dębno, Dąbrowa, Podgórze, Jastrzębi Dół, Święta Katarzyna, Klonów, Góra Chełmowa
101. Profilowanie szlaków turystycznych.

2. Uzupełnianie ubytków poerozyjnych.

3. Naprawa rowów odpływowych i przepustów.

4. Wykonanie rowków odpływowych kierujących wodę do wnętrza lasu, na stromych odcinkach szlaków turystycznych

Łącznie na długości 35 km173c, d, 147a, b, c, d, f, g, j, C-2h, i, 170b, 167b, 164b, 163c, 188b, d, g, 182f, g, h, j, 181b, f, 180d, 179c, d, f, 178a, b, c, 177d, 176c, 175b, c, d, 119f, g, h, i, l, 204a, b, 203a, b, c, d, f, g, 202k, n, o, 148k, m, n, s, t, 111b, g, j, 110f, g, h, i, j, k, l, 109a, b, c, f, g, 73i, 72c, d, k, 59a, c, j, p, 44j, 43a, c, d, h, 25a, b, 15a, c, 10d, f, 9a, b, d, f, 8a, 197a, b, c, d, f, g, 112c, 75c, f, 196s, 229a, 228a, b, 219a, 218a, 225a, 224a, 216b, c, 215a, b, c, 214a, c, 213i, k, l, m, n, 212b, c, 211d, f, 227a, b, 226a, b, A-3a, f, i, k, A-1a, b, d, f, h, i, 116f1, g1, 199a, 200a1, b1, c, d1
111. Wdrożenie Parkowego Systemu Informacji zgodnie z odrębnym projektem przez:

1) budowę i remont urządzeń turystycznych,

2) wykonanie zabezpieczeń technicznych,

3) ustawienie tablic informacyjnych.

2. Urządzanie miejsc wypoczynku i obserwacji przyrody

Łącznie na długości 35 km173c, d, 147a, b, c, d, f, g, j, C-2h, i, 170b, 167b, 164b, 163c, 188b, d, g, 182f, g, h, j, 181b, f, 180d, 179c, d, f, 178a, b, c, 177d, 176c, 175b, c, d, 119f, g, h, i, l, 204a, b, 203a, b, c, d, f, g, 202k, n, o, 148k, m, n, s, t, 111b, g, j, 110f, g, h, i, j, k, l, 109a, b, c, f, g, 73i, 72c, d, k, 59a, c, j, p, 44j, 43a, c, d, h, 25a, b, 15a, c, 10d, f, 9a, b, d, f, 8a, 197a, b, c, d, f, g, 112c, 75c, f, 196s, 229a, 228a, b, 219a, 218a, 225a, 224a, 216b, c, 215a, b, c, 214a, c, 213i, k, l, m, n, 212b, c, 211d, f, 227a, b, 226a, b, A-3a, f, i, k, A-1a, b, d, f, h, i, 116f1, g1, 199a, 200a1, b1, c, d1
12Ręczne wykaszanie roślinności i utrzymanie porządku wokół mogił i pomników w miejscach pamięci narodowej10 obiektówObwody ochronne - Święty Krzyż, Święta Katarzyna, Klonów
13Utworzenie ścieżek edukacji przyrodniczo-kulturowej Huta Szklana - Święty Krzyż oraz Nowa Słupia - Święty Krzyż przez ustawienie tablic informacyjnych, urządzanie miejsc wypoczynku i obserwacji przyrody oraz usunięcie podrostów jodły i buka utrudniających przejście, na przejściu ścieżki przez kamienny wał kultowy w sposób uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków2146 m119g, f, 196s, t, w, 197f, g, 198a

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
Wykaszanie łąk śródleśnych wraz z wywozem ściętej biomasy19,76 ha11k, 22h, i, 40h, 44c, i, j, k, 45b, f, h, i, 54d, 55c, 56j, 60 c, 61c, 62a, 115j, 248g, 249b, 256b, 257j

C. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja
Wykonanie zastawek z materiału miejscowego (ziemia, kamienie, kłody martwych drzew, itp.) na ciekach wodnych celem spowolnienia spływu i magazynowania wody3 sztuk26a, c, 27b

III. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Wykaszanie łąk śródleśnych wraz z wywozem ściętej biomasy6,29 ha2Ph, 54h, 189g, 203i, l, 239P, 248P
2Utrzymanie terenów ćwiczeń edukacyjnych8,37 ha8A
31. Profilowanie szlaków turystycznych.

2. Uzupełnianie ubytków poerozyjnych.

3. Naprawa rowów odpływowych i przepustów.

4. Wykonanie rowków odpływowych kierujących wodę do wnętrza lasu, na stromych odcinkach szlaków turystycznych

Łącznie na długości 2 km148r, 115ax, bx, cx, 115P
41. Wdrożenie Parkowego Systemu Informacji zgodnie z odrębnym projektem przez:

1) budowę i remont urządzeń turystycznych,

2) wykonanie zabezpieczeń technicznych,

3) ustawienie tablic informacyjnych.

2. Urządzanie miejsc wypoczynku i obserwacji przyrody

Łącznie na długości 2 km148r, 115ax, bx, cx, 115P
5Odsłonięcie fragmentów skał z roślinnością ciepłolubną przez usunięcie niepożądanych drzew i krzewów oraz ich odrośli0,70 ha2Pj

______

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą gospodarczą Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie w skali 1:5000, według stanu na dzień 1.01.1997r., arkusze numer 1-19. Podział na obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.1997 r. Mapy znajdują się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w miejscowości Bodzentyn.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

1. Na obszarach objętych ochroną czynną

Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobu ochrony
1Cis pospolityOchrona stanowisk i osobników roślin objętych ochroną ścisłą - 100 osobników1. Usunięcie drzew i krzewów zakłócających wzrost.

2. Odchwaszczenie gleby w miejscach pielęgnacji osobników cisa pospolitego

2Pełnik europejskiOchrona stanowisk roślin objętych ochroną ścisłą - 0,64 haZapobieganie pojawianiu się niepożądanych gatunków roślin (sukcesji), poprzez ich wykaszanie na stanowiskach i wokół stanowisk roślin chronionych oraz wywiezienie pokosu

2. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobu ochrony
Rosiczka okrągłolistnaOchrona stanowisk roślin objętych ochroną ścisłą - 0,50 haZapobieganie pojawianiu się niepożądanych gatunków roślin

(w wyniku sukcesji) pogarszających warunki świetlne i edaficzne, poprzez ich wykaszanie (z usunięciem biomasy) na stanowiskach i wokół stanowisk rosiczki

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobu ochrony
Przeplatka auriniaOchrona stanowisk zwierząt objętych ochroną ścisłą - 1,5 haZapobieganie pojawianiu się niepożądanych gatunków roślin - drzew i krzewów (sukcesji), poprzez częściowe, ręczne wykaszanie łąk i usuwanie z nich zakrzaczeń w nieregularnych płatach z usunięciem biomasy oraz pozostawieniem części kopek na obrzeżach powierzchni, z wyłączeniem płatów (i nie lokowaniu na nich kopek) z dużym udziałem czarcikęsu łąkowego - rośliny żywicielskiej przeplatki aurinii

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacja1)Powierzchnia ogółem w ha
1Ochrona ścisłaA-2i, j, A-4a, B-1, B-2, C-1, C-2a-g, j-p, 30h-l, 42m, p-a', 63a-c, 114, 115a-i, p-y, 116a-g, 117, 118, 123-146, 149-162, 163a, 164a, 165a-i, 166a-d, 167a, 168a, 169a, b, 170a, c, d, 171a, b, 172a, b, 199b-d, 200a, b, d-i, 201a-f, 205, 2061715,23
2Ochrona czynnaA-1, A-2a-h, A-3, A-4b, c, f, h, A-5a-d, g, l, C-2h, i, 1-10, 11i-p, 12a, c-f, 13, 14a, b, i-n, 15-18, 19f, g, m, n, p-y, 20-25, 26a-d, h, i, I-o, 27-29, 30a-g, 31-37, 38a-f, 39-41, 42a-l, n, o, 43-53, 54a-g, i, k, n, 55-61, 62a-c, g-o, 63d, f, o, 64a-c, f, g, p, 65-79, 80a-c, 81-84, 85j, k, 86d, k, l, 87-90, 91a, c, d, 92, 93, 94d, i, r-a', 95-113, 115j, o, 115 pl, tl, z, 116 f1, g1, 119a-k, 120-122, 147, 148f, k-n, s-w, 163b, c, 164b-f, 165j, k, 166f, 167b-k, 168b-h, 169c-i, 170b, f-k, 171c-g, 172c-i, 173a-g, 174, 175a-d, 176-180, 181a-f, 182-184, 185a-d, o, r-t, 186-188, 189a-f, h, j, 190-194, 195a-j, 196s-w, 197, 198, 199a, 200a1, b1, c, d1, 201a1, b1, 202, 203a-h, 204, 207-212, 213h-p, 214-228, 229a-d, 230h, l-n, 231-235, 236a-f, i-k, 237-2685588,38
3Ochrona krajobrazowa1. A-4d, g, i, j, A-5f, h-k, m-x, 8A, 11a-h, 12b, g-l, 14c-h, 19a-d, h-l, o, 26f, g, j, k, 38g, 54h, j, l, m, o, 62d, f, 63g-n, p-w, 64d, h-o, r-a', 80d-n, 85a-i, 86a-c, f-j, 91b, 94a-c, f-h, k-p, 115k-n, a'-c', 119l, 148a-d, g-j, o-r, 173h, 175f-m, 181g-m, 185f-n, p, 189g, i, k-m, 195k-f, 196a-r, 203i-m, 213a-g, 229f-l, 230a-g, i-k, 236g, h, 2P, 11P, 12P, 13P, 14P, 20P, 23P, 24P, 26P, 30P, 39P, 40P, 41P, 42P, 43P, 44P, 45P, 56P, 57P, 59P, 60P, 61P, 62P, 64P, 71P, 72P, 73P, 115P, 148P, 189P, 198P, 202P, 239P, 240P, 246P, 248P, 251P, A8S, 230S, 240S, 115S, A5S, 181S, 196S,

2. Działki o numerach 506, 509, 4037, 4038, 505, 427, 4014, 508, 4024, 4152, 4246, 176, 4302, 507, 503, 175, 4030/2, 202/2, 4029, 4255, 171

322,84
Razem7626,45
1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą gospodarczą Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Warszawie w skali 1:5000, według stanu na dzień 1.01.1997 r., arkusze numer 1-19. Mapy znajdują się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w miejscowości Bodzentyn.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH I TURYSTYCZNYCH Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

A. Miejsca udostępniane w celach naukowych
Miejsce udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Cały teren Parku100

B. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.Miejsce udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Tereny ćwiczeń edukacyjnych w oddziale 8A200
2Teren wystawy na Łysej Górze w oddziale 115ax150
3Miejsce edukacyjne na Łysicy, odział C-2a, b, g, p, o50

C. Miejsca udostępniane w celach kulturowych

Lp.Miejsce udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Teren zabytkowego zespołu klasztornego na Łysej Górze w oddziałach - 113g, 115P, 115l, n, ax, bx, cx, 197g5000

Podczas uroczystości religijnych - bez ograniczeń

2Teren pomnika "Krzyże Katyńskie" w Hucie Szklanej w oddziale 119l50

D. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.Miejsce udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Parking, oddział 196 j50

Podczas imprez gminnych - bez ograniczeń

2Kompleks "leśniczówka Nowa Słupia" położony w miejscowości Nowa Słupia przy ul. Świętokrzyskiej, działki ewidencyjne o numerach- 1193/1, 1194/1, 1195/1, 1206/1, 1207/1, 1208/1, 1213/32000
3Teren schroniska Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego "Jodełka", oddział 148P300
4Plac przed budynkiem muzeum na Świętym Krzyżu, oddziały - 115 ax, bx, cx, 115P5000

______

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą gospodarczą Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Warszawie w skali 1:5000, według stanu na dzień 1.01.1997 r., arkusze numer 1-19. Mapy znajdują się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w miejscowości Bodzentyn.