Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2018.55

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego na lata 2019 - 2021.
§  2.  Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych i edukacyjnych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. 

Zagrożenia wewnętrzne istniejące

Lp.Identyfikacja i ocena1) zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
11. Nieprawidłowy skład gatunkowy drzewostanów w stosunku do siedliska.

2. Nieprawidłowa struktura wiekowa i przestrzenna w drzewostanach sztucznego pochodzenia.

1. Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej

i przestrzennej drzewostanów, poprzez częściową wycinkę drzew.

2. Stwarzanie warunków do powstania odnowienia naturalnego i sztucznego gatunków zgodnych z siedliskiem.

3. Produkcja sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na powierzchniach leśnych i w strefie ekotonu.

2Uszkodzenia upraw leśnych i młodników przez zwierzęta1. Zabezpieczanie mechaniczne sadzonek drzew osłonami indywidualnymi.

2. Zabezpieczanie sadzonek środkami zapachowymi odstraszającymi zwierzęta (repelentami).

3. Grodzenie upraw leśnych i młodników.

4. Odstrzały redukcyjne, regulujące liczebność populacji jelenia (Cervus elaphus).

3Zanikanie cennych siedlisk i gatunków w ekosystemach nieleśnych w wyniku sukcesji naturalnejOdkrzaczanie, włókowanie, koszenie oraz wypas
4Zanikanie lasotwórczych gatunków drzew: jodły (Abies alba), jaworu (Acer pseudoplatanus) i jesionu (Fraxinus excelsior), spowodowane przez konkurencję międzygatunkową oraz grzyby i owadyOptymalizowanie warunków wzrostu i rozwoju upraw i młodników zawierających w swoim składzie drzewa z gatunków: jodła (Abies alba), jawor (Acer pseudoplatanus) i jesion (Fraxinus excelsior)
5Zanikanie roślinności mającej znaczenie kulturowe przy dawnych siedliskach ludzkich, w tym starych odmian drzew owocowych1. Wykaszanie lub wycinanie ekspansywnych gatunków roślin w celu utrzymania siedlisk i roślin charakterystycznych dla siedlisk ludzkich.

2. Wycinanie drzew głuszących drzewa owocowe i szczepienie starych odmian drzew owocowych.

6Ekspansja gatunków obcych:

1) barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski),

2) niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera);

3) rdestu ostrokończystego (Reynoutria japonica);

4) kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata).

Mechaniczne zwalczanie roślin gatunków obcych w obrębie zauważonych stanowisk
7Zanikanie istniejących śladów po obiektach dawnej kultury materialnej (cmentarze, przydrożne kapliczki, piwnice) i niszczenie tych obiektów spowodowane upływem czasuOdsłanianie śladów po obiektach dawnej kultury materialnej poprzez wykaszanie roślin na starych cmentarzach, przy kapliczkach przydrożnych, piwnicach oraz ich remont
8Prowadzenie działalności gospodarczej negatywnie wpływającej na przyrodę MPN2) przez właścicieli nieruchomości niebędących w użytkowaniu wieczystym MPN, a położonych w obszarze MPNNabywanie w drodze pierwokupu, wykupu lub zamiany nieruchomości położonych w granicach MPN

II. 

Zagrożenia wewnętrzne potencjalne

Lp.Identyfikacja i ocena1) zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Okresowe wysychanie oraz zanikanie zbiorników wodnych zasiedlonych przez płazyCałoroczne utrzymanie wody w zbiornikach poprzez ich pogłębienie
2Zagrożenie pożarowe dotyczące drzewostanów sąsiadujących z łąkami1. Wykaszanie roślin na łąkach przylegających do ekotonów i drzewostanów pasami o szerokości do 100 m.

2. Patrolowanie obszarów zagrożonych pożarami.

3Niszczenie infrastruktury turystycznej spowodowane zmiennymi warunkami atmosferycznymi i upływem czasu oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem ludzi poruszających się po trasach udostępnionych do celów turystycznych na terenie MPNBieżąca konserwacja i naprawa infrastruktury turystycznej
4Zagrożenie związane z bezpieczeństwem ludzi poruszających się po trasach udostępnionych do celów turystycznych na terenie MPNZabezpieczanie lub usuwanie obiektów stwarzających zagrożenie dla ludzi
5Choroby o charakterze epizootii1. Monitoring stanu zdrowotnego populacji zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem dzika (Sus scrofa).

2. Opracowanie i wdrożenie procedur postępowania

w przypadku stwierdzenia epizootii lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych.

III. 

Zagrożenia zewnętrzne istniejące

Lp.Identyfikacja i ocena1) zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Nieograniczony wjazd samochodów w okresie sobotnio-niedzielnym do części centralnej masywu Magury WątkowskiejDziałania wśród społeczności lokalnej i władz lokalnych mające na celu ograniczenie ruchu pojazdów mechanicznych na drodze powiatowej w miejscowości Folusz (od Ośrodka Zarybieniowego Polskiego Związku Wędkarskiego w głąb MPN do końca jej biegu)
2Rozjeżdżanie migrujących płazów przez samochody w rejonie drogi wojewódzkiej Jasło-Krempna1. Zabezpieczenie drogi przecinającej trasę migracji płazów siatką ochronną i przenoszenie schwytanych płazów na drugą stronę drogi w kierunku zbiorników wodnych.

2. Edukacja społeczeństwa poprzez zapraszanie do udziału w przenoszeniu płazów oraz nagłaśnianie tego działania w mediach.

3Zanik stanowisk nadobnicy alpejskiej

(Rosalia alpina)

Pozostawianie części martwych buków (Fagus sylvatica) oraz specjalnie przygotowanych pryzm drewna bukowego na terenie MPN do naturalnego rozkładu jako bazy lęgowej dla nadobnicy alpejskiej (Rosalia alpina)
4Zanieczyszczanie powierzchni MPN odpadami1. Zbieranie i wywożenie odpadów.

2. Edukacja społeczeństwa, w tym zajęcia terenowe, publikacje tematyczne.

5Zmniejszanie się w otulinie powierzchni łowisk dla ptaków drapieżnych: orła przedniego (Aquila chrysaetos), orlika krzykliwego (Clanga pomarina), trzmielojada (Pernis apivorus) myszołowa (Buteo buteo) i puszczyka uralskiego (Strix uralensis) w wyniku powstawania zabudowy rozproszonejEdukacja i współpraca z sąsiadującymi z MPN gminami, zwłaszcza przy wydawaniu warunków zabudowy. Edukacja w zakresie zagrożeń dla fauny, wynikających z rozproszonej zabudowy
6Kradzieże drewna i innych pożytków leśnych1. Współpraca z Policją.

2. Konserwacja, odnawianie granic i punktów granicznych MPN.

3. Kontrolne obchody granicy zewnętrznej MPN.

IV. 

Zagrożenia zewnętrzne potencjalne

Lp.Identyfikacja i ocena1) zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Penetracja obszarów leśnych poza udostępnionymi miejscami i trasami turystycznymi przez osoby nieuprawnione (w poszukiwaniu grzybów oraz zrzutów jelenich) powodująca płoszenie zwierząt leśnychSprawowanie nadzoru nad terenem MPN w okresie nasilania się zagrożenia, w szczególności poza obszarami udostępnionymi do zbioru grzybów w okresie ich masowego występowania
2Nieuprawnione poruszanie się po terenie MPN przez turystów poza udostępnionymi miejscami i trasami turystycznymi, powodujące erozję gleby i rozdeptywanie poboczy szlakówUkierunkowanie ruchu turystycznego na udostępnionych miejscach i trasach poprzez utrzymanie ich we właściwym stanie - bieżąca konserwacja i remonty infrastruktury turystycznej
3Odstrzał na terenie Republiki Słowackiej zwierząt będących pod ochroną ścisłą w Polsce:

1) wilka (Canis lupus);

2) niedźwiedzia (Ursus aretos)

Współpraca w kierunku ujednolicenia statusu prawnego rzadkich gatunków zwierząt w rejonie przygranicznym Republiki Słowackiej
Objaśnienia:

1) Ocena zagrożeń wyraża się w uszeregowaniu zagrożeń od najistotniejszego.

2) MPN - Magurski Park Narodowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. 

Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną ścisłą

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
Zapewnienie bezpieczeństwa w obszarachWedługNa obszarach ochrony ścisłej wzdłuż
ochrony ścisłej poprzez:bieżącychudostępnionych dróg, szlaków
1) konserwację i naprawę infrastrukturypotrzebturystycznych i w miejscach
turystycznej (drogi, szlaki, budowle itp.);

2) zabezpieczanie lub obalanie,

z pozostawieniem w ekosystemie do naturalnego rozkładu, drzew stanowiących zagrożenie dla osób poruszających się po udostępnionych trasach turystycznych lub przebywających w udostępnionych miejscach;

3) tworzenie dodatkowej małej infrastruktury turystycznej wzdłuż udostępnionych tras turystycznych.

MPN2)udostępnionych

II. 

Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. 

W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Usuwanie drzew w drzewostanach sosnowo- brzozowych na gruntach porolnych, w celu odsłonięcia: buka (Fagus silvatica), jodły (Abies alba) i jawora (Acer pseudoplatanus) (przebudowa drzewostanów)Corocznie na powierzchni ok.694 ha1. Obręb Ochronny Krempna - 31a, 32f, 33b, 41b, f, 57d, 58a, 60a, 62c, 63c, 65d, 79a, 82b, 93b, 96a, 97g, 113c, 114b, c, 123c, 129d,

130a, 131b, d, 132c, 133a, f, 142c, 148c, 162b, 183i, j, 184a, 191j, 192b, 193a, 194a, 200a, f, 204b, 205c, 207a, 208b, 211b, d 213b.

2. Obręb Ochronny Żmigród - 4b, 14g, 17c, 35a, 36c, 41b, c, 42c, 43b, 44b, 54a, 55b, d, 56a, 57g, 59f, 63a, 64b, 66c, 67a, c, d, f, 68g, n, 69a, 70b, 73a, 74d, 81a, 98c, 102a, 123a, 133b, 136a, 138a, 141h, 142a, b, c, 143a,

144a, 145a, 160a, 161c, 162a, 164c, f, 165a, 166d, 169d, 170a, 176a, 207a, 236b, c, 242h, 243d, 244a, 261 c, 262f, 265c, f, 266a, b, 279a, f, 284a, 285a, b, 293b, 295a.

2Stopniowe przerzedzanie drzewostanu w celu stworzenia prawidłowych warunków do rozwoju i wzrostu jodły (Abies alba) w drzewostanach mieszanychCorocznie na powierzchni ok.532 ha1. Obręb Ochronny Krempna - 16b, 17a, c, 85a, 86a, 196a, 197b, 198b, 199b, 201b, 203a, 204a, 207b, 209d, 215a, 216a, 217a.

2. Obręb Ochronny Żmigród - 12a, 13a, 14f, 16a, 36d, 39d, 42b, 44a, 53f, g, 54f, 57a, 59a, 60a, 61a, 63b, 66b, 67b, 68j, m, 77d, 83a,

84b, 90a, 98b, 102b, 103a, 104a, 105b, 107a, 108a, 109a, 144b, 163b, 170d, 180g, 181b, 182a, 185b, 186c, 187a, 191d, 196a, 197d, 237a, b, 243b, 244f, i, 245c, 258a, 259a, 263a, 265d, 278f, g, 280a, 281a, 283a, 293a, 295f.

3Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna)Corocznie na powierzchni ok. 9 haObręb Ochronny Krempna - 9a, 122b
4Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna)Corocznie na powierzchni ok.229 ha1. Obręb Ochronny Krempna - 6a, 7n, 8d,

9a, 32a, d, f, 41b, 47a, 60a, 63c, 69a, 124a, 193c, 195c.

2. Obręb Ochronny Żmigród - 4d, 6a, 10a, 47c, 65b, 184a, 185c, 186b, 187b, 190a, 201d, 254a, 255c, 258b, 273a, 276d, 277a, 283b, 284d.

5Hodowla materiału sadzeniowego (sadzonek drzew i krzewów) w szkółkach leśnych niezbędnych do przebudowy przedplonowych sośnin porastających siedlisko buczyn karpackichCorocznie na powierzchni 0,05 haObręb Ochronny Żmigród - lm.
6Regulacja zagęszczenia i składu gatunkowego drzew w uprawach (czyszczenia wczesne)Corocznie na powierzchni ok.16 ha1. Obręb Ochronny Krempna - 57a, 58a, 93b, 212a.

2. Obręb Ochronny Żmigród - 5g, 54a, 63a, 66a, 67a, 69a, 70b, 72c, 81a, 136a, 138a, 142a, 145a, 155b, 176a, 293a, 295a, f.

7Regulacja zagęszczenia i składu gatunkowego w młodnikach (czyszczenia późne)Corocznie na powierzchni ok.10 ha1. Obręb Ochronny Krempna - 11a, 57c, 198b,199b, 201b.

2. Obręb Ochronny Żmigród - 4b, 63a, 70b, 133b, 143a, 144a, 145a, 161c, 164c, f, 189b.

8Ochrona upraw leśnych i młodników poprzez ich zabezpieczenie przed zwierzyną płową środkami zapachowymi (repelentami)Corocznie na powierzchni ok. 111 ha1. Obręb Ochronny Krempna - 10a, 11a, 12c, 129d, 131b, 191j, 198b, 199b, 200b, c, 201b, 202a, 204a, 205c, 208b, 212a, 218b, c, d.

2. Obręb Ochronny Żmigród - 5g, 48b, d,

54a, 57a, 58a, 59a, 60a, 63a, 66c, 67b, 69a, 70a, b, 133b, 142a, b, 143a,144a, 145a,161c, 163a, 164c, f, 166d, 181b, 190a, 193b, 293a, 295f.

9Ochrona upraw leśnych i młodników poprzez naprawę istniejących ogrodzeńWedług potrzeb1. Obręb Ochronny Krempna - 1a, 57a, c, 58a, 65d, 93b, 97g, 123c, 124b, 200a, 213b, 218a.

2. Obręb Ochronny Żmigród - lm, 61c, 63a, 66a, 67a, c, 73a, 74d, 112c, 136a, 138a, 142a, 143a, 145a, 155b, 166d, 176a, 188c, 284a, 295a.

10Regulacja liczebności (odstrzały redukcyjne) jelenia (Cervus elaphus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.)Rocznie do 20 osobnikówNa obszarach ochrony czynnej z wyłączeniem uroczyska pn. "Ciechania" określonego w Obrębie Ochronnym Krempna w oddziałach 47-55, 78-81, 114-128
11Zapobieganie erozji gleby

i zwiększanie jej retencyjności przez odprowadzenie skumulowanego spływu wód opadowych ze stromych szlaków i dróg leśnych za pomocą poprzecznych drewnianych sączków

Według potrzebNa obszarze ochrony czynnej wzdłuż

szlaków i dróg leśnych

B. 

W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Koszenie mechaniczne i ręczne łąk z usuwaniem biomasy lub wypas owiec, włókowanieWedług potrzeb, ok. 600 ha rocznie1. Obręb Ochronny Krempna-1f, g, j, 2f, g, 3c, d, f, g, h, 4a, 7c, f, h, i, j, 8a, b, 10a, 23b, d, 31b, f, 33d, 34a, 41c, d, f, h, 50a, d, 53h, m, n, 54a, b, 55a, b 56b, 69a, c, 74a, b, 78a, b, c, d, f, i, j, l, o, p, r, m, n, 85b, 86b, 97d, 104f, 105b, g, i, j, 107b, 108b, d, f, 109b, c, d, 110c, d, 114a, d, f, 115a, c, d, f, 116a, b, c, f, 118b, c, d, h, i, 122d, 123a, c, 127b, c, 128a, 132d, 133a, b, c, 153b, c, d, f, g, h, i, j, 161b, c, d, f, g, h, i, 165a, b, c, d, 166a, b, 172a, b, 173f, g, 174f, g, 183a, b, c, d, f, g, h, 185a, c, d, 186a, b, c, d, i, j, k, l, n, o, p, 187b, c, f, g, 191b, c, d, f, g, h, i, 193c, 197b, f, 198a, b, f, 199a, 205h, i, l, k, 206a, 208b, d, f, 209c, 210b, 212a, 133/8, 205/1, 282/5, 283/1, 286/2, 286/4.

2. Obręb Ochronny Żmigród - 4b, 5d, f, g, 46b, 56a, 65a, 69f, 77c, f, 78a, b, 79b, 85a, 95g, 124a, b, 132b, c, d, 133b, c, 141f, h, n, i, r, 142a, d, 161a, b, 169b, c, d, 170h, 173d, f, g, h, 186f, 192a, 201a, 290c, 291c, d, 294a, b, c, f, g, h, 296c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, o.

2Przeciwdziałanie sukcesji poprzez usuwanie drzew pochodzących z samosiewu i krzewów naturalnego pochodzeniaWedług potrzeb1. Obręb Ochronny Krempna.

2. Obręb Ochronny Żmigród.

3Ekstensywne użytkowanie rolnicze gruntówWedług potrzeb ok.25 ha1. Obręb Ochronny Krempna - 32i, j, 63a, b, 65a, b, c, 91a, b, c, d, 97c, dz.ew. nr 66, 67, 104/18.

2. Obręb Ochronny Żmigród - 15a, b, c, d, f, g, h, i, 68c, f, k, l, 69b, d 120a, b, 131d, f, 133a, 164b, 169a.

C. 

Inne

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Ręczne wykaszanie roślin zielnych5 cmentarzy, kapliczki - według potrzeb1. Obręb Ochronny Krempna - 3f, 116a, 172d, 186f, g.

2. Obręb Ochronny Żmigród - 135a, 173f.

2Wykonanie wieży widokowej i ścieżki wśród koron drzew1Obręb Ochronny Żmigród - 280f
3Wykonanie szlaku rowerowego łącznikowego pomiędzy "Winnym szlakiem rowerowym" koloru żółtego a "Szlakiem rowerowym na Styku Kultur" koloru czerwonego doliną Wisłoki z Nieznajowej do Rostajnego2,4 kmObręb Ochronny Żmigród -173b, 294,296
4Rekonstrukcje krzyży i kapliczek na terenach nieistniejących miejscowości. Budowa nowych, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń wokół krzyży i kapliczekWedług potrzebNa obszarze ochrony czynnej
5Zapewnienie bezpieczeństwa w obszarach ochrony czynnej poprzez:

1) konserwację i naprawę dróg oraz infrastruktury turystycznej;

2) zabezpieczanie lub usuwanie drzew stwarzających zagrożenie dla osób poruszających się po udostępnionych trasach turystycznych i przebywających w udostępnionych miejscach;

3) tworzenie dodatkowej małej infrastruktury turystycznej wzdłuż udostępnionych tras turystycznych;

4) wykaszanie roślin zielnych wokół infrastruktury turystycznej oraz na fragmentach udostępnionych tras.

Według potrzebNa obszarze ochrony czynnej

III. 

Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną krajobrazową

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
Utrzymanie gruntów rolnych w dotychczasowym użytkowaniu55,64 ha1. Obręb Ochronny Krempna - 12a, b, 321, m, 206i, j, k, l.

2. Obręb Ochronny Żmigród -1c, d, f, g, h, i, j, p, r, s, t, w, x, y, z, ax, bx, cx, dx, kx, lx, mx, 5a, b, c, 14a, b, c, d, 44c, h, i, j, k, l, m, n, o, p, 68a, 80a, g, h, i, j, k, l, 86d, f, g, h, i, j, k, 141a, b, c, d, f, g, p, 164a, 178a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 242a, b, c, d, f, g, 265a.

Objaśnienia:

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

2) MPN - Magurski Park Narodowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

A. 

Czynna ochrona gatunków roślin

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony1)
1Kukułka krwista

(Dactylorhiza incarnata)

Ochrona populacji gatunkuRęczne lub mechaniczne wykoszenie ze zbiorem biomasy w miarę potrzeb w Obrębie Ochronnym Żmigród - 296c
2Storczyca kulista

(Traunsteinera globosa)

Ręczne lub mechaniczne wykoszenie ze zbiorem biomasy w miarę potrzeb w Obrębie Ochronnym Krempna - 2g, 2f, 28c, 41d, 125a, b
3Mieczyk dachówkowaty

('Gladiolus imbicatus)

Ręczne lub mechaniczne odkrzaczanie i wykoszenie ze zbiorem biomasy w miarę potrzeb w Obrębach Ochronnych:

1) Krempna - 101a, 283/1;

2) Żmigród - 123b, 135a, 190a, b, 195b, c, 205d, 248, 249, 250.

4Kosaciec syberyjski (Irys sibirica)Ręczne lub mechaniczne wykoszenie ze zbiorem biomasy w miarę potrzeb w Obrębach Ochronnych:

1) Krempna - 174d, 178b;

2) Żmigród - 173a, c.

5Goryczka wąskolistna

(Gentiana pneumonanthe)

Ręczne lub mechaniczne odkrzaczenie i wykoszenie ze zbiorem biomasy w miarę potrzeb w Obrębie Ochronnym Krempna - 100b, 101a
6Selernica żyłkowana (Kadenia dubia)Ręczne odkrzaczanie i wykoszenie częściowo w miarę potrzeb w Obrębie Ochronnym Krempna - 286/4
7Odmiany drzew owocowych z pierwszej połowy XX wieku z rodzaju jabłoń (Malus Mill), śliwa (Prunus L.), grusza (Pyrus L)Zabiegi pielęgnacyjne młodych drzewek owocowych i starych sadówWykoszenie roślinności zielnej w istniejących nasadzeniach oraz w starych sadach w miarę potrzeb w Obrębach Ochronnych:

1) Krempna - 2i, g, 3d, f, 8b, 31f, 50a, 69c, 74a, 78i, o, j, 108d, f, 115d, 118b, c, d, 153f, i, 172a, b, c, d, 173h, d 186b, j, 187a, 191b, 282/5,283/1;

2) Żmigród - 120a, 122b, 131f, 134a, 138a, 161a, 173h, d, 291d, 294c, 296o.

Produkcja i wysadzenie z zabezpieczeniem przed zgryzaniem przez jeleniowate i zające młodych drzewek owocowych1. Produkcja drzewek owocowych, wysadzenia podkładek, pielęgnacja, pobieranie materiału ze starych drzew z terenu MPN2) i otuliny.

2. Wprowadzenie nowych nasadzeń, uzupełnienie wypadnięć i poprawa zabezpieczeń młodych drzewek owocowych w miarę potrzeb w Obrębach Ochronnych Krempna i Żmigród.

Zabiegi pielęgnacyjne w starych sadach3. Odsłanianie i prześwietlenie starych drzew w miarę potrzeb w kompleksach dawnych wsi Żydowskie, Rostąjne, Wilsznia, Ciechania, Nieznajowa, Świerzowa Ruska.
8Inwazyjne gatunki obce:

1) barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski)',

2) niecierpka gruczołowatego

(Impatiens glandulifera);

3) rdestu ostrokończystego (Reynoutria japonica);

4) kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata).

Zwalczanie stanowisk gatunków inwazyjnychMechaniczne zwalczanie roślin gatunków obcych w obrębie zauważonych stanowisk w miarę potrzeb w Obrębach Ochronnych Krempna i Żmigród

B. 

Czynna ochrona gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony1)
1Nadobnica alpejska

(Rosalia alpina)

Utrzymanie miejsc rozrodu w martwym drewnie bukowymPozostawianie stosów drewna bukowego na wytypowanych, nasłonecznionych miejscach
2Niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne)Wykaszanie polan śródleśnych dla zapewnienia odpowiednich warunków siedliskowych dla populacji gatunku1. Uwzględnienie biologii gatunku przy określaniu terminów i metod koszenia.

2. Zadanie realizowane w miarę potrzeb w Obrębie Ochronnym Krempna - 28b, c, 29b, 30a, b.

3Modraszek arion (Maculinea arion)Wykaszanie łąk dla zapewnienia odpowiednich warunków siedliskowych dla populacji gatunku1. Uwzględnienie biologii gatunku przy określaniu terminów i metod koszenia.

2. Zadanie realizowane w miarę potrzeb w Obrębie Ochronnym Krempna - 78i.

41. Ropucha szara (Bufo bufo).

2. Żaba trawna (Rana temporaria).

Zabezpieczenie szlaku migracji do miejsc rozrodu1. Instalacja siatki ochronnej wraz z pojemnikami pułapkowymi.

2. Przenoszenie schwytanych osobników na drugą stronę drogi w Obrębie Ochronnym Żmigród.

5Poczwarówka zwężona (Vertigo angustior)Wykaszanie łąk wilgotnych dla zapewnienia odpowiednich warunków siedliska dla populacji gatunku1. Uwzględnienie biologii gatunku przy określaniu terminów i metod koszenia.

2. Zadanie realizowane w miarę potrzeb w Obrębie Ochronnym Krempna - 8a, 74a, 116a.

61. Orzeł przedni

(Aquila chrysaetos).

2. Orlik krzykliwy (Clanga pomarina).

3. Trzmielojad

(Pernis apivorus).

4. Myszołów zwyczajny (Buteo buteo).

5. Puszczyk uralski (Strix uralensis).

6. Derkacz (Crex crex).

Wykaszanie łąk dla zapewnienia odpowiednich warunków żerowiskowych i gniazdowych dla ptaków1. Uwzględnienie biologii gatunku przy określaniu terminów i metod koszenia.

2. Zadanie realizowane w kompleksach łąkowych: Żydowskie, Ciechania, Rostajne, Huta Krempska.

7. Przepiórka

(Coturnix coturnix).

71. Orlik krzykliwy

(Clanga pomarina).

2. Orzeł przedni

(Aquila chrysaetos).

3. Trzmielojad (Pernis apivorus).

4. Myszołów (Buteo buteo).

5. Jastrząb (Accipiter gentilis).

6. Krogulec (.Accipiter nisus).

7. Bocian czarny (Ciconia nigra).

8. Puszczyk uralski {Strix uralensis).

9. Gatunki ptaków z rzędu Wróblowych (Passeriformes).

Poprawa stanu ochrony gatunków poprzez podniesienie poziomu wiedzy o ich populacjach1. Orlik krzykliwy (Clanga pomarina) - obrączkowanie piskląt do 20 osobników rocznie.

2. Orzeł przedni (Aquila chrysaetos) - obrączkowanie piskląt do 2 osobników rocznie.

3. Myszołów {Buteo buteo) - obrączkowanie piskląt do 20 osobników rocznie.

4. Jastrząb {Accipiter gentilis) - obrączkowanie piskląt do 15 osobników rocznie.

5. Krogulec {Accipiter nisus) - obrączkowanie piskląt do 15 osobników rocznie.

6. Bocian czarny {Ciconia nigra) - obrączkowanie piskląt do 15 osobników rocznie.

7. Puszczyk uralski {Strix uralensis) - obrączkowania piskląt do 10 osobników rocznie.

8. Ptaki z rzędu Wróblowych {Passeriformes) - obrączkowanie do 200 osobników rocznie z różnych gatunków.

8Drobne gryzonieOdłów osobników na potrzeby monitoringu populacjiOdłów gatunków drobnych gryzoni w pułapki żywołowne rozmieszczone na transektach, oznaczenie gatunkowe i ich wypuszczenie
91. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni).

2. Traszka grzebieniasta

(Triturus cristatus).

3. Traszka górska (Ichthyosaura alpestris).

4. Kumak górski (Bombina variegata). 5.Żaba trawna (Rana temporaria).

6. Ropucha szara (Bufo bufo).

Utrzymanie właściwego stanu siedliska gatunkówCzyszczenie zbiorników wodnych w miarę potrzeb
Objaśnienia:

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

2) MPN - Magurski Park Narodowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacja1)Powierzchnia ogółem w ha
1Ochrona ścisła1. Obręb Ochronny Krempna - 63c, d, f, g, h, 64b, c, 65f, g, h, 66-68, 69b, d, f, g, 70, 71, 72, 73a, b, d, 74d, f, 75, 76, 77a, b, 87-90, 101b, c, 102b, c, 103.

2. Obręb Ochronny Żmigród - 21d, f, g, h, 22d, f, g, 23-27, 28b, 29d, 32c, d, 33, 34, 38, 39a, b, 40a, 41a, 42a, 211-215, 216a, c, 217-223, 224a, b, d, f, 225, 226a, c, 227a, b, c, f, 228a, c, d, 229, 230b, c, d, 231, 232b, c, d, 233-235, 238a, 239-241, 248-253, 271, 272, 274, 275.

2408,00
2Ochrona czynna1. Obręb Ochronny Krempna:

1) oddziały-1-11, 12c-32a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, 33-62, 63a, b, 64a, 65a, b, c, d, 69a, c, 73c, 74a, b, c, 77c, 78-86, 91-100, 101a, 102a, 104-130c, 131-205, 206a, b, c, d, f, g, h, 207-218;

2) działki ewidencyjne nr - 66, 67, 282/5, 283/1, 286/2, 286/4, 324/1, 324/2, 324/3, 390.

2. Obręb Ochronny Żmigród - 1k, l, m, n, o, 2-4, 5d-13, 14f-20,

21a, b, c, 22a, b, c, 28a, 29a, b, c, 30, 31, 32a, b, 35-37, 39c, d, 40b, c, 41b, c, d, 42b, c, d, f, g, 43, 44a, b, d, 45-67, 68c, d, f, g, h, i, j, k, l, n, m, 69-79, 80b, c, 81-86c, 87-140, 141h, i, n, r, 142-177, 178m, n, o, 179-210, 216b, 224c, 226b, 227d, 228b, 230a, 232a, 236, 237, 238b, 242h, i, 243-247, 254-264, 265c, d, f, g, 266-270, 273, 276-296.

16936,36
3Ochrona krajobra zowa1. Obręb Ochronny Krempna - 12a, b, 321, m, 130d, f, 206i, j, k, l.

2. Obręb Ochronny Żmigród - 1a, b, c, d, f, g, h, i, j, p, r, s, t, w, x, y, z, ax, bx, cx, dx, kx, lx, mx, 5a, b, c, 14a, b, c, d, 44c, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, 68a, b, 80a, f, g, h, i, j, k, l, 86d, f, g, h, i, j, k, 141a, b, c, d, f, g, j, k, l, m, o, p, 164a,

178a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 242a, b, c, d, f, g, 265a, b.

55,64
Razem19400
Objaśnienia:

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MAKSYMALNA LICZBA OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. 

Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Cały obszar MPN2)5

II. 

Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum im. Jana Szafrańskiego w Krempnej Obręb Ochronny Żmigród - 80g, h200
2Terenowa Stacja Edukacyjna - Polany Obręb Ochronny Krempna - 31g10
3Terenowa Stacja Edukacyjna - Żydowskie Obręb Ochronny Krempna - 187a20
4Terenowa Stacja Edukacyjna - Ciechania Obręb Ochronny Krempna -118c5
5Cmentarz - Rostajne

Obręb Ochronny Krempna - 172d

20
6Cmentarz - Żydowskie

Obręb Ochronny Krempna - 186f, g

20
7Cmentarz - Świerzowa Ruska Obręb Ochronny Żmigród - 135a20
8Cmentarz - Ciechania

Obręb Ochronny Krempna - 116a

20
9Cmentarz - Wilsznia Obręb Ochronny Krempna - 3f20
10Kapliczka w Świątkowej Wielkiej Obręb Ochronny Żmigród - 173f100
11"Mogiła Żydowska" na przełęczy Hałbów Obręb Ochronny Żmigród - 75c100
12"Pomnik Papieski" na Magurze Obręb Ochronny Żmigród - 218b100
Objaśnienia:

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

2) MPN - Magurski Park Narodowy.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).