Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2015.7

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 stycznia 2015 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem", na lata 2015-2016.
§  2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)
identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3)
opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4)
wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;
5)
ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I.

 Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
11. Niezgodność składu gatunkowego drzewostanu z siedliskiem.

2. Niewłaściwa struktura przestrzenna, wiekowa i gatunkowa drzewostanów:

1) grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum),

2) wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum),

3) żyzna buczyna górska (Dentario glandulosae-Fagetum).

3. Gatunki neofityczne, obce geograficznie

Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno - ochronnych polegających na:

1) stosowaniu różnych rodzajów cięć regulujących skład gatunkowy drzewostanu, różnicujących ich strukturę, inicjujących powstawanie odnowień oraz ich pielęgnację,

2) odnawianiu drzewostanu pod osłoną drzewostanu, dolesianiu powierzchni luk i przerzedzeń, wykonywaniu poprawek i uzupełnień,

3) usuwaniu gatunków neofitycznych,

4) porządkowaniu powierzchni (o charakterze melioracji agrotechnicznych) i przygotowaniu gleby pod odnowienia,

5) wykaszaniu (motyczeniu) roślinności zielnej w odnowieniach,

6) hodowli materiału sadzeniowego

2Uszkodzenia upraw leśnych, młodników i odnowień naturalnych przez jelenie (Cervus elaphus) i sarny (Capreolus capreolus) w przebudowywanych drzewostanach, w tym na siedliskach grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum), wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum), żyznych buczyn górskich (Dentario glandulosae-Fagetum) oraz upraw rolnych i gruntów użytkowanych gospodarczo1. Zabezpieczenia upraw leśnych, odnowień naturalnych i gruntów rolnych, przy zastosowaniu:

1) grodzeń i naprawie ogrodzeń,

2) środków zapachowych (repelentów).

2. Ograniczenie liczebności jelenia (Cervus elaphus), sarny (Capreolus capreolus), dzika (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.)

31. Zaburzenie naturalnego kierunku spływu wód powierzchniowych.

2. Zniekształcenie wododziału Wieprza i Sanu.

3. Zanikanie cennych zbiorowisk siedlisk wilgotnych spowodowane melioracjami i zmianą stosunków wodnych

1. Trwałe rozdzielenie zlewni przez sukcesywne przegradzanie i zasypywanie rowów melioracyjnych.

2. Zwiększanie retencji wód na obszarze Parku.

3. Konserwacja i rozbudowa sieci zastawek ograniczających erozję wgłębną oraz spływ powierzchniowy

4Zanieczyszczenia wód i gleby odpadami stałymi1. Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych.

2. Porządkowanie terenu Parku wzdłuż dolin rzecznych, szlaków turystycznych i komunikacyjnych oraz w sąsiedztwie gruntów prywatnych

51. Erozja gleb w wyniku działań antropogenicznych.

2. Erozja gleb powodowana intensywnymi opadami i spływem powierzchniowym wód wzdłuż szlaków zrywkowych, turystycznych oraz komunikacyjnych

1. Wypełnianie uszkodzeń erozyjnych, kolein oraz wyrw (ręczne i mechaniczne).

2. Konserwacja nawierzchni szlaków i ścieżek turystycznych.

3. Zakładanie odkosów spowalniających spływ powierzchniowy wody.

4. Kierowanie spływających wód do wnętrza drzewostanów.

5. Remont i konserwacja małej architektury drewnianej stanowiącej zabezpieczenie miejsc szczególnie narażonych na erozje oraz rozdeptywanie (pomosty, kładki, platformy widokowe, ogrodzenia, bariery)

6Zanikanie populacji rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków roślin1. Stwarzanie odpowiednich warunków populacjom roślin chronionych i gatunków zagrożonych.

2. Poprawa warunków świetlnych na stanowiskach roślin chronionych i gatunków zagrożonych

7Rozprzestrzenianie się na obszarze Parku gatunków obcych roślin inwazyjnychEliminacja gatunków obcych roślin inwazyjnych przez koszenie i wyrywanie pędów
8Śmiertelność zwierząt na arteriach komunikacyjnych1. Ograniczenie rozmiaru śmiertelności zwierząt przez zabezpieczenie tras wędrówek. 2. Monitoring natężenia migracji oraz poziomu śmiertelności
9Zanikanie i przekształcanie siedlisk zwierząt1. Zachowanie zróżnicowania siedliskowego.

2. Odtwarzanie i tworzenie specyficznych biotopów (stanowisk rozrodczych, życiowych i zimowania).

3. Kształtowanie stref przejściowych.

4. Tworzenie stref ochrony całorocznej i okresowej wokół stanowisk lęgowych gatunków

10Rozprzestrzenianie się obcych gatunków zwierząt na obszarze ParkuOgraniczenie liczebności jenota (Nyctereutes procyonoides), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie
11Zamieranie jesionu wyniosłego (Fraxinus Excelsior) i wiązu (Ulmus sp.)Usuwanie chorych drzew
12Zagrożenie rodzimych gatunków zwierzątProwadzenie hodowli zachowawczej konika polskiego

(Equus caballus gmelini Ant., Forma Silvatica Vet.), owcy uhruskiej (Ovis aries), bydła rasy polskiej czerwonej (Bos taurus brachyceros) i białogrzbietej (Bos taurus)

13Nadmierny rozwój roślinności wodnej "Stawów Echo" i "Stawu Florianieckiego"1. Wykaszanie nadmiaru roślinności wodnej, w celu poprawienia falowania i natlenienia wody.

2. Pozostawianie strefy roślinności brzegowej, stanowiącej ważną ostoję ptactwa wodnego

141. Sukcesja drzew i krzewów oraz niepożądanych gatunków roślin zielnych w nieleśnych

ekosystemach lądowych.

2. Zmniejszanie się różnorodności biologicznej w nieleśnych ekosystemach lądowych w tym, na siedlisku:

1) niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),

2) torfowiska przejściowe i trzęsawiska (Caricetum lasiocarpae, Sphagno-Caricetum rostratae, Carici Canescentis-Agrostietum caninae),

3) zmienno wilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

1. Usuwanie zbędnych drzew i krzewów.

2. Wykaszanie ręczne i mechaniczne lub wypas powierzchni łąk i pastwisk w celu powstrzymania sukcesji.

3. Pozostawienie biomasy na miejscu, zgrabianie biomasy w stogi, wywóz części biomasy lub złożenie na pryzmach dla gadów.

4. Utrzymanie gruntów uprawnych.

5. Wykupy przyrodniczo cennych gruntów nieleśnych

15Zanieczyszczenie powietrzaWspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wykorzystanie energii odnawialnej
16Pogarszanie się stanu obiektów dziedzictwa kulturowego1. Remonty obiektów zabytkowych.

2. Zabezpieczanie stanowisk archeologicznych przed nieuprawnioną eksploatacją.

3. Działania edukacyjne zmierzające do podtrzymania i kształtowania świadomości społeczności lokalnych, poczucia tożsamości i odpowiedzialności za dobra kultury materialnej.

4. Zachowanie tradycyjnego nazewnictwa obiektów kultury materialnej

17Rozpad i zanik drzew o rozmiarach pomnikowych, zabytkowych alei oraz grup drzew i krzewów rodzimych gatunków i odmianKonserwacja i pielęgnacja starodrzewu i krzewów rodzimych gatunków w alejach i przy osadach Parku

II.

 Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Zachwianie zdrowotności i stabilności drzewostanów na skutek działania czynników biotycznych i abiotycznych1. Prognozowanie występowania owadów.

2. Ograniczenie liczebności populacji owadów inwazyjnych poprzez chwytanie w pułapki, zwalczanie biologiczne i chemiczne.

3. Usuwanie drzew opanowanych przez pasożytnicze grzyby, owady oraz uszkodzonych przez wiatr i okiść

2Zagrożenie bezpieczeństwa:

1) ludzi na terenach udostępnianych turystycznie,

2) użytkowników dróg i kolei,

3) mienia Parku

1. Usuwanie gałęzi, konarów, nawisów, drzew zagrażających bezpieczeństwa osób i mienia.

2. Usuwanie gałęzi, konarów, nawisów, drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i pozostawienie ich na gruncie w obszarze ochrony ścisłej

3Regresja miąższości i uwodnienia torfowiskOdtwarzanie stosunków wodnych w zlewniach górnego Świerszcza i Szumu
4Inwazja nierozpoznanych dotąd obcych lub niepożądanych gatunków roślinOgraniczanie liczebności gatunków obcych i niepożądanych w miarę stwierdzenia ich ekspansji na obszar Parku
5Zanikanie populacji rzadkich, zagrożonych i chronionych roślin i zwierząt, szczególnie małych izolowanych populacji1. Ochrona i odtwarzanie biotopów.

2. Ochrona tras migracji.

3. Restytucja gatunków

6Zanieczyszczenia gleby odpadami stałymiLikwidacja nielegalnych składowisk odpadów
7Wzrost zagrożenia pożarowego na skutek nagromadzenia materiałów łatwopalnych oraz wzmożonego ruchu turystycznego1. Wykonywanie pasów przeciwpożarowych (typu A).

2. Porządkowanie terenu z materiałów łatwopalnych.

3. Prowadzenie obserwacji i patrolowanie terenu.

4. Utrzymanie wyznaczonych dróg w stanie przejezdności.

5. Utrzymanie sprzętu, punktu czerpania wody, łączności, tablic informacyjnych

III.

 Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Obniżanie poziomu wód gruntowych1. Działania na rzecz ograniczania liczby ujęć i wielkości poboru wody, powodujących obniżanie się poziomu wód gruntowych w Parku.

2. Działania na rzecz ograniczenia odpływu wód systemem istniejących urządzeń melioracyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie Parku

2Migracja zanieczyszczeń do wód wewnątrz Parku1. Działania na rzecz utrzymania strefy chroniącej jakość wód podziemnych i powierzchniowych, w tym rzeki Wieprz (gmin Zwierzyniec i Krasnobród) jako korytarza ekologicznego przez ochronę naturalnego koryta rzeki.

2. Działania na rzecz niezabudowania teras zalewowych.

3. Działania na rzecz utrzymania istniejącej obudowy biologicznej rzeki i jej wzbogacanie.

4. Działania na rzecz regulacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin

3Wkraczanie obcych inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt lub rodzimych niepożądanychOgraniczanie liczebności lub ograniczanie ekspansji gatunków zagrażających gatunkom rodzimym
41. Samowolny, niezgodny z regulaminem Parku ruch pojazdów.

2. Zaśmiecanie.

3. Hałas.

4. Płoszenie zwierząt.

5. Niszczenie roślin i grzybów.

6. Penetracja Parku.

1. Kontrola i nadzór obszaru Parku przed nielegalną penetracją.

2. Utrzymanie rogatek.

3. Utrzymanie czytelnego przebiegu i oznakowania granic Parku.

4. Edukacja społeczeństwa

IV.

 Zagrożenia zewnętrzne potencjalne

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Przenikanie gatunków obcych i niepożądanychOgraniczenie liczebności gatunków obcych i niepożądanych
2Zanieczyszczenia powietrza, wód i glebWspieranie i podejmowanie działań w celu eliminacji lub ograniczenia zanieczyszczeń
1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  2 OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I.

 Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony ścisłej

W ekosystemach leśnych
Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Zapobieganie i likwidacja skutków procesów erozyjnych na ścieżce przyrodniczej przez obłożenie poboczy ścieżki gałęziamiOkoło 200 mOddziały - 197b,c, 198c, 209a,b
2Usuwanie i pozostawienie na gruncie w obszarze ochrony ścisłej gałęzi, konarów, nawisów, wiatrołomów zagrażających bezpieczeństwu osóbDoraźnie, zależnie od występowania zagrożeniaOddziały - 25a, 26a,b, 27a,d, 28o, 39c, 40a,b, 41a, 42a, 197b,c,198c, 209a,b
3Poprawa czytelności przebiegu granicy Parku przez wycięcie nawisów gałęzi na ścianie lasu będącej granicą z nieruchomościami własności prywatnejOkoło 300 mOddziały - 209, 210, 211

II.

 Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych
Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Regulacja składu

gatunkowego oraz

zagęszczenia drzew w drzewostanach w wieku 20-40 lat, w tym na siedlisku:

Około

17,5 ha

Oddziały - 1c, 76a, 77h, 90a, 95k, 126c, 182f, 226j, 246h, 253g, 265d, 281g,i, 295c, 358b
1) wyżynnego jodłowego

boru mieszanego (Abietetum polonicum),

4,1 ha
2) żyznej buczyny górskiej

(Dentario glandulosae- Fagetum)

0,23 ha
2Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach w wieku powyżej 40 lat, w szczególności na siedlisku:Około 187,13 haOddziały - 16b, 50d,f, 61d, 80c, 82i, 83f, 88a, 92Bh, k, m, 94l, 96f, 109b, 118d, 119g, 135b, f, g, 136j, 146i, 147g, h, 164d, 165c, d, 180d, 183a, f, g, i, 185l, m, 187j, m, o, p, s, 192c, 194h, i, j, 195a, 204g, k, 215h, 221c, 223a, c, h, l, 224i, 226l, 234c, 254f, g, j, 255g, i, 266c, j, m, 268d, 269a, b, 281h, 288a, 294b, 302f, 314f, 315a, 318d, 332f, 333a, 337j, k, r, 341g
1) grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum),9,84 ha
2) wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum)2,04 ha
3Odsłanianie odnowień drzew pod koronami drzewostanów z jednoczesną eliminacją niepożądanych gatunków z górnej warstwy oraz regulacja zagęszczenia drzew w drzewostanach (cięcia przygotowujące glebę dla wprowadzenia odnowień sztucznych), w szczególności na siedlisku:Około 678,33 haOddziały - 1d, 2a, c, 3a,b, 6b, 9a, 10a, 14d, 15a, 16a, 18a,b, 29a,b, 33b, 36b, 41b,d, 49d, 53f, 54c, 55a, 58c,d, 61c, 65a, b, 68b, c, g, 78f, 83g, i, 84b, 85b, 86c, 92Bm, n, o, 93l, 94f, 97f, 99a,b,c, 100a, 101c, g, 108h, i, m, 109c, f, g, m, n, 114d, 128c, 130b, 134d, 135c,d, 136b, d, h, k, l, 143a, 146g, 147d, 148b, c, 149a, c, 150a, 163b, 165b, 170a, 173a, g, 174h, 175a, 176a, 177f, 178f, 179g, h, 181c, 186gx, 187g, n, 192b, 213c, 215b, c, d, f, g, 216a, l, 217f, 223d, j, 224j, l,
1) grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum),59,52 ha233a, 235n, 236d, 244g, h, i, 245c, 246a, j, 247a, f, h, n, o, 254a, b, c, d, 255a, b, c, d, 261a, b, 262c, d, g, 265a, f, 266g, 270i,
2) wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum),27,67 ha280b, 281a, j, 287a, c, 288b, c, 289a, d, 291a, 292j, k, 295i, 302a, 305h, i, 306i, 308a, d, 318a, c, 321i, 325i, 327a, f,
3) żyznej buczyny górskiej (Dentario glandulosae-Fagetum)17,97 ha328a, 332c, d, 333g, 350d, 354a, b, 355a, 356b, 359a, b, f, g
4Zapobieganie i eliminacja zagrożeń spowodowanych przez drzewostany, w szczególności związanych z bezpieczeństwem ludzi -usuwanie drzew martwych, nawisów i wiatrołomów w stopniu koniecznym do bezpiecznego prowadzenia planowanych zbiegów ochronnychWedług potrzebObszar Parku
5Hodowla sadzonek drzew w szkółkach leśnych0,10 haOddział 109l
6Odnowienie drzewostanu pod osłoną górnego piętraOkoło 4,81 haOddziały - 17b, 18b, 33b, 82i, 83f, 120g, 136h, 173a, 175a, 216a, 255g, 266j, 268d, 269a, 292d, 305g
7Poprawki i uzupełnienia w uprawach, w tym na siedlisku:Około 12,43 haOddziały - 19b, 83i, 95a, 79i, 80b, 93f, 95i, 108i, m, 111a, 130c, d, g, 131b, c, 139a-c, 231a, 237d, f, 241b, c, 242a,
1) grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum),1,78 ha243d, 256f, h, 258h, 266l, 270i, f, 280b, 281a
2) wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum),1,17 ha
3) żyznej buczyny górskiej

(Dentario glandulosae-Fagetum)

0,07 ha
8Pielęgnowanie gleby w uprawach, w szczególności na siedlisku:Około 75,7 ha

Oddziały - 19b, 64b, 65a, b, 78a, 79a, i, 80a, b, f, 82j, 83g, i, 84b, 85c, 93b-f, l-p, 94a, f, h, j, o, 95a, i, l, 96j, 98c, d, 102a, 110d, 111a, b, 112f, 113c, 121k, 124b, 125i, 130c, d, g, 131b, c, 137d, 141a, 142b, d, 155a, 157b, 159b, f, 160d, 173b, 174a, b, 187o, p, 202a, b, 231a, 233b, 237f, 241b, c, 242a, 243d, 251b, 256b, f, h, 258c, h, 262d, 270f, h, 271d, f, 278h, 280b, 281a, 294c, g, h, 302j, 305g, 342c, 350b, h, 351a, b
1) grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum),2,44 ha
2) wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum),1,4 ha
3) żyznej buczyny górskiej (Dentario glandulosae-Fagetum)0,49 ha
9Usuwanie niepożądanych gatunków drzew (czyszczenia wczesne), w szczególności na siedlisku:Około

30,07 ha

Oddziały - 10c, 28a, d, 64b, 78a, 83i, 86b, c, 94a, j, 97h, 98c, 99b, 100a, 101b, 111a, b, 113a, 122l-n, 123l, 124b, 129b, c, 130a, b, 140a, 163b, 202a, 230g, 232g, 251b, 262d, 264a, 270i, 281j, 295i, l, 361c
1) grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum),2,07 ha
2) wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum)1,17 ha
10Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne), w tym na siedlisku:Około 155,08 haOddziały - 33a, 48c, 49b, c, 56a, 57a, 80d, 96i, n, 118d, 119g, 135b, c, 136j, l, k, 143a, 161b, c, 173d, 184c, 192b, 207i, 213a, b, 218c, g, 222h, 225i, j, l-n, p, r, t, w, x-bx, 234c, 235j, n, 237f, 245c, 246a, 247b, d, g, 253g, 258g, 266g, l, m, 276i, 278c, f, 281d, i, 291d, 317c, 346b, 355a, 362k, h
1) grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum),19,72 ha
2) wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum)65,27 ha
11Przygotowanie gleby do odnowienia lasu przez usunięcie gałęzi, krzewówOkoło 4,55 haOddziały - 17b, 18b, 33b, 82i, 83f, 120g, 136h, 173a, 175a, 216a, 255g, 266j, 268d, 269a, 292d, 305g
12Usuwanie neofitów przez wycinanie odrośli, ręczne wyrywanie siewek:

1) czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina),

2) świdośliwy kłosowej (Amelanchier spicata),

3) dębu czerwonego (Quercus rubra),

4) grochodrzewu (Robinia pseudoacaccia)

Około 850,11 haOddziały - 65a, 92Bg, j, k, 94a, g, j, k, fx, 149d, 163a-c, 166a, b, d, i, 182g, 183a, f-h, 184a-d, 185a, l, 186a, b, i, s, t, z, ax, cx, 187g, h, n, r, 188c-h, k, 189a-c, 190a, i, 191a, b, 192a, b, 194j, 195c, f, g, z, 198a, 201g, h, 202b-d, 203b, 212b, j, 215h, 218a, 221a, 222h, 226k, 231c, 232a, b, 261a, c, d, 266l, 272g, 275a, 276b, c, d, g, h, 277a, c, d, 278a-d, h, i, 281j, 288a, 291i, 292c, d, g, h, 293a, 294c, 295d, f, h, 301h, 307b, g, 314g, 317a-c, g, h, 326a, b, 327a, 332d, 337l, r, 339c, 341l, 342b, 343a, b, 346a, 350a, b, 356a, b, 357a, 358a, h, 359c, 360a, b, 361a-c, 362f
13Ograniczenie zamierania niektórych gatunków drzew-jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior) i wiązu (Ulmus sp.) przez usuwanie i niszczenie zainfekowanych okazówWedług potrzebObszar ochrony czynnej
14Kontrolne poszukiwania owadów w ściółce, glebie, z drzew próbnychWedług potrzebObszar ochrony czynnej
15Wykładanie i kontrola pułapek zapachowych (feromonowych) na brudnicę mniszkę

(Lymantria monacha)

114 sztukObszar ochrony czynnej
16Wykładanie i kontrola pułapek lepowych na przypłaszczka granatka (Phaenops cyanea)Według potrzebObszar ochrony czynnej
17Zabezpieczanie odnowień naturalnych, upraw leśnych, młodników przed jeleniami (Cervus elaphus) i sarnami (Capreolus capreolus) przy użyciu chemicznych środków zapachowych (repelentów), w szczególności na siedlisku:Do

600630

sztuk repelentów

Oddziały - 28a, d, 64b, 78a, 80f, 82j, 83g, i, 86c, 92Bh, Bi, 93f, p, 94o, g, h, j, 96d, f, j, 97f, 98b, d, 99c, 100b, 101d, 108b, h, i, j, 109m, n, 111a, b, 112c, g, 113a, c, 114d, 116f, 121c, f, g, 122g, h, l, m, n, 123g, l, n, 124a, b, 125a, b, f, 129b, c, 130a, b, 138a, b, f, g, h, i, 140a, b, 142a, b, c, d, 155a, 158d, g, 159b, d, 174b, 184a, b, 187o, p, 194, 203, 203b, c, 204, 204j, 221i, 226f, 237d, f, 253g, 288b, d, 289c, 291d, 294f, 295h, 301c, d, 310d, 313g, h, 321a
1) grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum),11980 sztuk repelentów
2) wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum),1600 sztuk repelentów
3) żyznej buczyny górskiej (Dentario glandulosae-Fagetum)5520 sztuk repelentów
18Zabezpieczanie przed jeleniami (Cervus elaphus) i sarnami (Capreolus capreolus) odnowień naturalnych, upraw leśnych i młodników przez zabezpieczenie mechaniczne w postaci założenia i zdjęcia osłonek na drzewaOkoło 850 sztuk osłonek na drzewaOddziały - 64b, 78a, 146d, g, 165d, 243d, 251c, 263b, c, 279a, 281i, 362h, k, o
19Grodzenie upraw i odnowieńOkoło 21,19 haOddziały - 17b, 18b, 33b, 64b, 78a, 79a, i, 80a, b, 82i, j, 83g, i, f, 84b, 85b, 86b, c, 93b, c, d, f, l, n, o, 94a, f, 95i, l, 96d, f, 97f, h, 98c, 99a, b, c, 101b, g, 108i, m, 109c, 111a, 113a, 114d, 120g, 130a, b, 136h, 139a, b, c, 142a, 158g, 159d, 173a, 175a, 187o, p, 202b, 216a, 255g, 266j, 268d, 269a, 278h, 280b, 281a, 292d, 301g, 302i, j, k, 305g, 312j, 313h, 321a
20Naprawa istniejących ogrodzeń upraw leśnychWedług potrzebObszar ochrony czynnej
21Demontaż ogrodzeń upraw

leśnych

Według

potrzeb

Obszar ochrony czynnej
22Ograniczenie liczebności zwierząt powodujących szkody w odnowieniach i uprawach leśnych oraz gruntach wykorzystywanych gospodarczo, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie:Obszar ochrony czynnej
1) jeleń (Cervus elaphus),4 sztuki
2) sarna (Capreolus capreolus),4 sztuki
3) dzik (Sus scrofa)4 sztuki
23Eliminacja gatunków obcych, inwazyjnych stanowiących zagrożenie dla rodzimych gatunków zwierzątWedług potrzebObszar ochrony czynnej
24Zapobieganie inicjowaniu procesów erozyjnych - eliminowanie uszkodzeń gleby i zachowanie ciągłości szaty roślinnej przez:

1) zabudowę rynien erozyjnych,

2) uzupełnianie wymuleń, poprawianie i zakładanie odkosów w miejscach dużych spadków,

3) oczyszczenie rowków odprowadzających wodę do wewnątrz drzewostanów,

4) ręczne i mechaniczne zasypywanie uszkodzeń erozyjnych,

5) ręczne i mechaniczne wyrównanie powierzchni na drogach i liniach oddziałowych,

6) obłożenie gałęziami poboczy ścieżek

Około 21950 mOOddziały - 6E, 13, 14, 15, 17N, 18N, 19N, 21E, 21N, 22EN, 23, 24, 25, 33E, 35c, 36a, 37E, 41E, 51E, 55E, 57N, 58N, 59N, 60N, 61N, 62N, 64E, 66E, 67E, 68h, 70c, g, 75g, h, j, 77g, 79c, 79N, 80a, b, 81, 84d, 88b, 95N, 96, 100, 101, 107b, 114, 115, 118b, d, g, h, 119a, 120a, b, f, 125i, 132, 133, 134a, 135j, l, 146, 148, 149, 156g, 163, 171c, 172c, 173d, 175c, d, 187, 190, 195c, d, f, 196, 199b, j, 202, 215, 231, 242, 243, 248, 249, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 264, 265, 268, 269, 272, 277, 281, 294, 295, 307, 312, 313, 332, 333, 337, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 359
25Zapobieganie procesom erozyjnym na szlakach i ścieżkach turystycznych:

1) konserwacja nawierzchni,

2) remont i konserwacja małej architektury drewnianej stanowiącej zabezpieczenie miej sc szczególnie narażonych na erozje oraz rozdeptywanie

Około 7 km, według potrzebOddziały - 195 c,f,g, 204, 206, 217, 224, 236, 247, 261, 276, 277/293, 278/293, 293/295, 294/295, 306, 317, 326
26Ścięcie niezbędnych konarów, drzew (nawisów, wiatrołomów) zagrażających bezpieczeństwu:

1) ludzi, w tym osób na obszarach udostępnionych, użytkowników ścieżek przyrodniczych, szlaków turystycznych, dróg, kolei,

2) mienia Parku

Według potrzebObszar ochrony czynnej w miejscach faktycznego zagrożenia
27Zapobieganie zanieczyszczeniom gleb i wód przez zbiórkę i transport odpadów z obszarów Parku przyległych do granic Zwierzyńca, szlaków i ścieżek przyrodniczych, gruntów prywatnych i szlaków komunikacyjnychOkoło 1510,24 haOddziały - 54, 61, 62, 63, 77, 92, 93, 94, 95, 164, 165, 166, 167, 168, 182-190, 193-196, 203, 204, 215, 216, 217, 222, 223, 224, 225, 235, 236, 237, 246-250, 258, 259, 272, 273, 296, 326, 332, 337, 339, 340, 341, 356, 358, 359, 362
28Spulchnianie gleby na pasach przeciwpożarowych typu BOkoło 2200 mOddziały - 94ax, dx, 182a, b, 183a, c
29Usuwanie martwych drzew, gałęzi, chrustu - odnowienie pasów przeciwpożarowych typu AOkoło 65,8 kmOddziały - 92Aa, d, 92Bm, i, g, d, 93o, n, l 94ax, dx, 109a, c, h, i, 127a, b, c, d, 128a, c, 129a, h, 146a, b, c, d, g, h, 147f, d, g, h, 148c, d, f, i, 165c, 166a, b, 182a, 183a, b, d, h, i, 184a, c, 185a, c, d, 186a, i, r, s, 187r, t, w, 188a, 192b, 193a, b, 195g, y, ax, 196a, b, 203a, b, 207i, j, m, 208i, k, 215g, h, l, o, 216a, 218d, h, 219f, g, i, 220a, c, b, d, 221a, b, c, d, f, g, 222a, g, j, 223a, b, 225j, n, m, r, w, y, bx, cx, dx, fx, gx, 226a, b, d, 234a, b, 245b, c, g, h, i, 258c, d, f, g, h, 272a, b, c, g, 288a, b, c, d, 301a, b, d, f, 312a, b, c, d, j, 321g, h, 327a, b, c, 337m, n, s, 341a, c, d, j, l, n, m, 342a, 343a, 344b, c, d, 345a, b, 346a, 347a, 348a, 349a, b, 356a, 357a, b, 358a, b
30Usuwanie martwych drzew, gałęzi, chrustu w celu umożliwienia wykonania pasów przeciwpożarowych typu BKOkoło 253,9 haOddziały - 183a, i, 192b, 216a, l, 216, 223a, c, d, h, l, 223, 224j, 224, 234, 235, 245, 246, 258, 259, 272, 273
31Utrzymanie punktu czerpania wody do celów gaśniczych1 sztukaOddział 195
32Prowadzenie obserwacji z dostrzegalni przeciwpożarowej w okresie zagrożenia pożarowegoOkoło 2400 godzinEkosystemy leśne Parku
33Wykopanie rowów w celu ograniczenia samowolnych wjazdów do ParkuWedług potrzebObszar ochrony czynnej
34Poprawa czytelności przebiegu granicy Parku i granicy podziału administracyjnego:

1) wycięcie wizurek na granicy z lasami własności prywatnej,

2) wycięcie nawisów gałęzi na ścianie lasu będącej granicą z

nieruchomościami własności prywatnej,

3) oczyszczenie z wierzchołków, gałęzi, powalonych drzew linii podziału powierzchniowego

Około 14800 mOddziały - 5, 6, 11, 13, 34, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 66, 78, 79, 80, 202, 212, 214, 218, 219, 225, 230, 231, 237, 243, 244, 245, 253, 256, 257, 258, 269, 270, 280, 281, 350, 351, 352, 359

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Utrzymanie nieleśnych ekosystemów lądowych, zapobieganie wtórnej sukcesji zbiorowisk leśnych oraz pojawianiu się obcych i niepożądanych gatunków roślin przez:Około 206,44 haOddziały - 1f-h, l, r, 1i-k, 1n, 19c, 28h-j, 65f, 66j, 68i, 75i, 75k, 77i-k, 78g,h,j,k, 79d,f-h, 80g, 81f, 82a, 83c, 84c, 92Aa, b, 93a, g, 93i, 93r, s, 94b, 94d, 96m, 110w, 119j, 121d, 122d, f, k, 123f, 135a, 135k, l, 161y-by, 162k, m-o, r, t, bx-ix, 163h, k, 1, n-r, t, w, x, y, 164m, 173i-m, 174l -k, n-s, 175j-m, o, r, s, w, 179j, 1, p, s, t, x-bx, 181g, h-j, m-p, 191i, 199c, d, 200a, b, 199g, i, 200d, f, 215i, 215m, 226c, 237b, c, 1, 256g, 265g, 274l, 276f, 281f, 289j, 302b, 302d, 312f, g, 312l, 312n, 313d, f, 313j, 332h-k, 337f
1) ręczne usuwanie pojawiających się zapustów roślin drzewiastych, wraz z usunięciem wyciętych drzewek poza powierzchnię,
2) koszenie ręczne i mechaniczne z pozostawieniem skoszonej biomasy,
3) usuwanie nawisów gałęzi wokół powierzchni, w szczególności na siedliskach:
a) Molinietum caeruleae,Około 0,62 ha
b) Arrhenatherion eliatiorisOkoło 1,74 ha
2Utrzymywanie w kulturze rolnej gruntów rolnych, łąk w celu utrzymana ekosystemów otwartychOkoło 4,50 haObszar ochrony czynnej

C. W ekosystemach wodnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych we właściwym stanie sprawności w kompleksie "Stawów Echo"Według potrzebOddziały - 195, 204,

205, 217

2Ograniczenie spływu wód powierzchniowych z obszaru "Międzyrzeki" przez konserwację istniejących zastawek drewnianychOkoło 6 sztukOddziały - 324, 330/ 331
3Usuwanie zanieczyszczeń stałych w okresie powezbraniowym:

1) z dolin rzecznych,

2) na siedlisku Nizinne i z podgórskich rzek ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)

Około 6600 m

Około 11000 m

Obszar dolin rzek Wieprz, Szum, Krupiec w granicach Parku, oddziały - 161-164, 173-175, 179, 181, 337, 341
4Wykaszanie nadmiaru roślinności na tafli wody "Stawów Echo"Do 40,70 ha/rokOddziały - 195l,m,o, 205a,b,c
51. Wprowadzanie do "Stawów Echo" autochtonicznych gatunków ryb, celem zwiększenia zasobności troficznej stawów w kontekście polepszenia warunków bytowania awifauny.

2. Wprowadzenie gatunków o różnych wymiarach z głównym naciskiem na narybek

Do 40,70 ha/rokOddziały - 195l,m,o, 205a,b,c
6Remont uszkodzonego nasypu starej kolejki poprzez budowę pomostu drewnianego1 pomostOddział 330h

D. Ochrona zachowawcza konika polskiego (Equus caballus gmelini Ant., Forma Silvatica Vet.)

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Utrzymanie stada rezerwatowego przez:

1) wykładanie paszy,

2) opiekę weterynaryjną

Około 20 sztuk/rokOddziały - 185-187, 193-195, 203-206
2Konserwacja ogrodzeń obszaru hodowli zachowawczej (rezerwatowej i stajennej) konika polskiego (Equus caballus gmelini Ant., Forma Silvatica Vet.)Około 17 200 m/rokOddziały - 185-187, 193-195, 203-206, 358d,f,g, 362a,b,c,d,f,g,i,j,m,o

E. Ochrona zachowawcza polskiej owcy długowełnistej, odmiana uhruska (Ovies aries)

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
Utrzymanie stada owiec (Ovies aries) przez:

1) wykładanie paszy,

2) opiekę weterynaryjną

Do 40 sztuk/rokOddział 277g

F. Ochrona zachowawcza bydła rasy polskiej czerwonej (Bos taurus brachyceros) i białogrzbietej (Bos taurus)

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
Utrzymanie stawki bydła przez:

1) wykładanie paszy,

2) opiekę weterynaryjną

Do

12 sztuk/rok

Oddziały - 358f-i, 361d, f-h, j, 362a-d, f, g, i

III.

 Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W ekosystemach leśnych
Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja
Wykup nieruchomościWedług możliwościObszar Parku

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Zapobieganie inicjowaniu procesów erozyjnych przez remont konstrukcji drewnianych (pomostów, barier)Około 100 m, według potrzebOddział 195d
2Przeciwdziałanie zarastaniu ekosystemów nieleśnych przez wykaszanie i wycinanie roślinności, utrzymanie i konserwacja zadrzewień w alejach, wokół kancelarii, osad służbowych, budynków administracyjnych ParkuWedług potrzebOddziały - 1n, 28b,c, 75k,l, 771,n,o,p,r, 92B a,b,c, 94c,r,x,y,dx, 135k,l, 148 g,h, 182h,i, 183b,c,d, 186d,f, g,,j,k,m, n, o, 187i,l,k, 188i, 195bx, 199h, 207d,f, 215o,p, 216b,c, 222b, 237a, 276f, 277f,h, 278g,j, 293b,c,d,f,g,h,i,l,m,n,o,p, 295a,b, 312m, 358c
3Ograniczenie liczebności zwierząt powodujących szkody na łąkach i pastwiskach Florianki i Kosobud Boru, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie:

1) jeleń (Cervus elaphus),

1 sztukaObszar ochrony krajobrazowej
2) sarna (Capreolus capreolus),1 sztuka
3) dzik (Sus scrofa)1 sztuka
4Ograniczenie liczebności obcych inwazyjnych gatunków stanowiących zagrożenie dla rodzimych gatunków zwierzątWedług potrzebObszar ochrony krajobrazowej
5Wykup nieruchomościWedług możliwościObszar ochrony krajobrazowej
6Remont i konserwacja infrastruktury turystycznejWedług potrzebOddziały - 276f, 293d

C. Ochrona zachowawcza konika polskiego (Equus caballus gmelini Ant., Forma Silvatica Vet.)

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
Przygotowanie paszy dla hodowli zachowawczej 52 sztuk koników polskich (Equus caballus gmelini Ant., Forma Sihatica Vet.) na:Oddziały - 190f, 191i, 200a, 207a, 278j, 293h, 295a,b
1) pastwiskach,Do 8,00 ha /rok
2) łąkachDo 30,00 ha/rok

D. Ochrona zachowawcza polskiej owcy długowełnistej odmiana uhruska (Ovis aries)

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Przygotowanie i wykładanie, zgodnie z potrzebami, paszy dla stada zachowawczego - do 40 sztuk osobników owcy uhruskiej (Ovis aries) na:Oddziały - 190f, 191i, 200a, 207a, 278j, 293h, 295a,b
1) pastwiskach,Do 3,00 ha/rok
2) łąkachDo 4,00 ha /rok
2Utrzymanie w sposób naturalny części ekosystemów nieleśnych lądowych poprzez wprowadzenie i wypas stada owiec odmiana (Ovis avies)Do 40 sztuk/rokOddziały - 277f, 293h,l

E. Ochrona zachowawcza bydła rasy polskiej czerwonej (Bos taurus brachyceros) i białogrzbietej (Bos taurus)

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
Przygotowanie i wykładanie, zgodnie z potrzebami, paszy dla stada zachowawczego - do 12 sztuk bydła na:Oddziały - 190f, 191i, 200a, 207a, 278j, 293h, 295a, b, 358f-i, 361d, f-h, j, 362a-d, f, g, i
1) pastwiskach,Do

12,5 ha/rok

2) łąkachDo 5 ha/rok

F. Inne, według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja
1Realizacja zakresu Programu podstawowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Stacji Bazowej "Roztocze"Zgodnie z metodyką Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Koordynatora Krajowego Programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska PrzyrodniczegoObszar badawczy zlewni strumienia Świerszcz
2Realizacja monitoringu przyrodniczego:

1) ekosystemów leśnych,

2) nieleśnych ekosystemów lądowych,

3) ekosystemów wodnych,

4) gatunków zwierząt, roślin, grzybów i ich siedlisk,

5) przyrody nieożywionej, siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000 "Roztocze Środkowe" PLH060017 i "Roztocze" PLB060012

Według planowego zakresu i przyjętych metodykObszar Parku
3Realizacja monitoringu walorów krajobrazowych i kulturowych (panoram widokowych oraz budynków, pomników, figur, obiektów archeologicznych)Według planowanego zakresu i przyjętych metodykObszar Parku
4Realizacja monitoringu natężenia ruchu turystycznegoWedług planowanego zakresu i przyjętych metodykObszar Parku

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Nazwa obszaru i jego lokalizacja według numeracji oddziałów, działek ewidencyjnych. Podział na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami podano zgodnie z mapą gospodarczą Roztoczańskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Lublinie w skali 1 : 5 000, według stanu na dzień 01.01.2011 r. Mapy znajdują się w siedzibie Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Zwierzyniec. Podział na strefy (obszary) ochronne przyjęto zgodnie z opracowaniem projektu planu ochrony ekosystemów leśnych, sporządzonym przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Lublinie, według stanu na dzień 01.01.2011 r. uwzględniając przeprowadzone wykupy gruntów od prywatnych właścicieli oraz ustawowe pierwokupy w latach 2012 - 2014.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  3 OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I.

 Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin na obszarach ochrony czynnej

"Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1. Kokoryczka okółkowa (Polygonatum verticillatum).

2. Starzec Fuchsa (Senecio fuchsi).

3. Lepiężnik biały (Petasites albus).

4. Powojnik prosty (Clematis recta).

5. Tajęża jednostronna (Goodyera repens).

6. Mącznica lekarska (Arctostaphylos uvaursi).

7. Zimoziół północny (Linnaea borealis).

8. Podejźrzon rutolistny (Botrychium multifidum).

9. Skrzyp zimowy

(Equisetum hyemale).

10. Tojad dzióbaty

(Aconitum variegatum).

11. Buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia).

12. Czosnek siatkowaty (Allium victorialis).

13. Buławnik czerwony (Cephalanthera rubra).

14. Pomocnik baldaszkowaty (Chimaphila umbellata).

15. Goździk piaskowy (Dianthus arenarius)

Ochrona stanowisk gatunków roślin rzadkich i zagrożonychEliminowanie gatunków konkurencyjnych i ich elementów:

1) prześwietlenie warstwy drzew,

2) usuwanie podrostów drzew i krzewów,

3) zabezpieczanie roślin przed wydeptywaniem"

II.

 Sposoby ochrony czynnej gatunków zwierząt na obszarach ochrony czynnej

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
11. Traszka zwyczajna (Triturus vulgaris).

2. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus).

3. Kumak nizinny (Bombina bombina).

4. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus).

5. Ropucha szara (Bufo bufo).

6. Rzekotka drzewna (Hyla arborea).

7. Żaby:

1) trawna (Rana temporaria),

2) moczarowa (R. arvalis),

3) jeziorkowa (R. lessonae),

4) wodna (R. esculenta),

5) śmieszka (R. ridibunda)

1. Ograniczenie śmiertelności.

2. Wspomaganie i poprawa warunków bytowych, przez optymalizację podstawowych siedlisk

1. Zabezpieczenie szlaków migracji - w miejscach stwierdzonych zagrożeń, sezonowe rozstawianie przenośnych barier ochronnych, zatrzymywanie, zbiór i przenoszenie płazów.

2. Utrzymanie istniejących miejsc rozrodu i zimowania

21. Jaszczurka żyworodna

(Lacerta vivipara).

2. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis).

3. Padalec (Anguis fragilis).

4. Zaskroniec (Natrix natrix).

5. Żmija zygzakowata (Vipera Berus).

6. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca).

7. Żółw błotny (Emys orbicularis)

1. Ograniczenie śmiertelności.

2. Wspomaganie i poprawa warunków bytowych dla zwierząt

1. Zabezpieczenie szlaków migracji - w miejscach stwierdzonych zagrożeń.

2. Utrzymanie istniejących oraz tworzenie i utrzymanie siedlisk zastępczych (pryzm rozrodczych i usypisk kamienno-drewnianych).

3. Tworzenie stref ochrony całorocznej i okresowej wokół stanowisk lęgowych gatunków, dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miej sc rozrodu i regularnego przebywania

31. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina).

2. Derkacz (Crex crex).

3. Gąsiorek (Lanius collurio).

4. Bocian czarny (Ciconia nigra)

Ochrona ptaków1. Utrzymanie terenów otwartych poprzez zapobieganie zarastaniu powierzchni trawiastych, zwłaszcza gatunkami drzewiastymi.

2. Tworzenie stref ochrony całorocznej i okresowej wokół stanowisk lęgowych gatunków, dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miej sc rozrodu i regularnego przebywania

41. Ptaki z rzędu:

1) gołębiowe (Columbiformes),

2) sowy (Strigiformes),

3) kraskowe (Coraciiformes),

4) dzięciołowe (Piciformes),

5) wróblowe (Passeriformes).

2. Ssaki z rzędu gryzonie (Rodentia)

Ochrona dziuplakówUtrzymanie siedlisk życia i rozrodu gatunków związanych z dziuplami przez pozostawianie w lesie drzew biocenotycznych do ich biologicznej śmierci i naturalnego rozkładu
5Osiadłe ptaki z rzędu wróblowych

(Passeriformes)

Ochrona ptaków wróblowychDokarmianie ptaków wróblowych (Passeriformes) przy osadach służbowych w okresie zimowym, w celu wzmocnienia populacji na potrzeby ochrony drzewostanów
6Ssaki z rzędu nietoperze (Chiroptera)Ochrona nietoperzyUtrzymanie miejsc zimowania nietoperzy (remonty piwnic)
7Ssaki:

1) jeleń (Cervus elaphus),

2) sarna (Capreolus capreolus),

3) dzik (Sus scrofa)

Udostępnianie mikroelementówWzbogacanie bazy żerowej zwierząt przez uzupełnianie mikroelementów w postaci soli

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  4 WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacja1)Powierzchnia ogółem w ha
1Obszar ochrony ścisłejOddziały - 21d-h, 22a-g, 23a, 24a,b, 25a, 26a,b, 27a,c,d, 28o, 37a-d, 38a-f, 39a-c, 40a,b, 41a, 42a-c, 43a-c, 44a,b, 45a,d,f, 67b, 68a, 70d,h, 71a,b,d, 197b,c, 198c,d, 199f,j,k,l, 207g,h,k,l, 208a-h,j, 209a-d, 210a-f, 211a-f, 227a-i, 228a,b, 229a-c, 238a-d, 239a-d, 240a-d, 253a,b,c,f,h, 267a,b, 268a-c, 269c,d,f, 282a,b, 283a-c, 284a,b, 285a-d, 297a-c, 298a-d, 299a,b, 300a,g, 308b,c, 309a-c, 310a-c, 329d-n, 330h-j,o, 334a-c,f-h, 335a-d,g, 336h,i, 338c, 339a, 340a-c,f-k1029,22
2Obszar ochrony czynnej1. Oddziały - 1a-m,o-t, 2a-d, 3a-d, 4a-d, 5a-h, 6a,b, 7a-f, 8a, 9a,b, 10a-c, 11a,b, 12a-f, 13a-d, 14a-f, 15a-g, 16a-h, 17a-c, 18a,b, 19a-c, 20a-g, 21a-c, 27b, 28a,dn,p, 29a-d, 30a-c, 31a-c, 32a-h, 33a-g, 34a-c, 35a-d, 36a,b, 41b-d, 42d, 43d, 45b,c,g, 46a-c, 47a-d, 48a-d, 49a-f, 50aj, 51a-d, 52a,b, 53a-g, 54a-d, 55a-f, 56ad, 57a-f, 58a-h, 59a-f, 60a-h, 61a-d, 62ac, 63a-h, 64a-d, 65a-f, 66a-j, 67a,c-f, 68b-k, 69a-g, 70a-c,f,g, 71c,f, 72a-c, 73a-d, 74a-c, 75a-j, 76a-h, 77a-k, 78ak, 79a-i, 80a-g, 81a-g, 82a-k, 83a-i, 84af, 85a-g, 86a-f, 87a-h, 88a-i, 89a-f, 90a-j, 91a-h, 92Aa-f, 92Bd-p, 93a-t, 94a,b,dp,s-w,z-cx,fx,gx, 95a-l, 96a-r, 97a-i, 98af, 99a-c, 100a-c, 101a-j, 102a-c, 103a-c, 104a-c, 105a-d, 106a-d, 107a-f, 108a-n, 109a-n, 110a-t, 111a,b, 112a-g, 113a-d, 114a-f, 115a-d, 116a-f, 117a-f, 118ai,119a-l, 120a-j, 121a-n, 122a-n,123an,124a,b, 125a-i, 126a-j, 127a-f, 128a-d, 129a-h, 130a-g, 131a-f, 132a-g, 133a-d, 134a-h, 135a-j, 136a-l, 137a-f, 138a-k, 139a-h, 140a-c, 141a-d, 142a-d, 143a-i, 144a-d, 145a-f, 146a-j, 147a-h, 148a-f,i, 149a-d, 150a-c, 151a-c, 152a-d, 153a-c, 154a-g, 155a-g, 156a-g, 157a-d, 158a-h, 159a-g, 160a-g, 161a-fy, 162a-ix, 163ay, 164a-m, 165a-f, 166a-i, 167a-g, 168ag, 169a-g, 170a-g, 171a-g, 172a-d, 173am, 174a-s, 175a-w, 176a-f, 177a-f, 178af, 179a-bx, 180a-d, 181a-p, 182a-g, 183a,f-j, 184a-d, 185a-m, 186a-c,i,l,rcx,fx-hx, 187b,c,f-h,j,m-w, 188a-h,j,k, 189a-h, 190a-o, 191a-j, 192a-g, 193a-d, 194a-m, 195a-c,f-w,y-ax,cx,dx, 196a-d, 197a, 198a,b, 199a-d,g,i, 200a-j, 201a-h, 202a-d, 203a-i, 204a-m, 205a-g, 206a-k, 207a-c,i,j,m-o, 208i,k, 212a-j, 213a-c, 214a-p, 215a-n, 216a,d-l, 217a-g, 218ah, 219a-i, 220a-g, 221a-j, 222a,c-l, 223al, 224a-o, 225a-gx, 226a-p, 230a-g, 231a-i, 232a-j, 233a-f, 234a-f, 235a-n, 236a-h, 237b-t, 241a-f, 242a-h, 243a-h, 244a-i, 245a-j, 246a-j, 247a-o, 248a-h, 249a-m, 250g, 251a-d, 252a-f, 253d,g,i, 254a-j, 255a-i, 256a-h, 257a-h, 258a-h, 259a-o, 260a-i, 261a-g, 262a-g, 263a-g, 264a,b, 265a-i, 266a-m, 268d, 269a,b, 270a-j, 271a-h, 272a-g, 273a-g, 274a-l, 275a-h, 276a-d,g-j, 277a-d,g, 278af,h,i,k, 279a-f, 280a,b, 281a-j, 286a-h, 287a-f, 288a-f, 289a-l, 290a-z, 291a-n, 292a-k, 293a,j,k, 294a-h, 295c-m, 296ad, 300b-f, 301a-h, 302a-n, 303a-m, 304a-k, 305a-k, 306a-l, 307a-m, 308a,dg, 310d-h, 311a-f, 312a-l,n,o, 313a-m, 314a-i, 315a-n, 316a-k, 317a-h, 318a-d, 319a,b, 320a,b, 321a-i, 322a-j, 323a-g, 324a-s, 325a-i, 326a-d, 327a-f, 328a-d, 329a-c, 330a-g,k-n, 331a-l, 332a-l, 333aj, 334d,i, 335f, 336a-g,j,k, 337a-r, 338a,b,d, 339b-d, 340d,l,m, 341a-s, 342a-f, 343a-c, 344a-g, 345a-f, 346a-g, 347a-f, 348a-c, 349a-d, 350a-h, 351a,b, 352a-c, 353a-d, 354a-c, 355a-d, 356a,b, 357a,b, 358a,b,d-i, 359a-g, 360a,b, 361a,d, 362a-p.

2. Obręb ewidencyjny Guciów działki nr - 341, 342, 358, 370, 371, 372, 385, 413, 414, 421, 422.

3. Obręb ewidencyjny Kosobudy Bór działka nr 32

7244,76
3Obszar ochrony krajobrazowej1. Oddziały - n, 28b c, 75k,l 77l-r, 92Bac, 94c,r,x,y,dx, 135k,l, 148g,h, 182h,i, 183b,c,d, 186d-h,j,k,m-p,dx, 187a,d,i,k,l, 188i, 195d,x,bx, 199h, 207d,f, 215o,p, 216b,c, 222b, 237a, 276f, 277f,h, 278g,j, 293b-i,l-p, 295a,b, 312m, 358c.

2. Obręb ewidencyjny Kosobudy Bór działki nr 10, 47.

3. Grunty niebędące w użytkowaniu wieczystym Parku

208,85
Razem8482,83
1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Nazwę obszaru i jego lokalizację podano według numeracji oddziałów, działek ewidencyjnych. Podział na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami podano zgodnie z mapą gospodarczą Roztoczańskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Lublinie w skali 1 : 5 000, według stanu na dzień 01.01.2011 r. Mapy znajdują się w siedzibie Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Zwierzyniec.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  5 USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH, ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I.

 Miejsca udostępniane w celach naukowych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogąca przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Obszar Parku, oddziały od 1 do 362100 osób (liczba osób bezpośrednio realizujących zgłoszony temat badawczy)
2Roztoczańskie Centrum Naukowo - Edukacyjne, Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, oddział 358c360

II.

 Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogąca przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Ośrodek Edukacyjno - Muzealny Parku, oddział 187i,1Do 150 osób zwiedzających jednocześnie, maksymalnie do 1500 osób dziennie
2Roztoczańskie Centrum Naukowo - Edukacyjne, oddział 358c360
3Budynek dyrekcji Parku, oddział 182 h120
4Leśniczówka Obrocz, oddział 215o12
5Leśniczówka Kruglik, oddział 312m,n12
6Leśniczówka Kosobudy, oddział 77n,o,p,r42
7Leśniczówka Słupy, oddział 148g, h12
8Leśniczówka Bukowa Góra, oddział 188i,j16
9Osada Rybakówka, oddział 207 b,d,f16
10Guciów, oddział 237a,b70
11Kosobudy Bór, oddział 94r15
12Czarny Wygon, oddział 1n15
13Górecko Stare, oddział 326b60
14Pomnik powstańców styczniowych poległych pod Panasówką 3 września 1863 r., oddział 182a100
15Cmentarz wojenny żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Białym Słupie wraz z dojściem ścieżką od strony drogi Zwierzyniec-Józefów, oddział 216c100
16Pomnik "Żołnierzom Powstania Zamojskiego" w Szewni Dolnej, oddział 75i150
17Zabytkowy układ wodno - pałacowy w Zwierzyńcu, oddziały 186 r,y,dx,hx, 187a,d1 000

III.

 Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogąca przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Parking, Gajówka w Panasówce, przy ścieżce na Wzgórze Polak, oddział 348 b120
2Platforma i pomost dla osób niepełnosprawnych przy ścieżce do Stawów Echo, oddział 195 c, f, g300
3Obszar Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego Parku, oddział 187i, l330
4Punkt widokowy obok pomnika Dawidenki, oddziały 106a, 107 b130
5Parking obok pomnika Powstania Zamojskiego, przy ścieżce historyczno--przyrodniczej do Wojdy, oddział 75 i130
6Punkt widokowy z platformą oraz Miejsce Obsługi Rowerzystów przy Rybakówce, oddział 206 a300 (przy czym na wieży do 15 osób)
7Punkt recepcyjny oraz Miejsce Obsługi Rowerzystów Górecko Stare, oddział 326 b200
8Punkt widokowy z wieżą na Białej Górze, oddz. 262 b100 (przy czym na wieży do 20 osób)
9Miejsce Obsługi Rowerzystów we Floriance przy Ośrodku Hodowli Zachowawczej, oddział 278 g200
10Parking obok cmentarza wojennego w Białym Słupie, 358 d130

IV.

 Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogąca przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Staw "Echo", oddział 195c,d,f,g,j,x,bx3 500
2Stadion "Sokoła", oddział 186j, n, o, dx, fx1 000
1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Nazwę obszaru i jego lokalizację podano według numeracji oddziałów, działek ewidencyjnych. Podział na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami podano zgodnie z mapą gospodarczą Roztoczańskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Lublinie w skali 1 : 5 000, według stanu na dzień 01.01.2011 r. Mapy znajdują się w siedzibie Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Zwierzyniec.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 marca 2016 r. (Dz.Urz.MŚ.2016.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
3 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 11 marca 2016 r. (Dz.Urz.MŚ.2016.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
4 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 11 marca 2016 r. (Dz.Urz.MŚ.2016.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
5 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 11 marca 2016 r. (Dz.Urz.MŚ.2016.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2016 r.