Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2013.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się zadania ochronne dla Słowińskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem", na lata 2013-2016.
§  2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  3. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 10 Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Śród. i GIOŚ Nr 1, poz. 11, z późn. zm.).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)
Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
11. Przesuszanie części cennych ekosystemów torfowiskowych.

2. Zarastanie drzewami i krzewami

1. Dalsze wdrażanie i kontynuacja programu ochrony mokradeł Słowińskiego Parku Narodowego.

2. Przywrócenie właściwych stosunków wodnych.

3. Utrzymanie nieleśnego charakteru powierzchni mszarników wrzoścowych

2Brak możliwości utrzymania właściwych stosunków wodnych na półnaturalnych ekosystemach nieleśnych łąk i pastwisk1. Kontynuacja przywracania właściwych stosunków wodnych oraz stosowanych dawniej zabiegów koszenia i wypasów.

2. Dostosowanie systemów melioracyjnych do potrzeb ochrony przyrody oraz utrzymanie i modernizacja tych elementów systemów, które znajdują zastosowanie do celów ochrony przyrody

31. Nadmierne wykorzystywanie plaży i wydm przez turystów stwarzające zagrożenie dla organizmów związanych z tymi siedliskami.

2. Zanik naturalnych miejsc bytowania fauny morskiej i rozrodu ptaków związanych z siedliskami plaż

1. Ograniczenie ruchu turystycznego w wybranych rejonach plaż i wydm (wprowadzenie obszarów ochrony ścisłej).

2. Kanalizacja ruchu turystycznego poprzez budowę infrastruktury turystycznej, np. kładki, sanitariaty, wygrodzenia

4Silna presja zwiedzających na obszary udostępnione i miejsca przyległe1. Zabezpieczenie ekosystemów Parku szczególnie narażonych na penetrację poprzez utrzymanie i ewentualną budowę odpowiedniej infrastruktury obserwacyjnej (kładki, punkty obserwacyjne, pomosty, itp.).

2. Stała aktualizacja zasad udostępniania ograniczających negatywne oddziaływanie.

3. Udostępnianie Parku w sposób, który pozwala na osiągnięcie celów ochrony (miejsca udostępnione oraz maksymalną liczbę osób mogących z nich korzystać określono w załączniku nr 5).

4. Wzmożenie dozoru poprzez zwiększenie liczby patroli na terenie Parku

5Silna presja na zasoby Morza Bałtyckiego1. Podejmowanie działań służących zachowaniu różnorodności biologicznej w tym wyznaczenie i objęcie ochroną ścisłą obszarów ważnych dla ssaków morskich.

2. Egzekwowanie zasad rybołówstwa kulturowego.

3. Wyeliminowanie presji turystyki motorowodnej.

4. Ograniczanie niekontrolowanego plażowania poza obszarami udostępnionymi do tej formy wypoczynku.

5. Wyznaczenie miejsc do kąpieli przy miejscach udostępnionych do plażowania

6Zaburzenie naturalnych procesów brzegowych jezior - Gardno i ŁebskoOdtwarzanie naturalnych procesów brzegowych na wybranych fragmentach brzegów jezior poprzez zdjęcie lub przebudowę obwałowań
7Zubożona i zniekształcona struktura jakościowa i ilościowa ichtiofauny jezior i rzek1. Eliminacja gatunków obcych - ekspansywnych.

2. Realizacja programów ochrony gatunków zagrożonych.

3. Budowa przepławek, zapewnienie swobodnej migracji gatunkom wodnym na jeziorach i rzekach Parku

8Brak stabilności rodzimej populacji siei wędrownej (Coregonus lavaretus lavaretus) w jeziorze ŁebskoWspieranie populacji siei wędrownej (Coregonus lavaretus lavaretus) poprzez zarybianie
9Brak naturalnych tarlisk szczupaka pospolitego (Esox lucis) wynikający z obwałowania jeziora GardnoOdtworzenie tarlisk szczupaka pospolitego (Esox lucis) na wybranych fragmentach brzegów jeziora
10Ekspansja norki amerykańskiej (Neovison vison) i jenota {Nyctereutes procyonoides) - inwazyjnych, obcych gatunków fauny zagrażających gniazdującym ptakomMonitoring i eliminacja norki amerykańskiej (Neovison vison) i jenota {Nyctereutes procyonoides) oraz szopa pracza (Procyon lotor) w przypadku jego pojawienia się na terenie Parku
11Regulacja koryt rzek w granicach ParkuRenaturyzacja wybranych odcinków Łupawy wraz z odsunięciem wybranych fragmentów obwałowań od koryta rzecznego
12Zanikanie starorzeczy ŁupawyOdtworzenie wybranych starorzeczy
13Niewłaściwa struktura gatunkowa i wiekowa drzewostanów zbiorowisk leśnych, niedobory martwego drewna1. Kontynuacja przebudowy składu gatunkowego sztucznych monokultur leśnych na gruntach porolnych, poprzez usuwanie gatunków niewłaściwych dla danego siedliska leśnego.

2. Nasadzenia gatunków właściwych dla siedliska oraz akceptacja i wspieranie naturalnej sukcesji drzew w kierunku zgodności z potencjalną roślinnością naturalną.

3. Pozostawianie drzew martwych i zamierających

14Zgryzanie młodego pokolenia drzew oraz roślinności runa leśnego siedlisk systemu Natura 2000 w stopniu zagrażającym utrzymaniu dobrego stanu ich ochrony przez jeleniowate (Cervidae)1. Monitorowanie stanu populacji jeleniowatych (Cervidae) i stopnia wpływu na osiąganie celów ochrony.

2. Opracowanie zasad ochrony ekosystemów i gatunków w przypadku potwierdzenia istotnego wpływu na osiąganie celów ochrony w ekosystemach będących bazą żerową jeleniowatych (Cervidae)

15Intensyfikacja presji żerowej bobra (Castor fiber) na stare drzewostany1. Monitorowanie stanu populacji bobra (Castor fiber) i stopnia wpływu na osiąganie celów ochrony.

2. Opracowanie zasad ochrony ekosystemów i gatunków w przypadku potwierdzenia istotnego wpływu na osiąganie celów ochrony w ekosystemach będących bazą żerową tego ssaka

16Zmniejszanie liczby miejsc żerowych ptaków wodno-błotnych i miejsc rozrodu batrachofauny z powodu zarastania kanałów systemów melioracyjnychUtrzymanie sprawności elementów systemów melioracyjnych służących ochronie przyrody, na obszarach półnaturalnych łąk i pastwisk stanowiących jednocześnie siedliska ptaków wodno-błotnych i miejsca rozrodu batrachofauny
17Wzrost popularności obserwacji m.in. obserwacji ornitologicznych, co prowadzi do wypłaszania ptaków z miejsc lęgowych i spoczynkowych oraz wypłaszanie jeleniowatych (Cervidae) w okresach godowych przez nadmierną liczbę obserwatorówOgraniczenie penetracji siedlisk ptaków wodno-błotnych oraz godowisk jeleniowatych (Cewidae) poprzez stałą aktualizację i egzekwowanie zasad udostępniania do celów obserwacyjnych tych siedlisk i godowisk oraz budowę platform obserwacyjnych
18Zagrożenie pożarowe w ekosystemach lądowych wynikające ze wzmożonej presji turystycznej1. Stała aktualizacja zasad udostępnienia Parku.

2. Poprawa stosunków wodnych w ekosystemach przesuszonych oraz realizacja zadań wynikających z ochrony przeciwpożarowej

19Fragmentacja siedlisk wynikająca z tendencji do wprowadzania zabudowy na terenach poza użytkowaniem wieczystym ParkuUtrzymanie istniejącego układu i charakteru zabudowy osadniczej
20Zagrożenie populacji rodzimych gatunków zwierząt wynikające z pojawienia się gatunków obcych dla fauny Parku - uciekających z hodowli, w tym zdziczałych psów i kotówEliminacja gatunków obcych dla fauny zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1052, z poźn. zm.)
21Degradacja cennych zbiorowisk roślinnych wynikająca z ekspansji obcych gatunków roślin inwazyjnychEliminacja roślin inwazyjnych
22Brak możliwości utrzymania właściwego charakteru siedlisk ptaków wodno-błotnych w obrębie obszarów ochrony ścisłej - Gackie Lęgi i Żarnowskie LęgiZdjęcie statusu ochrony ścisłej tych obszarów i nadanie im statusu ochrony czynnej
23Nadmierne użytkowanie rekreacyjne udostępnionych ekosystemów ParkuOgraniczenie udostępnienia jezior do kitesurfingu do okresu od 15 lipca do 31 sierpnia
24Wzmożona penetracja ludności w obszarach ParkuIntensyfikcja dozoru poprzez patrolowanie terenu Parku oraz udostępnianie Parku w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę (określono w załączniku nr 5)

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne

Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczenia zagrożeń i ich skutków
Wzrost liczebności populacji lisa (Vulpes vulpes) zagrażający zwierzętom stanowiącym jego bazę pokarmową, a będących przedmiotami ochronyStałe monitorowanie wpływu lisa (Vulpes vulpes) na gatunki stanowiące przedmiot ochrony i wdrożenie wniosków w planie ochrony

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczenia zagrożeń i ich skutków
1Obniżanie poziomu wód gruntowych w sąsiedztwie Parku1. Podejmowanie działań administracyjnych służących zachowaniu optymalnych stosunków wodnych.

2. Brak uzgodnień dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy mogących wpłynąć na zmianę stosunków wodnych

2Zabudowa hydrotechniczna rzek - Łeby i Łupawy, brak przepławekBudowa przepławek na stopniach piętrzących
3Wzrost tempa eutrofizacji wód powierzchniowych w sąsiedztwie Parku wynikający z intensyfikacji nieskanalizowanej zabudowy rozproszonejPodejmowanie działań wspierających realizację gminnych systemów kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w otulinie Parku, a także podejmowanie działań mających na celu eliminację przydomowych oczyszczalni ścieków typu rozsączającego z Niziny Gardneńsko-Łebskiej
4Niekorzystne zmiany w krajobrazie związane z zaniechaniem tradycyjnych form gospodarowania na gruntach rolnychPromocja tradycyjnych form użytkowania gruntów rolniczych w Parku i otulinie z uwzględnieniem realizacji programów rolnośrodowiskowych
5Zanieczyszczenia antropogeniczne powstające w otoczeniu Parku1. Podejmowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną.

2. Współpraca z samorządami terytorialnymi w zakresie promocji selektywnej zbiórki odpadów

6Nowe zagospodarowanie osadnicze w sąsiedztwie Parku, w tym zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w celu zwiększenia obszarów pod zabudowę oraz pod lokalizacje farm wiatrowych1. Składanie wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, na terenie których leży Park, o wyznaczenie 50 m strefy buforowej w obszarach zabudowanych i 100 m strefy buforowej poza obszarem zabudowanym wolnej od zabudowy wzdłuż granicy Parku.

2. Szczegółowa analiza proponowanych rozwiązań dotyczących planowanych elektrowni wiatrowych.

3. Odmowa uzgodnień dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin nieuwzględniających wniosków Parku.

4. Wnioskowanie o zachowanie funkcji gruntów rolnych w strefie bezpośrednio przylegającej do granicy Parku oraz odmowa uzgodnień aktów planistycznych nieuwzględniąjących tych wniosków

7Pożary powstające w wyniku nielegalnego wypalania łąk1. Wyznaczenie i utrzymanie dróg pożarowych i bezpiecznych miejsc poboru wody.

2. Podejmowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczenia zagrożeń i ich skutków
1Zanieczyszczenia związane z gospodarczym wykorzystaniem zasobów morskich i transportem morskimWspółpraca z odpowiednimi instytucjami oraz organami administracji morskiej
2Budowa nowych urządzeń piętrzących w korytach rzek - Łeby i ŁupawyPodejmowanie działań administracyjnych na rzecz ograniczenia fragmentacji siedlisk wodnych
3Intensyfikacja procesu osadnictwa w otoczeniu Parku1. Składanie wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, na terenie których leży Park, o wyznaczenie strefy buforowej wolnej od zabudowy wzdłuż granicy Parku oraz odmowa uzgodnień aktów planistycznych nieuwzględniających tych wniosków.

2. Wnioskowanie o zachowanie funkcji gruntów rolnych w strefie bezpośrednio przylegającej do granicy Parku oraz odmowa uzgodnień aktów planistycznych nieuwzględniających tych wniosków

4Tworzenie farm wiatrowych w otulinie ParkuSkładanie wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, na terenie których leży Park, o ujęcie w analizie wpływu na środowisko planowanej lokalizacji farm na awifaunę i ochronę krajobrazu Parku oraz odmowa uzgodnień aktów planistycznych nieuwzględniających tych wniosków

______

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  2 OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Działania ochronne na obszarach objętych ochrona ścisłą

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1. Usuwanie ze szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych drzew powalonych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi, z pozostawieniem ich w ekosystemach leśnych do mineralizacji.

2. Uzupełnienie i naprawa wygrodzeń przy szlakach turystycznych.

Według potrzebObszar ochrony ścisłej
3. Utrzymanie przejezdności istniejących dojazdów pożarowych,w szczególności:

1) przebudowa i remonty nawierzchni,

2) naprawa i udrożnienie przepustów,

3) usuwanie drzew uniemożliwiających przejazd pojazdów gaśniczych, z pozostawieniem ich w ekosystemach leśnych do mineralizacji

Według potrzebDojazdy pożarowe przebiegające przez obszar ochrony ścisłej w oddziałach - 19, 19A, 20, 20A, 27, 28, 28A, 29A, 30, 31, 32, 141

II. Działania ochronne na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Unaturalnienie sztucznych zbiorowisk leśnych przez:

1) regulowanie składu gatunkowego i struktury przestrzennej oraz preferowanie gatunków docelowych - pielęgnacja młodszych klas sztucznych drzewostanów,

2) zainicjowanie docelowego składu gatunkowego drzewostanów starszych klas wieku - składu naturalnego bądź zbliżonego do składu naturalnego przez eliminację osobników niewłaściwych gatunków drzew, pobudzenie warunków do naturalnego odnowienia, wprowadzanie nasadzeń gatunków właściwych, dokonywanie poprawek i uzupełnień w powstałych (zainicjowanych i stworzonych) odnowieniach

205,29 haObwody ochronne - Smołdzino, Kluki, Żarnowska
2,43 haPododdziały - 85f, 97gx, 97ix, 102n, 123c
202,86 haPododdziały - 38b, 39g, 39p, 44h, 44i,
2Zapewnienie trwałości zbiorowisk leśnych poprzez grodzenia fragmentów lasu oraz naprawę ogrodzeń istniejących, usuwanie roślin zagłuszających procesy rozwojowe młodego pokolenia drzewostanów, monitorowanie stanu sanitarnego lasuWedług potrzeb wynikających z monitoringu przyrodniczegoObszary ochrony czynnej
3Zapewnienie trwałości ekosystemów przez ograniczenie presji turystów na okrajki lasu oraz umożliwienie przejazdu pojazdów gaśniczych - utrzymanie przejezdności dróg wykorzystywanych jako szlaki turystyczne i do ochrony przeciwpożarowej:

1) przebudowa i remonty nawierzchni,

2) naprawa i udrożnienie przepustów

Według potrzebObszar lądowy Parku
4Zapobieganie inwazji obcych gatunkówUsuwanie odrostów topól obcego pochodzenia

(Populus x canadensis)

Oddział 21

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Zachowanie dobrego stanu ekosystemów półnaturalnych łąk i pastwisk przez:

1) usuwanie niepożądanych zakrzaczeń i zadrzewień wraz z usunięciem odrostów na odtwarzanych i odtworzonych ekosystemach nieleśnych,

2) wykaszanie trzciny (Phragmites australis) jeden raz w roku na powierzchniach odtworzonych łąk i

młak niskotorfowiskowych, jako zabieg powstrzymujący ekspansję tego gatunku

3) eliminacja trzciny (Phragmites australis), (wykaszanie do 3 razy w roku), jako zabieg hamujący jego ekspansję,

Według potrzeb - nie mniej niż 1251,15 ha

Według potrzeb wynikających z monitoringu przyrodniczego

Obwody ochronne - Smołdzino, Smołdziński Las, Kluki, Żarnowska, Rowy
Według potrzeb wynikających z monitoringu przyrodniczegoObwody ochronne - Rowy, Kluki, Żarnowska, Rąbka
Do 50 haPododdziały - 35iy, my, yx, 36d, 36Ak, h, f, c, g (część), 37h, 142, 142Ajx, kx, hx, lx, mx, ix
4) koszenie łąk jeden raz w roku,Minimum 1000 ha/rokObwody ochronne - Smołdziński Las, Rowy, Żarnowska, Kluki, Smołdzino
0,5 haOddział 35 my (część)
5) ręczne koszenie łąk subhalofilnych 3 razy w roku,
6) ręczne koszenie łąk storczykowych nie rzadziej niż raz na 3 lata,Minimum 1 haZgodnie z mapą rzeczywistej roślinności łąkowej - 76A fx, 76 ax
7) wypas zwierząt na łąkachWedług możliwościObwody ochronne - Smołdziński Las, Rowy, Żarnowska, Kluki, Smołdzino"
2Poprawa stanu ochrony ekosystemów torfowiskowych i mokradłowych poprzez utrzymanie optymalnych stosunków wodnych dzięki zahamowaniu i regulacji odpływu wodyWedług potrzebObwody ochronne - Kluki, Żarnowska, Rowy, Smołdziński Las, Smołdzino
3Zapobieganie inwazji gatunków obcych - usuwanie niecierpka gruczołowatego (Impatiensglandulifera)Według potrzebWszystkie obwody ochronne

C. W ekosystemach wodnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Stabilizacja ekosystemów wód śródlądowych:

1) wspomaganie populacji ryb przez:

a) zarybienia narybkiem szczupaka

(Esoxlucis) i odtworzenie naturalnych tarlisk tego gatunku,

b) zarybienia narybkiem sandacza (Sander lucioperca) i ochronę naturalnych tarlisk tego gatunku

1. Szczupak (Esoxlucis)- średniorocznie 105 000 sztuk narybku letniego lub 500 kg narybku jesiennego.

2. Szczupak (Esoxlucis) - średniorocznie 105 000 sztuk narybku letniego

Jeziora - Gardno i Łebsko oraz ich zlewnie
lub 500 kg narybku jesiennego

3. Sandacz (Bander lucioperca):

1) średniorocznie po 100 000 sztuk narybku letniego,

2) 30 000 sztuk narybku letniego

2) ograniczenie eutrofizacji wód przez udostępnienie jeziora do połowów ryb metodami tradycyjnymi dla zachowania walorów kulturowych regionu z wyłączeniem stosowania sprzętu ciągnionego (od 15 kwietnia do 15 czerwca) oraz wontonów (od 1 marca do 31 maja), przy połowie następujących gatunków:

a) leszcz (Aramis brama),

b) krąp (Bliccabjoerkna),

c) płoć (Rutilusrutilus),

d) wzdręga (Scardiniuserythrophthalmus),

e) troć (Salmotrutta m. trutta),

f) łosoś (S. salar),

g) węgorz (Anquillaanquilla),

h) sandacz (Bander lucioperca),

i) szczupak (Esoxlucis),

j) okoń (Percafluviatilis),

k) dorsz (Gadusmorhua),

l) śledź(Clupeaharengus),

m) stornia (Platichthysflessus),

n) gładzica (Pleuronectesplatessa),

o) turbot (Psetta maxima),

p) gatunki obce, w szczególności:

- karp (Cyprinuscarpio),

- karaś srebrzysty

(Carassiusauratusgibelio),

- babka bycza (Neogobiusmelanostomus),

q) inne niż wymienione w lit. a-p,

3) ograniczenie eutrofizacji wód przez udostępnienie jeziora do połowów ryb metodami tradycyjnymi dla zachowania walorów kulturowych regionu z wyłączeniem stosowania sprzętu ciągnionego (od 15 kwietnia do 15 czerwca) oraz wontonów (od 1 marca do 31 maja), przy połowie następujących gatunków:

a) leszcz (Aramis brama),

b) krąp (Bliccabjoerkna),

c) płoć (Rutilusrutilus),

d) wzdręga (Scardiniuserythrophthalmus),

e) troć (Salmotrutta m. trutta),

f) łosoś (S. salar),

g) węgovz (Anquillaanquilla),

h) sandacz (Bander lucioperca),

i) szczupak (Esoxlucis),

j) okoń (Percafluviatilis),

k) dorsz (Gadusmorhua),

l) śledź(Clupeaharengus),

m) stornia (Platichthysflessus),

n) gładzica (Pleuronectesplatessa),

o) turbot (Psetta maxima),

p) gatunki obce, w szczególności:

- karp (Cyprinuscarpio),

- karaś srebrzysty

(Carassiusauratusgibelio),

- babka bycza (Neogobiusmelanostomus),

q) inne niż wymienione w lit. a-p

1. Leszcz (Aramis brama), krąp (Bliccabjoerkna) - powyżej 100000 kg/rok.

2. Płoć (Rutilusrutilus), wzdręga

(Scardiniuserythrophthalmus) -powyżej 3000 kg/rok.

3. Troć (Salmotrutta m. trutta), łosoś (B. salar) -do 1500 kg/rok.

4. Węgorz (Anquillaanquilla) - do 2400 kg/rok, z uwzględnieniem postanowień "Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce".

5. Sandacz (Sander lucioperca) - do 10000 kg/rok.

6. Szczupak (Esoxlucis) - do 2000 kg/rok.

7. Okoń (Percafluviatilis) -do 10000 kg/rok.

8. Dorsz (Gadusmorhua), śledź (Clupeaharengus), stornia (Platichthysflessus), gładzica

(Pleuronectesplatessa), turbot (Psettamaxima),

- do 2000 kg/rok.

9. Gatunki obce, w szczególności karp

(Cyprinuscarpio), karaś srebrzysty

(Carassiusauratusgibelio), babka bycza

(Neogobiusmelanostomus) - bez ograniczeń.

10. Pozostałe gatunki ryb - do 1000 kg/rok

Jezioro Łebsko
1. Leszcz (Aramis brama),

krąp (Bliccabjoerkna) - powyżej 35000 kg/rok.

2. Płoć (Rutilusrutilus),

wzdręga

(Scardiniuserythrophthalmus) - powyżej 2000 kg/rok.

3. Troć (Salmotrutta m. trutta), łosoś (S. salar) - do 500 kg/rok.

4. Węgorz (Anquillaanquilla)

- do 800 kg/rok z uwzględnieniem postanowień "Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce".

5. Sandacz (Sander lucioperca) - do 500 kg/rok.

6. Szczupak (Esoxlucis) - do 1000 kg/rok.

7. Okoń (Percafluviatilis) -do 6000 kg/rok.

8. Gatunki obce, w

szczególności karp (Cyprinuscarpio), karaś srebrzysty

(Carassiusauratusgibelio), babka bycza (Neogobiusmelanostomus) - bez ograniczeń.

9. Pozostałegatunki - do 1000 kg/rok

Jezioro Gardno
2Odtworzenie naturalnych procesów brzegowych oraz miejsc tarliskowych szczupaka na terasie zalewowej jeziora Gardno poprzez zdjęcie obwałowań51 haObwód Ochronny Rowy
3Przywracanie naturalnego charakteru rzek przez:
1) zdjęcie lub przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Łupawy,Przebudowa lub likwidacja około 4 km wałów przeciwpowodziowychObwód ochronny Smołdzino
2) odtworzenie naturalnych teras zalewowych rzeki Łupawy,Przebudowa lub likwidacja około 4 km wałów przeciwpowodziowychObwód ochronny Smołdzino
3) doświetlenie wybranych starorzeczy przez usunięcie zadrzewień,

4) odtworzenie starorzeczy rzeki Łupawy,

2 starorzeczaObwód ochronny Smołdzino
7 starorzeczyObwód ochronny Smołdzino
5) udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki Łupawy poprzez budowę przepławki1 przepławkaRzeka Łupawa
4Ochrona Bałtyku przez ograniczenie presji turystycznej i rybackiej (wprowadzenie rybołówstwa kulturowego)Obszar ograniczony współrzędnymi:

1) 54°41,90` N

17° 03,29` E,

2) 54° 45,51` N

17° 14,55` E,

3) 54° 47,14` N

17° 28,58` E,

4) 54° 47,56` N

17° 31,45` E,

5) 54° 42,21` N

17° 03,31` E,

6) 54° 45,80` N

17° 14,55` E,

7) 54° 47,44` N

17° 28,58` E,

8) 54° 47,85` N

17° 31,45` E

Obszar morski
5Ochrona tras migracji gatunków wodnychUtrzymanie miejsc wolnych od narzędzi połowowychJezioro Gardno - 50 m,

Jezioro Łebsko - 150 m

III. Inne zadania ochronne w ekosystemach według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Ochrona okrajków ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych przed niekontrolowaną penetracją turystów, poprzez utrzymanie drożności i naprawę nawierzchni szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów przy szlakach turystycznych i drogach przeciwpożarowychWedług potrzebObwody ochronne - Rowy, Smołdziński Las, Żarnowska, Kluki, Smołdzino, Rąbka
2Ochrona okrajków ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych poprzez remonty i uzupełnianie infrastruktury szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych (wiaty, ławki kosze, kierunkowskazy, kładki, punkty edukacyjne, tablice, wygrodzenia i inne)Według potrzebObszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej
3Ochrona okrajków ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych remonty i utrzymanie parkingówWedług potrzebObszary ochrony krajobrazowej
4Ochrona przed niekontrolowaną presją turystyczną, poprzez naprawy oraz uzupełnianie tablic informacyjnych i edukacyjnychWedług potrzebPrzy szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych
5Ochrona okrajków ekosystemów wodnych poprzez odtwarzanie, utrzymanie i remonty pomostów7 obiektów - według potrzebJeziora - Łebsko, Gardno, Dołgie Duże, Dołgie Małe
6Ochrona przed niekontrolowaną presją turystyczną poprzez odtwarzanie, utrzymanie i remonty wież widokowych3 obiekty - według potrzebRąbka, oddział 145g nad jez. Gardno i nad jez. Łebsko w Klukach - 73Aa
7Ochrona przed niekontrolowaną presją turystyczną poprzez utrzymanie wieży na Rowokole1 obiekt - według potrzebObwód Ochronny Smołdzino
8Ochrona przed niekontrolowaną presją turystyczną, poprzez usuwanie z plaży, skarp i podciętych wałów wydmowych drzew utrudniających przejście i mogących zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie brzegu morskiegoZgodnie z potrzebami w miejscach wystąpienia zjawiskaCały obszar brzegu morskiego
9Ochrona przed niekontrolowaną presją turystyczną na wydmy poprzez utrzymanie drożności dojść do plaż stanowiących jednocześnie zjazdy dróg ratownictwa morskiego - odpiaszczenie, stabilizacja dróg na zjazdach na plażę4 zjazdyObwody ochronne - Rowy, Smołdziński Las, Rąbka
10Ochrona przed niekontrolowaną presją turystyczną poprzez naprawę szlabanów i rogatekDo 75 sztukObszary ochrony czynnej
11Ochrona przed pożarami poprzez konserwację i utrzymanie sprzętu do ochrony przeciwpożarowej i punktów czerpania wody20 punktówObszary ochrony czynnej
12Ochrona przed pożarami poprzez utrzymanie pasów przeciwpożarowychDo 6000 mW miejscach nasilonego zagrożenia pożarowego (parkingi, miejsca postoju, drogi wewnętrzne, drogi publiczne, szlaki turystyczne)
13Zapobieganie zagrożeniom antropogenicznym poprzez stworzenie systemu obserwacyjno-alarmowego1 sztukaObszar całego Parku
14Ochrona siedlisk ptaków i jeleniowatych (Cervidae) przed niekontrolowaną presją turystyczną wynikającą z mody na "obserwacje przyrodnicze" poprzez budowę platform do obserwacji (czatowni)Do 7 sztukObwody ochronne - Rowy (poldery Gardna IX, X plaża w Gardnie Wielkiej), Kluki (przy drodze do jeziora Łebsko, poza wsią), Żarnowska (torfowisko Krakulice)
15Ochrona przed niekontrolowaną presją na okrajki ekosystemów leśnych poprzez budowę pieszej ścieżki turystycznej pełniącej rolę pasa przeciwpożarowegoDługość około 4,5 kmObwody ochronne - Rąbka (na odcinku Rąbka - Wyrzutnia)
16Ochrona przed niekontrolowaną presją turystyczną poprzez budowę sanitariatów4 obiektyObwody ochronne - Rowy, Smołdziński Las, Rąbka
17(uchylona)
18(uchylna)
19Umożliwienie skutecznej ochrony ekosystemów wodnych poprzez oczyszczenie slipu i kanału wyjściowego na jeziorze ŁebskoWedług potrzebJezioro Łebsko
20Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Smołdzina poprzez konserwację wałów (w tym usuwanie drzew zagrażających ludziom i swobodnemu spływowi wód powodziowych oraz lodów) w granicach cofki elektrowni wodnej w Smołdzinie. Zadanie wykonywane przez EnWod Słupsk sp. z o.oWedług potrzebDo odległości 1100 m powyżej elektrowni w Smołdzinie
21Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez koszenie roślinności na skarpach, koronie i poboczy wałów, usuwanie krzewów, likwidacja nor drążonych przez zwierzęta, naprawa zadarnienia - prace wykonywane w ciągu roku zgodnie z potrzebami - zadanie wykonywane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa PomorskiegoWedług potrzeb zgodnie z rocznym planem robót zatwierdzonym przez dyrektora ParkuObszar objęty ochroną czynną i krajobrazową
22Ochrona przed niekontrolowaną presją wytyczenie ścieżki przyrodniczej i wyposażenie w infrastrukturę edukacyjnąWedług potrzebObwody ochronne - Rąbka, Rowy
23Utrwalanie efektów ekologicznych działań ochronnych przez wzbogacenie oferty edukacyjnej przez organizację Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo- Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego1 obiektObwód Ochronny Smołdziński Las"
24Wykonanie symbolicznych bram przy wejściu na teren ParkuWedług potrzebObwody ochronne - Żarnowska, Kluki, Smołdziński Las, Rowy, Rąbka, Smołdzino
25Ochrona walorów krajobrazowych - wykoszenie trzciny i innej roślinności porastającej brzeg jeziora GardnoWedług potrzebObrzeża Jeziora Gardno, przy miejscowości Gardna Wielka
25Naprawa nawierzchni parkingu leśnego w Czołpinie1 obiekt - według potrzeb20Aox
26Ochrona przed niekontrolowaną presją turystyczną przez:

1) budowę i rozbudowę kładek, mostków, wygrodzeń,

Według potrzebObwody ochronne - Rowy, Kluki, Żarnowska, Rąbka, Smołdziński Las
2) budowę wież widokowych,2 wieże widokoweObwody ochronne - Rowy i Kluki, ścieżki przyrodnicze "Gardnieńskie Lęgi" oraz "Klucki Las"
3) przebudowę i rozbudowę 2 pomostów oraz rozbiórkę pozostałości po węgorniWedług potrzebObwód Ochronny Rowy Jezioro Gardno, rzeka Łupawa"
2 wieże widokoweObwody ochronne - Rowy, Kluki
Przebudowa i rozbudowa 2 pomostówJezioro Gardno w obwodzie ochronnym Rowy"

______

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  3 OPIS SPOSOBÓW OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Obszary objęte ochroną ścisłą - ochrona gatunków roślin
Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
Podkolan biały (Platanthera bifolia)Utrzymanie populacjiPrzeniesienie okazów do oddziału 18

II. Obszary objęte ochroną czynną

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
Mikołajek nadmorski (Erynginum maritimum)Przywrócenie naturalnych stanowisk gatunkuTransplantacja podziemnych pędów roślin, wyrwanych z podłoża przez fale sztormowe, na działkach 207/1, 216 i 217 (przejętych od Urzędu Morskiego)

B. Ochrona czynna gatunków/zespołów zwierząt

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Zespół gatunków ptaków związanych ekologicznie z terenami podmokłym1) Utrzymanie siedlisk we właściwym dla tych gatunków stanie ochronyWykosy, wypas, utrzymanie właściwych stosunków wodnych, remont i przebudowa systemów melioracyjnych - w tym likwidacja zbędnych urządzeń melioracyjnych. Opracowanie i wdrożenie schematu użytkowania podmokłych łąk i pastwisk
2) Ograniczenie stopnia zagrożenia populacji ptaków wodno-błotnych przez ssaki drapieżne na podstawie wyników monitoringu przyrodniczegoEliminacja inwazyjnych drapieżnych gatunków obcych, zagrażających populacjom ptaków. Odstrzał gatunków łownych (jenot (Nyctereutes procyonoides), szop pracz (Procyon lotor), norka amerykańska (Neovison vison)) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.)
3) Ograniczenia w udostępnianiu akwenów Parku do rekreacjiWykluczenie udostępnienia jezior do kitesurfingu w okresie lęgów i wodzenia młodych przez ptaki oraz okresów przelotów. Dopuszczenie uprawiania kitesurfingu w okresie od 15 lipca do 31 sierpnia
2Zespoły ryb wód śródlądowychWzmocnienie populacji ryb drapieżnych na podstawie wyników monitoringu ichtiofaunyOchrona i odtwarzanie tarlisk ryb drapieżnych i gatunków specjalnej troski oraz wspomaganie stanu ichtiofauny poprzez zarybienia
3Foka szara (Halichoerus grypus)Utrzymanie siedlisk i potencjalnych miejsc odpoczynku we właściwym stanie ochrony, współpraca w realizacji programu reintrodukcji foki szarej (Halichoerus grypus)Ograniczanie gospodarczego użytkowania morza oraz zapewnienie warunków do odpoczynku na plażach. Objęcie odcinka 3 km plaży ochroną ścisłej - kilometry linii brzegowej 208-210
4Morświn (Phocena phocena)Rozpoznanie znaczenia morskiej części Parku dla gatunku1. Podejmowanie działań służących zachowaniu ciągłości szlaków migracyjnych na terenie Parku i poza nim.

2. Stosowanie odpowiednich procedur postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożeń dla gatunku

5Sieja wędrowna (Coregonus lavaretus lavaretus)Wzmocnienie populacjiJezioro Łebsko:

1. Pozyskanie tartaków siei (Coregonus lavaretus lavaretus) sieciami stawnymi w ramach restytucji gatunku do 250 kg/rok.

2. Zarybianie wyhodowanym narybkiem siei (Coregonus lavaretus lavaretus) pochodzącego od tartaków z jeziora Łebsko w ramach restytucji gatunku

61. Łosoś atlantycki (Salmo salar).

2. Troć wędrowna (Salmo trutta trutta m. trutta)

Wzmocnienie populacji poprzez:

1) wykonanie zarybienia

1. Pozyskanie ikry w ramach restytucji gatunków zgodnie z programem zarybieniowym Zespołu ds. Zarybień przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wymiarze:

1) do 1200 kg/rok,

2) do 500 kg/rok.

2. Zarybienia zgodnie z planem opracowanym corocznie przez Zespól do spraw Zarybień w zlewniach jezior Łebsko i Gardno

2) utrzymanie tras migracji wolnych od zagrożeń1. Podejmowanie działań zmierzających do odtworzenia tras migracji obu gatunków w górę rzek, do miejsc naturalnego tarła.

2. Uczestnictwo w opracowaniu programów udrożnienia rzek.

3. Zachowanie miejsc wolnych od narzędzi połowowych na jeziorach Gardno (co najmniej 50 m przez cały rok) i jeziorze Łebsko (co najmniej 150 m przez cały rok)

3) odtworzenie lub utrzymanie dobrego stanu siedliskOdtworzenie naturalnego charakteru wybranych fragmentów rzeki Łupawy
7Węgorz europejski (Anguilla anguilla)Wzmocnienie populacji poprzez zarybianie narybkiem zgodnie z krajowym planem odbudowy zasobów gatunkuNarybek dostarczany przez Krajowy Zespól ds. Ochrony Węgorza
8Lin (Tinca tinca)Wzmocnienie populacjiZarybianie jezior Łebsko i Gardno kroczkiem lina (Tinca tinca) w ilości, średnio 500 kg/rok na jezioro
9Ichtiofauna BałtykuZapewnienie dobrego stanu siedliska oraz właściwego stanu gatunkowegoOkreślenie zasad kulturowego połowu ryb zapewniającego wypełnienie wszystkich funkcji życiowych gatunków stwierdzonych w wyniku badań monitoringowych (obszar morski)
10Ssaki morskieEliminacja zagrożeń wynikających z gospodarczego użytkowania morza oraz turystyki.W obszarze morskim:

1) określenie zasad kulturowego połowu ryb zapewniającego wypełnienie wszystkich funkcji życiowych gatunków stwierdzonych w wyniku badań monitoringowych,

2) wzmożenie kontroli wykorzystywania akwenu przez turystów, wyznaczenie miejsc do kąpieli przy miejscach wyznaczonych do plażowania w celu skanalizowania presji plażowiczów na akwen

11Fauna ParkuPoprawa stanu naturalnych populacji zwierząt poprzez eliminację zdziczałych drapieżnych zwierząt domowych oraz pojawiających się niedrapieżnych gatunków obcych, uciekających z zamkniętych hodowliEliminacja zgodnie z art. 33 ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.)
12Jeleń szlachetny (Cervus elaphus)Ocena stanu populacji1. Budowa odłowni jeleni szlachetnych (Cervus elaphus) na obszarach ochrony czynnej.

2. Przyżyciowe odłowy zwierząt, ich czasowe usypianie, zakładanie nadajników telemetrycznych i śledzenie wędrówek

13Sarna (Capreolus capreolus)Ocena stanu populacji1. Budowa odłowni saren (Capreolus capreolus) na obszarach ochrony czynnej.

2. Przyżyciowe odłowy zwierząt, ich czasowe usypianie, zakładanie nadajników telemetrycznych i śledzenie wędrówek

III. Obszary objęte ochroną krajobrazową - ochrona gatunków zwierząt

Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
Ptaki wróblowe (Passeriformes)Wspomaganie gatunków w okresie zimowymWykładanie karmy w okresie śnieżnej i mroźnej zimy
Pszczoła miodna (Apis mellifica)Wzbogacenie wartości kulturowych przez zachowanie tradycyjnych hodowli pszczół"Usytuowanie pasieki na działce 111/18"

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  4 WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacja1)Powierzchnia ogółem w ha
1.Ochrona ścisła10.a;10.ax;10.b;10.bx;10.c;10.cx;10.d;10.dx;10.f;10.fx;10.g;10.gx;10.h;10.hx;10.i;10.j;10.k;10.l;10.m;10.n;10.o;10.p;10.r;10.s;10.t;10.w;10.x;10.y;10.z;11.a;11.ax;11.ay;11.b;11.bx;11.by;11.c;11.cx;11.cy;11.d;11.dx;11.dy;11.f;11.fx;11.fy;11.g;11.gx;11.gy;11.h;11.hx;11.hy;11.i;11.ix;11.iy;11.j;11.jx;11.k;11.kx;11.l;11.lx;11.m;11.mx;11.n;11.nx;11.o;11.ox;11.p;11.px;11.r;11.rx;11.s;11.sx;11.t;11.tx;11.w;11.wx;11.x;11.xx;11.y;11.yx;11.z;11.zx;12.a;12.ax;12.ay;12.b;12.bx;12.by;12.c;12.cx;12.cy;12.d;12.dx;12.dy;12.f;12.fx;12.fy;12.g;12.gx;12.gy;12.h;12.hx;12.hy;12.i;12.ix;12.iy;12.j;12.jx;12.jy;12.k;12.kx;12.ky;12.l;12.lx;12.ly;12.m;12.mx;12.my;12.n;12.nx;12.ny;12.o;12.ox;12.p;12.px;12.r;12.rx;12.s;12.sx;12.t;12.tx;12.w;12.wx;12.x;12.xx;12.y;12.yx;12.z;12.zx;13.a;13.ax;13.ay;13.b;13.bx;13.by;13.c;13.cx;13.cy;13.d;13.dx;13.dy;13.f;13.fx;13.fy;13.g;13.gx;13.gy;13.h;13.hx;13.hy;13.i;13.ix;13.iy;13.j;13.jx;13.jy;13.k;13.kx;13.ky;13.l;13.lx;13.ly;13.m;13.mx;13.my;13.n;13.nx;13.ny;13.o;13.ox;13.oy;13.p;13.px;13.r;13.rx;13.s;13.sx;13.t;13.tx;13.w;13.wx;13.x;13.xx;13.y;13.yx;13.z;13.zx;14.a;14.ax;14.b;14.bx;14.c;14.cx;14.d;14.dx;14.f;14.fx;14.g;14.gx;14.h;14.hx;14.i;14.ix;14.j;14.jx;14.k;14.kx;14.l;14.lx;14.m;14.mx;14.n;14.nx;14.o;14.ox;14.p;14.r;14.s;14.t;14.w;14.x;14.y;14.z;141.b;141.c;141.d;141.f;141.g;141.h;147.b;147.c;147.d;147.f;147.g;147.n;148.fx;148.g;148.gx;148.h;148.hx;148.i;148.ix;148.kx;148.lx;148.mx;148.s;148.t;148.w;148.x;148.y;15.a;15.ax;15.b;15.bx;15.c;15.cx;15.d;15.dx;15.f;15.fx;15.g;15.gx;15.h;15.hx;15.i;15.ix;15.j;15.jx;15.k;15.kx;15.l;15.lx;15.m;15.mx;15.n;15.nx;15.o;15.ox;15.p;15.px;15.r;15.rx;15.s;15.sx;15.t;15.tx;15.w;15.wx;15.x;15.xx;15.y;15.z;16.a;16.ax;16.b;16.bx;16.c;16.cx;16.d;16.dx;16.f;16.fx;16.g;16.gx;16.h;16.hx;16.i;16.ix;16.j;16.jx;16.k;16.kx;16.l;16.lx;16.m;16.mx;16.n;16.nx;16.o;16.ox;16.p;16.px;16.r;16.rx;16.s;16.sx;16.t;16.tx;16.w;16.wx;16.x;16.xx;16.y;16.z;17.a;17.ax;17.ay;17.b;17.bx;17.by;17.c;17.cx;17.cy;17.d;17.dx;17.dy;17.f;17.fx;17.fy;17.g;17.gx;17.gy;17.h;17.hx;17.hy;17.i;17.ix;17.j;17.jx;17.k;17.kx;17.l;17.lx;17.m;17.mx;17.n;17.nx;17.o;17.ox;17.p;17.px;17.r;17.rx;17.s;17.sx;17.t;17.tx;17.w;17.wx;17.x;17.xx;17.y;17.yx;17.z;17.zx;17A.a;17A.b;17A.c;17A.d;17A.f;17A.g;17A.h;17A.i;17A.j;17A.k;17A.l;17A.m;17A.n;17A.o;17A.p;18.a;18.ax;18.ay;18.b;18.bx;18.by;18.c;18.cx;18.cy;18.d;18.dx;18.dy;18.f;18.fx;18.fy;18.g;18.gx;18.gy;18.h;18.hx;18.hy;18.i;18.ix;18.iy;18.j;18.jx;18.jy;18.k;18.kx;18.ky;18.l;18.lx;18.ly;18.m;18.mx;18.my;18.n;18.nx;18.ny;18.o;18.ox;18.oy;18.p;18.px;18.py;18.r;18.rx;18.s;18.sx;18.t;18.tx;18.w;18.wx;18.x;18.xx;18.y;18.yx;18.z;18.zx;18A.a;18A.b;18A.c;18A.d;18A.f;18A.g;18A.h;18A.i;18A.j;18A.k;18A.l;18A.m;18A.n;18A.o;18A.p;18A.r;18A.s;18A.t;18A.w;18A.x;18A.y;18A.z;19.a;19.ax;19.b;19.bx;19.c;19.cx;19.d;19.dx;19.f;19.fx;19.g;19.gx;19.h;19.hx;19.i;19.ix;19.j;19.jx;19.k;19.kx;19.l;19.lx;19.m;19.mx;19.n;19.nx;19.o;19.ox;19.p;19.px;19.r;19.rx;19.s;19.sx;19.t;19.tx;19.w;19.x;19.y;19.z;19A.a;19A.ax;19A.b;19A.bx;19A.c;19A.cx;19A.d;19A.dx;19A.f;19A.fx;19A.g;19A.gx;19A.h;19A.hx;19A.i;19A.j;19A.k;19A.l;19A.m;19A.n;19A.o;19A.p;19A.r;19A.s;19A.t;19A.w;19A.x;19A.y;19A.z;20.a;20.ax;20.b;20.bx;20.c;20.cx;20.d;20.dx;20.f;20.fx;20.g;20.gx;20.h;20.hx;20.i;20.ix;20.j;20.jx;20.k;20.kx;20.l;20.lx;20.m;20.mx;20.n;20.nx;20.o;20.ox;20.p;20.px;20.r;20.rx;20.s;20.sx;20.t;20.tx;20.w;20.x;20.y;20.z;20A.a;20A.b;20A.bx;20A.c;20A.cx;20A.d;20A.dx;20A.f;20A.fx;20A.g;20A.gx;20A.h;20A.hx;20A.i;20A.ix;20A.j;20A.jx;20A.k;20A.kx;20A.l;20A.lx;20A.m;20A.mx;20A.n;20A.nx;20A.o;20A.p;20A.px;20A.r;20A.s;20A.t;20A.w;20A.y;21.a;21.ax;21.b;21.bx;21.c;21.cx;21.d;21.dx;21.f;21.fx;21.g;21.gx;21.h;21.i;21.j;21.k;21.l;21.m;21.n;21.o;21.p;21.r;21.s;21.t;21.w;21.x;21.y;21.z;21A.a;21A.b;21A.c;21A.d;21A.f;21A.g;21A.h;21A.i;21A.j;21A.k;21A.l;21A.m;21A.n;21A.o;21A.p;21A.r;21A.s;21A.t;21A.w;21A.x;21A.y;21A.z;22.a;22.ax;22.bx;22.c;22.cx;22.d;22.dx;22.f;22.fx;22.g;22.gx;22.h;22.hx;22.i;22.ix;22.j;22.jx;22.k;22.kx;22.l;22.lx;22.m;22.n;22.o;22.p;22.r;22.s;22.t;22.w;22.x;22.y;22.z;24.a;24.ax;24.b;24.bx;24.c;24.cx;24.d;24.dx;24.f;24.fx;24.g;24.gx;24.h;24.hx;24.i;24.ix;24.j;24.jx;24.k;24.kx;24.l;24.m;24.n;24.o;24.p;24.r;24.s;24.t;24.w;24.x;24.y;24.z;25.a;25.ax;25.b;25.bx;25.c;25.cx;25.d;25.dx;25.f;25.fx;25.g;25.gx;25.h;25.hx;25.i;25.ix;25.j;25.jx;25.k;25.kx;25.l;25.lx;25.m;25.n;25.o;25.p;25.r;25.s;25.t;25.w;25.x;25.y;25.z;25A.a;25A.b;25A.c;25A.d;26.a;26.ax;26.b;6.bx;26.c;26.cx;26.d;26.dx;26.f;26.fx;26.g;26.gx;26.h;26.hx;26.i;26.ix;26.j;26.k;26.l;26.m;26.n;26.o;26.p;26.r;26.s;26.t;26.w;26.x;26.y;26.z;27.a;27.ax;27.b;27.bx;27.c;27.cx;27.d;27.dx;27.f;27.fx;27.g;27.gx;27.h;27.hx;27.i;27.ix;27.j;27.jx;27.k;27.kx;27.l;27.lx;27.m;27.mx;27.n;27.nx;27.o;27.ox;27.p;27.px;27.r;27.rx;27.s;27.sx;27.t;27.tx;27.w;27.wx;27.x;27.y;27.z;28.a;28.ax;28.ay;28.az;28.b;28.bx;28.by;28.c;28.cx;28.cy;28.d;28.dx;28.dy;28.f;28.fx;28.fy;28.g;28.gx;28.gy;28.h;28.hx;28.hy;28.i;28.ix;28.iy;28.j;28.jx;28.jy;28.k;28.kx;28.ky;28.l;28.lx;28.ly;28.m;28.mx;28.my;28.n;28.nx;28.ny;28.o;28.ox;28.oy;28.p;28.px;28.py;28.r;28.rx;28.ry;28.s;28.sx;28.sy;28.t;28.tx;28.ty;28.w;28.wx;28.wy;28.x;28.xx;28.xy;28.y;28.yx;28.yy;28.z;28.zx;28.zy;28A.a;28A.ax;28A.b;28A.bx;28A.c;28A.cx;28A.d;28A.f;28A.g;28A.h;28A.i;28A.j;28A.k;28A.l;28A.m;28A.n;28A.o;28A.p;28A.r;28A.s;28A.t;28A.w;28A.x;28A.y;28A.z;28B.a;29.a;29.ax;29.ay;29.b;29.bx;29.by;29.c;29.cx;29.cy;29.d;29.dx;29.dy;29.f;29.fx;29.fy;29.g;29.gx;29.gy;29.h;29.hx;29.hy;29.i;29.ix;29.j;29.jx;29.k;29.kx;29.l;29.lx;29.m;29.mx;29.n;29.nx;29.o;29.ox;29.p;29.px;29.r;29.rx;29.s;29.sx;29.t;29.tx;29.w;29.wx;29.x;29.xx;29.y;29.yx;29.z;29.zx;29A.a;29A.ax;29A.b;29A.bx;29A.c;29A.cx;29A.d;29A.dx;29A.f;29A.fx;29A.g;29A.gx;29A.h;29A.hx;29A.i;29A.j;29A.k;29A.l;29A.m;29A.n;29A.o;29A.p;29A.r;29A.s;29A.t;29A.w;29A.x;29A.y;29A.z;30.a;30.ax;30.ay;30.b;30.bx;30.by;30.c;30.cx;30.cy;30.d;30.dx;30.dy;30.f;30.fx;30.fy;30.g;30.gx;30.gy;30.h;30.hx;30.hy;30.i;30.ix;30.iy;30.j;30.jx;30.jy;30.k;30.kx;30.ky;30.l;30.lx;30.ly;30.m;30.mx;30.my;30.n;30.nx;30.ny;30.o;30.ox;30.oy;30.p;30.px;30.py;30.r;30.rx;30.ry;30.s;30.sx;30.t;30.tx;30.w;30.wx;30.x;30.xx;30.y;30.yx;30.z;30.zx;31.a;31.ax;31.ay;31.b;31.bx;31.by;31.c;31.cx;31.cy;31.d;31.dx;31.dy;31.f;31.fx;31.fy;31.g;31.gx;31.gy;31.h;31.hx;31.hy;31.i;31.ix;31.iy;31.j;31.jx;31.jy;31.k;31.kx;31.ky;31.l;31.lx;31.ly;31.m;31.mx;31.my;31.n;31.nx;31.ny;31.o;31.ox;31.oy;31.p;31.px;31.py;31.r;31.rx;31.ry;31.s;31.sx;31.sy;31.t;31.tx;31.ty;31.w;31.wx;31.x;31.xx;31.y;31.yx;31.z;31.zx;32.a;32.ax;32.b;32.bx;32.c;32.cx;32.d;32.dx;32.f;32.fx;32.g;32.gx;32.h;32.i;32.j;32.k;32.l;32.m;32.n;32.o;32.p;32.r;32.s;32.t;32.w;32.x;32.y;32.z;4.a;4.ax;4.b;4.bx;4.c;4.cx;4.d;4.dx;4.f;4.fx;4.g;4.gx;4.h;4.hx;4.i;4.ix;4.j;4.jx;4.k;4.kx;4.l;4.lx;4.m;4.mx;4.n;4.nx;4.o;4.p;4.r;4.s;4.t;4.w;4.x;4.y;4.z;5.a;5.b;5.bx;5.c;5.cx;5.d;5.dx;5.f;5.fx;5.g;5.gx;5.h;5.hx;5.i;5.j;5.jx;5.k;5.kx;5.l;5.lx;5.m;5.mx;5.n;5.nx;5.o;5.ox;5.p;5.r;5.s;5.t;5.w;5.x;5.y;5.z;50.o;50.p;54a;54.b;54.c;6.a;6.ax;6.b;6.bx;6.c;6.cx;6.d;6.dx;6.f;6.fx;6.g;6.gx;6.h;6.hx;6.i;6.ix;6.j;6.jx;6.k;6.kx;6.l;6.m;6.n;6.o;6.p;6.r;6.s;6.t;6.w;6.x;6.y;6.z;62.a;62.b;62.c;66.a;66.b;68.a;68.ax;68.b;68.bx;68.c;68.cx;68.d;68.dx;68.f;68.fx;68.g;68.gx;68.h;68.hx;68.i;68.j;68.k;68.l;68.m;68.n;68.o;68.p;68.r;68.s;68.t;68.w;68.x;68.y;68.z;69.b;7.a;7.b;7.c;7.d;7.f;7.g;7.h;7.i;7.j;7.k;7.l;7.m;7.n;7.o;7.p;7.r;7.s;7.t;77.h;77.i;77.k;77.l;77.m;77.r;77.s;77.t;8.a;8.b;8.c;8.d;8.f;8.g;8.h;8.i;8.j;8.k;8.l;8.m;8.n;8.o;8.p;8.r;8.s;8.t;9.a;9.b;9.c;9.d;9.f;9.g;9.h;9.i;9.j;9.k;9.l;9.m;9.n;9.o;9.p; 9.r; 9.s; 9.t; 9.w; 195; 196; 197; 198/1; 199/1; 200/1- odcinek brzegu morskiego od słupka nr 194 do słupka nr 200 określającego kilometraż brzegu morskiego5391,74
2.Ochrona czynna1.a;1.ax;1.b;1.bx;1.c;1.cx;1.d;1.dx;1.f;1.g;1.h;1.i;1.j;1.k;1.l;1.m;1.n;1.o;1.p;1.r;1.s;1.t;1.w;1.x;1.y;1.z;100.a;100.ax;100.b;100.bx;100.c;100.cx;100.d;100.dx;100.f;100.fx;100.g;100.gx;100.h;100.hx;100.i;100.ix;100.j;100.jx;100.k;100.l;100.m;100.n;100.o;100.p;100.r;100.s;100.t;100.w;100.x;100.y;100.z;100A.a;100A.b;100A.c;100A.d;100A.f;100A.g;100A.h;100A.i;100A.j;100A.k;100A.l;101.ax;101.bx;101.cx;101.dx;101.fx;101.gx;101.hx;101.ix;101.jx;101.kx;101.lx;101mx;101.nx;101.ox;101.x;101.y;101.z;102.a;102.b;102.c;102.d;102.f;102.g;102.h;102.i;102.j;102.k;102.l;102.m;102.n;103.a;103.b;103.c;103.d;103.f;103.g;103.h;103.i;103.j;103.k;103.l;103.m;103.n;103.o;103.p;104.a;104.b;104.c;104.d;104.f;104.g;104.h;104.i;104.j;104.k;104.l;104.m;104.n;104.o;104.p;105.a;105.b;105.c;105.d;105.f;105.g;105.h;105.i;105.j;105.k;105A.a;105A.b;105A.c;105A.d;105A.f;105A.g;105A.h;105B.a;105B.b;105B.c;105B.d;105B.f;105B.g;105B.h;105B.i;105B.j;105B.k;105B.l;105B.m;105B.n;105B.o;106.a;106.b;106.c;106.d;106.f;106.g;106.h;106.i;106.j;106.k;106.l;106.m;106.n;106.o;107.a;107.b;107.c;107.d;107.f;107.g;107.h;108.a;108.ax;108.b;108.bx;108.c;108.d;108.f;108.g;108.h;108.i;108.j;108.m;108.n;108.o;108.p;108.r;108.s;108.t;108.w;108.x;108.y;108.z;109.a;109.b;109.c;109.d;109.f;109.g;109.h;109.i;109.j;109.k;109.l;109.m;109.n;109.o;109.p;110.a;110.b;110.c;110.d;110.f;110.g;110.h;110.i;110.j;110.k;110.l;110.m;111.a;111.b;111.c;111.cx;111.d;111.f;111.ix;111.jx;111.kx;111.lx;111.mx;111.nx;111.ox;111.px;111.rx;111.sx;111.tx;111.wx;111.y;112.a;112.b;112.c;112.d;112.f;112.g;112.h;113.a;113.b;113.c;113.d;113.f;113.g;113.h;113.i;113.j;113.k;113.l;113.m;113.n;113.o;113.p;114.a;114.b;114.c;114.d;115.a;115.b;115.c;115.d;115.f;115.g;115.h;116.a;116.b;116.c;116.d;116.f;116.g;116.h;116.i;116.j;116.k;117.a;117.b;117.c;117.d;117.f;117.g;117.h;117.i;117.j;117.k;117.l;117.m;117.n;117.o;117.p;117.r;117.s;118.a;118.b;118.c;118.d;118.f;118.g;118.h;118.i;118.j;118.k;118.l;118.m;118.n;118.o;118.p;118.r;118.s;118.t;118.w;118.x;118.y;118.z;119.a;119.b;119.c;119.d;119.f;119.g;119.h;119.i;119.j;119.k;119.l;119.m;119.n;119.o;120.a;120.b;120.c;120.d;120.f;120.g;120.h;120.i;120.j;120.k;120.l;120.m;120.n;120.o;120.p;120.r;120.s;120.t;120.w;121.a;121.b;121.c;121.d;121.f;121.g;121.h;122.a;122.b;122.c;122.d;122.f;122.g;122.h;123.a;123.b;123.c;123.d;123.f;123.g;123.h;123.i;123.j;123.k;124.a;124.b;124.c;124.d;124.f;124.g;124.h;124.i;124.j;124.k;124.l;125.a;125.b;125.c;125.d;125.f;125.g;125.h;125.i;125.j;125.k;126.a;126.b;126.c;126.d;126.f;126.g;126.h;126.i;126.j;126.k;126.l;126.m;126.n;126.o;126.p;126.r;126.s;127.a;127.b;127.c;127.d;127.f;127.g;127.h;127.i;127.j;128.a;128.b;128.c;128.d;128.f;128.g;128.h;128.i;128A.a;128A.b;128A.c;128A.d;128A.f;128A.g;128A.h;128A.i;128A.j;128A.k;128A.l;128A.m;128A.n;129.a;129.b;129.c;129.d;129.f;129.g;129.h;129A.a;129A.b;129A.c;129A.d;129A.f;129A.g;129A.h;129A.i;129A.j;129A.k;129A.l;129A.m;129A.n;129A.o;130.a;130.b;130.c;130.d;130.f;130.g;130.h;130.i;131.a;131.b;131.c;131.d;131.f;131.g;131.h;131.i;131.j;131.k;131.l;131.m;132.a;132.b;132.c;132.d;132.f;132.g;132.h;132.i;132.j;132.k;132.l;132.m;132.n;133.a;133.b;133.c;133.d;133.f;133.g;133.h;134.a;134.b;134.c;134.d;134.f;134.g;134.h;134.i;134.j;134.k;134.l;134.m;135.a;135.b;135.c;135.d;135.f;135.g;135.h;135.i;135.j;135.k;136.a;136.b;136.c;136.d;136.f;136.g;136.h;136.i;136.j;136.k;136.l;136.m;136.n;136.o;136.p;136A.a;136A.ax;136A.b;136A.bx;136A.c;136A.cx;136A.d;136A.dx;136A.f;136A.fx;136A.g;136A.gx;136A.h;136A.hx;136A.i;136A.ix;136A.j;136A.k;136A.l;136A.m;136A.n;136A.o;136A.p;136A.r;136A.s;136A.t;136A.w;136A.x;136A.y;136A.z;137.a;137.b;137.c;137.d;137.f;137.g;137.h;137.i;137.j;137.k;137.l;137.m;137.n;137.o;137.p;137.r;138.a;138.b;138.c;138.d;138.f;138.g;138.h;138.i;139.a;139.b;139.c;139.d;139.f;139.g;139.h;139.i;139.j;139.k;139.l;140.a;140.b;140.c;140.d;140.f;140.g;140.h;140.i;140.j;141.a;141A.a;141A.ax;141A.b;141A.bx;141A.c;141A.cx;141A.d;141A.dx;141A.f;141A.fx;141A.g;141A.gx;141A.h;141A.hx;141A.i;141A.ix;141A.j;141A.jx;141A.k;141A.kx;141A.l;141A.lx;141A.m;141A.mx;141A.n;141A.nx;141A.o;141A.ox;141A.p;141A.px;141A.r;141A.rx;141A.s;141A.sx;141A.t;141A.tx;141A.w;141A.wx;141A.x;141A.y;141A.z;142.a;142.b;142.c;142.d;142.f;142.g;142A.a;142A.ax;142A.b;142A.bx;142A.c;142A.cx;142A.d;142A.dx;142A.f;142A.fx;142A.g;142A.gx;142A.h;142A.hx;142A.i;142A.ix;142A.j;142A.jx;142A.k;142A.kx;142A.l;142A.lx;142A.m;142A.mx;142A.n;142A.nx;142A.o;142A.ox;142A.p;142A.r;142A.s;142A.t;142A.w;142A.x;142A.y;142A.z;143.a;143.b;143.c;143.d;143.f;143.g;143.h;143.i;143.j;143.k;143.l;143.m;143.n;143.o;144.ax;144.ay;144.bx;144.by;144.cx;144.d;144.dx;144.f;144.fx;144.g;144.gx;144.h;144.hx;144.i;144.ix;144.j;144.jx;144.k;144.kx;144.l;144.lx;144.m;144.mx;144.n;144.nx;144.o;144.ox;144.p;144.px;144.r;144.rx;144.s;144.sx;144.t;144.tx;144.w;144.wx;144.x;144.xx;144.y;144.yx;144.z;144.zx;145.a;145.b;145.c;145.d;145.f;145.h;145.i;145.j;145.k;145.l;145.n;145.o;146.a;146.b;146.c;146.d;146.f;146.g;146.h;146.i;146.j;146.k;147.a;147.h;147.i;147.j;147.k;147.l;147.m;148.a;148.ax;148.b;148.bx;148.c;148.cx;148.d;148.dx;148.f;148.j;148.jx;148.k;148.l;148.m;148.n;148.o;148.p;148.r;148.z;2.a;2.ax;2.ay;2.b;2.bx;2.by;2.c;2.cx;2.cy;2.d;2.dx;2.dy;2.f;2.fx;2.fy;2.g;2.gx;2.h;2.hx;2.hy;2.i;2.ix;2.j;2.jx;2.k;2.kx;2.l;2.lx;2.m;2.mx;2.n;2.nx;2.o;2.ox;2.p;2.px;2.r;2.rx;2.s;2.sx;2.t;2.tx;2.w;2.wx;2.x;2.xx;2.y;2.yx;2.z;2.zx;21.ay;21.by;21.cy;21.dy;21.fy;21.gy;21.hx;21.hy;21.ix;21.iy;21.jx;21.kx;21.lx;21.mx;21.nx;21.ox;21.px;21.tx;21.wx;21.xx;21.yx;21.zx;23.a;23.ax;23.b;23.bx;23.c;23.cx;23.d;23.dx;23.f;23.fx;23.g;23.gx;23.h;23.hx;23.i;23.ix;23.j;23.jx;23.k;23.kx;23.l;23.lx;23.m;23.mx;23.n;23.nx;23.o;23.p;23.px;23.r;23.s;23.t;23.w;23.x;23.y;23.z;23A.a;23A.b;23A.c;23A.d;23A.f;23A.g;23A.h;23A.i;23A.j;23A.k;23A.l;23A.m;23A.n;23A.o;23A.p;23A.r;23A.s;23A.t;23A.w;23A.x;23A.y;23A.z;23B.b;23B.c;23B.d;23B.f;23B.g;24.ay;24.by;24.cy;24.dy;24.lx;24.mx;24.nx;24.ox;24.px;24.rx;24.sx;24.tx;24.wx;24.xx;24.yx;24.zx;2A.a;2A.b;2A.bx;2A.c;2A.cx;2A.d;2A.dx;2A.f;2A.fx;2A.g;2A.gx;2A.hx;2A.i;2A.ix;2A.k;2A.l;2A.m;3.a;3.ax;3.b;3.bx;3.c;3.cx;3.d;3.dx;3.f;3.fx;3.g;3.h;3.i;3.j;3.k;3.l;3.m;3.n;3.o;3.p;3.r;3.s;3.t;3.w;3.x;3.y;3.z;33.a;33.ax;33.b;33.bx;33.c;33.cx;33.d;33.dx;33.f;33.fx;33.g;33.gx;33.h;33.hx;33.i;33.ix;33.j;33.jx;33.k;33.kx;33.l;33.lx;33.m;33.mx;33.n;33.nx;33.o;33.ox;33.p;33.px;33.r;33.rx;33.s;33.sx;33.t;33.tx;33.w;33.wx;33.x;33.xx;33.y;33.z;34.a;34.ax;34.b;34.bx;34.c;34.cx;34.d;34.dx;34.f;34.fx;34.g;34.gx;34.h;34.hx;34.i;34.ix;34.j;34.jx;34.k;34.kx;34.l;34.lx;34.m;34.mx;34.n;34.o;34.p;34.r;34.s;34.t;34.w;34.x;34.y;34.z;35.a;35.ax;35.ay;35.b;35.bx;35.by;35.c;35.cx;35.cy;35.d;35.dx;35.f;35.fx;35.g;35.gx;35.gy;35.h;35.hx;35.hy;35.i;35.ix;35.iy;35.j;35.jx;35.jy;35.k;35.kx;35.ky;35.l;35.ly;35.m;35.mx;35.my;35.n;35.ny;35.o;35.ox;35.p;35.px;35.r;35.rx;35.s;35.sx;35.t;35.tx;35.w;35.wx;35.x;35.xx;35.y;35.yx;35.z;35.zx;36.a;36.b;36.c;36.d;36.f;36.g;36.h;36.i;36.j;36.k;36.l;36.m;36A.a;36A.ax;36A.b;36A.c;36A.d;36A.f;36A.g;36A.h;36A.i;36A.j;36A.k;36A.l;36A.m;36A.n;36A.o;36A.p;36A.r;36A.s;36A.t;36A.w;36A.x;36A.y;36A.z;36B.a;36B.b;36B.c;36B.d;36B.f;36B.g;37.a;37.b;37.c;37.d;37.f;37.g;37.h;37.i;38.a;38.b;38.c;38.d;38.f;38.g;38.h;38.i;38.j;38.k;38.l;38.m;38.n;39.a;39.ax;39.b;39.bx;39.c;39.cx;39.d;39.dx;39.f;39.fx;39.g;39.gx;39.h;39.hx;39.i;39.ix;39.j;39.jx;39.k;39.kx;39.l;39.lx;39.m;39.mx;39.n;39.nx;39.o;39.ox;39.p;39.px;39.r;39.rx;39.s;39.sx;39.t;39.w;39.x;39.y;39.z;40.a;40.ax;40.b;40.bx;40.c;40.d;40.f;40.g;40.h;40.i;40.j;40.k;40.l;40.m;40.n;40.o;40.p;40.r;40.s;40.t;40.w;40.x;40.y;40.z;41.a;41.ax;41.b;41.bx;41.c;41.cx;41.d;41.f;41.g;41.h;41.i;41.j;41.k;41.l;41.m;41.n;41.o;41.p;41.r;41.s;41.t;41.w;41.x;41.y;41.z;42.a;42.b;42.c;42.d;42.f;42.g;42.h;42.i;43.a;43.b;43.c;43.d;43.f;43.g;43.h;43.i;43.j;43.k;43.l;43.m;43.n;43.o;44.a;44.ax;44.b;44.bx;44.c;44.cx;44.d;44.dx;44.f;44.fx;44.g;44.gx;44.h;44.hx;44.i;44.j;44.k;44.l;44.m;44.n;44.o;44.p;44.r;44.s;44.t;44.w;44.x;44.y;44.z;45.a;45.b;45.c;45.d;45.f;45.g;45.h;45.i;45.j;45.k;45.l;45.m;45.n;45.o;45.p;45A.a;45A.b;45A.c;45A.d;45A.f;45A.g;45B.a;45B.b;45B.c;45B.d;45B.f;45B.g;45B.h;45B.i;45B.j;45B.k;45B.l;45B.m;45B.n;45C.a;45C.b;45C.c;45C.d;45C.f;45C.g;45D.a;45D.b;45D.c;45D.d;46.a;46.b;46.c;46.d;46.f;46.g;46.h;46.i;46.j;46.k;46.l;46.m;46.n;46.o;46.p;46.r;46A.a;46A.b;46A.c;46A.d;46A.f;46A.g;46A.h;46A.i;46A.j;46A.k;46A.l;46A.m;46A.n;46A.o;46A.p;46A.r;46A.s;46B.a;46B.b;46B.c;46B.d;46B.f;46B.g;46B.h;46B.i;46B.j;46B.k;46B.l;46B.m;46B.n;46B.o;46B.p;46B.r;46B.s;46C.a;46C.b;46C.c;46C.d;46C.f;46C.g;46C.h;46C.i;46C.j;46C.k;46C.l;46C.m;46C.n;47.a;47.ax;47.b;47.bx;47.;47.cx;47.d;47.dx;47.f;47.fx;47.g;47.h;47.i;47.j;47.k;47.l;47.m;47.n;47.o;47.p;47.r;47.s;47.t;47.w;47.x;47.y;47.z;48.a;48.b;48.c;48.d;48.f;48.g;48.h;48.i;48.j;48.k;48.l;48.m;48.n;48.o;48.p;48.r;49.a;49.ax;49.b;49.bx;49.c;49.cx;49.d;49.dx;49.f;49.fx;49.g;49.gx;49.h;49.hx;49.i;49.ix;49.j;49.k;49.l;49.m;49.n;49.o;49.p;49.r;49.s;49.t;49.w;49.x;49.y;49.z;50.a;50.b;50.c;50.d;50.f;50.g;50.h;50.i;50.j;50.k;50.l;50.m;50.n;51.a;51.b;51.c;51.d;51.f;51.g;51.h;51.i;52.a;52.b;52.c;52.d;52.f;52.g;52.h;52.i;52.j;52.k;52.l;52.m;52.n;52.o;52.p;52.r;52.s;52.t;52.w;53.a;53.ax;53.b;53.bx;53.c;53.cx;53.d;53.dx;53.f;53.g;53.h;53.i;53.j;53.k;53.l;53.m;53.n;53.o;53.p;53.r;53.s;53.t;53.w;53.x;53.y;53.z;54.d;54.f;54.g;54.h;54.i;54.j;54.k;54.l;54.m;54.n;54.o;54.p;55.a;55.ax;55.b;55.bx;55.c;55.cx;55.d;55.dx;55.f;55.fx;55.g;55.gx;55.h;55.hx;55.i;55.ix;55.j;55.k;55.l;55.m;55.n;55.o;55.p;55.r;55.s;55.t;55.w;55.x;55.y;55.z;55A.a;55A.b;55A.c;55A.d;55A.f;55A.g;55A.h;55A.i;55A.j;55A.k;55A.l;55B.a;55B.b;55B.c;55B.d;55B.f;55B.g;55B.h;55B.i;55B.j;55B.k;55B.l;55B.m;55B.n;55B.o;56.a;56.b;56.c;56.d;56.f;56.g;56.h;56.i;56.j;56.k;56.l;56.m;56.n;56.o;56.p;56.r;56.s;57.a;57.b;57.c;57.d;57.f;57.g;57.h;57.i;57.j;57.k;57.l;57.m;57.n;57.o;57.p;57.r;57.s;58.a;58.ax;58.b;58.bx;58.c;58.cx;58.d;58.dx;58.f;58.fx;58.g;58.gx;58.h;58.hx;58.i;58.j;58.jx;58.k;58.l;58.m;58.n;58.o;58.p;58.r;58.s;58.t;58.w;58.x;58.y;58.z;59.a;59.ax;59.b;59.bx;59.c;59.cx;59.d;59.dx;59.f;59.fx;59.g;59.gx;59.h;59.hx;59.i;59.ix;59.j;59.k;59.l;59.m;59.n;59.o;59.p;59.r;59.s;59.t;59.w;59.x;59.y;59.z;60.a;60.b;60.c;60.d;60.f;60.g;60.h;60.i;60.j;60.k;60.l;60.m;60.n;60.o;60.p;60.r;60.s;60.t;60.w;61.a;61.ax;61.b;61.bx;61.c;61.cx;61.d;61.dx;61.f;61.fx;61.g;61.gx;61.h;61.hx;61.i;61.j;61.k;61.l;61.m;61.n;61.o;61.p;61.r;61.s;61.t;61.w;61.x;61.y;61.z;61A.a;61A.ax;61A.b;61A.c;61A.d;61A.f;61A.g;61A.h;61A.i;61A.j;61A.k;61A.l;61A.m;61A.n;61A.o;61A.p;61A.r;61A.t;61A.w;61A.y;61A.z;62.d;62.f;62.g;62.h;62.i;62.j;62.k;62.l;62.m;63.a;63.b;63.c;63.d;63.f;63.g;63.h;64.a;64.b;64.c;64.d;64.f;64.g;64.h;64.i;64.j;64.k;64.l;64.m;64.n;64.o;64.p;64.r;64.s;65.a;65.ax;65.b;65.bx;65.c;65.cx;65.d;65.dx;65.f;65.fx;65.g;65.gx;65.h;65.hx;65.i;65.ix;65.j;65.jx;65.k;65.kx;65.l;65.lx;65.m;65.mx;65.n;65.nx;65.o;65.ox;65.p;65.px;65.r;65.rx;65.s;65.t;65.w;65.x;65.y;65.z;65A.a;65A.b;65A.c;65A.d;65A.f;65A.g;65A.h;65A.i;65A.j;65A.k;65A.l;65A.m;65A.n;65B.a;65B.b;65B.c;65B.d;65B.f;65B.g;65B.h;65B.i;65B.j;65B.k;6B.l;65B.m;65B.n;65B.o;65B.p;65B.r;65B.s;65B.t;66A.a;66A.ax;66A.b;66A.bx;66A.cx;66A.d;66A.dx;66A.f;66A.fx;66A.g;66A.gx;66A.h;66A.hx;66A.i;66A.ix;66A.j;66A.jx;66A.k;66A.kx;66A.l;66A.lx;66A.m;66A.mx;66A.n;66A.nx;66A.o;66A.p;66A.r;66A.s;66A.t;66A.w;66A.x;66A.y;66A.z;66B.a;66B.b;66B.c;66B.d;67.a;67.b;67.c;67.d;67.f;67.g;67.h;68A.a;68A.b;68A.c;68A.d;68A.f;68A.g;68A.h;68A.i;68A.j;68A.k;68A.l;68A.m;68A.n;68A.o;68A.p;68A.r;68A.s;68A.t;68A.w;69.a;69.c;69.d;69.f;69.g;69.h;69.i;69.j;69.k;69.l;69.m;69.n;69.o;69.p;69.r;69.s;69.t;69.w;70.a;70.b;70.c;70.d;70.f;70.g;70.h;70.i;70.j;70.k;70.l;70.m;70.n;70.o;70.p;71.a;71.b;71.c;71.d;71.f;71.g;71.h;71.i;71.j;71.k;71.l;72.a;72.b;72.c;72.d;72.f;72.g;72.h;72.i;72.j;72.k;72A.a;72A.b;72A.c;72A.d;72A.f;72A.g;72A.h;72A.i;72A.j;72A.k;72A.l;72A.m;72A.n;72A.o;72A.p;72A.r;73.a;73.b;73.c;73.d;73.f;73.g;73.h;73.i;73.j;73.k;73.l;73.m;73.n;73.o;73.p;73.r;73A.a;73A.b;73A.c;73A.f;74.a;74.b;74.c;74.d;74.f;74.g;74.h;74.i;74.j;74.k;74.l;75.a;75.b;75.c;75.d;75.f;75.g;75.h;75.i;75.j;75.l;75.m;75.n;75.o;75.x;75.y;75.z;76.ax;76.bx;76.cx;76.dx;76.fx;76.gx;76.hx;76.ix;76.jx;76.kx;76.lx;76.mx;76.o;76.p;76.r;76.s;76.t;76.w;76.x;76.y;76.z;76A.a;76A.b;76A.c;76A.d;76A.f;76A.hx;76A.ix;76A.jx;76A.kx;76A.lx;76A.mx;76A.nx;76A.ox;76A.px;76A.rx;76A.sx;76A.tx;76A.wx;76A.xx;76A.yx;76A.zx;77.a;77.b;77.c;77.d;77.f;77.g;77.j;77.n;77.o;77.p;78.a;78.b;78.c;78.d;78.f;78.g;78.h;78.i;78.j;78.k;78.l;78.m;78.n;78.o;78.p;79.a;79.b;79.c;79.d;79.f;79.g;79.h;79.i;79.j;79.k;79.l;79.m;79.n;79.o;79.p;79.r;79.s;79.t;79.w;79.x;79.y;80.a;80.ax;80.b;80.c;80.d;80.f;80.g;80.h;80.i;80.j;80.k;80.l;80.m;80.n;80.o;80.p;80.r;80.s;80.t;80.w;80.x;80.y;80.z;80A.a;80A.b;80A.c;80A.d;80A.f;80A.g;80A.h;80A.i;80A.j;80A.k;80A.l;80A.m;80A.n;80A.o;80A.p;80A.r;80A.s;80A.t;80A.w;81.a;81.b;81.c;81.d;81.f;81.g;81.h;81.i;81.j;81.k;81.l;81.m;81.n;81.o;81.p;81.r;81.s;81.t;81.w;81.x;82.a;82.b;82.c;82.d;82.f;82.g;82.h;82.i;82.j;82.k;82.l;82.m;82.n;82.o;82.p;82.r;82.s;82.t;82.w;82.x;82A.a;82A.b;82A.c;82A.d;83.a;83.ax;83.b;83.bx;83.c;83.cx;83.d;83.dx;83.f;83.fx;83.g;83.gx;83.h;83.hx;83.i;83.ix;83.j;83.jx;83.k;83.kx;83.l;83.lx;83.m;83.mx;83.n;83.nx;83.o;83.ox;83.p;83.px;83.r;83.rx;83.s;83.sx;83.t;83.tx;83.w;83.wx;83.x;83.xx;83.y;83.z;84.a;84.b;84.c;84.d;84.f;84.g;84.h;84.i;84.j;84.k;84.l;84.m;84.n;85.a;85.b;85.c;85.d;85.f;85.fx;85.g;85.gx;85.h;85.hx;85.ix;85.jx;85.kx;85.lx;85.mx;85.nx;86.a;86.ay;86.b;86.bx;86.c;86.cx;86.d;86.f;86.g;86.gx;86.h;86.hx;86.ix;86.jx;86.kx;86.lx;86.m;86.mx;86.n;86.nx;86.o;86.ox;86.p;86.px;86.r;86.rx;86.s;86.sx;86.t;86.tx;86.w;86.wx;86.x;86.xx;86.y;86.yx;86.z;86.zx;86A.a;86A.b;86A.c;86A.d;86A.f;86A.g;86A.h;86A.i;86A.j;86A.k;86A.l;86A.m;86A.n;86B.a;86B.b;86B.c;86B.d;86B.f;87.a;87.b;87.c;87.d;87.f;87.g;87.h;87.i;87.j;87.k;87.l;87.m;87.n;87.o;87.p;87.r;87.s;87.t;88.a;88.b;88.c;88.d;88.f;88.g;88.h;88.i;88.j;88.k;88.l;88.m;88.n;88.o;88.p;88.r;88.s;88.t;88.w;88.x;89.a;89.b;89.c;89.d;89.f;89.g;89.h;89.i;89.j;89.k;89.l;89.m;89.n;89.o;89.p;89.r;89.s;89.t;89.w;89.x;89.y;89.z;90.a;90.ax;90.b;90.bx;90.c;90.d;90.f;90.g;90.h;90.i;90.j;90.k;90.l;90.m;90.n;90.o;90.p;90.r;90.s;90.t;90.w;90.x;90.y;90.z;91.a;91.b;91.c;91.d;91.f;91.g;91.h;91.i;91.j;91.k;91.l;91.m;91.n;91A.a;91A.b;91A.c;91A.d;91A.f;91A.g;92.a;92.ax;92.b;92.bx;92.c;92.d;92.f;92.g;92.h;92.i;92.j;92.k;92.l;92.m;92.n;92.o;92.p;92.r;92.s;92.t;92.w;92.x;92.y;92.z;93.a;93.b;93.c;93.d;93.f;93.g;93.h;93.i;93.k;93.l;93.m;93.n;93.o;93.p;93.r;93.s;93.t;94.a;94.b;94.c;94.d;94.f;94.g;94.h;94.i;94.j;94.k;94.l;95.a;95.b;95.c;95.d;95.f;95.g;95.h;95.i;95.j;96.a;96.b;96.c;96.d;96.f;96.g;96.h;97.a;97.ax;97.b;97.bx;97.c;97.cx;97.d;97.dx;97.f;97.fx;97.g;97.gx;97.h;97.hx;97.i;97.ix;97.j;97.k;97.l;97.m;97.n;97.o;97.p;97.r;97.s;97.t;97.w;97.x;97.y;97.z;98.a;98.b;98.c;98.d;98.f;98.g;98.h;98.i;98.j;98.k;98.l;98.m;99.a;99.b;99.c;99.d;99.f;99.g;99.h;99.i;99.j;99.k;99.l;99.m;99.n;99.o;99.p;99.r;99.s;188;189;190;191;192;193;194; 201/1; 202/1;203/1; 204/1; 205/1; 206/3; 207/1; 208/1; 209/1; 210/1; 211/1; 212/1; 213/1; 214/1; 215/1; 216; 217; 218/5; 1/18; wody Morza Bałtyckiego26887,96
3.Ochrona krajobrazowa108.k;108.l;111.ax;111.bx;111.dx;111.fx;111.g;111.gx;111.h;111.hx;111.i;111.j;111.k;111.l;111.p;111.r;111.s;111.t;111.w;111.x;111.z;143.p;144.a;144.b;144.c;145.g;145.m;146.l;2.gy;2.iy;2.jy;2.ky;2.ly;20A.ax;20A.ox;20A.x;20A.z;21.rx;21.sx;22.b;23.ox;23B.h;23B.i;2A.ax;2A.h;2A.j;2A.n;2A.o;2A.p;2A.r;2A.s;2A.t;2A.w;2A.x;2A.y;2A.z;35.dy;35.fy;35.lx;35.nx;36A.bx;36A.cx;36A.dx;36A.fx;54.r;5.ax;5.ix;54.s;58.ix;61A.s;61A.x;66A.c;73A.ax;73A.bx;73A.d;73A.g;73A.h;73A.i;73A.j;73A.k;73A.l;73A.m;73A.n;73A.o;73A.p;73A.r;73A.s;73A.t;73A.w;73A.x;73A.y;73A.z;75.k;75.p;75.r;75.s;75.t;75.w;76.a;76.b;76.c;76.d;76.f;76.g;76.h;76.i;76.j;76.k;76.l;76.m;76.n;76A.ax;76A.ay;76A.bx;76A.cx;76A.dx;76A.fx;76A.g;76A.gx;76A.h;76A.i;76A.j;76A.k;76A.l;76A.m;76A.n;76A.o;76A.p;76A.r;76A.s;76A.t;76A.w;76A.x;76A.y;76A.z;85.i;85.j;85.k;85.l;93.j; grunty - Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni, Agencji Nieruchomości Rolnych, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku; Ministra Obrony Narodowej, prywatne, komunalne i inne464,33
Razem32744,03
1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  5 WSKAZANIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I AMATROSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępnione w celach naukowych
Miejsca udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Obszar całego Parku:
1) badania naukowe,5
2) terenowe sesje naukowe30

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.Miejsca udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Przystanki ścieżki przyrodniczej "Klucki Las", oddziały - 75, 74, 73, 70, 69, 67, 68, 68A30
2Przystanki ścieżki przyrodniczej "Żarnowska", oddziały - 55B, 55A, 54, 53, 52, 50, 51, 59, 60, 62, 63, 61, 58, 5730
3Latarnia Morska w Czołpinie i przystanki ścieżki przyrodniczej "Światło Latarni", oddziały - 20A, 20, 2130
4Przystanki ścieżki przyrodniczej "Rowokół", oddziały - 111, 112, 124, 125, 113, 114, 11530
5Przystanki ścieżki przyrodniczej "Gardnieńskie Lęgi", oddziały - 143, 141A, 14130
6Przystanki ścieżki przyrodniczej "Rowy", oddziały - 33, 34, 35, 14730
7Przystanki ścieżki przyrodniczej "Rąbka", oddziały - 2A, 5, 6, 730
8Zaplecze dydaktyczne "Przyrodnicza układanka "WODA, LAS, PIASEK i WIATR" Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie działka 111/630
9Zaplecze dydaktyczne "Przyrodnicza układanka WODA, LAS, PIASEK i WIATR"- Filia Muzeum Przyrodniczego w Rowach, działka 253L30
10Zaplecze dydaktyczne "Przyrodnicza układanka "WODA, LAS, PIASEK i WIATR" - Filia Muzeum Przyrodniczego w Rąbce, działka 2/4L30
11Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie działka 111/6150
12Filia Muzeum Przyrodniczego w Rąbce działka 2/4L50
13Filia Muzeum Przyrodniczego w Rowach działka 253L50
14Ekspozycja historyczna wraz z wieżą widokową na Wyrzutni Rakiet w Rąbce, pododdział 5ix150
15Wieża widokowa na Rowokole, pododdział 113j10
16Wieża widokowa nad jez. Łebsko w Klukach, pododdział 73Aa20
17Pomost widokowy przy wieży widokowej nad jez. Łebsko w Klukach, pododdział 73Aa50
18Wieża edukacyjna nad jeziorem Łebsko w Klukach, pododdział 69i10
19Platforma edukacyjna nad jeziorem Gardno, pododdział 141f30
20Pomost edukacyjny nad jeziorem Łebsko w Gacach, pododdział 55Bh60
21Wiata edukacyjna z paleniskiem kamiennym i rusztem na parkingu w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las, pododdział 20Aox40
22Wiata edukacyjna w Gacach, pododdział 54r30
2314 punktów edukacyjnych

18 wiat edukacyjnych

4 parasole edukacyjne

30 na obiekt
24Platforma widokowa w Czołpinie w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las, działka nr 22/315
25Punkty informacyjno-dydaktyczne (8), Obwód Ochronny Rąbka (2), pododdział 2gy, Obwód Ochronny Smołdziński Las (3), pododdział 20Aox, działki: 21/4, 23/6, Obwód Ochronny Rowy (1), pododdział 35by, Obwód Ochronny Smołdzino (1), pododdział 113j, Obwód Ochronny Kluki (l), działka 87/8Do 10 osób na punkt
26Baza edukacyjna w Rabce, Obwód Ochronny Rąbka, działka nr 6/1100

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.Miejsca udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Parking w Obwodzie Ochronnym Rąbka, pododdział 2Ar, 2Agy1500
2Parking w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las, pododdział 20Aox2900
3Parking w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las, pododdział 21sx1100
4Parking w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las, pododdział 23ox320
5Parking w Obwodzie Ochronnym Smołdzino, pododdział 94l30
6Parking w Obwodzie Ochronnym Kluki, pododdział 76Ah200
7Parking w Obwodzie Ochronnym Smołdzino, pododdział 115b40
8Pomost widokowy nad jeziorem Gardno w Obwodzie Ochronnym Rowy, pododdział 147i50
9Pomost widokowy nad jeziorem Dołgie Duże w Obwodzie Ochronnym Rowy, oddział 25 A a, c50
10Pomost widokowy nad jeziorem Dołgie Małe w Obwodzie Ochronnym Rowy, pododdział 28Ba50
11Pomost widokowy nad jeziorem Łebsko koło byłej wyrzutni rakiet w Obwodzie Ochronnym Rąbka, pododdział 148b50
12Pomost widokowy nad jeziorem Łebsko w miejscowości Rąbka koło leśniczówki, Obwód Ochronny Rąbka, pododdział 148b50
13Pomost widokowy nad jeziorem Łebsko w miejscowości Kluki, pododdział 148h50
141. Cztery wiaty drewniane z ławkami, Obwód Ochronny Rąbka pododdział 2h, 5d, 2iy, 2ax.

2. Trzy wiaty drewniane z ławkami, Obwód Ochronny Rowy pododdział 33lx, 33, 29.

3. Jedna wiata drewniana z ławkami Obwód Ochronny Smołdziński Las, pododdział 21.

4. Jedna wiata drewniana z ławkami Obwód Ochronny Kluki pododdział 76A

45
15Wieża widokowa nad jeziorem Gardno Obwód Ochronny Rowy, działka 343-Objazda20
16Wieża widokowa nad jeziorem Łebsko w Rąbce Obwód Ochronny Rąbka, działka 2/4L20
17Wieża widokowa nad jeziorem Łebsko w Klukach, Obwód Ochronny Kluki, działka 820
18Dwie kładki drewniane, Obwód Ochronny Rowy, pododdział 34cx, Obwód Ochronny Żarnowska pododdział 49ix10
19Punkt obsługi ruchu turystycznego - Obwód Ochronny Rąbka, działka 2/440
20Punkt obsługi ruchu turystycznego - Obwód Ochronny Smołdziński Las, działka 20/380
21Punkt obsługi ruchu turystycznego - Obwód Ochronny Smołdziński Las, działka 21/430
22Punkt obsługi ruchu turystycznego - Obwód Ochronny Smołdziński Las, działka 206/280
23Wypożyczalnia rowerów - parkowanie rowerów, Obwód Ochronny Rąbka, pododdział 2ky i 7m10
24Wypożyczalnia rowerów, Obwód Ochronny Rowy, pododdział 35cy10
25Przewozy turystyczne wózkami elektrycznymi (miejsce postoju na wózki przy wyrzutni i wydmach) Obwód Ochronny Rąbka, pododdział 21y, 5ax, 7n140
26Miejsce postoju na parkingu leśnym i na parkingu w byłej50
jednostce wojskowej w Czołpinie, obwód ochronny Smołdziński
Las

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.Miejsca udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Oddział 147 (jezioro Gardno) - południowo-wschodnia część jeziora ograniczona linią prostą od ujścia do jeziora Gardno rzeki Łupawy do ujścia rzeki Grabownica50
2Oddział 148 (jezioro Łebsko)

1) wschodnia część jeziora Łebsko ograniczona linią prostą łączącą pomost widokowy przy "Wyrzutni Rakiet" z wierzchołkiem Półwyspu Żarnowskiego - z wyłączeniem 300 m pasa wody przylegającego do Półwyspu Żarnowskiego,

2) południowa część jeziora Łebsko ograniczona linią prostą, łączącą ujście rzeki Łeby do jeziora Łebsko na wschodzie, do pomostu w miejscowości Kluki na zachodzie - z wyłączeniem brzegu oraz pasa trzcin i oczeretów jeziora na odcinku od pomostu widokowego w miejscowości Kluki do miejscowości Lisia Góra

50
3Plaża morska w Obwodzie Ochronnym Rąbka - plaża na odcinku brzegu między miejscowością Łeba a linią wyznaczoną 300 m na zachód od zejścia szlaku czarnego w oddziale 2 do plaży (część zachodnia 185 i 186 km wybrzeża)2600
4(uchylona)
5(uchylona)
6Plaża nad jeziorem Gardno w Obwodzie Ochronnym Rowy w pododdziale 143 p40
7Odcinek rzeki Łupawa od ujścia rzeki z jeziora Gardno (od rozwidlenia w miejscu delty wstecznej) do granicy Parku30
8Obszar całego Parku - dla potrzeb filmowania i fotografowania*)40
9Oddział 113 - Obwód Ochronny Smołdzino - miejsce kultu religijnego*)500
10(skreślony)
11Oddziały - 1, 2A, Obwód Ochronny Rąbka - miejsce kultu religijnego*)100
12(uchylona)
13Obszar morski przy odcinku wyznaczonym, jako plaża morska w Obwodzie Ochronnym Rąbka do 75 m w głąb morza2600
14Plaża morska na odcinku od granicy Parku w Rowach do słupka 200 km brzegu morskiego wraz z obszarem 75 m w głąb morza1 0500

*) Miejsca związane z dziedzictwem kulturowym.

V. Miejsca udostępniane dla amatorskiego połowu ryb

Lp.Miejsca udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Jezioro Łebsko:

1) południowa część jeziora ograniczona linią prostą łączącą ujście rzeki Łeby do jeziora Łebsko na wschodzie do wieży widokowej w miejscowości Kluki na zachodzie;

2) schodnia cześć jeziora ograniczona linią prostą łączącą pomost i wieżę widokową w miejscowości Rąbka na północy i wierzchołek półwyspu Żarnowskiego na południu;

3) lewy i prawy brzeg rzeki Łeby od granicy Parku w górnym jej biegu do mostu na trasie Izbica-Gać;

4) lewa strona rzeki Łeby od mostu na trasie Izbica-Gać do ujścia do jeziora Łebsko;

5) Rzeka Stara Łeba od mostu drogowego przy miejscowości Izbica do ujścia do jeziora Łebsko;

6) odcinek brzegu jeziora pomiędzy ujściem rzeki Łeby i ujściem rzeki Stara Łeba;

7) lewy i prawy brzeg rzeki Łeby od wypływu z jeziora Łebsko do granicy Parku;

8) kanał Gardno-Łebsko od przepompowni obok miejscowości Przybynin do wału ochronnego przy kanale melioracyjnym biegnącym wzdłuż jeziora Łebsko;

9) Kanał Łupawa-Łebsko od granicy Parku do kanału melioracyjnego za ostatnim przepustem w kierunku jeziora Łebsko;

10) odcinek z brzegu - około 1 km od pomostu w Klukach w kierunku północno - zachodnim do miejsca oznaczonego tablicą informacyjną Parku, znajdującego się na wysokości końca drogi gruntowej biegnącej od skrzyżowania w Klukach za posesja o numerze 14;

11) południowo-zachodnia strona kanału łączącego kanały Łupawa-Łebsko z Łebsko-Gardno

400
2Jezioro Gardno i rzeka Łupawa

1) południowo wschodnia część jeziora ograniczona linią prostą od ujścia Łupawy do jeziora Gardno do ujścia rzeki Grabownica;

2) południowo-wschodni brzeg jeziora ograniczony przepompownią z prawej strony wsi Gardna Wielka i Płytą Retowską;

3) lewy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy od kanału biegnącego w stronę oczyszczalni ścieków do granicy Parku;

4) prawy brzeg rzeki

400
3Rzeka Pustynka - prawy brzeg rzeki od oznaczenia granicy Parku w górnym jej biegu do punktu odległego o 1000 m w kierunku jeziora Łebsko od mostu usytuowanego ma drodze Kluki - Izbica20
4Rzeka Łupawa - odcinek rzeki zawarty w obszarze leśnym Rowokół-Żelazo20
5Plaża nad Morzem Bałtyckim - połowy z brzegu na odcinku plaży w miejscach udostępnionych w celach rekreacyjnych, pomiędzy słupkami 204-211 km brzegu morskiego, z wyłączeniem miejsc wyznaczonych do kąpieli40

1) Obszar Parku jest podzielony na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz pododdziały oznaczone małymi literami.

1 Minister Środowiska kieruje dziełem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2 Załącznik nr 2:

-zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 12 lutego 2015 r. (Dz.Urz.MŚ.2015.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lutego 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MŚ.2015.86) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 12 września 2016 r. (Dz.Urz.MŚ.2016.63) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 września 2016 r.

3 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 12 września 2016 r. (Dz.Urz.MŚ.2016.63) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 września 2016 r.
4 Załącznik nr 4:

-zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 26 maja 2015 r. (Dz.Urz.MŚ.2015.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 maja 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 12 września 2016 r. (Dz.Urz.MŚ.2016.63) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 września 2016 r.

5 Załącznik nr 5:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 26 maja 2015 r. (Dz.Urz.MŚ.2015.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 maja 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MŚ.2015.86) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 12 września 2016 r. (Dz.Urz.MŚ.2016.63) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 września 2016 r.