Zadania ochronne dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2017.10

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustanawia się zadania ochronne dla Słowińskiego Parku Narodowego na lata 2017 - 2019.
§  2. 
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)
identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3)
opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4)
wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;
5)
ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2  

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące
Lp.Identyfikacja i ocena1) zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1.Zmiany stosunków wodnych i murszenie gleb torfowych związane z istnieniem sieci melioracyjnych, w tym odwadnianie nieleśnych ekosystemów torfowiskowych, okresowo wilgotnych zagłębień międzywydmowych, wilgotnych płatów borów nadmorskich oraz borów i lasów bagiennychPoprawa stosunków wodnych i odtwarzanie procesów torfotwórczych poprzez zahamowanie odpływu wody, przebudowę lub remonty systemów melioracyjnych oraz ich dostosowanie do potrzeb ochrony ekosystemów hydrogenicznych
2.Uregulowanie koryt rzek w granicach SPN2)

i zanikanie starorzeczy

Renaturyzacja wybranych odcinków rzek i ich starorzeczy
3.Zaburzenie naturalnych procesów brzegowych jezior Gardno i ŁebskoOdtwarzanie naturalnych procesów brzegowych i ich biologicznych efektów na wybranych fragmentach mis jeziornych i teras zalewowych rzek poprzez zdjęcie lub przebudowę obwałowań, w miejscach gdzie jest to możliwe ze względu na zachowanie bezpieczeństwa powodziowego i nie jest sprzeczne z innymi działaniami ochronnymi
4.Zubożona i zniekształcona struktura jakościowa i ilościowa ichtiofauny jezior oraz rzek1. Eliminacja gatunków obcych - ekspansywnych, w tym inwazyjnych.

2. Realizacja programów ochrony i odbudowy zasobów ryb.

5.Brak naturalnych tarlisk szczupaka (Esox lucius) wynikający z obwałowania jeziora GardnoOdtworzenie tarlisk szczupaka (Esox lucius) na wybranych fragmentach brzegów jeziora Gardno
6.Wzmożony ruch turystyczny na plażach oraz szlakach turystycznych, w okresach wiosennym i letnim, zagrażający lęgom ptaków, fokom oraz zbiorowiskom roślinnym1. Utworzenie nieudostępnianej do celów rekreacyjnych i turystycznych strefy ochrony ścisłej na wybranym odcinku plaży.

2. Wzmożone kontrole i egzekwowanie obowiązujących ograniczeń.

7.Silna presja ruchu turystycznego na obszary udostępnione i miejsca przyległe, w tym wydeptywanie pokrywy roślinnej oraz zanieczyszczanie powierzchni ziemi odpadami stałymi1. Udostępnianie SPN w sposób, który pozwala na osiągnięcie celów ochrony.

2. Zabezpieczenie ekosystemów SPN szczególnie narażonych na penetrację poprzez utrzymanie i budowę odpowiednich urządzeń technicznych (kładki, bariery, pomosty itp.).

3. Aktualizacja zasad udostępniania ograniczających negatywne oddziaływanie na przyrodę SPN.

4. Wzmożenie dozoru poprzez zwiększenie liczby patroli Straży Parku w okresach intensywnego napływu turystów.

5. Kontrolowanie terenu SPN pod kątem obecności odpadów itp.; usuwanie odpadów.

8.Niezgodny z potencjałem leśno-siedliskowym skład gatunkowy i struktura wiekowa drzewostanów zbiorowisk leśnych1. Akceptacja i wspieranie naturalnej sukcesji drzew w kierunku zgodności z potencjalną roślinnością naturalną.

2. Kontynuacja przebudowy sztucznych drzewostanów na gruntach porolnych poprzez inicjowanie i promowanie sukcesji za pomocą działań ochronnych w wybranych drzewostanach do wieku 60 lat: usuwanie gatunków niewłaściwych dla potencjalnego siedliska leśnego, nasadzenia gatunków właściwych dla danego siedliska.

9.Sukcesja drzew i krzewów na torfowiskachUtrzymanie nieleśnego charakteru zbiorowisk torfowiskowych; usuwanie pojawiających się drzew i krzewów
10.Ekspansja obcych, w tym inwazyjnych gatunków roślin: olsza pomarszczona (Alnus rugosa), niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera)1. Usuwanie okazów.

2. Monitoring dalszego rozprzestrzeniania się gatunków.

11.Obecność obcych drapieżników: norka amerykańska (Neovison vison), jenot (Nyctereutes procyonoides), szop pracz (Procyon lotor)Eliminacja osobników: norki amerykańskiej, jenota i szopa przy pomocy pułapek żywołownych i usypiania przez lekarza weterynarii
12.Zgryzanie przez jeleniowate (Cervidae), a zwłaszcza jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) młodego pokolenia drzew oraz roślinności runa leśnego w stopniu zagrażającym utrzymaniu dobrego stanu ochrony ekosystemów leśnychUstalenie i wprowadzenie zasad funkcjonowania populacji jelenia szlachetnego w ekosystemach leśnych SPN
13.Płoszenie zwierząt: ptaków wodnych w okresie lęgów, ptaków na zlotowiskach podczas amatorskich obserwacji ornitologicznych, fok odpoczywających na plaży morskiej, jeleni w okresie zrzucania poroży1. Utrzymanie wyznaczonych obszarów udostępnionych do uprawiania dozwolonych ustawowo form rekreacji i sportów wodnych na Bałtyku oraz na jeziorach Łebsko i Gardno, w tym ograniczenie możliwości uprawiania kitesurfingu; możliwość uprawiania kitesurfingu w okresie: 15 lipca - 31 sierpnia na jeziorze Gardno.

2. Kanalizowanie ruchu i ograniczenie liczby obserwatorów ptaków oraz budowa platform obserwacyjnych.

3. Ograniczenie możliwości penetracji siedlisk jeleni.

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne

Lp.Identyfikacja i ocena1) zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1.Ekspansja na torfowiskach wysokich w obwodzie ochronnym Żarnowska gatunków obcych geograficznie i siedliskowo m.in.: żurawina wielkoowocowa (Oxycoccus macrocarpa), borówka wysoka (Vaccinium corymbosum), różanecznik żółty (Rhododendron luteum), kosodrzewina (Pinus mugo)1. Monitoring rozprzestrzeniania się wymienionych gatunków.

2. Usuwanie okazów w przypadku stwierdzenia ekspansji.

2.Ekspansja obcych gatunków roślin: nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis), rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica), róża pomarszczona (Rosa rugosa)1. Monitoring rozprzestrzeniania się wymienionych gatunków.

2. Usuwanie okazów w przypadku stwierdzenia ekspansji.

3.Ekspansja w lasach obcych gatunków drzew - świerk sitkajski (Picea sitchensis)Usuwanie młodych okazów tego gatunku w przypadku stwierdzenia jego rozprzestrzeniania się
4.Niedobory martwego drewna w fitocenozach leśnychPozostawianie na powierzchni zbiorowisk leśnych drzew martwych i zamierających do naturalnego rozkładu
5.Uniemożliwienie koszenia/ wypasu z powodu zabagnienia w wyniku zaniechania regulacji uwodnienia podłoża1. Dostosowanie systemów melioracyjnych do potrzeb ochrony siedlisk.

2. Utrzymanie i modernizacja tych elementów systemów, które znajdują zastosowanie do osiągnięcia celów ochrony.

3. Przywracanie właściwych stosunków wodnych.

6.Ekspansja trzciny, sukcesja zbiorowisk zaroślowych i leśnych spowodowana zaniechaniem koszenia/ wypasu przeznaczonych do ekstensywnego użytkowania młak, łąk, szuwarów i muraw1. Koszenie/ wypas oraz usuwanie nalotu drzew i krzewów w celu trwałego zachowania wybranych płatów zbiorowisk, przy zastosowaniu metod niewywierających negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną (określona wysokość koszenia, pora roku, zbiór biomasy itd.).

2. Monitoring roślinności w niewypasanych płatach muraw - w razie potrzeby koszenie lub usuwanie nalotu drzew i krzewów.

7.Przyłów ptaków i ssaków w sieciach stawnych na obszarze morskimMonitoring przyłowu przez służby SPN
8.Degradacja infrastruktury turystycznej lub budowa nowych, dysharmonijnych w danym krajobrazie, elementów przestrzeni w tym również elementów obsługi turystów w SPN1. Utrzymanie i stała konserwacja istniejących platform, pomostów widokowych oraz innych urządzeń tzw. "małej architektury" związanej z obsługą turystyki (wiaty, ławy/stoły, siedziska, witacze, schodki, kierunkowskazy, kosze na śmieci, tablice informacyjne i ich stelaże).

2. Miejscowe uzupełnianie infrastruktury turystycznej z dbałością o zachowanie tradycyjnej architektury.

3. Ograniczenie powstawania nowych dysharmonijnych elementów w przestrzeni (w tym: masztów telekomunikacyjnych, radarów, słupów linii elektroenergetycznych).

9.Nielegalne korzystanie z zasobów SPN (kłusownictwo ryb i zwierząt łownych, zbiór runa: grzybów, owoców żurawiny i borówek, zbiór chronionych gatunków roślin i zwierząt, ruch pieszy, kąpanie się, łowienie ryb w miejscach lub terminach do tego niewyznaczonych, ruch pojazdów samochodowych)1. Udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o przepisach obowiązujących w SPN oraz dementowanie nieprawdziwych informacji na ten temat.

2. Wzmożone patrolowanie zagrożonych obszarów i obiektów SPN oraz kontrola przestrzegania obowiązujących zakazów i reguł udostępniania.

3. Usuwanie narzędzi kłusowniczych.

4. Współpraca z Policją, Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, samorządami lokalnymi oraz lokalnymi organizacjami turystycznymi w zakresie prewencji.

10.Nielegalna presja turystyczna jednostek motorowych i niemotorowych na obszar Bałtyku w granicach SPNUtrzymanie oznakowania granic SPN oraz obszarów udostępnionych do aktywności turystycznej - zgodnie z zasadami prawa morskiego. Podejmowanie działań służących wyeliminowaniu presji turystycznej na wodach morskich, zwłaszcza turystyki motorowodnej
11.Pożar, klęska żywiołowa i inne miejscowe zagrożeniaProwadzenie działań ochronnych w zakresie profilaktyki i zasad organizacyjno-technicznych zabezpieczenia ekosystemów lądowych przed pożarem, klęską żywiołową i innymi miejscowymi zagrożeniami

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące

Lp.Identyfikacja i ocena1) zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczenia zagrożeń i ich skutków
1.Umacnianie brzegów morskich oraz działania hydrotechniczne, takie jak: pobieranie refulatu z dna Bałtyku, budowa progów podwodnych na dnie morza w Rowach i Łebie, wywierające wpływ na naturalne procesy brzegowe, takie jak: akumulacja eoliczna i abrazja w bezpośrednim sąsiedztwie SPN1. Uwzględnienie w Planie zagospodarowania obszarów morskich potrzeby ochrony ekosystemów SPN oraz przedmiotów ochrony Obszarów Natura 2000 leżących na jego terenie, w tym: zaniechanie tworzenia umocnień brzegowych, progów podwodnych oraz sztucznego zasilania brzegu w granicach SPN, monitorowanie wpływu istniejących budowli na procesy brzegowe w SPN, ograniczenie wydobycia refulatu do terenów poza SPN i poza obszarami bezpośrednio przyległymi do jego granic.

2. Udział SPN, jako strony, w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Urząd Morski w Słupsku w sprawie planowanych przedsięwzięć lokowanych w sąsiedztwie SPN lub bezpośrednio oddziałujących na SPN.

2.Obniżanie poziomu wód gruntowych w sąsiedztwie SPNPodejmowanie działań administracyjnych służących zachowaniu optymalnych stosunków wodnych na terenach hydrologicznie powiązanych z obszarem SPN
3.Brak możliwości migracji zwierząt wodnych w korycie rzeki ŁupawyWspieranie działań realizujących udrożnianie szlaków migracyjnych zwierząt wodnych; budowa przepławki na stopniu piętrzącym Łupawy w Smołdzinie
4.Eutrofizacja i zanieczyszczenie wód powierzchniowych wynikające z intensyfikacji nieskanalizowanej zabudowy rozproszonej w sąsiedztwie SPN oraz nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej, w zlewni Łupawy i ŁebyPodejmowanie działań wspierających realizację gminnych systemów kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w otulinie SPN, a także podejmowanie działań na etapie uzgadniania inwestycji oraz uzgadniania i opiniowania dokumentów planistycznych dla gmin (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) mających na celu eliminację negatywnego wpływu przydomowych oczyszczalni ścieków typu rozsączającego z Niziny Gardnieńsko-Łebskiej
5.Niekorzystne zmiany w krajobrazie związane z zaniechaniem tradycyjnych form gospodarowania na gruntach rolnychPromocja tradycyjnych form użytkowania gruntów rolniczych w SPN i otulinie z uwzględnieniem realizacji programów rolno-środowiskowych
6.Zanieczyszczenia antropogeniczne powstające w otoczeniu SPN1. Podejmowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną.

2. Współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie promocji selektywnej zbiórki odpadów.

7.Przekształcenie krajobrazu poprzez nowe zagospodarowanie osadnicze w sąsiedztwie SPN, w tym zmiany w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w celu zwiększenia obszarów pod zabudowę oraz pod lokalizacje farm wiatrowych1. Składanie wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, na terenie których leży SPN, o wyznaczenie 50 m strefy buforowej w obszarach zabudowanych i 100 m strefy buforowej poza obszarem zabudowanym wolnej od zabudowy wzdłuż granicy SPN.

2. Szczegółowa analiza proponowanych rozwiązań dotyczących planowanych elektrowni wiatrowych.

3. Wnioskowanie o zachowanie funkcji gruntów rolnych w strefie bezpośrednio przylegającej do granicy.

8.Zanikanie historycznie wykształconego stylu budownictwa i układu przestrzennego wsiPromowanie zasad ochrony i stylu budownictwa tradycyjnej architektury ryglowej charakterystycznej dla "Krainy w Kratę"

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne

Lp.Identyfikacja i ocena1) zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczenia zagrożeń i ich skutków
1.Zanieczyszczenia Bałtyku związane z gospodarczym wykorzystaniem zasobów morskich i transportem morskim oraz odpadami i toksycznymi substancjami - sztuczne tworzywa, wycieki ropy i substancji chemicznych prowadzące do skażenia środowiska morskiego i plaż oraz zatrucia zwierząt, zwłaszcza ptakówWspółpraca z odpowiednimi instytucjami oraz organami administracji morskiej celem usunięcia zanieczyszczeń lub minimalizacji ich skutków
2.Zmiany stosunków wodnych spowodowane działalnością kopalni torfu w KrakulicachMonitoring hydrologiczny, a w przypadku odwadniającego wpływu kopalni, opracowanie i wdrożenie koncepcji hydrotechnicznej polegającej na zahamowaniu odpływu wody
3.Osuszanie podmokłych łąk na gruntach przyległych do SPN (skutkujących zmianami stosunków wodnych na obszarze SPN)1. Składanie wniosków do dokumentów planistycznych (w tym decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) gwarantujących utrzymanie właściwych stosunków wodnych.

2. Współpraca pomiędzy SPN i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - RZGW Gdańsk w zakresie planowanych działań związanych z gospodarowaniem wodą powierzchniową. Dotyczy to również prac utrzymaniowych i konserwacyjnych w obrębie istniejącej infrastruktury melioracji wodnych.

4.Pojawienie oraz rozprzestrzenianie się gatunków obcych dla mykobioty, flory i fauny SPN jako przyczyna niekorzystnych zmian w składzie jakościowym tych grup organizmów1. Monitoring mykobioty, flory i fauny.

2. Usuwanie obcych gatunków grzybów, roślin i zwierząt (przy pomocy pułapek żywołownych i usypiania przez lekarza weterynarii) w przypadkach stwierdzenia negatywnego oddziaływania na zbiorowiska roślinne i zespoły zwierząt.

3. Usuwanie inwazyjnych gatunków nawet z obszarów ochrony ścisłej.

5.Wzrost presji ludzkiej i zwierząt domowych (psów i kotów) związany z urbanizacją obszarów przyległych do granic SPN mogący wpływać negatywnie na stan przyrody SPN1. Egzekwowanie regulacji dotyczących udostępniania terenu SPN, głównie zakazu poruszania się poza wyznaczonymi szlakami.

2. Zwiększenie kontroli ruchu turystycznego w terenie.

3. Jednolite i czytelne oznakowanie szlaków turystycznych.

6.Tworzenie farm wiatrowych w otulinie SPN stwarzających zagrożenie dla ptaków na ich szlakach migracyjnych i wprowadzających dysharmonię w naturalnych krajobrazachSkładanie wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, na terenie których leży SPN, o ujęcie w analizie wpływu na środowisko planowanej lokalizacji farm na ptaki i krajobraz SPN
7.Planowane przez właściciela gruntu prace nad utrzymaniem ciągu drogowego (stanowiącego szlak turystyczny pieszy Kluki - Izbica) mogące zagrozić utrzymaniu właściwego stopnia uwilgotnienia podłoża torfowegoPodczas ewentualnych prac nad utrzymaniem ciągu drogowego dopuszcza się wprowadzenie tylko takich rozwiązań technicznych, które nie zaburzą przepływu wód gruntowych i nie spowodują osuszenia torfowiska
8.Pożary, klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia1. Monitoring przeciwpożarowy; utrzymanie infrastruktury przeciwpożarowej.

2. Prowadzenie działań ochronnych w zakresie profilaktyki i zasad organizacyjno-technicznych zabezpieczenia ekosystemów lądowych przed pożarem, klęską żywiołową i innym miejscowym zagrożeniem.

9.Choroby o charakterze epizootii1. Monitoring stanu zdrowotnego populacji zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem dzika (Sus scrofa).

2. Opracowanie i wdrożenie procedur postępowania w przypadku stwierdzenia epizootii lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych.

3. Prewencyjne zmniejszanie liczebności populacji dzika.

Objaśnienia:

1) Ocena zagrożeń wyraża się w uszeregowaniu zagrożeń od najistotniejszego.

2) SPN - Słowiński Park Narodowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  3  

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Działania ochronne na obszarach objętych ochroną ścisłą
Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1.Usuwanie okazów olszy pomarszczonej (Alnusincana)Według potrzeb wynikających ze stopnia zagrożeniaObwody Ochronne: Rowy, Smołdziński Las
2.Usuwanie okazów świerka sitkajskiego (Piceasithensis)Według potrzeb wynikających ze stopnia zagrożeniaObwód Ochronny Rąbka
3.Zahamowanie odpływu wody z ekosystemów borów i lasów bagiennych oraz zagłębień międzywydmowych poprzez budowanie zastawek piętrzących oraz nieodnawianie i niekonserwowanie rowów odwadniającychNa łącznej powierzchni

ok. 60 ha

Obwody Ochronne: Rowy, Smołdziński Las, Kluki, Żarnowska, Rąbka
4.Utrzymanie i konserwacja zjazdu na plażę - zadanie wykonywane przez Urząd Morski w Słupsku1 zjazdW miejscu oznaczonym jako 200-kilometrowy odcinek brzegu morskiego

II. Działania ochronne na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1.Unaturalnienie leśnych zbiorowisk zastępczych przez:Na łącznej powierzchni

78,37 ha

Obwody Ochronne: Smołdzino, Kluki, Żarnowska
1) regulowanie składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów oraz preferowanie gatunków właściwych dla danego siedliska leśnego - pielęgnacja młodszych klas (I) wieku;1,75 haOddział: 137d, 137l
2) kształtowanie docelowego, tzn. zgodnego z naturalnym lub do niego zbliżonym, składu gatunkowego drzewostanów starszych klas (II, III) wieku - eliminacja osobników niewłaściwych gatunków drzew, wspomaganie naturalnego odnowienia i nasadzenia gatunków właściwych (buka zwyczajnego, dębu szypułkowego i dębu bezszypułkowego na siedliskach "kwaśnych" buczyn i "kwaśnych" dąbrów) oraz dokonywanie poprawek i uzupełnień w odnowieniach powstałych (zainicjowanych i stworzonych) w latach 2013 - 2016.76,62 haOddziały: 39b, 72a, 72b, 72c, 87f, 92x, 110g, 130f, 134a, 118f, 118g, 118c, 119c, 128g, 128c - w 2017 r.; 39f, 78a, 86Al, 87o, 92l, 92s, 92t, 108bx, 128h, 129g, 126l, 112h, 113f, 113k, 107b, 107f, 117l - w 2018 r.; 86mx, 108x, 108b, 101lx, 102i, 86tx, 94b, 102m, 103m, 103n, 105c, 115h, 103l - w 2019 r.
2.Zapewnienie trwałości zbiorowisk leśnych przez:

1) inicjowanie odnowień naturalnych lub wprowadzenie odnowień sztucznych w miejscach luk w drzewostanach, także po drzewach martwych lub wywróconych;

2) grodzenia fragmentów lasu oraz naprawę ogrodzeń istniejących;

3) usuwanie roślin zagłuszających rozwój młodego pokolenia drzewostanów;

4) monitorowanie stanu sanitarnego lasu.

Według potrzeb wynikających z monitoringu przyrodniczegoObszary ochrony czynnej
3.Zahamowanie odpływu wody oraz regulacja uwodnienia podłoża dla utrzymania optymalnych stosunków wodnych w borach i lasach bagiennych przez budowanie zastawek piętrzących oraz nieodnawianie i niekonserwowanie rowów odwadniającychNa łącznej powierzchni

ok. 2 000 ha

Obwody Ochronne: Rowy, Smołdziński Las, Kluki, Żarnowska, Rąbka
4Rozluźnianie wtórnych, wytworzonych z samosiewów, drzewostanów, do uzyskania 50% - 60% zwarcia koron drzew, na powierzchni torfowisk w przeszłości eksploatowanych górniczo lub rolniczo z możliwością zagospodarowania drewna lub z pozostawieniem drewna na gruncieNa powierzchniach zalesionych torfowisk mszarnychOddziały: 46Ac, 46Ag, 46Ah, 46Ai, 46Aj, 46Al, 46Ak, 46Am, 46Ap, 46Ar, 46As, 46Bc, 46Bi, 65n, 65m, 65z, 65ax, 65bx, 65An, 83hx

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1.Utrzymanie optymalnych stosunków wodnych w ekstensywnie użytkowanych kompleksach torfowiskowo-łąkowych dzięki zachowaniu sprawności systemów melioracyjnych i ich właściwemu użytkowaniuNa wszystkich powierzchniach kompleksów torfowiskowo- łąkowych ekstensywnie użytkowanych; nie mniej niż 1 500 haObwody Ochronne: Rowy, Smołdziński Las, Smołdzino, Kluki, Żarnowska
2.Poprawienie oraz utrzymanie optymalnych stosunków wodnych na torfowiskach przejściowych i wysokich dzięki zahamowaniu odpływu wody z ich powierzchniNa wszystkich powierzchniach mszarów wysoko- torfowiskowych i zbiorowisk regeneracyjnych torfowisk mszarnych oraz na innego typu niekoszonych torfowiskach przejściowychObwody Ochronne: Smołdzino, Smołdziński Las, Kluki, Żarnowska, Rowy, Rąbka
3.1. Usuwanie niepożądanych zakrzaczeń i zadrzewień oraz usuwanie odrostów z powierzchni odtworzonych i ekstensywnie użytkowanych kompleksów torfowiskowo-łąkowych z możliwością zagospodarowania drewna lub z pozostawieniem drewna.Na wszystkich powierzchniach ekstensywnie użytkowanych kośnie; około 1500 haObwody Ochronne:

Smołdzino, Smołdziński Las, Kluki, Żarnowska, Rowy

2. Usuwanie niepożądanych zakrzaczeń i zadrzewień z powierzchni mszarów kępowych typu Erico-Sphagnetum i zbiorowisk regeneracyjnych torfowisk mszarnych z możliwością zagospodarowania drewna lub z pozostawieniem drewnaNa

powierzchniach torfowisk mszarnych

Oddziały:

46Aa; 46Ab; 46Ad; 46Af; 46Ah; 46 Ai; 46Aj; 46A1; 46Ak; 46Ao; 46Ap; 46Ar; 46Ba; 46Bc; 46Bi; 59o; 59t; 60p; 65An; 80y; 80z; 83t

4.Koszenie roślinności zielnej z wywiezieniem biomasy, raz na 2-3 lata, w zbiorowiskach łąk, ziołorośli i szuwarów turzycowych oraz we wtórnych zbiorowiskach porolnychNa powierzchni nie mniej niż 100 haObwody Ochronne: Rowy, Smołdziński Las, Smołdzino, Kluki, Żarnowska
5.Eliminacja wtórnych trzcinowisk (wykaszanie do 3 razy w roku) w kompleksach torfowiskowo- łąkowych i murawach słonoroślowychMinimum 35 ha/rokOddziały: 35iy, 35my, 35yx, 36h, 36f, 36c, 36g, 36Ak, 37h, 67b, 141Af, 141Ag, 141Ah, 141Aix, 142b, 142Ahx, 142Aix, 142Ajx, 142Akx, 142Aix, 142mx, 143m, 143o, 143p, obręb ewiden. Łeba 2 - działki nr.: 359, 350/4, 40
6.Koszenie łąk, ziołorośli i młak niskoturzycowych jeden raz w roku (kontynuacja działania na powierzchniach użytkowanych kośnie w latach poprzednich, w tym na powierzchniach włączonych w zakres tego działania od 2011 r.)Nie mniej niż

1000 ha/ rok

Obwody Ochronne: Smołdziński Las, Rowy, Żarnowska, Kluki, Smołdzino
7.Usuwanie (ręczne lub mechaniczne) okazów obcych geograficznie i siedliskowo, ekspansywnych, w tym inwazyjnych gatunków roślin oraz tych, których ekspansja zostanie stwierdzona, w szczególności; olsza pomarszczona (Alnus rugosa), niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera), borówka amerykańska (Vaccinium corymbosum), kosodrzewina (Pinus mugo), nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis), rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica), róża pomarszczona (Rosa rugosa), różanecznik żółty (Rhododendron luteum), żurawina wielkoowocowa (Oxycoccus macrocarpus)Według potrzeb wynikających z monitoringu przyrodniczegoCały obszar SPN2)
8.1. Ekstensywny wypas zwierząt na koszt właściciela z wykaszaniem niedojadów; obsada wypasu - maksymalnie do 1 DJP/ha i obciążenie pastwiska wynoszące nie więcej niż 5t/ha (10 DJP/ha) od 1 maja lub 15 czerwca do 15 października (w zależności od powierzchni i warunków ochrony zbiorowisk roślinnych) przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu wody; koszenie niedojadów - w sierpniu i wrześniu.

2. Alternatywnie, przy braku możliwości przeprowadzenia wypasu, koszenie jeden raz w roku z opóźnionym pokosem (po 15 lipca).

Murawy słonoroślowe, zawciągowe i bliźniczkowe, łąki świeże i wilgotne, szuwary - nie mniej niż 150 ha rocznieOddziały: 23Ac, 23Ad, 36a, 36b, 36d, 36Ba, 36Bf, 37h, 39lx, 39mx, 39nx, 39ox, 39px, 55Aa, 55Aa, 55Ac, 55Aj, 61Am, 61Ax, 61Al, 61Ap, 61Ar, 61As, 66Ao, 68Ak, 68Ba, 68Bb, 68Bc, 76g, 76h, 100Aa, 100Ag, 105Ah, 105Ba, 105Bb, 105Bm, 105Bn, 105Bo, 141Acx, 141Adx, 141Afx, 141Agx, 141At, 143a, 143a, 146k, 146a, 146k, 144yx, 144xx
9.Remont i przebudowa systemów melioracyjnych na polderach: Gardna IX i Gardna XNa łącznej powierzchni 350 haObwód Ochronny Rowy
10.Zdjęcie fragmentów obwałowań w celu odtworzenia naturalnych procesów brzegowych (fluwialnych) na wybranym odcinku terasy zalewowej jeziora Gardno50 haOddział 142
11.Frezowanie pni olszy czarnej (Alnus glutinosa) w celu eliminacji odrostów z usuniętych drzew na odtworzonych fragmentach łąkWedług potrzebOddziały: 143a, 143b, 143c, 143f, 143k

C. W ekosystemach wodnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1.Przywracanie naturalnego charakteru rzeki Łupawy i jej doliny oraz wzmocnienie zabezpieczenia przeciwpowodziowego przez:

1) przebudowę przybrzeżnego wału przeciwpowodziowego;

1) na odcinku ok. 4 km biegu rzeki na południe od wsi Smołdzino;Rzeka Łupawa i jej dolina w granicach SPN
2) umożliwienie przebiegu procesów fluwialnych i odtworzenie oraz zachowanie charakterystycznych ekosystemów na powierzchni dna doliny, poprzez umożliwienie okresowych wlewów rzeki Łupawy dzięki usunięciu fragmentów wału przybrzeżnego;2) terasa zalewowa rzeki na odcinku ok. 3 km powyżej Smołdzina;
3) uzyskanie właściwego (zgodnego z normami Unii Europejskiej w obszarze Natura 2000) stanu ochrony starorzeczy, w tym doświetlenie ich powierzchni przez usunięcie części3) według potrzeb do uzyskania właściwego stanu ochrony siedmiu starorzeczy;
4) udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki Łupawy dzięki zbudowaniu przepławki;4) jedna przepławka we wsi Smołdzino;
5) przebudowę i podwyższenie wału przeciwpowodziowego oraz jego wzmocnienie - wmontowanie podziemnego ekranu uszczelniającego, zamontowanie siatki zabezpieczającej przed działalnością bobrów.5) 800 m.
2.Wspomaganie populacji ryb przez:

1) zarybienia narybkiem szczupaka (Esox lucius);

2) zarybienia narybkiem sandacza (Sander lucioperca).

Wielkości wprowadzanego narybku:

1) Jezioro Gardno:

a) szczupak (Esox lucius) -

średniorocznie 105 000 sztuk narybku letniego lub 500 kg narybku jesiennego,

b) sandacz (Sander lucioperca) średniorocznie 30 000 sztuk narybku letniego dla jeziora Gardno;

2) Jezioro Łebsko:

a) szczupak (Esox lucius) -

średniorocznie 105 000 sztuk narybku letniego lub 500 kg narybku jesiennego,

b) sandacz (Sander lucioperca) średniorocznie - 100 000 sztuk narybku letniego.

Jeziora:

Gardno i Łebsko oraz ich zlewnie

3.Ograniczenie eutrofizacji jezior przez regulację liczebności populacji ryb tradycyjnymi metodami połowów, z zachowaniem walorów kulturowych regionu, z wyłączeniem stosowania sprzętu ciągnionego - od 15 kwietnia do 15 czerwca oraz wontonów - od 1 marca do 31 maja, przy łowieniu następujących gatunków:

1) leszcz (Abramis brama);

2) krąp (Blicca bjoerkna);

3) płoć (Rutilus rutilus);

4) wzdręga (Scardinius erythrophthalmus);

5) troć (Salmo trutta trutta);

6) łosoś (Salmo salar);

7) węgorz (Anguilla anguilla);

8) sandacz (Sander lucioperca);

9) szczupak (Esox lucius);

10) okoń (Perca fluviatilis);

11) dorsz (Gadus morhua);

12) śledź(Clupea harengus);

13) stornia (Platichthys flessus);

14) gładzica (Pleuronectes platessa);

15) turbot (Psetta maxima);

16) gatunki obce, w szczególności:

a) karp (Cyprinus carpio),

b) karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio),

c) babka bycza (Neogobius melanostomus);

17) inne niż wymienione w pkt 1-16.

Wielkości regulacji liczebności/ pozyskania:

1) leszcz (Abramis brama) i krąp (Blicca bjoerkna) - razem powyżej 100 000 kg/rok;

2) płoć (Rutilus rutilus) i wzdręga

(Scardinius erythrophthalmus) -

razem powyżej 3 000 kg/rok;

3) troć (Salmo trutta trutta,) i łosoś

(Salmo salar) - razem do 1 500 kg/rok;

4) węgorz (Anguilla anguilla) z uwzględnieniem postanowień "Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce" - do 2 400 kg/rok;

5) sandacz (Sander lucioperca) - do 10 000 kg/rok;

6) szczupak (Esox lucius) - do 2 000 kg/rok;

7) okoń (Perca fluviatilis) - do 10 000 kg/rok;

8) dorsz (Gadus morhua), śledź (Clupea harengus), stornia (Platichthys flessus), gładzica (Pleuronectes platessa), turbot (Psetta maxima) - razem do 2 000 kg/rok;

9) gatunki obce, w szczególności karp (Cyprinus carpio), karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio), babka bycza (Neogobius melanostomus) - bez ograniczeń;

10) inne niż wymienione w pkt 1-9 - do 1 000 kg/rok.

Jezioro Łebsko
Ograniczenie eutrofizacji wód przez regulację liczebności populacji ryb tradycyjnymi metodami połowów z zachowaniem walorów kulturowych regionu, z wyłączeniem stosowania sprzętu ciągnionego - od 15 kwietnia do 15 czerwca oraz wontonów - od 1 marca do 31 przy łowieniu następujących gatunków:

1) leszcz (Abramis brama);

2) krąp (Blicca bjoerkna);

3) płoć (Rutilu srutilus);

4) wzdręga (Scardinius erythrophthalmus);

5) troć (Salmo trutta);

6) łosoś (Salmo salar);

7) węgorz (Anguilla anguilla);

8) sandacz (Sander lucioperca);

9) szczupak (Esox lucius);

10) okoń (Perca fluviatilis);

11) gatunki obce, w szczególności:

a) karp (Cyprinus carpio),

b) karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio),

c) babka bycza (Neogobius melanostomus);

12) inne niż wymienione w pkt 1-11.

Wielkości regulacji liczebności / pozyskania:

1) leszcz (Abramis brama) i krąp (Blicca bjoerkna)

- razem powyżej 35000 kg/rok;

2) płoć (Rutilu srutilus) i wzdręga

(Scardinius erythrophthalmus)

- razem powyżej 2000 kg/rok;

3) troć (Salmo trutta) i łosoś (Salmo salar)

- razem do 500 kg/rok;

4) węgorz (Anguilla anguilla)

- do 800 kg/rok z uwzględnieniem postanowień "Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce";

5) sandacz (Sander lucioperca)

- do 500 kg/rok;

6) szczupak (Esox lucius)

- do 1000 kg/rok;

7) okoń (Perca fluviatilis)

- do 6000 kg/rok;

8) gatunki obce, w szczególności karp (Cyprinus carpio), karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio), babka bycza (Neogobius melanostomus)

- bez ograniczeń;

9) inne niż wymienione w pkt 1-8

- do 1000 kg/rok.

Jezioro

Gardno

4.Odtworzenie miejsc tarliskowych szczupaka na wybranym odcinku terasy zalewowej jeziora Gardno przez zdjęcie fragmentów obwałowańPowierzchnia tarliska - 51 ha.

Długość obwałowań - ok. 2,5 km

Oddział 142
5.Ochrona tras migracji gatunków wodnych, przez utrzymanie miejsc wolnych od narzędzi połowowychW toni jezior:

Jezioro Gardno - o szerokości 50 m,

Jezioro Łebsko - o szerokości 150 m.

Jezioro Gardno, Jezioro Łebsko
6.Ochrona zasobów Bałtyku - utrzymanie

rybołówstwa kulturowego dokonywanego przez mieszkańców gmin, na których położony jest SPN przy pomocy łodzi o długości całkowitej nieprzekraczającej 10 m, z portów macierzystych w Łebie i w Rowach.

11 171 haObszar morski

SPN

7.Odtworzenie elementów rybactwa kulturowego poprzez umożliwienie pokazywania tradycyjnych metod połowu ryb na jeziorze Łebsko w miejscowości KlukiWielkość pozyskania: do 500 kg/rok (w tym ryby drapieżne do 75 kg/rok)Jezioro Łebsko w promieniu 2 km od pomostu w Klukach

III. Inne

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1.Monitorowanie stanu ochrony gatunków i ekosystemów, w tym przedmiotów ochrony Natura 2000Według potrzeb i możliwości wykonaniaCały obszar SPN
2.Minimalizacja negatywnych oddziaływań oraz usuwanie skutków związanych z udostępnianiem obszarów SPN:

1) tworzenie i utrzymanie technicznych zabezpieczeń przed wydeptywaniem i zaśmiecaniem płatów roślinności;

2) monitorowanie ruchu turystycznego i rekreacyjnego korzystania z plaż.

Według potrzeb wynikających z wystąpienia zagrożeniaCały obszar SPN
3.Usuwanie obcych gatunków roślin:

1) odrostów topól (Populus x canadensis);

2) okazów róży pomarszczonej (Rosa rugosa).

Według potrzeb wynikających z

wystąpienia zagrożenia

1) Obwód Ochronny Smołdzińsk i Las;

oddział 21;

2) Obwód Ochronny Rąbka

4.Eliminacja obcych gatunków inwazyjnych ssaków poprzez wykładanie pułapek żywołownych oraz usypianie odłowionych zwierząt (norki amerykańskiej, jenota, szopa pracza) przez lekarza weterynariiWedług potrzeb wynikających z

wystąpienia zagrożenia

Cały obszar SPN
5.Utrzymanie i modernizacja systemu melioracji podstawowej do potrzeb ochrony przyrody na obszarze użytkowanych łąk i pastwisk przez: przekierowanie wód zbieranych w kanale C9 do przepompowni w Przybyninie, usuwanie zakrzaczeń (odrostów), wykaszanie roślinności na skarpach, poboczach i w dnie, usuwaniu zatorów i przetamowań oraz usuwanie namułów wraz z rozplantowaniem na rowach i kanałach: także na ciekach przejmujących wody melioracyjne w przypadkach zahamowania ich swobodnego przepływu powodującego wystąpienie niebezpieczeństwa powodziowego (Łeba, Łupawa, Pustynka, Brodnica-Wierzchocino, Wysoka, Broda-Osieki, Grabownica, Błotnica) - zadanie wykonywane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - RZGW GdańskWedług potrzeb zgodnie z rocznym planem robót zatwierdzonym przez dyrektora SPNObszar objęty ochroną czynną i krajobrazową
6.Utrzymanie drożności szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych oraz przejezdności dróg wewnętrznych SPN wykorzystywanych do ochrony przeciwpożarowej:

1) przebudowa, remonty i konserwacja nawierzchni;

2) naprawa i udrożnienie przepustów;

3) usuwanie drzew uniemożliwiających przejście i przejazd.

Według potrzebObszar lądowy SPN
7.Usuwanie lub ogławianie, przy szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych i drogach wewnętrznych, drzew powalonych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi z pozostawieniem ich w sąsiadujących ekosystemach leśnych do naturalnego rozkładu na obszarach ochrony ścisłej lub sprzedaż okolicznej ludności na cele opałowe na obszarach ochrony czynnej i krajobrazowejWedług potrzebObszar lądowy SPN
8.Uwolnienie nurtu Łupawy od przeszkód antropogenicznych umieszczonych w korycie rzeki - rozebranie pozostałości po obiekcie służącym w przeszłości do odłowu węgorzy tzw. "Węgorni"1 szt.Obwód Ochronny Rowy; rzeka Łupawa
9.Ochrona siedlisk ptaków przed presją turystyczną poprzez budowę platformy obserwacyjnej1 szt.Oddział: 143p
10.Ochrona walorów krajobrazowych - wykoszenie trzciny i innej roślinności porastającej brzeg jeziora GardnoWedług potrzebObrzeże

jeziora

Gardno, przy miejscowości

Gardna

Wielka;

oddział 143p

11.Ochrona przed presją turystyczną:1) według potrzeb;

2) 2 wieże;

3) 4 wieże, 2 platformy;

4) według potrzeb;

5) 1 wieża.

1) obwody ochronne: Rowy, Kluki, Żarnowska,

Smołdziński Las, Smołdzino, Rąbka;

2) obwody ochronne: Rowy, Kluki;

3) obwody ochronne: Rąbka, Rowy, Kluki, Smołdziński Las, Smołdzino;

4) jeziora: Gardno, Łebsko, Dołgie Małe, Dołgie Wielkie, rzeka Łupawa, Wielkie Bagno;

5) Obwód Ochronny Rowy: jezioro Gardno.

1) budowa/remont punktów informacyjno-dydaktycznych, kładek, mostków, wygrodzeń, schodów, ławek/stołów, wiat, koszy, drogowskazów, stojaków na rowery, witaczy, tablic, itp.;

2) remont wież widokowych przy ścieżkach edukacyjnych "Gardnieńskie Lęgi" i "Klucki Las";

3) odbudowa/remont wież i platform przy szlakach turystycznych;

4) budowa/remont pomostów;

5) budowa wieży widokowej.

12.Utrzymanie infrastruktury turystycznej oraz edukacyjnej (ścieżki i ekspozycje przyrodnicze, tablice i punkty edukacyjne) naprawa i uzupełnianie elementówWedług potrzebObszar lądowy SPN
13.Adaptacja byłej osady latarników w Czołpinie na potrzeby Muzeum Latarnictwa i Wartości Przyrodniczo-Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego1 obiektObwód

Ochronny

Smołdziński

Las

14.Uzupełnienie bazy edukacyjnej przez rozbudowę, przebudowę, modernizację i remont budynku w Rąbce wraz z adaptacją otoczenia1 obiektRąbka
15.Utrzymanie walorów krajobrazowych terenów otwartych poprzez ogłowienie drzew przesłaniających osie widokowe i panoramy SPN, z udostępnianych obiektów widokowychWedług potrzebOsie widokowe oraz panoramy widoczne z wież: na wzgórzu Rowokół, przy ścieżce

"Gardnieńskie Lęgi" i w Rąbce

16.Utrzymanie czystości, sprzątanie plaż i szlakówWedług potrzebObszar lądowy SPN
17.Utrzymanie czystości przy szlakach poprzez budowę sanitariatów3 obiektyObwody

Ochronne:

Rąbka,

Smołdziński

Las

18.Ochrona przeciwpożarowaWedług potrzebObszar lądowy SPN
19.1. Remont, przebudowa, rozbudowa parkingów w Rąbce (wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z dojazdami i wyjazdami z parkingów).

2. Budowa parkingu w Czołpinie (wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z dojazdami i wyjazdami z parkingu).

1) 2 obiekty;

2) 1 obiekt;

1) Obwód Ochronny Rąbka;

2) Obwód Ochronny Smołdziński Las

20.Budowa ścieżki pieszej z Łeby do Rąbki wraz z obiektami małej architekturą1 obiektObwód

Ochronny

Rąbka

21.Przebudowa/ rozbudowa/ nadbudowa/ termomodernizacja budynków mieszkalnych, wraz z niezbędną infrastrukturą (leśniczówki) stanowiących kancelarie obwodów ochronnych5 obiektówObwody

Ochronne:

Rąbka,

Smołdziński

Las, Kluki,

Smołdzino,

Żarnowska
22.Budowa stacyjki kajakowej przy rzece Łebie (przy moście na trasie Izbica - Gać)1 obiektObwód

Ochronny

Żarnowska

23.Cięcia konarów na okazie dębu szypułkowego utrzymujące właściwy stan sanitarny drzewa oraz poprawiające bezpieczeństwo osób i mieniaWedług potrzebPosesja dyrekcji SPN przy ul. Bohaterów Warszawy 1A
24.Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Smołdzina poprzez konserwację wałów (w tym usuwanie drzew zagrażających ludziom i swobodnemu spływowi wód powodziowych oraz lodów) w granicach cofki elektrowni wodnej w Smołdzinie - zadanie wykonywane przez zarządcę elektrowni wodnej w SmołdzinieWedług potrzebDo odległości 1100 m powyżej elektrowni w Smołdzinie
25.Utrzymanie i konserwacja zjazdów na plażę - zadanie wykonywane przez Urząd Morski w Słupsku3 zjazdyNa 189 km, 206 km i 218 km brzegu morskiego
26.Odbudowa umocnień brzegu Łupawy przed działalnością erozyjną rzeki, w tym zabezpieczenie trwałości drogi gminnej, poprzez budowę palisady drewnianej wraz z wycinką drzewdwa odcinki brzegu o łącznej długości

ok. 200 m

Oddziały: 111ax, 111c, 112c, 112f
27.Usunięcie martwych i zamierających okazów Kasztanowca zwyczajnego z wału przeciwpowodziowego przy korycie rzeki Łupawy6 drzewOddział: 111a
28.Ograniczanie liczebności populacji dzika

(Sus scrofa)

Do 27 sztuk rocznieObszar ochrony czynnej

SPN

29.Usuwanie olszy czarnej (Alnus glutinosa)Według potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową w Obwodzie Ochronnym Rąbka (były ośrodek kolonijny, parking i teren przyległy - oddział 2Ao, 2Ap, 2Ar)
30.Przywracanie wartości przyrodniczych terenom powojskowym poprzez usuwanie barier i zbędnych elementów infrastrukturalnych (min. ogrodzenia, pozostałości rurociągu kanalizacyjnego)Według potrzebObwód Ochronny Smołdziński Las
31.Wykupy gruntów obcych w celu ochrony krajobrazu, zachowania funkcji gruntów rolnych i leśnych, promocji tradycyjnych form użytkowania gruntów rolnych z uwzględnieniem programów rolno-środowiskowych, przywracania stosunków wodnych właściwych do osiągnięcia celów ochrony przyrodyWedług potrzeb i możliwościCały obszar SPN - grunty obce
32.Wyznaczenie miejsca do wodowania łodzi1 obiektJezioro Łebsko w Obwodzie Ochronnym Żarnowska

Objaśnienia:

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz wydzielenia (pododdziały) oznaczone małymi literami.

2) SPN - Słowiński Park Narodowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  4  

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Obszary objęte ochroną czynną

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1.Mikołajek nadmorski

(Eryngium maritimum)

Przywrócenie naturalnych stanowisk gatunkuTransplantacja wyrwanych z podłoża przez fale sztormowe, podziemnych pędów roślin na wałach wydm przednich

B. Ochrona czynna gatunków/ zwierząt

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1.Foka szara (Halichoerus grypus)Współuczestnictwo we wprowadzaniu osobników do środowiska morskiegoWspółpraca w realizacji programu reintrodukcji gatunku
Minimalizacja zagrożeń wynikających z użytkowania morza w ramach rybołówstwa kulturowego oraz turystyki i rekreacji1. Raportowanie przypadków przyłowu w sprawozdaniach jednostek poławiających.

2. Kontrola przestrzegania określonych zasad turystycznego udostępniania akwenu morskiego.

2.Sieja wędrowna

(Coregonus lavaretuslavaretus)

Wzmocnienie populacji gatunkuJezioro Łebsko:

1) pozyskanie tarlaków siei (Coregonus lavaretus lavaretus) sieciami stawnymi w ramach restytucji gatunku do 250 kg/rok;

2) zarybianie wyhodowanym narybkiem siei (Coregonus lavaretus lavaretus) pochodzącym od tarlaków z jeziora Łebsko w ramach restytucji gatunku.

3.Troć wędrowna (Salmo trutta trutta), łosoś (Salmo salar)Wzmocnienie populacji poprzez wykonanie zarybienia materiałem zarybieniowym pochodzącym z ikry tarlaków pozyskanych w jeziorze Łebsko dla rzeki Łeby i w jeziorze Gardno dla rzeki Łupawy1. Pozyskanie ikry w ramach restytucji gatunków zgodnie z programem Zespołu ds. Zarybiania przy Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w wymiarze:

1) łosoś atlantycki - do 500 kg/rok;

2) troć wędrowna - do 1200 kg/rok.

2. Zarybienia w zlewniach jezior: Łebsko i Gardno zgodnie z planem Zespołu ds. Zarybiania przy Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Utrzymanie tras migracji wolnych od zagrożeń1. Podejmowanie działań zmierzających do odtworzenia tras migracji obu gatunków w górę rzek, do miejsc naturalnego tarła.

2. Zachowanie miejsc wolnych od narzędzi połowowych przez cały rok na jeziorze Gardno o szerokości - co najmniej 50 m i na jeziorze Łebsko - co najmniej 150 m.

4.Węgorz europejski (Anguilla anguilla)Wzmocnienie populacji poprzez zarybianie narybkiem zgodnie z krajowym planem odbudowy zasobów gatunkuNarybek dostarczany przez "Krajowy Zespół ds. Ochrony Węgorza"
5.Lin (Tinca tinca)Wzmocnienie populacjiZarybianie jezior Łebsko i Gardno kroczkiem lina (Tinca tinca) w ilości, średnio, 500 kg/rok na jezioro
6.Jeleń szlachetny (Cervus elaphus)Ocena stanu populacji1. Budowa odłowni jeleni na obszarach ochrony czynnej.

2. Przyżyciowe odłowy zwierząt, ich czasowe usypianie, zakładanie nadajników telemetrycznych i śledzenie wędrówek.

7.Sarna (Capreolus capreolus)Ocena stanu populacjiPrzyżyciowe odłowy zwierząt, ich czasowe usypianie, zakładanie nadajników telemetrycznych i śledzenie wędrówek
8.Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)Ochrona nadmorskiej, lęgowej populacji gatunku1. Zabezpieczenie gniazd koszami ochronnymi w obwodach ochronnych: Rowy, Smołdziński Las, Rąbka.

2. Monitorowanie stanu populacji poprzez obrączkowanie osobników.

II. Obszary objęte ochroną krajobrazową

Ochrona gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1.Pszczoła miodna (Apis mellifica)Wzbogacenie wartości kulturowych poprzez zachowanie tradycyjnych hodowliUsytuowanie pasieki na bezleśnym nieużytku
2.Ptaki wróblowe (Passeriformes)Wspomaganie gatunków w okresie zimowymWykładanie karmy w okresie śnieżnej i mroźnej zimy

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacja1)Powierzchnia ogółem w ha
1.Ochrona ścisła10.a; 10.ax; 10.b; 10.bx; 10.c; 10.cx; 10.d; 10.dx; 10.f; 10.fx; 10.g; 10.gx; 10.h; 10.hx; 10.i; 10.j; 10.k; 10.l; 10.m; 10.n; 10.o; 10.p; 10.r; 10.s; 10.t; 10.w; 10.x; 10.y; 10.z; 11.a; 11.ax; 11.ay; 11.b; 11.bx; 11.by; 11.c; 11.cx; 11.cy; 11.d; 11.dx; 11.dy; 11.f; 11.fx; 11.fy; 11.g; 11.gx; 11.gy; 11.h; 11.hx; 11.hy; 11.i; 11.ix; 11.iy; 11.j; 11.jx; 11.k; 11.kx; 11.l; 11.lx; 11.m; 11.mx; 11.n; 11.nx; l.o; 11.ox; 11.p; 11.px; 11.r; 11.rx; 11.s; 11.sx; 11.t; 11.tx; 11.w; 11.wx; 11.x; 11.xx; 11.y; 11.yx; 11.z; 11.zx; 12.a; 12.ax; 12.ay; 12.b; 12.bx; 12.by; 12.c; 12.cx; 12.cy; 12.d; 12.dx; 12.dy; 12.f; 12.fx; 12.fy; 12.g; 12.gx; 12.gy; 12.h; 12.hx; 12.hy; 12.i; 12.ix; 12.iy; 12.j; 12.jx; 12.jy; 12.k; 12.kx; 12.ky; 12.l; 12.lx; 12.ly; 12.m; 12.mx; 12.my; 12.n; 12.nx; 12.ny; 12.o; 12.ox; 12.p; 12.px; 12.r; 12.rx; 12.s; 12.sx; 12.t; 12.tx; 12.w; 12.wx; 12.x; 12.xx; 12.y; 12.yx; 12.z; 12.zx; 13.a; 13.ax; 13.ay; 13.b; 13.bx; 13.by; 13.c; 13.cx; 13.cy; 13.d; 13.dx; 13.dy; 13.f; 13.fx; 13.fy; 13.g; 13.gx; 13.gy; 13.h; 13.hx; 13.hy; 13.i; 13.ix; 13.iy; 13.j; 13.jx; 13.jy; 13.k; 13.kx; 13.ky; 13.l; 13.lx; 13.ly; 13.m; 13.mx; 13.my; 13.n; 13.nx; 13.ny; 13.o; 13.ox; 13.oy; 13.p; 13.px; 13.r; 13.rx; 13.s; 13.sx; 13.t; 13.tx; 13.w; 13.wx; 13.x; 13.xx; 13.y; 13.yx; 13.z; 13.zx; 14.a; 14.ax; 14.b; 14.bx; 14.c; 14.cx; 14.d; 14.dx; 14.f; 14.fx; 14.g; 14.gx; 14.h; 14.hx; 14.i; 14.ix; 14.j; 14.jx; 14.k; 14.kx; 14.l; 14.lx; 14.m; 14.mx; 14.n; 14.nx; 14.o; 14.ox; 14.p; 14.r; 14.s; 14.t; 14.w; 14.x; 14.y; 14.z; 141.b; 141.c; 141.d.; 141.f; 141.g; 141.h; 147.b; 147.c; 147.d; 147.f; 147.g; 147.n; 148.fx; 148.g; 148.gx; 147.h; 148.hx; 148.i; 148.ix; 148.kx; 148.lx; 148.mx; 148.s; 148.t; 148.w; 148.x; 148.y; 15.a; 15.ax; 15.b; 15.bx; 15.c; 15.cx; 15.d; 15.dx; 15.f; 15.fx; 15.g; 15.gx; 15.h; 15.hx; 15.i; 15.ix; 15.j; 15.jx; 15.k; 15.kx; 15.l; 15.lx; 15.m; 15.mx; 15.n; 15.nx; 15.o; 15.ox; 15.p; 15.px; 15.r; 15.rx; 15.s; 15.sx; 15.t; 15.tx; 15.w; 15.wx; 15.x; 15.xx; 15.y; 15.z; 16.a; 16.ax; 16.b; 16.bx; 16.c; 16.cx; 16.d; 16.dx; 16.f; 16.fx; 16.g; 16.gx; 16.h; 16.hx; 16.i; 16.ix; 16.j; 16.jx; 16.k; 16.kx; 16.l; 16.lx; 16.m; 16.mx; 16.n; 16.nx; 16.o; 16.ox; 16.p; 16.px; 16.r; 16.rx; 16.s; 16.sx; 16.t; 16.tx; 16.w; 16.wx; 16.x; 16.xx; 16.y; 16.z; 17.a; 17.ax; 17.ay; 17.b; 17.bx; 17.by; 17.c; 17.cx; 17.cy; 17.d; 17.dx; 17.dy; 17.f; 17.fx; 17.fy; 17.g; 17.gx; 17.gy; 17.h; 17.hx; 17.hy; 17.i; 17.ix; 17.j; 17.jx; 17.k; 17.kx; 17.l; 17.lx; 17.m; 17.mx; 17.n; 17.nx; 17.o; 17.ox; 17.p; 17.px; 17.r; 17.rx; 17.s; 17.sx; 17.t; 17.tx; 17.w; 17.wx; 17.x; 17.xx; 17.y; 17.yx; 17.z; 17.zx; 17A.a; 17A.b; 17A.c; 17A.d; 17A.f; 17A.g; 17A.h; 17A.i; 17A.j; 17A.k; 17A.l; 17A.m; 17A.n; 17A.o; 17A.p; 18.a; 18.ax; 18.ay; 18.b; 18.bx; 18.by; 18.c; 18.cx; 18.cy; 18.d; 18.dx; 18.dy; 18.f; 18.fx; 18.fy; 18.g; 18.gx; 18.gy; 18.h; 18.hx; 18.hy; 18.i; 18.ix; 18.iy; 18.j; 18.jx; 18.jy; 18.k; 18.kx; 18.ky; 18.l; 18.lx; 18.ly; 18.m; 18.mx; 18.my; 18.n; 18.nx; 18.ny; 18.o; 18.ox; 18.oy; 18.p; 18.px; 18.py; 18.r; 18.rx; 18.s; 18.sx; 18.t; 18.tx; 18.w; 18.wx; 18.x; 18.xx; 18.y; 18.yx; 18.z; 18.zx; 18A.a; 18A.b; 18A.c; 18A.d; 18A.f; 18A.g; 18A.h; 18A.i; 18A.j; 18A.k; 18A.l; 18A.m; 18A.n; 18A.o; 18A.p; 18A.r; 18A.s; 18A.t; 18A.w; 18A.x; 18A.y; 18A.z; 19.a; 19.ax; 19.b; 19.bx; 19.c; 19.cx; 19.d; 19.dx; 19.f; 19.fx; 19.g; 19.gx; 19.h; 19.hx; 19.i; 19.ix; 19.j; 19.jx; 19.k; 19.kx; 19.l; 19.lx; 19.m; 19.mx; 19.n; 19.nx; 19.o; 19.ox; 19.p; 19.px; 19.r; 19.rx; 19.s; 19.sx; 19.t; 19.tx; 19.w; 19.x; 19.y; 19.z; 19A.a; 19A.ax; 19A.b; 19A.bx; 19A.c; 19A.cx; 19A.d; 19A.dx; 19A.f; 19A.fx; 19A.g; 19A.gx; 19A.h; 19A.hx; 19A.i; 19A.j; 19A.k; 19A.l; 19A.m; 19A.n; 19A.o; 19A.p; 19A.r; 19A.s; 19A.t; 19A.w; 19A.x; 19A.y; 19A.z; 20.a; 20.ax; 20.b; 20.bx; 20.c; 20.cx; 20.d; 20.dx; 20.f; 20.fx; 20.g; 20.gx; 20.h; 20.hx; 20.i; 20.ix; 20.j; 20.jx; 20.k; 20.kx; 20.l; 20.lx; 20.m; 20.mx; 20.n; 20.nx; 20.o; 20.ox; 20.p; 20.px; 20.r; 20.rx; 20.s; 20.sx; 20.t; 20.tx; 20.w; 20.x; 20.y; 20.z; 20A.a; 20A.b; 20A.bx; 20A.c; 20A.cx; 20A.d; 20A.dx; 20.f; 20A.fx; 20A.g; 20A.gx; 20A.h; 20A.hx; 20A.i; 20A.ix; 20A.j; 20A.jx; 20A.k; 20A.kx; 20A.l; 20A.lx; 20A.m; 20A.mx; 20A.n; 20A.nx; 20A.o; 20A.p; 20A.px; 20A.r; 20A.s; 20A.t; 20A.w; 20A.y; 21.a; 21.ax; 21.b; 21.bx; 21.c; 21.cx; 21.d; 2l.dx; 21.f; 21.fx; 21.g; 21.gx; 21.h; 21.i; 21.j; 21.k; 21.l; 21.m; 21.n; 21.o; 21.p; 21.r; 21.s; 21.t; 21.w; 21.x; 21.y; 21.z; 21A.a; 21A.b; 21A.c; 21A.d; 21A.f; 21A.g; 21A.h; 21A.i; 21A.j; 21A.k; 21A.l; 21A.m; 21A.n; 21A.o; 21A.p; 21A.r; 21A.s; 21A.t; 21A.w; 21A.x; 21A.y; 21A.z; 22.a; 22.ax; 22.bx; 22.c; 22.cx; 22.d; 22.dx; 22.f; 22.fx; 22.g; 22.gx; 22.h; 22.hx; 22.i; 22.ix; 22.j; 22.jx; 22.k; 22.kx; 22.l; 22.lx; 22.m; 22.n; 22.o; 22.p; 22.r; 22.s; 22.t; 22.w; 22.x; 22.y; 22.z; 24.a; 24.ax; 24.b; 24.bx; 24.c; 24.cx; 24.d; 24.dx; 24.f; 24.fx; 24.g; 24.gx; 24.h; 24.hx; 24.i; 24.ix; 24.j; 24.jx; 24.k; 24.kx; 24.l; 24.m; 24.n; 24.o; 24.p; 24.r; 24.s; 24.t; 24.w; 24.x; 24.y; 24.z; 25.a; 25.ax; 25.b; 25.bx; 25.c; 25.cx; 25.d; 25.dx; 25.f; 25.fx; 25.g; 25.gx; 25.h; 25.hx; 25.i; 25.ix; 25.j; 25.jx; 25.k; 25.kx; 25.l; 25.lx; 25.m; 25.n; 25.o; 25.p; 25.r; 25.s; 25.t; 25.w; 25.x; 25.y; 25.z; 25A.a; 25A.b; 25A.c; 25A.d; 26.a; 26.ax; 26.b; 26.bx; 26.c; 26.cx; 26.d; 26.dx; 26.f; 26.fx; 26.g; 26.gx; 26.h; 26.hx; 26.i; 26.ix; 26.j; 26.k; 26.l; 26.m; 26.n; 26.o; 26.p; 26.r; 26.s; 26.t; 26.w; 26.x; 26.y; 26.z; 27.a; 27.ax; 27.b; 27.bx; 27.c; 27.cx; 27.d; 27.dx; 27.f; 27.fx; 27.g; 27.gx; 27.h; 27.hx; 27.i; 27.ix; 27.j; 27.jx; 27.k; 27.kx; 27.l; 27.lx; 27.m; 27.mx; 27.n; 27.nx; 27.o; 27.ox; 27.p; 27.px; 27.r; 27.rx; 27.s; 27.sx; 27.t; 27.tx; 27.w; 27.wx; 27.x; 27.y; 27.z; 28.a; 28.ax; 28.ay; 28.az; 28.b; 28.bx; 28.by; 28.c; 28.cx; 28.cy; 28.d; 28.dx; 28.dy; 28.f; 28.fx; 28.fy; 28.g; 28.gx; 28.gy; 28.h; 28.hx; 28.hy; 28.i; 28.ix; 28.iy; 28.j; 28.jx; 28.jy; 28.k; 28.kx; 28.ky; 28.l; 28.lx; 28.ly; 28.m; 28.mx; 28.my; 28.n; 28.nx; 28.ny; 28.o; 28.ox; 28.oy; 28.p; 28.px; 28.py; 28.r; 28.rx; 28.ry; 28.s; 28.sx; 28.sy; 28.t; 28.tx; 28.ty; 28.w; 28.wx; 28.wy; 28.x; 28.xx; 28.xy; 28.y; 28.yx; 28.yy; 28.z; 28.zx; 28.zy; 28A.a; 28A.ax; 28A.b; 28A.bx; 28A.c; 28A.cx; 28A.d; 28A.f; 28A.g; 28A.h; 28A.i; 28A.j; 28A.k; 28A.l; 28A.m; 28A.n; 28A.o; 28A.p; 28A.r; 28A.s; 28A.t; 28A.w; 28A.x; 28A.y; 28A.z; 28B.a; 29.a; 29.ax; 29.ay; 29.b; 29.bx; 29.by; 29.c; 29.cx; 29.cy; 29.d; 29.dx; 29.dy; 29.f; 29.fx; 29.fy; 29.g; 29.gx; 29.gy; 29.h; 29.hx; 29.hy; 29.i; 29.ix; 29.j; 29.jx; 29.jy; 29.kx; 29.l; 29.lx; 29.m; 29.mx; 29.n; 29.nx; 29.o; 29.ox; 29.p; 29.px; 29.r; 29.rx; 29.s; 29.sx; 29.t; 29.tx; 29.w; 29.wx; 29.x; 29.xx; 29.y; 29.yx; 29.z; 29.zx; 29A.a; 29A.ax; 29A.b; 29A.bx; 29A.c; 29A.cx; 29A.d; 29A.dx; 29A.f; 29A.fx; 29A.g; 29A.gx; 29A.h; 29A.hx; 29A.i; 29A.j; 29A.k; 29A.l; 29A.m; 29A.n; 29A.o; 29A.p; 29A.r; 29A.s; 29A.t; 29A.w; 29A.x; 29A.y; 29A.z; 30.a; 30.ax; 30.ay; 30.b; 30.bx; 30.by; 30.c; 30.cx; 30.cy; 30.d; 30.dx; 30.dy; 30.f; 30.fx; 30.fy; 30.g; 30.gx; 30.gy; 30.h; 30.hx; 30.hy; 30.i; 30.ix; 30.iy; 30.j; 30.jx; 30.jy; 30.k; 30.kx; 30.ky; 30.l; 30.lx; 30.ly; 30.m; 30.mx; 30.my; 30.n; 30.nx; 30.ny; 30.o; 30.ox; 30.oy; 30.p; 30.px; 30.py; 30.r; 30.rx; 30.ry; 30.s; 30.sx; 30.t; 30.tx; 30.w; 30.wx; 30.x; 30.xx; 30.y; 30.yx; 30.z; 30.zx; 31.a; 31.ax; 31.ay; 31.b; 31.bx; 31.by; 31.c; 31.cx; 31.cy; 31.d; 31.dx; 31.dy; 31.f; 31.fx; 31.fy; 31.g; 31.gx; 31.gy; 31.h; 31.hx; 31.hy; 31.i; 31.ix; 31.iy; 31.j; 31.jx; 31.jy; 31.k; 31.kx; 31.ky; 31.l; 31.lx; 31.ly; 31.m; 31.mx; 31.my; 31.n; 31.nx; 31.ny; 31.o; 31.ox; 31.oy; 31.p; 31.px; 31.py; 31.r; 31.rx; 31.ry; 31.s; 31.sx; 31.sy; 31.t; 31.tx; 31.ty; 31.w; 31.wx; 31.x; 31.xx; 31.y; 31.yx; 31.z; 31.zx; 32.a; 32.ax; 32.b; 32.bx; 32.c; 32.cx; 32.d; 32.dx; 32.f; 32.fx; 32.g; 32.gx; 32.h; 32.i; 32.j; 32.k; 32.l; 32.m; 32.n; 32.o; 32.p; 32.r; 32.s; 32.t; 32.w; 32.x; 32.y; 32.z; 4.a; 4.ax; 4.b; 4.bx; 4.c; 4.cx; 4.d; 4.dx; 4.f; 4.fx; 4.g; 4.gx; 4.h; 4.hx; 4.i; 4.ix; 4.j; 4.jx; 4.k; 4.kx; 4.l; 4.lx; 4.m; 4.mx; 4.n; 4.nx; 4.o; 4.p; 4.r; 4.s; 4.t; 4.w; 4.x; 4.y; 4.z; 5.a; 5.b; 5.bx; 5.c; 5.cx; 5.d; 5.dx; 5.f; 5.fx; 5.g; 5.gx; 5.h; 5.hx; 5.i; 5.j; 5.jx; 5.k; 5.kx; 5.l; 5.lx; 5.m; 5.mx; 5.n; 5.nx; 5.o; 5.ox; 5.p; 5.r; 5.s; 5.t; 5.w; 5.x; 5.y; 5.z; 50.o; 50.p; 54.a; 54.b; 54.c; 6.a; 6.ax; 6.b; 6.bx; 6.c; 6.cx; 6.d; 6.dx; 6.f; 6.fx; 6.g; 6.gx; 6.h; 6.hx; 6.i; 6.ix; 6.j; 6.jx; 6.k; 6.kx; 6.l; 6.m; 6.n; 6.o; 6.p; 6.r; 6.s; 6.t; 6.w; 6.x; 6.y; 6.z; 62.a; 62.b; 62.c; 66.a; 66.b; 68.a; 68.ax; 68.b; 68.bx; 68.c; 68.cx; 68.d; 68.dx; 68.f; 68.fx; 68.g; 68.gx; 68.h; 68.hx; 68.i; 68.j; 68.k; 68.l; 68.m; 68.n; 68.o; 68.p; 68.r; 68.s; 68.t; 68.w; 68.x; 68.y; 68.z; 69.b; 7.a; 7.b; 7.c; 7.d; 7.f; 7.g; 7.h; 7.i; 7.j; 7.k; 7.l; 7.m; 7.n; 7.o; 7.p; 7.r; 7.s; 7.t; 77.h; 77.i; 77.k; 77.l; 77.m; 77.r; 77.s; 77.t; 8.a; 8.b; 8.c; 8.d; 8.f; 8.g; 8.h; 8.i; 8.j; 8.k; 8.l; 8.m; 8.n; 8.o; 8.p; 8.r; 8.s; 8.t; 9.a; 9.b; 9.c; 9.d; 9.f; 9.g; 9.h; 9.i; 9.j; 9.k; 9.l; 9.m; 9.n; 9.o; 9.p; 9.r; 9.s; 9.t; 9.w; 195; 196; 197; 198/1; 199/1; 200/1; odcinek brzegu morskiego od słupka nr 194 do słupka nr 200 określającego kilometraż brzegu morskiego5 391,74
2.Ochrona czynna1.a; 1.ax; 1.b; 1.bx; 1.c; 1.cx; 1.d; 10dx; 1.f; 10g; 1.h; 1.i; 1.j; 1.k; 1.l; 1.m; 10.n; 1.o; 1.p; 1.r; 1.s; 1.t; 1.w; 1.x; 1.y; 1.z; 100.a; 100.ax; 100.b; 100.bx; 100.c; 100.cx; 100.d; 100.dx; 100.f; 100.fx; 100.g; 100.gx; 100.h; 100.hx; 100.i; 100.ix; 100.j; 100.jx; 100.k; 100.l; 100.m; 100.n; 100.o; 100.p; 100.r; 100.s; 100.t; 100.w; 100.x; 100.y; 100.z; 100A.a; 100A.b; 100A.c; 100A.d; 100A.f; 100A.g; 100A.h; 100A.i; 100A.j; 100A.k; 100A.l; 101.ax; 101.bx; 101.cx; 101.dx; 101.fx; 101.gx; 101.hx; 101.ix; 101.jx; 101.kx; 101.lx; 101.mx; 101.nx; 101.ox; 101.x; 101.y; 101.z; 102.a; 102.b; 102.c; 102.d; 102.f; 102.g; 102.h; 102.i; 102.j; 102.k; 102.l; 102.m; 102.n; 103.a; 103.b; 103.c; 103.d; 103.f; 103.g; 103.h; 103.i; 103.j; 103.k; 103.l; 103.m; 103.n; 103.o; 103.p; 104.a; 104.b; 104.c; 104.d; 104.f; 104.g; 104.h; 104.i; 104.j;26 887,96
104.k; 104.l; 104.m; 104.n; 104.o; 104.p; 105.a; 105.b; 105.c; 105.d; 105.f; 105.g; 105.h; 105.i; 105.j; 105.k; 105A.a; 105A.b; 105A.c; 105A.d; 105A.f; 105A.g; 105A.h; 105B.a; 105B.b; 105B.c; 105B.d; 105B.f; 105B.g; 105B.h; 105B.i; 105B.j; 105B.k; 105B.l; 105B.m; 105B.n; 105B.o; 106.a; 106.b; 106.c; 106.d; 106.f; 106.g; 106.h; 106.i; 106.j; 106.k; 106.l; 106.m; 106.n; 106.o; 107.a; 107.b; 107.c; 107.d; 107.f; 107.g; 107.h; 108.a; 108.ax; 108.b; 108.bx; 108.c; 108.cx; 108.d; 108.g; 108.h; 108.i; 108.j; 108.m; 108.n; 108.o; 108.p; 108.r; 108.s; 108.t; 108.w; 108.x; 108.y; 108.z; 109.a; 109.b; 109.c; 109.d; 109.f; 109.g; 109.h; 109.i; 109.j; 109.k; 109.l; 109.m; 109.n; 109.o; 109.p; 110.a; 110.b; 110.c; 110.d; 110.f; 110.g; 110.h; 110.i; 110.j; 110.k; 110.l; 110.m; 111.a; 111.b; 111.c; 111.cx; 111.d; 111.f; 111.ix; 111.jx; 111.kx; 111.ix; 111.mx; 111.nx; 111.ox; 111.px; 111.rx; 111.sx; 111.tx; 111.wx; 111.y; 112.a; 112.b; 112.c; 112.d; 112.f; 112.g; 112.h; 113.a; 113.b; 113.c; 113.d; 113.f; 113.g; 113.h; 113.i; 113.j; 113.k; 113.l; 113.m; 113.n; 113.o; 113.p; 114.a; 114.b; 114.c; 114.d; 115.a; 115.b; 115.c; 115.d; 115.f; 115.g; 115.h; 116.a; 116.b; 116.c; 116.d; 116.f; 116.g; 116.h; 116.i; 116.j; 116.k; 117.a; 117.b; 117.c; 117.d; 117.f; 117.g; 117.h; 117.i; 117.j; 117.k; 117.l; 117.m; 117.n; 117.o; 117.p; 117.r; 117.s; 118.a; 118.b; 118.c; 118.d; 118.f; 118.g; 118.h; 118.i; 118.j; 118.k; 118.l; 118.m; 118.n; 118.o; 118.p; 118.r; 118.s; 118.t; 118.w; 118.x; 118.y; 118.z; 119.a; 119.b; 119.c; 119.d; 119.f; 119.g; 119.h; 119.i; 119.j; 119.k; 119.l; 119.m; 119.n; 119.o; 120.a; 120.b; 120.c; 120.d; 120.f; 120.g; 120.h; 120.i; 120.j; 120.k; 120.l; 120.m; 120.n; 120.o; 120.p; 120.r; 120.s; 120.t; 120.w; 121.a; 121.b; 121.c; 121.d; 121.f; 121.g; 121.h; 122.a; 122.b; 122.c; 122.d; 122.f; 122.g; 122.h; 123.a; 123.b; 123.c; 123.d; 123.f; 123.g; 123.h; 123.i; 123.j; 123.k; 124.a; 124.b; 124.c; 124.d; 124.f; 124.g; 124.h; 124.i; 124.j; 124.k; 124.l; 125.a; 125.b; 125.c; 125.d; 125.f; 125.g; 125.h; 125.i; 125.j; 125.k; 126.a; 126.b; 126.c; 126.d; 126.f; 126.g; 126.h; 126.i; 126.j; 126.k; 126.l; 126.m; 126.n; 126.o; 126.p; 126.r; 126.s; 127.a; 127.b; 127.c; 127.d; 127.f; 127.g; 127.h; 127.i; 127.j; 128.a; 128.b; 128.c; 128.d; 128.f; 128.g; 128.h; 128.i; 128A.a; 128A.b; 128A.c; 128A.d; 128A.f; 128A.g; 128A.h; 128A.i; 128A.j; 128A.k; 128A.l; 128A.m; 128A.n; 129.a; 129.b; 129.c; 129.d; 129.f; 129.g; 129.h; 129A.a; 129A.b; 129A.c; 129A.d; 129A.f; 129A.g; 129A.h; 129A.i; 129A.j; 129A.k; 129A.l; 129A.m; 129A.n; 129A.o; 130.a; 130.b; 130.c; 130.d; 130.f; 130.g; 130.h; 130.i; 131.a; 131.b; 131.c; 131.d; 131.f; 131.g; 131.h; 131.i; 131.j; 131.k; 131.l; 131.m; 132.a; 132.b; 132.c; 132.d; 132.f; 132.g; 132.h; 132.i; 132.j; 132.k; 132.l; 132.m; 132.n; 133.a; 133.b; 133.c; 133.d; 133.f; 133.g; 133.h; 134.a; 134.b; 134.c; 134.d; 134.f; 134.g; 134.h; 134.i; 134.j; 134.k; 134.l; 134.m; 135.a; 135.b; 135.c; 135.d; 135.f; 135.g; 135.h; 135.i; 135.j; 135.k; 136.a; 136.b; 136.c; 136.d; 136.f; 136.g; 136.h; 136.i; 136.j; 136.k; 136.l; 136.m; 136.n; 136.o; 136.p; 136A.a; 136A.ax; 136A.b; 136A.bx; 136A.c; 136A.cx; 136A.d; 136A.dx; 136A.f; 136A.fx; 136A.g; 136A.gx; 136A.h; 136A.hx; 136A.i; 136A.ix; 136A.j; 136A.k; 136A.l; 136A.m; 136A.n; 136A.o; 136A.p; 136A.r; 136A.s; 136A.t; 136A.w; 136A.x; 136A.y; 136A.z; 137.a; 137.b; 137.c; 137.d; 137.f; 137.g; 137.h; 137.i; 137.j; 137.k; 137.l; 137.m; 137.n; 137.o; 137.p; 137.r; 138.a; 138.b; 138.c; 138.d; 138.f; 138.g; 138.h; 138.i; 139.a; 139.b; 139.c; 139.d; 139.f; 139.g; 139.h; 139.i; 139.j; 139.k; 139.l; 140.a; 140.b; 140.c; 140.d; 140.f; 140.g; 140.h; 140.i; 140.j; 141.a; 141A.a; 141A.ax; 141A.b; 141A.bx; 141A.c; 141A.cx; 141A.d; 141A.dx; 141A.f; 141A.fx; 141A.g; 141A.gx; 141A.h; 141A.hx; 141A.i; 141A.ix; 141 A.j; 141A.jx; 141A.k; 141A.kx; 141A.l; 141A.lx; 141A.m; 141A.mx; 141A.n; 141A.nx; 141A.o; 141A.ox; 141A.p; 141A.px; 141A.r; 141A.rx; 141A.s; 141A.sx; 141A.t; 141A.tx; 141A.w; 141A.wx; 141A.x; 141A.y; 141A.z; 142.a; 142.b; 142.c; 142.d; 142.f; 142.g; 142A.a; 142A.ax; 142A.b; 142A.bx; 142A.c; 142A.cx; 142A.d; 142A.dx; 142A.f; 142A.fx; 142A.g; 142A.gx; 142A.h; 142A.hx; 142A.i; 142A.ix; 142 A.j; 142A.jx; 142A.k; 142A.kx; 142A.l; 142A.lx; 142A.m; 142A.mx; 142A.n; 142A.nx; 142A.o; 142A.ox; 142A.p; 142A.r; 142A.s; 142A.t; 142A.w; 142A.x; 142A.y; 142A.z; 143.a; 143.b; 143.c; 143.d; 143.f; 143.g; 143.h; 143.i; 143.j; 143.k; 143.l; 143.m; 143.n; 143.o; 144.ax; 144.ay; 144.bx; 144.by; 144.cx; 144.d; 144.dx; 144.f; 144.fx; 144.g; 144.gx; 144.h; 144.hx; 144.i; 144.ix; 144.j; 144.jx; 144.k; 144.kx; 144.l; 144.lx; 144.m; 144.mx; 144.n; 144.nx; 144.o; 144.ox; 144.p; 144.px; 144.r; 144.rx; 144.s; 144.sx; 144.t; 144.tx; 144.w; 144.wx; 144.x; 144.xx; 144.y; 144.yx; 144.z; 144.zx; 145.a; 145.b; 145.c; 145.d; 145.f; 145.h; 145.i; 145.j; 145.k; 145.l; 145.n; 145.o; 146.a; 146.b; 146.c; 146.d; 146.f; 146.g; 146.h; 146.i; 146.j; 146.k; 147.a; 147.h; 147.i; 147.j; 147.k; 147.l; 147.m; 148.a; 148.ax; 148.b; 148.bx; 148.c; 148.cx; 148.d; 148.dx; 148.f; 148.j; 148.jx; 148.k; 148.l; 148.m; 148.n; 148.o; 148.p; 148.r; 148.z; 2.a; 2.ax; 2.ay; 2.b; 2.bx; 2.by; 2.c; 2.cx; 2.cy; 2.d; 2.dx; 2.dy; 2.f; 2.fx; 2.fy; 2.g; 2.gx; 2.h; 2.hx; 2.hy; 2.i; 2.ix; 2.j; 2.jx; 2.k; 2.kx; 2.l; 2.lx; 2.m; 2.mx; 2.n; 2.nx; 2.o; 2.ox; 2.p; 2.px; 2.r; 2.rx; 2.s; 2.sx; 2.t; 2.tx; 2.w; 2.wx; 2.x; 2.xx; 2.y; 2.yx; 2.z; 2.zx; 21.ay; 21.by; 21.cy; 21.dy; 21.fy; 21.gy; 21.hx; 21.hy; 21.ix; 21.iy; 21.jx; 21.kx; 21.lx; 21.mx; 21.nx; 21.ox; 21.px; 21.tx; 21.wx; 21.xx; 21.yx; 21.zx; 23.a; 23.ax; 23.b; 23.bx; 23.c; 23.cx; 23.d; 23.dx; 23.f; 23.fx; 23.g; 23.gx; 23.h; 23.hx; 23.i; 23.ix; 23.j; 23.jx; 23.k; 23.kx; 23.l; 23.lx; 23.m; 23.mx; 23.n; 23.nx; 23.o; 23.p; 23.px; 23.r; 23.s; 23.t; 23.w; 23.x; 23.y; 23.z; 23A.a; 23A.b; 23A.c; 23A.d; 23A.f; 23A.g; 23A.h; 23A.i; 23A.j; 23A.k; 23A.l; 23A.m; 23A.n; 23A.o; 23A.p; 23A.r; 23A.s; 23A.t; 23A.w; 23A.x; 23A.y; 23A.z; 23B.b; 23B.c; 23B.d; 23B.f; 23B.g; 24.ay; 24.by; 24.cy; 24.dy; 24.lx; 24.mx; 24.nx; 24.ox; 24.px; 24.rx; 24.sx; 24.tx; 24.wx; 24.xx; 24.yx; 24.zx; 2A.a; 2A.b; 2A.bx; 2A.c; 2A.cx; 2A.d; 2A.dx; 2A.f; 2A.fx; 2A.g; 2A.gx; 2A.hx; 2A.i; 2A.ix; 2A.k; 2A.l; 2A.m; 3.a; 3.ax; 3.b; 3.bx; 3.c; 3.cx; 3.d; 3.dx; 3.f; 3.fx; 3.g; 3.h; 3.i; 3.j; 3.k; 3.l; 3.m; 3.n; 3.o; 3.p; 3.r; 3.s; 3.t; 3.w; 3.x; 3.y; 3.z; 33.a; 33.ax; 33.b; 33.bx; 33.c; 33.cx; 33.d; 33.dx; 33.f; 33.fx; 33.g; 33.gx; 33.h; 33.hx; 33.i; 33.ix; 33.j; 33.jx; 33.k; 33.kx; 33.l; 33.lx; 33.m; 33.mx; 33.n; 33.nx; 33.o; 33.ox; 33.p; 33.px; 33.r; 33.rx; 33.s; 33.sx; 33.t; 33.tx; 33.w; 33.wx; 33.x; 33.xx; 33.y; 33.z; 34.a; 34.ax; 34.b; 34.bx; 34.c; 34.cx; 34.d; 34.dx; 34.f; 34.fx; 34.g; 34.gx; 34.h; 34.hx; 34.i; 34.ix; 34.j; 34.jx; 34.k; 34.kx; 34.l; 34.lx; 34.m; 34.mx; 34.n; 34.o; 34.p; 34.r; 34.s; 34.t; 34.w; 34.x; 34.y; 34.z; 35.a; 35.ax; 35.ay; 35.b; 35.bx; 35.by; 35.c; 35.cx; 35.cy; 35.d; 35.dx; 35.f; 35.fx; 35.g; 35.gx; 35.gy; 35.h; 35.hx; 35.hy; 35.i; 35.ix; 35.iy; 35.j; 35.jx; 35.jy; 35.k; 35.kx; 35.ky; 35.l; 35.ly; 35.m; 35.mx; 35.my; 35.n; 35.ny; 35.o; 35.ox; 35.p; 35.px; 35.r; 35.rx; 35.s; 35.sx; 35.t; 35.tx; 35.w; 35.wx; 35.x; 35.xx; 35.y; 35.yx; 35.z; 35.zx; 36.a; 36.b; 36.c; 36.d; 36.f; 36.g; 36.h; 36.i; 36.j; 36.k; 36.l; 36.m; 36A.a; 36A.ax; 36A.b; 36A.c; 36A.d; 36A.f; 36A.g; 36A.h; 36A.i; 36A.j; 36A.k; 36A.l; 36A.m; 36A.n; 36A.o; 36A.p; 36A.r; 36A.s; 36A.t; 36A.w; 36A.x; 36A.y; 36A.z; 36B.a; 36B.b; 36B.c; 36B.d; 36B.f; 36B.g; 37.a; 37.b; 37.c; 37.d; 37.f; 37.g; 37.h; 37.i; 38.a; 38.b; 38.c; 38.d; 38.f; 38.g; 38.h; 38.i; 38.j; 38.k; 38.l; 38.m; 38.n; 39.a; 39.ax; 39.b; 39.bx; 39.c; 39.cx; 39.d; 39.dx; 39.f; 39.fx; 39.g; 39.gx; 39.h; 39.hx; 39.i; 39.ix; 39.j; 39.jx; 39.k; 39.kx; 39.l; 39.lx; 39.m; 39.mx; 39.n; 39.nx; 39.o; 39.ox; 39.p; 39.px; 39.r; 39.rx; 39.s; 39.sx; 39.t; 39.w; 39.x; 39.y; 39.z; 40.a; 40.ax; 40.b; 40.bx; 40.c; 40.d; 40.f; 40.g; 40.h; 40.i; 40.j; 40.k; 40.l; 40.m; 40.n; 40.o; 40.p; 40.r; 40.s; 40.t; 40.w; 40.x; 40.y; 40.z; 41.a; 41.ax; 41.b; 41.bx; 41.c; 41.cx; 411.d; 41.f; 41.g; 41.h; 41.i; 41.j; 41.k; 41.l; 41.m; 41.n; 41.o; 41.p; 41.r; 41.s; 41.t; 41.w; 41.x; 41.y; 41.z; 42.a; 42.b; 42.c; 42.d; 42.f; 42.g; 42.h; 42.i; 43.a; 43.b; 43.c; 43.d; 43.f; 43.g; 43.h; 43.i; 43.j; 43.k; 43.l; 43.m; 43.n; 43.o; 44.a; 44.ax; 44.b; 44.bx; 44.c; 44.cx; 44.d; 44.dx; 44.f; 44.fx; 44.g; 44.gx; 44.h; 44.hx; 44.i; 44.j; 44.k; 44.l; 44.m; 44.n; 44.o; 44.p; 44.r; 44.s; 44.t; 44.w; 44.x; 44.y; 44.z; 45.a; 45.b; 45.c; 45.d; 45.f; 45.g; 45.h; 45.i; 45.j; 45.k; 45.l; 45.m; 45.n; 45.o; 45.p; 45A.a; 45A.b; 45A.c; 45A.d; 45A.f; 45A.g; 45B.a; 45B.b; 45B.c; 45B.d; 45B.f; 45B.g; 45B.h; 45B.i; 45B.j; 45B.k; 45B.l; 45B.m; 45B.n; 45C.a; 45C.b; 45C.c; 45C.d; 45C.f; 45C.g; 45D.a; 45D.b; 45D.c; 45D.d; 46.a; 46.b; 46.c; 46.d; 46.f; 46.g; 46.h; 46.i; 46.j; 46.k; 46.l; 46.m; 46.n; 46.o; 46.p; 46.r; 46A.a; 46A.b; 46A.c; 46A.d; 46A.f; 46A.g; 46A.h; 46A.i; 46A.j; 46A.k; 46A.l; 46A.m; 46A.n; 46A.o; 46A.p; 46A.r; 46A.s; 46B.a; 46B.b; 46B.c; 46B.d; 46B.f; 46B.g; 46B.h; 46B.i; 46B.j; 46B.k; 46B.l; 46B.m; 46B.n; 46B.o; 46B.p; 46B.r; 46B.s; 46C.a; 46C.b; 46C.c; 46C.d; 46C.f; 46C.g; 46C.h; 46C.i; 46C.j; 46C.k; 46C.l; 46C.m; 46C.n; 47.a; 47.ax; 47.b; 47.bx; 47.c; 47.cx; 47.d; 47.dx; 47.f; 47.hx; 47.g; 47.h; 47.i; 47.j; 47.k; 47.l; 47.m; 47.n; 47.o; 47.p; 47.r; 47.s; 47t; 47.w; 47.x; 47.y; 47.z; 48.a; 48.b; 48.c; 48.d; 48.f; 48.g; 48.h; 48.i; 48.j; 48.k; 48.l; 48.m; 48.n; 48.o; 48.p; 48.r; 49.a; 49.ax; 49.b; 49.bx; 49.c; 49.cx; 49.d; 49.dx; 49.f; 49.fx; 49.g; 49.gx; 49.h; 49.hx; 49.i; 49.ix; 49.j; 49.k; 49.l; 49.m; 49.n; 49.o; 49.p; 49.r; 49.s; 49.t; 49.w; 49.x; 49.y; 49.z; 50.a; 50.b; 50.c; 50.d; 50.f; 50.g; 50.h; 50.i; 50.j; 50.k; 50.l; 50.m; 50.n; 51.a; 51.b; 51.c; 51.d; 51.f; 51.g; 51.h; 51.i; 52.a; 52.b; 52.c; 52.d; 52.f; 52.g; 52.h; 52.i; 52.j; 52.k; 52.l; 52.m; 52.n; 52.o; 52.p; 52.r; 52.s; 52.t; 52.w; 53.a; 53.ax; 53.b; 53.bx; 53.c; 53.cx; 53.d; 53.dx; 53.f; 53.g; 53.h; 53.i; 53.j; 53.k; 53.l; 53.m; 53.n; 53.o; 53.p; 53.r; 53.s; 53.t; 53.w; 53.x; 53.y; 53.z; 54.d; 54.f; 54.g; 54.h; 54.i; 54.j; 54.k; 54.l; 54.m; 54.n; 54.o; 54.p; 55.a; 55.ax; 55.b; 55.bx; 55.c; 55.cx; 55.d; 55.dx; 55.f; 55.fx; 55.g; 55.gx; 55.h; 55.hx; 55.i; 55.ix; 55.j; 55.k; 55.l; 55.m; 55.n; 55.o; 55.p; 55.r; 55.s; 55.t; 55.w; 55.x; 55.y; 55.z; 55A.a; 55A.b; 55A.c; 55A.d; 55A.f; 55A.g; 55A.h; 55A.i; 55A.j; 55A.k; 55A.l; 55B.a; 55B.b; 55B.c; 55B.d; 55B.f; 55B.g; 55B.h; 55B.i; 55B.j; 55B.k; 55B.l; 55B.m; 55B.n; 55B.o; 56.a; 56.b; 56.c; 56.d; 56.f; 56.g; 56.h; 56.i; 56.j; 56.k; 56.l; 56.m; 56.n; 56.o; 56.p; 56.r; 56.s; 57.a; 57.b; 57.c; 57.d; 57.f; 57.g; 57.h; 57.i; 57.j; 57.k; 57.l; 57.m; 57.n; 57.o; 57.p; 57.r; 57.s; 58.a; 58.ax; 58.b; 58.bx; 58.c; 58.cx; 58.d; 58.dx; 58.f; 58.fx; 58.g; 58.gx; 58.; 58.hx; 58.i; 58.j; 58.jx; 5810; 58.1; 58.m; 58.n; 58.o; 58.p; 58.r; 58.s; 58.t; 58.w; 58.x; 58.y; 58.z; 59.a; 59.ax; 5910; 59.bx; 59.c; 59.cx; 59.d; 59.dx; 59.f; 59.fx; 59.g; 59.gx; 59.h; 59.hx; 59.i; 59.ix; 59.j; 59.k; 59.l; 59.m; 59.n; 59.o; 59.p; 59.r; 59.s; 59.t; 59.w; 59.x; 59.y; 59.z; 60.a; 60.b; 60.c; 60.d; 60.f; 60.g; 60.h; 60.i; 60.j; 60.k; 60.l; 60.m; 60.n; 60.o; 60.p; 60.r; 60.s; 60.t; 60.w; 61.a; 61.ax; 61.b; 61.bx; 61.c; 61.cx; 61.d; 61.dx; 61.f; 61.fx; 61.g; 61.gx; 61.h; 61.hx; 61.i; 61.j; 61.k; 61.l; 61.m; 61.n; 61.o; 61.p; 61.r; 61.s; 61.t; 61.w; 61.x; 61.y; 61.z; 61A.a; 61A.ax; 61A.b; 61A.c; 61A.d; 61A.f; 61A.g; 61A.h; 61A.i; 61A.j; 61A.k; 61A.l; 61A.m; 61A.n; 61A.o; 61A.p; 61A.r; 61A.t; 61A.w; 61A.y; 61A.z; 62.d; 62.f; 62.g; 62.h; 62.i; 62.j; 62.k; 62.l; 62.m; 63.a; 63.b; 63.c; 63.d; 63f; 63.g; 63.h; 64.a; 64.b; 64.c; 64.d; 64.f; 64.g; 64.h; 64.i; 64.j; 64.k; 64.l; 64.m; 64.n; 64.o; 64.p; 64.r; 64.s; 65.a; 65.ax; 65.b; 65.bx; 65.c; 65.cx; 65.d; 65.dx; 65.f; 65.fx; 65.g; 65.gx; 65.h; 65.hx; 65.i; 65.ix; 65.j; 65.jx; 65.k; 65.kx; 65.l; 65.lx; 65.m; 65.mx; 65.n; 65.nx; 65.o; 65.ox; 65.p; 65.px; 65.r; 65.rx; 65.s; 65.t; 65.w; 65.x; 65.y; 65.z; 65A.a; 65A.b; 65A.c; 65A.d; 65A.f; 65A.g; 65A.h; 65A.i; 65A.j; 65A.k; 65A.l; 65A.m; 65A.n; 65B.a; 65B.b; 65B.c; 65B.d; 65B.f; 65B.g; 65B.h; 65B.i; 65B.j; 65B.k; 65B.l; 65B.m; 65B.n; 65B.o; 65B.p; 65B.r; 65B.s; 65B.t; 66A.a; 66A.ax; 66A.b; 66A.bx; 66A.cx; 66A.d; 66A.dx; 66A.f; 66A.fx; 66A.g; 66A.gx; 66A.h; 66A.hx; 66A.i; 66A.ix; 66A.j; 66A.jx; 66A.k; 66A.kx; 66A.l; 66A.lx; 66A.m; 66A.mx; 66A.n; 66A.nx; 66A.o; 66A.p; 66A.r; 66A.s; 66A.t; 66A.w; 66A.x; 66A.y; 66A.z; 66B.a; 66B.b; 66B.c; 66B.d; 67.a; 67.b; 67.c; 67.d; 67.f; 67.g; 67.h; 68A.a; 68A.b; 68A.c; 68A.d; 68A.f; 68A.g; 68A.h; 68A.i; 68A.j; 68A.k; 68A.l; 68A.m; 68A.n; 68A.o; 68A.p; 68A.r; 68A.s; 68A.t; 68A.w; 69.a; 69.c; 69.d; 69.f; 69.g; 69.h; 69.i; 69.j; 69.k; 69.l; 69.m; 69.n; 69.o; 69.p; 69.r; 69.s; 69.t; 69.w; 70.a; 70.b; 70.c; 70.d; 70.f; 70.g; 70.h; 70.i; 70.j; 70.k; 70.l; 70.m; 70.n; 70.o; 70.p; 71.a; 71.b; 71.c; 71.d; 71.f; 71.g; 71.h; 71.i; 71.j; 71.k; 71.l; 72.a; 72.b; 72.c; 72.d; 72.f; 72.g; 72.h; 72.i; 72.j; 72.k; 72A.a; 72A.b; 72A.c; 72A.d; 72A.f; 72A.g; 72A.h; 72A.i; 72A.j; 72A.k; 72A.l; 72A.m; 72A.n; 72A.o; 72A.p; 72A.r; 73.a; 73.b; 73.c; 73.d; 73.f; 73.g; 73.h; 73.i; 73.j; 73.k; 73.l; 73.m; 73.n; 73.o; 73.p; 73.r; 73A.a; 73A.b; 73A.c; 73A.d; 74.a; 74.b; 74.c; 74.d; 74.f; 74.g; 74.h; 74.i; 74.j; 74.k; 74.l; 75.a; 75.b; 75.c; 75.d; 75.f; 75.g; 75.h; 75.i; 75.j; 75.l; 75.m; 75.n; 75.o; 75.x; 75.y; 75.z; 76.ax; 76.bx; 76.cx; 76.dx; 76.fx; 76.gx; 76.hx; 76.ix; 76.jx; 76.kx; 76.lx; 76.mx; 76.o; 76.p; 76.r; 76.s; 76.t; 76.w; 76.x; 76.y; 76.z; 76A.a; 76A.b; 76A.c; 76A.d; 76A.f; 76A.hx; 76A.ix; 76A.jx; 76A.kx; 76A.lx; 76A.mx; 76A.nx; 76A.ox; 76A.px; 76A.rx; 76A.sx; 76A.tx; 76A.wx; 76A.xx; 76A.yx; 76A.zx; 77.a; 77.b; 77.c; 77.d; 77.f; 77.g; 77.j; 77.n; 77.o; 77.p; 78.a; 78.b; 78.c; 78.d; 78.f; 78.g; 78.h; 78.i; 78.j; 78.k; 78.l; 78.m; 78.n; 78.o; 78.p; 79.a; 79.b; 79.c; 79.d; 79.f; 79.g; 79.h; 79.i; 79.j; 79.k; 79.l; 79.m; 79.n; 79.o; 79.p; 79.r; 79.s; 79.t; 79.w; 79.x; 79.y; 80.a; 80.ax; 80.b; 80.c; 80.d; 80.f; 80.g; 80.h; 80.i; 80.j; 80.k; 80.l; 80.m; 80.n; 80.o; 80.p; 80.r; 80.s; 80.t; 80.w; 80.x; 80.y; 80.z; 80A.a; 80A.b; 80A.c; 80A.d; 80A.f; 80A.g; 80A.h; 80A.i; 80A.j; 80A.k; 80A.l; 80A.m; 80A.n; 80A.o; 80A.p; 80A.r; 80A.s; 80A.t; 80A.w; 81.a; 81.b; 81.c; 81.d; 81.f; 81.g; 81.h; 81.i; 81.j; 81.k; 81.l; 81.m; 81.n; 81.o; 81.p; 81.r; 81.s; 81.t; 81.w; 81.x; 82.a; 82.b; 82.c; 82.d; 82.f; 82.g; 82.h; 82.i; 82.j; 82.k; 82.l; 82.m; 82.n; 82.o; 82.p; 82.r; 82.s; 82.t; 82.w; 82.x; 82.A.a; 82A.b; 82A.c; 82A.d; 83.a; 83.ax; 83.b; 83.bx; 83.c; 83.cx; 83.d; 83.dx; 83.f; 83.fx; 83.g; 83.gx; 83.h; 83.hx; 83.i; 83.ix; 83.j; 83.jx; 83.k; 83.kx; 83.l; 83.lx; 83.m; 83.mx; 83.n; 83.nx; 83.o; 83.ox; 83.p; 83.px; 83.r; 83.rx; 83.s; 83.sx; 83.t; 83.tx; 83.w; 83.wx; 83.x; 83.xx; 83.y; 83.z; 84.a; 84.b; 84.c; 84.d; 84.f; 84.g; 84.h; 84.i; 84.j; 84.k; 84.l; 84.m; 84.n; 85.a; 85.b; 85.c; 85.d; 85.f; 85.fx; 85.g; 85.gx; 85.h; 85.hx; 85.ix; 85.jx; 85.kx; 85.lx; 85.mx; 85.nx; 86.a; 86.ay; 86.b; 86.bx; 86.c; 86.cx; 86.d; 86.dx; 86.g; 86.gx; 86.h; 86.hx; 86.ix; 86.jx; 86.kx; 86.lx; 86.m; 86.mx; 86.n; 86.nx; 86.o; 86.ox; 86.p; 86.px; 86.r; 86.rx; 86.s; 86.sx; 86.t; 86.tx; 86.w; 86.wx; 86.x; 86.xx; 86.y; 86.yx; 86.z; 86.zx; 86A.a; 86A.b; 86A.c; 86A.d; 86A.f; 86A.g; 86A.h; 86A.i; 86A.j; 86A.k; 86A.l; 86A.m; 86A.n; 86B.a; 86B.b; 86B.c; 86B.d; 86B.f; 87.a; 87.b; 87.c; 87.d; 87.f; 87.g; 87.h; 87.i; 87.j; 87.k; 87.l; 87.m; 87.n; 87.o; 87.p; 87.r; 87.s; 87.t; 88.a; 88.b; 88.c; 88.d; 88.f; 88.g; 88.h; 88.i; 88.j; 88.k; 88.l; 88.m; 88.n; 88.o; 88.p; 88.r; 88.s; 88.t; 88.w; 88.x; 89.a; 89.b; 89.c; 89.d; 89.f; 89.g; 89.h; 89.i; 89.j; 89.k; 89.l; 89.m; 89.n; 89.o; 89.p; 89.r; 89.s; 89.t; 89.w; 89.x; 89.y; 89.z; 90.a; 90.ax; 90.b; 90.bx; 90.c; 90.d; 90.f; 90.g; 90.h; 90.i; 90.j; 90.k; 90.l; 90.m; 90.n; 90.o; 90.p; 90.r; 90.s; 90.t; 90.w; 90.x; 90.y; 90.z; 91.a; 91.b; 91.c; 91.d; 91.f; 91.g; 91.h; 91.i; 91.j; 91.k; 91.l; 91.m; 91.n; 91A.a; 91A.b; 91A.c; 91A.d; 91A.f; 91A.g; 92.a; 92.ax; 92.b; 92.bx; 92.c; 92.d; 92.f; 92.g; 92.h; 92.i; 92.j; 92.k; 92.l; 92.m; 92.n; 92.o; 92.p; 92.r; 92.s; 92.t; 92.w; 92.x; 92.y; 92.z; 93.a; 93.b; 93.c; 93.d; 93.f; 93.g; 93.h; 93.i; 93.k; 93.l; 93.m; 93.n; 93.o; 93.p; 93.r; 93.s; 93.t; 94.a; 94.b; 94.c; 94.d; 94.f; 94.g; 94.h; 94.i; 94.j; 94.k; 94.l; 95.a; 95.b; 95.c; 95.d; 95.f; 95.g; 95.h; 95.i; 95.j; 96.a; 96.b; 96.c; 96.d; 96.f; 96.g; 96.h; 97.a; 97.ax; 97.b; 97.bx; 97.c; 97.cx; 97.d; 97.dx; 97.f; 97.fx; 97.g; 97.gx; 97.h; 97.hx; 97.i; 97.ix; 97.j; 97.k; 97.l; 97.m; 97.n; 97.o; 97.p; 97.r; 97.s; 97.t; 97.w; 97.x; 97.y; 97.z; 98.a; 98.b; 98.c; 98.d; 98.f; 98.g; 98.h; 98.i; 98.j; 98.k; 98.l; 98.m; 99.a; 99.b; 99.c; 99.d; 99.f; 99.g; 99.h; 99.i; 99.j; 99.k; 99.l; 99.m; 99.n; 99.o; 99.p; 99.r; 99.s; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 201/1; 202/1; 203/1; 204/1; 205/1; 206/3; 207/1; 208/1; 209/1; 210/1; 211/1; 212/1; 213/1; 214/1; 215/1; 216; 217; 218/5; 1/18; wody Morza Bałtyckiego
3.Ochrona krajobrazowa108.k; 108.l; 111.ax; 111.bx; 111.dx; 111.fx; 111.g; 111.gx; 111.h; 111.hx; 111.i; 111.j; 111.k; 111.l; 111.p; 111.r; 111.s; 111.t; 111.w; 111.x; 111.z; 143.p; 144.a; 144.b; 144.c; 145.g; 145.m; 146.l; 2.gy; 2.iy; 2.jy; 2.ky; 2.ly; 20A.ax; 20A.ox; 20A.x; 20A.z; 21.rx; 21.sx; 22.b; 23.ox; 23B.h; 23B.i; 2A.ax; 2A.h; 2A.j; 2A.n; 2A.o; 2A.p; 2A.r; 2A.s; 2A.t; 2A.w; 2A.x; 2A.y; 2A.z; 35.dy; 35.fy; 35.lx; 35.nx; 36A.bx; 36A.cx; 36A.dx; 36A.fx; 54.r; 5.ax; 5.ix; 54.s; 58.ix; 61A.s; 61A.x; 66A.c; 73A.ax; 73A.bx; 73A.d; 73A.g; 73A.h; 73A.i; 73A.j; 73A.k; 73A.l; 73A.m; 73A.n; 73A.o; 73A.p; 73A.r; 73A.s; 73A.t; 73A.w; 73A.x; 73A.y; 73A.z; 75.k; 75.p; 75.r; 75.s; 75.t; 75.w; 76.a; 76.b; 76.c; 76.d; 76.f; 76.g; 76.h; 76.i; 76.j; 76.k; 76.l; 76.m; 76.n; 76A.ax; 76A.ay; 76A.bx; 76A.cx; 76A.dx; 76A.fx; 76A.g; 76A.gx; 76A.h; 76A.i; 76A.j; 76A.k; 76A.l; 76A.m; 76A.n; 76A.o; 76A.p; 76A.r; 76A.s; 76A.t; 76A.w; 76A.x; 76A.y; 76A.z; 85.i; 85.j; 85.k; 85.l; 93.j; oraz granty Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku; Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni; Agencji Nieruchomości Rolnych; Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku; Ministra Obrony Narodowej; prywatne; komunalne i inne464,33
Razem32 744,03
Objaśnienie:

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz wydzielenia (pododdziały) oznaczone małymi literami.

ZAŁĄCZNIK Nr  5  5  

WSKAZANIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I AMATROSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych
Lp.Obszary i miejsca udostępnianeMaksymalna liczba osób biorących udział w zajęciach edukacyjnych
1.Obszar całego SPN1):
1) badania naukowe;5
2) terenowe sesje naukowe.30

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjno-turystycznych

Lp.Obszary i miejsca udostępniane 1), 2)Maksymalna liczba osób biorących udział w zajęciach edukacyjnych
1.Muzeum Przyrodnicze SPN w Smołdzinie; oddział: 111s150
2.Zaplecze edukacyjne "Przyrodnicza układanka "WODA, LAS, PIASEK i WIATR" Muzeum Przyrodnicze SPN w Smołdzinie; oddział: 111s30
3.Filia Muzeum Przyrodniczego SPN w Rąbce, oddział 2At50
4.Zaplecze edukacyjne "Przyrodnicza układanka "WODA, LAS, PIASEK i WIATR" - Filia Muzeum Przyrodniczego SPN w Rąbce; oddział: 2At30
5.Filia Muzeum Przyrodniczego SPN w Rowach, oddział 35lx50
6.Zaplecze edukacyjne "Przyrodnicza układanka WODA, LAS, PIASEK i WIATR" - Filia Muzeum Przyrodniczego SPN w Rowach; oddział: 35lx30
7.Kompleks Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie; oddział: 20Aox200
8.Zaplecze edukacyjne przy Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo-Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego; oddział: 20Aox30
9.Ekspozycja historyczna wraz z wieżą widokową na wyrzutni rakiet, Obwód Ochronny Rąbka; oddział: 5ix150
10.Latarnia morska w Czołpinie; oddział 20ix10
11.Wieża nad jeziorem Łebsko na ścieżce edukacyjnej "Klucki Las"; oddział: 67bZgodnie z atestem
12.Wieża nad jez. Gardno na ścieżce edukacyjnej "Gardnieńskie Lęgi"; oddział: 141AnZgodnie z atestem
13.Wieża na ścieżce edukacyjnej "Rowokół"; oddział: 113j10
14.Wieża widokowa nad jeziorem Łebsko w Klukach; oddział: 73Aa20
15.Pomost nad jeziorem Łebsko na ścieżce edukacyjnej "Żarnowska"; oddział: 148a50
16.Pomost widokowy przy wieży widokowej nad jeziorem Łebsko w Klukach; oddział: 148a, 148j:

1) z możliwością cumowania łodzi do przewozów pasażerskich - w sezonie letnim oraz łodzi wykorzystywanych podczas wydarzeń organizowanych w Klukach;

2) z możliwością krótkotrwałego cumowania sprzętu pływającego używanego na udostępnionej części jeziora Łebsko;

3) z możliwością wędkowania.

50
17.Pomost widokowy nad jeziorem Łebsko koło byłej wyrzutni rakiet Obwód Ochronny Rąbka; oddział: 148b50
18.Pomost widokowy nad jeziorem Gardno, Obwód Ochronny Rowy; oddział: 147i50
19.Pomost widokowy nad jeziorem Dołgie Wielkie, Obwód Ochronny Rowy; oddział: 25Aa, 25Ac50
20.Pomost widokowy nad jeziorem Dołgie Małe, Obwodzie Ochronnym Rowy; oddziały: 28Ba, 28xy, 28zy50
21.Platforma widokowa w Czołpinie, Obwód Ochronny Smołdziński Las; oddział: 21zx15
22.Punkty edukacyjne na szlakach turystycznych30/obiekt
23.Kładki drewniane, Obwody Ochronne: Rowy, Żarnowska, Smołdziński Las, Rąbka, Smołdzino, Kluki10/obiekt
24.Elementy małej architektury; miejsca odpoczynku; Obwody Ochronne: Rowy, Smołdzino, Smołdziński Las, Kluki, Żarnowska, Rąbka30/obiekt
25.Punkty informacyjno-dydaktyczne; miejsca poboru opłat za towary - materiały edukacyjne oraz za wstęp do SPN i udostępnianych obiektów; Obwody Ochronne: Rąbka, Smołdziński Las, Rowy, Kluki, Smołdzino10/obiekt
26.Obszar SPN - fotografowanie i filmowanie w celach edukacyjnych, promocyjno-informacyjnych oraz zarobkowychJednorazowo

1 ekipa filmowa

w jednym czasie na terenie SPN oraz

5 osób fotografujących

w jednym obwodzie ochronnym

27.Obszar SPN - uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowegoJednorazowo 1 grupa do 30 osób

III. Miejsca udostępniane w celach turystyczno-rekreacyjnych

Lp.Miejsca udostępniane2)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1.Parking, Obwód Ochronny Rąbka; oddział: 2Ar, 2gy1500
2.Parking, Obwód Ochronny Smołdziński Las; oddział: 20Aox2000
3.Parking, Obwód Ochronny Smołdziński Las; oddział: 21sx, 21wx1100
4.Parking, Obwód Ochronny Smołdziński Las; oddział: 23ox320
5.Parking, Obwód Ochronny Smołdzino; oddział: 94l30
6.Parking, Obwód Ochronny Kluki; oddział: 76Ah200
7.Parking, Obwód Ochronny Smołdzino; oddział: 115b40
8.Pomost widokowy nad jeziorem Łebsko w miejscowości Rąbka koło leśniczówki; oddziały: 2At, 148a, 148b50
9.Wiaty drewniane z ławkami:

1) szt. 6 - Obwód Ochronny Rąbka; oddziały: 2h, 2iy, 2Ax, 4kx, 5d, 6cx;

2) szt. 5 - Obwód Ochronny Rowy; oddziały: 29k, 30ny, 31sy, 33wx, 35lx;

3) szt. 1 - Obwód Ochronny Smołdziński Las; oddział: 2zx;

4) szt. 1 - Obwód Ochronny Kluki; oddział: 76Ah;

5) szt. 1 - Obwód Ochronny Rąbka; oddział: 5hx.

8/obiekt
10.Wieża widokowa nad jeziorem Gardno, Obwód Ochronny Rowy; oddział: 145f20
11.Wieża widokowa nad jeziorem Łebsko w Rąbce; oddział: 2At20
12.Kładki drewniane:

1) szt. 1 - Obwód Ochronny Rowy; oddział: 34cx;

2) szt. 1 - Obwód Ochronny Żarnowska; oddział: 49ix.

10
13.Punkt obsługi ruchu turystycznego, Obwód Ochronny Rąbka; oddział: 2ly40
14.Punkt obsługi ruchu turystycznego, Obwód Ochronny Smołdziński Las; oddział: 20Aox80
15.Punkt obsługi ruchu turystycznego, Obwód Ochronny Smołdziński Las; oddział: 22b80
16.Wypożyczalnia rowerów - parkowanie rowerów, Obwód Ochronny Rąbka; oddziały: 2ky, 7m10
17.Przewozy turystyczne wózkami elektrycznymi (miejsce postoju na wózki przy wyrzutni i wydmach), Obwód Ochronny Rąbka; oddziały: 2ly, 5ax, 7n140
18.Miejsce postoju na parkingu leśnym i na parkingu w byłej jednostce wojskowej w Czołpinie, Obwód Ochronny Smołdziński Las50
19.Jezioro Gardno (oddział 147) - południowo-wschodnia część toni jeziora ograniczona linią prostą od ujścia rzeki Łupawy do ujścia rzeki Grabownica, poza pasem przybrzeżnych szuwarów50
20.Jezioro Łebsko (oddział 148):

1) wschodnia część toni jeziora Łebsko ograniczona linią prostą łączącą pomost widokowy przy "Wyrzutni Rakiet" z wierzchołkiem Półwyspu Żarnowskiego - poza przybrzeżnymi szuwarami i z wyłączeniem 300 m pasa wody przylegającego do Półwyspu Żarnowskiego;

2) południowa część toni jeziora Łebsko ograniczona linią prostą łączącą ujście rzeki Łeby na wschodzie do pomostu w miejscowości Kluki na zachodzie; oddziały: 148a, 148j - z wyłączeniem przybrzeżnych szuwarów na odcinku - od ww. pomostu do miejscowości Lisia Góra.

50
21.Plaża morska na odcinku od granicy Parku w Łebie do słupa nr 186 km brzegu morskiego wraz z obszarem do 75 m w głąb morza2600
22.Plaża morska na odcinku od granicy Parku w Rowach do słupa nr 200 km brzegu morskiego wraz z obszarem 75 m w głąb morza10 500
23.Odcinek strefy przybrzeżnej jeziora Gardno, Obwód Ochronny Rowy; oddział 143p40
24.Odcinek rzeki Łupawa od ujścia rzeki z jeziora Gardno (od rozwidlenia w miejscu delty wstecznej) do granicy SPN30
25.Obwód Ochronny Smołdzino; oddział: 113 - miejsce kultu religijnego500
26.Obwód Ochronny Rąbka: oddziały: 1t, 2Ak - miejsce kultu religijnego100
27.Obszar udostępniany na jez. Gardno i rzece Łupawie na trasie Gardna Wielka - Rowy - Gardna Wielka, do prowadzenia żeglugi pasażerskiej1 jednostka pływająca o napędzie elektrycznym /400 osób na dobę
28.Obszar udostępniany na jez. Łebsko na trasie Rąbka - Wyrzutnia Rakiet - Rąbka oraz Rąbka - Kluki Rąbka, do prowadzenia żeglugi pasażerskiej3 jednostki pływające /łącznie 1200 osób na dobę
29.Odcinek strefy przybrzeżnej jeziora Łebsko, Obwód Ochronny Żarnowska, oddział 36At40

IV. Miejsca udostępniane dla amatorskiego połowu ryb

Lp.Miejsca udostępniane2)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1.Jezioro Łebsko i rzeka Łeba:

1) południowa część toni jeziora, poza pasem przybrzeżnych szuwarów, ograniczona linią prostą łączącą ujście rzeki Łeby na wschodzie do pomostu w miejscowości Kluki na zachodzie (oddział: 148a, 148j);

2) wschodnia cześć toni jeziora ograniczona linią prostą łączącą pomost i wieżę widokową w miejscowości Rąbka na północy (oddziały: 2At, 148a, 148b) i wierzchołek półwyspu Żarnowskiego na południu;

3) lewy i prawy brzeg rzeki Łeby od granicy SPN w górnym jej biegu do mostu na trasie Izbica-Gać;

4) lewa strona rzeki Łeby od mostu na trasie Izbica-Gać do ujścia do jeziora Łebsko;

5) rzeka Stara Łeba od mostu drogowego przy miejscowości Izbica do ujścia do jeziora Łebsko;

6) odcinek brzegu jeziora pomiędzy ujściem rzeki Łeby i ujściem rzeki Stara Łeba;

7) lewy i prawy brzeg rzeki Łeby od wypływu z jeziora Łebsko do granicy SPN;

8) kanał Gardno-Łebsko od przepompowni obok miejscowości Przybynin do wału ochronnego przy kanale melioracyjnym biegnącym wzdłuż jeziora Łebsko;

9) kanał Łupawa-Łebsko od granicy SPN do kanału melioracyjnego za ostatnim przepustem w kierunku jeziora Łebsko;

10) odcinek brzegu jeziora Łebsko - od ujścia rzeki Pustynki do ok. 1 km od pomostu w Klukach (oddział: 148a, 148j) w kierunku północno-zachodnim do końca drogi gruntowej biegnącej od skrzyżowania w Klukach za posesją o numerze 14 (miejsce oznaczone tablicą informacyjną SPN);

11) południowo-zachodnia strona kanału łączącego kanał Łupawa-Łebsko z kanałem Łebsko-Gardno.

400
2.Jezioro Gardno i rzeka Łupawa:

1) południowo-wschodnia część toni jeziora ograniczona linią prostą od ujścia rzeki Łupawy do ujścia rzeki Grabownicy, poza pasem przybrzeżnych szuwarów;

2) południowo-wschodni brzeg jeziora ograniczony przepompownią przy płn. granicy wsi Gardna Wielka i Płytą Retowską;

3) lewy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy od kanału biegnącego w stronę oczyszczalni ścieków do granicy SPN;

4) prawy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy od rozwidlenia przy jeziorze do granicy SPN.

400
3.Rzeka Pustynka - prawy brzeg rzeki od granicy SPN w górnym jej biegu do punktu odległego o 1 km w kierunku jeziora Łebsko od mostu usytuowanego na drodze Kluki - Izbica20
4.Rzeka Łupawa - odcinek rzeki zawarty w obszarze leśnym Rowokół-Żelazo20
5.Plaża nad Morzem Bałtyckim - połowy z brzegu na odcinku plaży w miejscach udostępnionych w celach rekreacyjnych, pomiędzy słupkami 201 - 211 km brzegu morskiego, z wyłączeniem miejsc wyznaczonych do kąpieli40

Objaśnienia:

1) SPN - Słowiński Park Narodowy.

2) Obszar Parku jest podzielony na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz wydzielenia (pododdziały) oznaczone małymi literami.

3) Sposób udostępniania: indywidualnie i grupowo na zasadach określonych przez dyrektora SPN. Osoby nieletnie wyłącznie z opiekunem. Zajęcia dydaktyczne dla grup w zakresie uzgodnionym z dyrektorem SPN.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz.MŚ.2017.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 sierpnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MŚ.2018.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

3 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz.MŚ.2017.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 sierpnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz.Urz.MŚ.2017.94) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 grudnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MŚ.2018.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

4 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MŚ.2018.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
5 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MŚ.2018.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.