Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2013.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się zadania ochronne dla Poleskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem", na lata 2014-2015.
§  2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych i amatorskiego połowu ryb oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące 2
Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Zarastanie torfowisk oraz wrzosowisk drzewami i krzewamiUsuwanie drzew i krzewów oraz ich odrośli z wybranych fragmentów torfowisk i wrzosowisk
2Zarastanie łąk, pastwisk i torfowisk niepożądanymi gatunkami roślin1. Koszenie oraz wypas na łąkach i pastwiskach.

2. Koszenie torfowisk

3Zarastanie i zmniejszanie się bioróżnorodności agrocenoz na ugorujących gruntach ornychEkstensywna uprawa lub koszenie gruntów ornych
4Zarastanie siedlisk rzadkiego gatunku motyla przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia) niepożądanymi gatunkami roślin i niszczenie oprzędów z gąsienicami podczas koszeniaKoszenie łąk z pozostawieniem płatów z czarcikęsem łąkowym (Succisa pratensis) będącym rośliną żywicielską gąsienic przeplatki aurinii

{Euphydryas aurinia)

5Niewłaściwy skład gatunkowy i przestrzenny drzewostanów (degradacja zbiorowisk roślinnych, przekształcanie gleb)Przebudowa drzewostanów:

1) regulacja składu gatunkowego i struktury,

2) wprowadzanie podsadzeń gatunkami drzew i krzewów odpowiednimi do siedliska

6Zmniejszanie się liczebności populacji cietrzewia (Tetrao tetrix) i żółwia błotnego (Emys orbicularis) związane z przekształceniem i zanikiem siedlisk dla tych gatunków w latach ubiegłych1. Lokalizacja gniazd żółwia (Emys orbicularis).

2. Hodowla młodych.

3. Ocena stanu liczebności.

4. Poprawa warunków bytowania poprzez:

1) likwidację krzewów z miejsc stałego przebywania żółwi (Emys orbicularis) i cietrzewi (Tetrao tetrix),

2) uprawę poletek żerowych dla cietrzewia (Tetrao tetrix).

5. Redukcja liczebności lisa (Vulpes vulpes) i jenota (Nyctereutes).

6. Wykupy gruntów będących miejscami stałego bytowania żółwi (Emys orbicularis) i cietrzewi cietrzewia (Tetrao tetrix).

7. Tworzenie stref ochrony ostoi tych gatunków

7Zagrożenie drzewostanów sosnowych przez hubę korzeniową (Heterobasidion annosum)1. Usuwanie drzew osłabionych

2. Dolesianie luk i przerzedzeń gatunkami drzew i krzewów odpowiednimi do siedliska

8Występowanie gatunków obcego pochodzenia w drzewostanach ParkuUsuwanie:

1) czeremchy amerykańskiej (Padus serotina),

2) dębu czerwonego (Quercus rubra),

3) sosny Banksa (Pinus banksiana),

4) robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia)

9Pojawienie się obcych i ekspansywnych gatunków ryb:Prowadzenie selektywnych odłowów ryb gatunków niepożądanych oraz odłowów kontrolnych
1) sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus),

2) karaś srebrzysty (Carassius gibelio)

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne 3

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Zagrożenia ze strony szkodliwych owadów w lasach Parku1. Prognozowanie występowania szkodliwych owadów.

2. Korowanie drewna zasiedlonego.

3. Usuwanie części drzew zasiedlonych.

4. Wykładanie pułapek na owady

2Eutrofizacja wód prowadząca do niekorzystnych zmian w składzie flory i fauny Parku1. Retencjonowanie wód miejscowych.

2. Preferowanie drzew i krzewów iglastych mających właściwości deeutrofizacyjne w sąsiedztwie zbiorników i cieków wodnych.

3. Tworzenie korzystnych warunków do wzrostu procesów torfotwórczych.

4. Minimalizowanie możliwości przedostawania się nadmiernej ilości biogenów do wód Parku przez utrzymanie grobli, przetamowań, częściowe zasypywanie rowów

3Zmniejszanie dopływu wody do stawów, spowodowane zarastaniem i zamulaniem rowów doprowadzających wodęRęczne oczyszczanie rowów doprowadzających wodę do stawów
4Okresowe (zimowe) zmniejszanie zawartości tlenu w wodach jezior i stawów Parku, powodujące obumieranie rybWykonanie przerębli oraz usuwanie śniegu z pokrywy lodowej jezior i stawów
5Szkody w uprawach rolnych i leśnych powodowane przez:

1) jelenia (Cervus elaphus),

2) sarnę (Capreolus capreolus),

3) dzika (Sus strofa),

4) łosia (Alces alces)

1. Zabezpieczanie mechaniczne upraw leśnych przed uszkodzeniami,

2. Redukcja liczebności populacji jelenia (Cervus elaphus), sarny (Capreolus capreolus) i dzika (Sus strofa).

3. Wykładanie środków odstraszających.

4. Uprawa poletek zaporowych

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące

Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
Obniżanie się poziomu wód w jeziorach i torfowiskach, zanikanie rozlewisk wodnych1. Wykonanie nowych oraz remont i konserwacja istniejących przetamowań i grobli.

2. Likwidacja niektórych rowów lub ich części

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne 4

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Pożary lasów1. Oranie pasów przeciwpożarowych (mineralizacja).

2. Usunięcie materiału łatwopalnego z tych pasów.

3. Utrzymywanie właściwego stanu dojazdów pożarowych - naprawa nawierzchni.

4. Montaż szlabanów uniemożliwiających wjazd pojazdów do lasu

2Wydeptywanie roślinności i zaśmiecanie na ścieżkach przyrodniczych poprowadzonych wśród torfowisk i lasów oraz pozostałych miejscach udostępnionych1. Wykonanie nowych oraz remont istniejących obiektów infrastruktury edukacyjnej i turystycznej.

2. Porządkowanie obszarów udostępnionych

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  5 OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Wykładanie drzew pułapkowych na cetyńca (Tomicus minor, Tomicus piniperda) oraz korowanie tych drzew w drzewostanach sosnowych380 sztukObszary objęte ochroną czynną
2Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na drwalnika (Trypodendron lineatum) w drzewostanach sosnowych200 sztukObszary objęte ochroną czynną
3Usuwanie części połamanych i przewróconych drzew (złomy i wywroty) w miejscach umożliwiających wprowadzenie odnowienia10,38 haOddział - 126a
4Przebudowa drzewostanu - eliminowanie niepożądanych gatunków z górnej warstwy, podyktowane koniecznością wprowadzenia gatunków właściwych dla siedliska0,40 haOddziały - 28g, h
51. Wyznaczenie i wycięcie części drzew zasiedlonych przez owady oraz grzyby.

2. Korowanie drewna zasiedlonego przez owady w litych drzewostanach sosnowych sztucznego pochodzenia

Według potrzebObszary objęte ochroną czynną
6Obserwowanie występowania brudnicy mniszki (Lymantria monacha) na wywieszonych pułapkach zapachowych (feromonowych)132 sztukiObszary objęte ochroną czynną
7Kontrolne poszukiwania na stałych powierzchniach próbnych owadów szkodliwych dla sosny (Pinus L.)88 próbObszary objęte ochroną czynną
8Kontrolne poszukiwania pędraków w glebie szkółki leśnej60 próbOddział 159 k
9Kontrolne poszukiwania pędraków w glebie6 próbOddziały - 145k, 170b
10Regulowanie składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanie (trzebież wczesna) z zachowaniem rzadkich form i ekotypów drzew i krzewów35,87 haOddziały - 3b, 9d, j, 12m, 33b, c, 37c, d, m, 51d, 52fx, 54a, b, c, w, z, x, y, ax, 108c, 1451, 151a,187c, f, 188d, g, i, 200t, 303b, 369a
11Regulowanie składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanie w wieku 40 - 70 lat (trzebież późna) z zachowaniem rzadkich form i ekotypów drzew i krzewów z pozostawieniem m.in. drzew z V klasy klasyfikacji Krafta196,30 haOddziały - 2d, 3a, h, 5g, 12l, 15a, 16j, 33g, h, 37lx, 51s, 52kx, 53h, i, 54t, 56a, d, g, 57j, 78d, 101c, 105b, h, i, 106b, c, 107a, 110p, t, 126a, 127j, 145b, 149s, r, 158a, d, k, 160h, j, 161o, 168c, 169b, 179p, 183i, 186d, i, k, 195g, h, 199k, 200r, 206d, 213a, 214a, b, 222k 232f, j, 234h, 243a, 244a, 307fx , 359a, h, i, 370z
12Przygotowanie powierzchni do nasadzeń5,10 haOddziały - 2p, 32s, 37c, 51h, t, 54a, 74t, 771, 78h, 168a, 170a, 206a, b, 232g, 359f, h, i
13Hodowla materiału sadzeniowego drzew i krzewów w szkółce1,63 haOddział 159k
14Uzupełnienie przerzedzonych miejsc w drzewostanach przez posadzenie drzew i krzewów (poprawki i uzupełnienia)8,13 haOddziały - 9k, 17s, n, 19b, c, j, 28g, h, 32s, 51h ,52bx, 53f, 73l, 74f, g, h, i, j, dx, fx, 77n, 78h, n, 92c, d, 102h, 157i, 159k, 168a, 169d, 186f, 188j, 200z, 220a, 221y, 232g, 302dx, 305a, 307m, p, 359a
15Uzupełnienie przerzedzonych miejsc w drzewostanach poprzez posadzenie drzew i krzewów (dolesienia luk i przerzedzeń)5,28 haOddziały - 2p, 32s, 37c, 51h, t, 54a, 74t, 771, 78h, 157i, 168a, 206a, b, 232g, 359a, f, h, i"
16Założenie plantacji świerkowych1,48 haOddziały - 145k, 159k, 170b
17Usunięcie drzew i krzewów gatunków obcego pochodzenia:

1) dąb czerwony (Quercus rubra),

2) czeremcha amerykańska (Padus serotina),

3) robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)

35,70 haOddziały - 36a, 37d, h, j, m, n, p, r x, dx, fx, 183b, c, 188c, k, 204a, 232b, c, 302c, r, 305a, 306a, 307o, p, 314a, b
18Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne)1,13 haOddziały - 170h, 222d, 159r, s, 169a
19Regulacja składu gatunkowego upraw leśnych (czyszczenia wczesne)1,24 haOddziały - 86b, j, 154o, 155l
20Wykaszanie roślinności zielnej na uprawach leśnych (pielęgnacja)42,62 haOddziały - (2k)2), p, 9k, 19b, c, j, (28g, h)2), 32s, 51h, t, (52bx, 53f)2), 54a, (59g, 73l, 74f, g, h, i)2), t, dx, (fx)2), 77l, (n)2), (78n, 86f, 92c, d, 93l, m, 102h, 105f, 142m, 143k)2), (154o, 155l, 157i, 159b)2), k, 168a, (169d)2), 170b, (200z, 201o)2), 206b,(220a, 232g)2), 359a, h"
21Spulchnianie gleby na pasach przeciwpożarowych2520 mOddziały - (33i, 60g, 71fx, 161p, 200n, 204c, 205a, b, 255g, 345a)2
22Usuwanie suchych gałęzi zalegających na pasach przeciwpożarowych wzdłuż dróg publicznych oraz przy obiektach turystycznych13,10 ha(3b, 33b, c, g, 60g, 78m, 194a, d, f, 200i, j, k, m, p, t, 204c, 205a, b, 255g)2
23Remont dróg dojazdowych przeciwpożarowych3000 mObwody ochronne Parku
24Remont szlabanów3 sztukiOddziały - 54d, 59g, 117a
25Wykonanie nowych szlabanów2 sztukiOddziały - 328a, 332j
26Ustawienie nowych tablic informacyjnych i granicznych230 sztukObwody ochronne Parku
27Wykonanie ogrodzenia ograniczającego szkody w uprawach leśnych powodowane przez zwierzynę łowną7,69 haOddziały - 2p, 32s, 37a, 51h, 74t, 77l, n, 78h, n, 169a, 206a, b, 232g, 359a, f, h, i
28Wykonanie odstrzałów redukcyjnych ograniczających szkody w uprawach rolnych i leśnych, odstrzał gatunków łownych (dzik (Sus strofa), jeleń (Cervus elaphus), sarna (Capreolus capreolus)) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226)1. Jeleń (Cervus elaphus) - do 20 sztuk.

2. Dzik (Sus strofa) - do 120 sztuk.

3. Sarna (Capreolus capreolus) - do 100 sztuk

Obszary objęte ochroną czynną
29Przygotowanie gleby i posadzenie sadzonek drzew i krzewów (zalesienia)0,96 ha37a, 169a

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych221,47 haOddziały - 37h, l, bx, 79g, (86g, m, n)2), (88fx)2), 90gx, 97j, 98d, 99b, j, 100c, i, 101h, 106g, h, 112g, 122a, (128i, 129i, 130h)2), 134c, 135d, (136a, b, c, g, h2), 137a, (n)2), 147bx, kx, (153b, 154a)2), 159d, r, s, 209c, 217i, 227b, 228a, 233j, 253c, 310o, r, p, t, 311j, 316d, (j)2), 318a, 326a, (331g)2), 338b, 342p, 343a, b, c, 344a, b, (c, d)2), g, (348d)2), (351i)2), l, 353f, t, y, ex, gx, hx, az, 354s, j, 356a, (358f, 360g)2), 361ay, 361dx, 361ox, 363b
2Wykaszanie obszarów torfowiskowych w celu zachowania różnorodności biologicznej oraz ochrony przed zarastaniem niepożądaną roślinnością wraz z wywozem biomasy912,90 haOddziały - (137a)2); (310t, 312m, 313w, 316j, 318a, 319a, 320a, 321a, 323a, b, 325a, 322a, 324a, 330b, 334b, 335a, 336a, 337a, 339a, 342p, 343a, g, 344a, 345m, 347a, 348a, b, d, f, g, h, l, k, 349a, b, c, f, g, 352d, j, 353a, d, 354a, 355a, 356a)2)
3Wycinanie i usuwanie części samosiewów drzew i krzewów w celu ochrony muraw napiaskowych oraz wrzosowisk wraz z wywozem biomasy59,16 haOddziały - 12j, k, 13d, 23i, 24a, b, c, i, 28o, r, 44f, 45d, 68a, c, 71a, 309cx, 312p, s, 342n, r, s, t, x, z, ax, bx, 352h, i, p, r, s, t, w, 353f, h, j, l, r, t, y, ax, bx, ex, gx, hx, 354f, g, j, n, o, s, 355f, g, i, l, m, p, r, 356o, p, r, 363n, o, 364a, b, c, d, f, i, j, l, m, r, 366d, f, g, h, j, k, n, y, 367c, d, f, j, k, l
4Wykaszanie i prowadzenie wypasu na łąkach i pastwiskach w celu zachowania różnorodności biologicznej i ochrony przed zarastaniem niepożądanymi gatunkami roślin1752,44 haOddziały - (8d, g)2), 13h, i, k, m, n, (o, 15d, f, h, i, l, m)2), 15p, r, (16i, 21a, b, c)2), 22f, g, 23h, i, 24a, b, c, (d, 25a, b, c, f, k, l, m, n, o, r, s, t, ax, gx, hx, ix, 26d, h, 28bx, 34t, y, ax, hx, mx, ox, px, 37a, b, g, t, w, fx, ix, 38b, c, d, 39a, b, d, 40b, c, d, f, h, i, 41b, c, d, f, 42a, b, 43g, f, 44c, 45a, b, d)2), g, h, (46f, i, j, k, l, p, dx, sx, tx, yx, zx, dy, 47f, k, x, y)2), z, ax, (bx, ex, dx, fx, gx, 48m, p, hx, 49d, m, s, w, y, z, ax, 50r, jx)2), (52b, g)2), h, (i, j)2), 66a, c, d, f, h, i, j, n, o, s, w, 67d, (f)2), 68c, 69i, (70b, c, f, g, l, n, 71a)2), d, (f, g, h, j, k)2), p,( s)2), z, ix, (72a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, m, n, o, 73b, c, d, j, n, s, 74b, l, s)2), jx, (75b, c, f, g, h, 76a, b, c, f, j, n2), 77p, (79g, 90b, c, d, f, o, p, r)2), gx, hx, jx, 91p, r, s, t, 93a, 94a)2), 98d, (99b)2), 134d, (135d)2), n, (o, 1431, 144m, n, t, 147p)2), 154f, 159c, d, (g, h)2), i, j, gx, hx, kx, lx, (185p, 1861, m)2), 188b, m, 201n, (p)2), t, (202a, c, 204h)2), 205c, j, (l)2), (206f, 208b2), c, (h, i, j, k, l, m, o)2), p, r, (kx)2), by, lx, 210c, o, (s, t, 215d, j, k, l)2), 216a, b, c, d, h, (219a, b, f)2), c, d, (g, h, i, j, k, m)2), n, o, (p)2), (221a, Ap, Aw, Ax)2), 222j, o, w, (230a, b, g, h, j, k, n, o, 231b, c, f, h)2), (l)2), o, 234g, (238a, b, c, f, h, i, k, l, m, n)2), o, p, (241b)2), g, j, h, i, k, (p, r)2), bx, 242a, c, (gf, 244d, (246d, h, i)2), 1, (247k, 1, m, n, p, z, ax, bx, ex, ix, jx, lx, mx, ox, px, 256c)2) h, (n)2), x, y, (261n, rx, 308b, 309z, cx, fx)2), 310f, l, (i, k, o)2), (311b, g, h, i, 312d, g, h, i, j, l, n, p, t, 313b, c, g, i)2), (329a, d, 330b, 331f, g, 332n)2), 333h, 334f, (335i)2), (340b, f, 341a, b, h, k, l, m, n, 342a, f, i, s, z, 343a, 344c, 345c, h, n, o, 350a, 351d)2), 352i, h, p, t, w, 353h, j, l, ax, bx, (354b, f)2),g, n, o, 355f, (g, i)2), l, m, p, r, 356k, l, 357ry, 358a, 360a, c, f, h, o, (361h, n, s, t, w), bx, ix, jx, (361ay, sx, zx)2), 362a, k, l, (o)2), 363b, n, o, bx, 364a, b, c, l, m, o, p, s, 365d, p, 366d, f, g, h, j, k, (l)2), n, p, x, y, ax, ex, fx, nx, px, rx, sx, tx, zx, ay, dy, hy, 367c, d, f, j, k, l, ax, lx, ox, 368hx, nx, 370a, c, o, (370h, m, n)2), s, (371a, b, f, h, r)2), s
5Wywóz biomasy pozyskanej w ramach wycinania i usuwania drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych i rolnych3,65 haOddziały - 316d, j, 343a, 363b,
6Uprawa lub wykaszanie gruntów ornych w celu ochrony przed zarastaniem oraz dla zachowania bioróżnorodności agrocenoz329,93 haOddziały - (8w, 47p, 48n, 74r)2), 91o, (135n, 143m, n, 146hx, 147d, dx, rx)2), 148i, (m, s)2), w, (149cx, hx, 159d, 202d)2), 203h, (205n, o)2), 221c, d, f, (h, i, j, Ah)2), Al, (Am, An)2), (222hx, nx, 233l)2), 241c, d, s, t, 242b, 309x, w, (309ax, dx, ix)2), 310a, c, f, g, j, l, 311a, c, f, 312a, b, c, f, k, o, 313p, 332n, (335hx, 341d, g, i, 342j, n, y, 345a, b, 346a, b, 357p, 3601)2), p, (361fx, 362h, 363i, j)2), k, (l)2), kx, (365a, o, r, t, bx, 366p, y, dx)2), fx, fy, (367n)2), gx, kx, (px)2), (368d, t, px, 370b, d, f, g, j, k, r, t)2)

C. W ekosystemach wodnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
11. Wykonanie nowego mnicha i dwóch nowych przepustów.

2. Remonty istniejących przepustów, przetamowań, grobli i mnichów

1 nowy mnich,

2 nowe przepusty

10j - mnich

38b, c- 2 przepusty Obwody ochronne Parku -remonty

2Ręczne oczyszczanie rowów z resztek roślinnych - doprowadzenie wody do stawów we wsi Pieszowola2000 mOddziały - 6, (5, 12)2
3Udrożnienie przepustu doprowadzającego wodę do Stawów Bruskich1 przepustOddział 36
4Wykaszanie i odkrzaczanie grobli na stawach i rozlewiskach2 3060 mOddziały - 2g, 12, 102o, (8, 10, 11, 35, 36, 328a, 330a)2)
5Monitoring okresowych zmian poziomu w wodach Parku38 punktów pomiarowychObwody ochronne Parku
61. Prowadzenie selektywnych odłowów ryb gatunków niepożądanych (karaś srebrzysty (Carassius gibelio), sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus), karp (Cyprinus carpio)) oraz niewielkiej ilości ryb gatunków rodzimych nie nadających się do wypuszczenia po odłowach.

2. Wykonanie odłowów kontrolnych w celu ustalenia struktury gatunkowej ichtiofauny

Na powierzchni 304,06 ha:

1) karaś srebrzysty (Carassius gibelio) do 300 kg3),

2) sumik karłowaty

(Ameiurus nebulosus) do 500 kg3),

3) szczupak (Esox lucius) do 150 kg3),

4) lin (Tinca tinca) do 20 kg3),

5) karp (Cyprinus carpio) do 50 kg3),

6) okoń (Perca fluviatilis) do 50 kg3),

7) płoć (Rutilus rutilus) do 20 kg3)

Oddziały - (8, 10, 11, 35, 36, 245)2
7Usuwanie śniegu z pokrywy lodowej na wybranych fragmentach stawów, odkuwanie lodu wokół mnichów na stawach w celu umożliwienia przepływu wody oraz wykonanie przerębli i ich oczyszczanie na stawach i jeziorachNa powierzchni 351,19 ha (według potrzeb)Oddziały - (8, 10, 11, 35, 36, 100, 129, 245)2)

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
11. Remonty istniejących obiektów:

1) miejsc postojowych,

2) ogrodzeń,

3) miejsc wypoczynku,

4) wież widokowych,

5) zadaszeń,

6) pomostów i kładek.

2. Uzupełnienie oznakowania

30 obiektów turystycznych1. Szlaki turystyczne.

2. Ścieżki przyrodnicze.

3. Ścieżka przyrodniczo - historyczna

2Porządkowanie terenów udostępnionych dla turystyki i amatorskiego połowu ryb:

1) zbieranie i wywożenie odpadów,

2) wykaszanie, przycinanie oraz dosadzanie drzew i krzewów

4 ścieżki przyrodnicze, ścieżka rowerowa,

6 szlaków turystycznych i 12 stanowisk wędkarskich

1. Szlaki turystyczne.

2. Ścieżki przyrodnicze.

3. Ścieżka przyrodniczo - historyczna.

4. Miejsca udostępnione do amatorskiego połowu ryb na terenie Parku

3Ochrona zasobów kulturowych -remonty krzyży i kapliczek8 obiektówObwody ochronne Parku

1) Lokalizacja opracowana została na podstawie podziału obszaru Parku na obwody ochronne, oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą, wynikającego z map przeglądowych Parku, sporządzonych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Urszulin.

2) Zadania kontynuowane z 2013 r.

3) Planowana wielkość odłowów ryb została określona na podstawie doświadczeń z lat poprzednich.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin na obszarach objętych ochroną czynną
Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
11. Buławnik czerwony (Cephalanthera rubra).

2. Buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium).

3.Kosaciec syberyjski (Iris sibirica).

4. Storczyk kukawka (Orchis militaria).

5. Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum).

6. Tłustosz pospolity dwubarwny (Pinguicula vulgaris L. subsp. Bicolor).

7. Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus).

8. Pełnik europejski (Trollius europaeus).

9. Kruszczyk błotny (Epipactis palustris).

10. Kukułka plamista (Dactylorhiza maculata).

11. Kukułka krwista żółtobiała (Dactylorhiza incarnata subsp. Ochroleuca).

12. Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus).

13. Brzoza niska (Betula humilis Schrank)

14. Wierzba lapońska (Salix lapponum).

15. Wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides).

16. Goździk pyszny (Dianthus superbus).

17. Gnidosz królewski (Pedicularis sceptrum-carolinum).

18. Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe).

19. Goryczuszka błotna (Gentianella uliginosa.).

20. Goryczuszka gorzkawa (Gentianella amarelle).

21. Lipiennik Loesela (Liparis loeselii).

22. Aldrowanda pęcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa).

23. Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora).

24. Lilia złotogłów (Lilium martagon)

Ochrona stanowisk i monitoring populacji1. Usuwanie gatunków podszytowych.

2. Wykaszanie roślinności hamującej wzrost gatunków chronionych.

3. Kontrola liczebności i rozmieszczenia

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków zwierząt na obszarach objętych ochroną czynną

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia)Ochrona biotopu i gatunku1. Inwentaryzacja i oznakowanie miejsc z oprzędami gąsienic przeplatki aurinii (Euphydryas aurinia) na czarcikęsie łąkowym (Succisa pratensis).

2. Koszenie łąk z pozostawieniem oznakowanych płatów z czarcikęsem łąkowym

21. Sikory (Paridae).

2. Kowalik (Sitta europaea).

3. Pełzacz (Certhia familiaris).

4. Krętogłów (Jynx torquilla).

5. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca).

6. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus)

Poprawa warunków lęgowychCzyszczenie istniejących budek lęgowych dla ptaków
3Cietrzew (Tetrao tetrix)Restytucja gatunku1. Monitoring populacji.

2. Uprawa poletek żerowych dla cietrzewia (Tetrao tetrix).

3. Wykonanie odstrzałów redukcyjnych lisa (Vulpes vulpes) i jenota (Nyctereutes procyonoides).

4. Wykup gruntów - miejsc bytowania cietrzewia (Tetrao tetrix)

4Żółw błotny (Emys orbicularis)Ochrona gatunku i biotopu1. Lokalizacja i ochrona gniazd przed drapieżnikami (osłony z siatki).

2. Zbieranie jaj z gniazd zagrożonych i zniszczonych.

3. Hodowla młodych osobników w okresie zimowym.

4. Ocena efektywności hodowli i wsiedlania młodych osobników.

5. Wykaszanie lub wypas oraz wycinanie zakrzaczeń i fragmentaryczna mineralizacja obszarów lęgowisk wraz z wywozem pozyskanej biomasy.

6. Koszenie i profilowanie skarp rowów w miejscach bytowania żółwia błotnego (Emys orbicularis) i wywóz pozyskanej biomasy.

7. Wykup gruntów - miejsc bytowania i lęgowisk żółwia błotnego (Emys orbicularis)

5Bóbr (Castor fiber)Ochrona gatunkuOchrona tam bobrowych przed ingerencją ludzi, poprzez zamontowanie urządzeń do regulacji poziomu wody w ciekach Parku
61. Ptaki szponiaste (Acciptriformes).

2. Sowy (Strigiformes).

3. Bocian czarny (Ciconia nigra).

4. Kraska (Coracias garrulus).

5. Dudek (Upupa epops).

6. Gągoł (Bucephala clangula).

7. Puchacz (Bubo bubo).

8. Puszczyk mszarny (Strix nebulosa)

Monitoring oraz poprawa warunków lęgowych1. Kontrola liczebności, rozmieszczenia i stanu zasiedlenia sztucznych gniazd (budek, koszy, platform) oraz ich naprawa i oczyszczanie.

2. Ochrona naturalnych, potencjalnych miejsc gniazdowania, w tym drzew z dziuplami

7Wybrane gatunki fauny:

1) strzebla błotna, (Rhynchocypris percnurus),

2) traszka grzebieniasta (Triturus cristatus),

3) ropucha paskówka (Bufo calamita),

4) żółw błotny (Emys orbicularis),

5) wodniczka (Acrocephalus paludicola),

6) dubelt (Gallinago media),

7) derkacz (Crex crex),

8) kropiatka (Porzana porzana),

9) cietrzew (Tetrao tetrix),

10) bąk (Botaurus stellaris),

11) bączek (Ixobrychus minutus),

12) zielonka (Porzana parva), 13) rybitwa:

a) rzeczna (Sterna hirundo),

b) białoskrzydła (Chlidonias leucopterus),

c) białowąsa (Chlidonias hybrida),

d) czarna (Chlidonias niger),

14) sowa błotna (Asio flammeus),

15) podgorzałka (Aythya nyroca),

16) Bocian biały (Ciconia ciconia),

17) kuropatwa (Perdix perdix),

18) bielik (Haliaeetus albicilla),

19) bocian czarny (Ciconia nigra),

20) puchacz (Bubo bubo),

21) orlik krzykliwy (Clanga pomarina),

22) wydra (Lutra lutra),

23) bóbr (Castor fiber),

24) łoś (Alces alces),

25) jeleń (Cervus elaphus),

26) sarna (Capreolus capreolus),

27) dzik (Sus strofa),

28) zając (Lepus europaeus),

29) wilk (Canis lupus),

30) lis (Vulpes vulpes),

31) jenot (Nyctereutes procyonoides),

32) norka amerykańska (Neovison vison)

1. Monitoring populacji.

2. Poprawa warunków bytowania cennych gatunków rodzimych.

3. Ograniczanie liczebności gatunków zagrażających cennym gatunkom rodzimym

Kontrola i analiza liczebności, rozmieszczenia i zachowań populacji wraz z opracowaniem wskazań do działań w zakresie czynnej ochrony rzadkich i chronionych gatunków fauny
81. Dzik (Sus strofa),

2. Sarna (Capreolus capreolus),

3. Jeleń (Cervus elaphus)

1. Ograniczanie negatywnego wpływu czynników atmosferycznych na populację.

2. Zmniejszanie niepożądanego oddziaływania dzika (Sus strofa) na agrocenozy

1. Wysiew zbóż na poletkach zaporowych.

2. Wykładanie karmy i uzupełnianie mikroelementów w ramach interwencyjnego dokarmiania zwierząt w okresie zalegania grubej pokrywy śnieżnej lub występowania silnych mrozów.

3. Wykładanie preparatu odstraszającego osobniki dzika (Sus strofa) z pól uprawnych

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacja1)Powierzchnia ogółem w ha
1Ochrona ścisłaOddziały - 127c, 128a, 128h, 128/71, 138b, 138c,138d, 138f, 138g, 138h,138/71, 139a, 139b, 139c, 139d, 139f, 139g, 139h, 139i, 139j, 139k, 139l, 139m, 139n, 139o, 139p, 139r, 139s, 139t, 139w, 139x, 139/71, 162c, 162i, 162/71, 212g, 213g, 213/71, 214k, 214/71, 223d, 223/72, 224a, 224b, 224/71, 225a, 225b, 225/71116,02
2Ochrona czynnaOddziały - 1-7, 8 a-ax, 8/71-8/73, 9-13, 14 c, g, i, m, o, r, s, w, 14/72, 15 a-r, x, 15/71, 16 j, m, 16/71, 16/72, 17 a-g, i-x, 17/71, 18-21, 22 a, d, h-i, m, n, s-x, 22/71, 22/72, 23 a-d, g-l, 23/71, 23/72, 24, 25 h, m, n, t, z, dx, ix, 25/71, 26 d, h-k, m, o, r-w, ax, bx, 26/71, 27 d, g, i, j, m, o, p, s, w-x, z-ax, ix, jx, px, sx, tx, yx, cy, 27/73, 27/74, 27/76, 27/77, 28 a-n, s-w, bx-dx, 28/71, 28/74, 28/75, 29, 30, 31 a, b, d-g, i-n, 31/72, 32, 33, 34 a-c, f-l, n-y, ax-bx, dx, fx-hx, ix, jx, mx-tx, 34/71-34/73, 35, 36, 37 a-h, j, l-n, p-x, bx-sx, 37/72-37/74, 38-45, 46 a, f, h, i, k, l, sx-yx, 46/71, 47 a, c, f, i-l, o-p, s-gx, 47/71, 47/72, 48 b-f, m-n, p, y, hx, 48/71, 49 b, d-g, i-k, m, o, s-ax, 49/72, 50 c-f, h, j, r, s, ax, gx, jx,-lx, ox, rx-wx, 50/74, 50/76, 50/77, 51, 52 b, d-j, o, ax-cx, fx-hx, jx-kx, 52/71, 53 f-o, w-y, 53/71, 53/74, 54 a-i, l, m, p, s-dx, 54/71, 54/72, 55-59, 60 a, c, f-j, 60/72, 60/73, 61g, h, 62-64, 65 a-h, 65/71-65/73, 66, 67 a-h, k-t, x-ax, 67/72, 67/73, 68, 69, 70 a, b, c, f, g, i, j, l-o, 70/71, 71 a-h, j, k, o-s, x, z, ax, dx, fx, ix, jx, 71/71, 72 a-k, m-o, 72/71, 73 a-p, s, 73/71, 74 b, g, h, j-l, n, r-t, y-ax, cx-kx, 74/71, 74/72, 75 b-h, 75/71, 76 a-c, f-l, 76/72, 76/73, 77 a-f, h-r, 77/72, 78, 79 g, 80 a-s, 80/71, 81, 82, 83 a-c, g-h, j, m-o, r, t-x, 83/71, 83/73, 84 a-k, 84/72, 85 a, f, j-l, 85/71, 86 b-n, 87 a, c, h, i, k, n, t, 87/71, 88 f-i, o, s, dx-lx, 89 b, 90 a-h, k-x, jx, lx, 90/71, 90/72, 91 o-w, 91/71, 92-99, 100 b-k, 100/71, 100/72, 101 b-i, 101/71, 101/72, 102 b-r, 102/71, 102/72, 103 b-f, 103/71, 104-110, 111 b-i, 111/71, 112, 113f, g, 114, 115b-d, h-m, 116 c-f, h, n, o, 117, 118 c, j-l, 119, 120, 121 b, c, h, 121/71, 121/73, 122-124, 125 f, g, i-k, 125/71, 126 a, b, d, 126/72, 126/73, 127 a, b, d-j, 127/71, 128 b-g, i, 129-134, 135 a-r, 135/71, 135/72, 136, 137, 138 a, 138/72, 140 a-r, 141, 142, 143 a-n, 143/71, 143/72, 144 a-o, s, t, fx 144/72, 145 b-o, r-y, ax, bx, 145/71-145/73, 146 g, i, o, fx, 147 b, d, j, m, n, p, y, bx, dx, kx, mx, nx, 148 a-d, 149 d, g, j, m, o, r, s, w, y, ax, dx-gx, ix, jx, 150 c, f, i-l, w, y, ax-cx, rx-xx, 151-157, 158 a-o, 158/71, 158/72, 159 a-j, 159gx, hx, 160, 161 a-o, 161/71, 161/72, 162 a, b, d-h, j-l, 162/72, 163-169, 170 a-f, 170/71, 172-182, 183 a-i, 183/71, 183/72, 184 a-d, 184/71-184/73, 185, 186, 187 a-h, 188 a-m, 189 a, b, 190 a, b, d-i, 190/71, 191 a, b, d-h, 191/71, 192-194, 195 a, b, d-l, 196 c-p, 197 b, c, d, g, j, k, 1, n, r, t, x, z, ax, ex, 198 b, d, i, k, m, o, p, r, s, x, z, bx, gx, ix, jx, lx, mx, nx, rx, wx, yx, ay, cy, 198/72, 199, 200 a-l, p-x, z, 201o, p, 200/72, 200/73, 201 a-f, p, 201/71, 203 a-c, 203/71, 204 a-h, 204/71, 204/72, 205 a-h, l-s, 205/71, 205/72, 206, 207, 208 a-r, 208mx, 208kx, nx, zx, yx, ay, 208/71, 209, 210 a-j, w, 210/71, 210/72, 211 a-i, k, l, 211/71-211/74, 212 a-f, 213 a-f, 213/72, 214 a-j, 1, 214/72, 215-218, 219 a-k, m-p, 219/71, 220, 221 a-x, 221A a-fx, 222 a-wx, 222/71, 223, 224 c-j, 224/72, 226-229, 230 a-h, m-o, 230/71, 231 a-f, k, 1, 231/71, 232, 233 a-m, 234-244, 245 a-l, n-y, 245/71, 246 a-n, 246/71, 247 a-s, x-fx, ix-sx, xx, yx, 247/71, 247/72, 248-250, 252-255, 256 a-d,g, h, i, k, p r, w, 256/71, 257 a-f, 257j, 258, 259 a, b, 259/71, 259A o, p, 259A/71, 260 a-r, z, ax, 260/71, 261 a-jx, 261/71-261/73, 262 a-cx, 262/71-262/75, 263 a-o, 263/71, 302 a-gx, 302/71, 303 b-p, 304-308, 309 t-z, ax-cx, fx-kx, 310, 311, 312, 313 b-j, n-p, w, 313/71, 314-316, 318-328, 329 a-f, j, m, 329/71, 330, 331, 332 i-k, m, o, p, 334 a-d, 334/71, 335 a-h, j, 1- s, w, y, z, bx-gx ix-mx, 335/71, 336 a-d, 336/71, 337-346, 347 a, c, d, k, l, p, s-w, 348-356, 357 a-p, 358-360, 361 a-c, g-k, n-y, ax-ay, 361/73, 361/74, 362 a-o, 362/71, 363-367, 368 a-n, t, z, fx-ix, nx-rx, 369, 370 a-bx, 370/71-370/73, 371-3748185,70
3Ochrona krajobrazowaOddziały - 8 bx, 14 a, b, d, f, h, j, k, l, n, p, t, x, 14/71, 15 s, t, w, y, z, ax, 15/72, 16 a-i, k, l, 16/73, 16/74, 17 h, 17/72,17/73, 22 b, c, f, g, j, k, l, o, p, r, y, 22/73, 22/74, 23 f, 25 a-g, i-l, o-s, w, x, y, ax-cx, fx-hx, jx, kx, 25/72,25/73, 26 a-c, f, g, l, n, p, x, y, z, 26/72, 26/73, 27 a-c, f, h, k, l, n, r, t, y, bx-hx, kx-ox, rx, wx, xx, zx, ay, by, 27/71, 27/72, 27/75, 28 o-r, x-z, ax, 28/72, 28/73, 31 c, h, 31/71, 34 d, m, z, ex, kx, lx, 34/74, 37 i, k, o, y, z, ax, 37/71, 46 b-d, g, j, m-z, ax-rx, zx, ay-fy, 46/72, 46/73, 47 b, d, g, h, m, n, r, 47/73, 47/74, 48 a, g-l, o, r-x, z, ax-gx, ix, 48/72, 48/73, 49 a, c, h, l, n, p, r, 49/71, 50 a, b, g, i, k-p, t-z, bx-fx, hx, ix, mx, nx, px, xx, 50/71-50/73, 50/75, 52 a, c, k-n, p-z, dx, ix, 52/72, 52/73, 53 a-d, p-t, 53/72, 53/73, 54 j, k, n, o, r, 54/73, 60 b, d, 60/71, 61 a-f, i, j, 65 i, 67 i, j, w, 67/71, 70 d, h, k, p, 70/72, 70/73, 71 i, l, m, n, t, w, y, bx, ex, gx, hx, kx, 71/72, 71/73, 72 l, p-z, ax-fx, 72/72, 72/73, 73 r, t-z, ax-gx, 73/72, 73/73, 74 a, c, d, f, i, m, o, p, w, x, bx, 74/73-74/75, 75 a, i, 75/72, 76 d, 76/71, 77 g, 77/71, 79 a-f, 80 t-z, 80/72, 83 d, f, i, k, l, p, s, y, 83/72, 84 l-s, 84/71, 85 b-d, g-i, m-r, 85/72, 85/73, 86 a, 87 b, d-g, j, l, m, o-s, w-z, ax, 87/72, 87/73, 88 a-d, j-n, p,r, t-z, ax-cx, 88/71, 89 a, c-y, 89/71, 89/72, 90 i, j, y, z, ax-ix, kx, mx-rx, 90/73, 90/74, 91 a-n, 91/72, 91/73,100 a, 101 a, 102 a, 103 a, 111 a, 111/72,113 a-d,h-k, 113/71, 115 a, f, g, 115/71, 116 a, b, g, i-m, p, 116/71, 118 a, b, d-i, m, 118/71, 121 a, d-g, i, j, 121/72, 125 a-d, h, 126 c, f-h, 126/71, 135 s-x, 135/73, 140 s-z, ax-zx, 140/71, 143 o-r, 144 p, r, w-z, ax-dx, gx, hx, 144/71, 145 a, p, z, cx-lx, 145/74,1462,88
146 a-f, h, j-n, p-z, ax-dx, gx-ix, 146/71, 146/72, 147a, c, f-i, k, l, o, r-x, z, ax, ex, fx-jx, lx, ox-yx, 147/71, 148 f-t, 149 a-c, f, h, i, k, l, n, p, t, x, z, bx, ex, hx, 149/71, 150 a, b, d, g, h, m-t, x, z, dx-px, 150/71, 158 p-x, 158/73, 159g, h, i, k-fx, 159ix-nx, 161p, 161/73, 170 g-r, 170/72, 171, 183 j-m, 183/73-183/75, 184 f-z, ax-rx, 184/74-184/82, 187 i-z, ax, 187/71, 188 n-z, ax-fx, 188/71, 189 c-m, 189/71, 190 c, j-z, ax-kx, 190/72-190/74, 191 c, 195 c, 195/71, 196 a, b, 196/71, 197 a, c, f, h, i, k, m, o, p, s, w, y, bx, 197/71, 198 a, c, f-h, j, l, n, r, t, w, y, ax, cx-fx, hx, kx, ox, px, sx, tx, xx, zx, by, dy, 198/71, 198/73, 200 m-o, y, 200/71, 201 g-z, ax, 201/72-201/75, 202, 203 d-k, 203/72, 203/73, 204 i, 205 i-k, 208 s-z, ax-lx, nx-zx, ay, by, 208/72, 208/73, 210 k-t, 210/73, 210/74, 211 j, 219 l, 219/72, 219/73, 221 y, z, ax-zx, ay-iy, 221A gx-yx, 221 A/71, 222 xx-zx, ay-py, 222/72, 230 i-l, 231 g-j, m-o, 231/72, 233 n-z, ax-dx, 233/71, 233/72, 245 m, 246 o-z, ax-nx, 246/72, 246/73, 247 t, w, gx, hx, tx, wx, zx, ay, 247/73, 247/74, 251, 256 f-j, l-o, r-z, ax-cx, 256/72, 256/73, 257 g-t, 257/71, 257/72, 259 c-z, ax-zx, ay-ky, 259/72, 259/73, 25 9A a-n, r-z, 259A/72, 259A/73, 260 s-y, bx-xx, 260/72-260/75, 261 kx-yx, 261/74, 262 dx-zx, ay-oy, 262/76-262/79, 263 p-w, 263/72, 264, 265, 266, 301, 302 hx-kx, 303 a, 309 a-s, ax-dx, gx, ix-kx, 313 a, k, l, m, r, s, t, 317, 329 g-i, k, l, 332 a-h, 1, n, r-w, 332/71, 332/72, 333, 334 f, g, 335 i, k, t, x, ax, hx, nx, 336 f, g, 347 b, f-j, m-o, r, 357 r-z, ax-zx, ay-xy, 357/71, 357/72, 361 d, f, l, m, z, 361/71, 361/72, 362 p-t, 362/72, 362/73, 368 o-s, w-y, ax-dx, jx-mx, sx-yx, 368/71, 370 cx-hx, 370/74
Razem9764,60
1) Lokalizacja opracowana została na podstawie podziału obszaru Parku na obwody ochronne, oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą, wynikającego z map przeglądowych Parku, sporządzonych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Urszulin.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych
Miejsca udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Cały teren ParkuBez ograniczeń

II. Udostępnianie obszarów dla celów edukacyjnych

Lp.Miejsca udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny w Urszulinie - działka nr 32140
2Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny w Starym Załuczu - oddział 264a40
31. Plac z wieżą widokową przy Bagnie Staw - oddział 345 a.

2. Plac z wieżą widokową przy czerwonym szlaku w Zastawiu - oddział 328 b

Bez ograniczeń
4Pozostałe tereny Parku (z wyłączeniem stref ochrony ścisłej)25

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Miejsca udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Pola wypoczynkowe Babsk, Łomnica, Łowiszów, Pieszowola - oddział 200n, 161 p, 144p, 10cx40 osób - nie więcej niż 6 grup dziennie na jednym polu wypoczynkowym, nocleg 40 osób na jednym polu wypoczynkowym

IV. Miejsca udostępniane w celach amatorskiego połowu ryb

Miejsce udostępniania1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Stawy w pobliżu miejscowości Pieszowola oraz stary Brus - oddział 8 n, 10 c, h, i, j, k, p, y, bx, gx, 11 g, j, o, y, z, ax, bx, 12 i, 35b, l, 36c20

1) Lokalizacja opracowana została na podstawie podziału obszaru Parku na obwody ochronne, oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą, wynikającego z map przeglądowych Parku, sporządzonych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Urszulin.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
3 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
4 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
5 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 13 stycznia 2015 r. (Dz.Urz.MŚ.2015.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 2015 r.