Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2013.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem", na 2013 r.
§  2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)
Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Erozja gleb1. Utwardzenie nawierzchni szlaków turystycznych oraz dróg wewnętrznych.

2. Zabezpieczenie poboczy szlaków turystycznych i dróg wewnętrznych przed wydeptywaniem.

3. Zabezpieczenie nartostrad i tras wyciągów przed erozją.

4. Zabudowa przeciwerozyjna dawnych szlaków po których zrywano drewno

2Podatność drzewostanów Parku na uszkodzenia od czynników abiotycznych i biotycznych na skutek zniekształcenia struktury gatunkowej i przestrzennej drzewostanów1. Przebudowa gatunkowa i strukturalna drzewostanów.

2. Renaturalizacja ekosystemów leśnych.

3. Restytucja rzadkich i zagrożonych ekotypów drzew i krzewów.

4. Kontrola stanu sanitarnego sztucznych monokultur świerkowych

3Presja zwierzyny płowej na ekosystemy leśne1. Współpraca z sąsiadującymi nadleśnictwami oraz Karkonoskim Parkiem Narodowym po czeskiej stronie w zakresie regulacji liczebności jelenia (Cervus elaphus) i sarny (Capreolus capreolus) na całym obszarze Karkonoszy i Gór Izerskich.

2. Wykonywanie ogrodzeń upraw.

3. Zakładanie na drzewka osłon indywidualnych.

4. Zabezpieczanie drzewek repelentami.

5. Odstrzał redukcyjny jeleni (Cervus elaphus)

41. Zachwianie równowagi stanu populacji zwierząt.

2. Zanik rzadkich oraz zagrożonych gatunków zwierząt.

3. Ubytek naturalnych ostoi gatunków

1. Restytucja i reintrodukcja gatunków.

2. Kontrola liczebności i struktury populacji.

3. Odłowy lub redukcja przegęszczonych populacji.

4. Czasowe wyłączanie wybranych obszarów Parku z udostępnienia turystycznego.

5. Odbudowa biotopów dla zapewnienia optymalnych warunków dla zagrożonych populacji zwierząt

51. Wymieranie gatunków.

2. Zmniejszanie liczebności rzadkich i zagrożonych gatunków roślin.

3. Zanikanie zbiorowisk

1. Zachowanie zasobów genowych rzadkich i zagrożonych gatunków roślin.

2. Restytucja i reintrodukcja gatunków.

3. Ograniczanie wejść na obszar występowania zagrożonych gatunków

6Lokalne i okresowe przekroczenia dopuszczalnej liczby osób mogących przebywać na danym odcinku szlaku turystycznego1. Ograniczanie wejść na zagrożony obszar Parku.

2. Limitowanie liczby przewożonych turystów przez koleje linowe.

3. Monitorowanie oddziaływań na zasoby przyrodnicze.

7Rozbudowa infrastruktury obsługującej ruch turystyczny1. Uzgadnianie warunków realizacji inwestycji w ramach wydanych decyzji administracyjnych.

2. Nadzorowanie realizacji działań kompensacyjnych.

3. Monitoring oddziaływania inwestycji na środowisko

8Zakłócenia walorów krajobrazowych poprzez budynki i budowleRozbiórka obiektów i rekultywacja obszarów wykorzystywanych na cele gospodarcze i mieszkalne na terenie Parku

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
11. Zanieczyszczenia:

1) powietrza,

2) wód,

3) gleb.

2. Naruszenie przepływów wód w potokach i ekosystemach Parku

1. Kontrola niskiej emisji ze źródeł lokalnych oraz gospodarki wodno-ściekowej w schroniskach, obiektach administracyjnych.

2. Docelowo odprowadzanie ścieków poza obszar Parku.

3. Monitorowanie realizacji pozwoleń wodnoprawnych

2Presja rozbudowy infrastruktury technicznej obsługującej ruch turystycznyUzgadnianie projektów oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
3Przekształcanie funkcji istniejących obiektów związanych z obsługą ruchu turystycznego (schroniska) na obiekty o charakterze gastronomiczno-hotelowo-infrastrukturalnym1. Przejęcie w użytkowanie lub wykup gruntów.

2. Ograniczanie rozbudowy i przekształcania obiektów.

3. Limitowanie swobody prowadzenia działalności gospodarczej

4Ingerencja zamierzeń inwestycyjnych w zasoby przyrodnicze na obszarach Natura 20001. Oceny oddziaływania na środowisko planów, strategii i zamierzeń inwestycyjnych na obszarach Natura 2000.

2. Uzgadnianie planów, strategii i zamierzeń inwestycyjnych na terenie Parku.

3. Występowanie do właścicieli gruntów, zarządców, o zaniechanie działań mogących pogorszyć stan zasobów przyrodniczych objętych ochroną obszarową Natura 2000

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Nadmierny ruch turystyczny1. Czasowe zamykanie szlaków turystycznych.

2. Czasowe wyłączanie zagrożonych obszarów z udostępnienia.

3. Regulacja natężenia ruchu turystycznego.

4. Poprawa stanu nawierzchni szlaków turystycznych.

5. Ustawianie infrastruktury informacyjno-edukacyjnej

2Powstawanie barier w migracji zwierząt pomiędzy Parkiem i otoczeniem1. Wyznaczenie korytarzy ekologicznych.

2. Występowanie do organów administracji publicznej z wnioskami o zachowanie wyznaczonych korytarzy w miejscowym planowaniu przestrzennym

3Uszkadzanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt poprzez penetrację osób przebywających lub mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie Parku1. Podejmowanie przez Park działań w kierunku wykupu gruntów przylegających do Parku.

2. Wnioskowanie do władz samorządowych o umieszczenie stosownych zapisów w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących ograniczania zabudowy na gruntach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku.

3. Edukacja społeczności lokalnych

41. Zaśmiecanie.

2. Hałas.

3. Płoszenie zwierząt.

4. Niszczenie roślin i grzybów.

5. Nielegalna penetracja

1. Ustawianie tablic informacyjnych.

2. Kontrola i nadzór obszaru Parku przed nielegalnym wstępem i penetracją przez turystów.

3. Edukacja przyrodnicza

5Uszkodzenia drzewostanów przez zjawiska atmosferyczne (wiatr, opady) 1. Usuwanie części drzew powalonych.

2. Zwiększanie odporności drzewostanów w ramach zabiegów pielęgnacyjnych

6Synantropizacja roślinności1. Eliminowanie roślinności synantropijnej w najbardziej zagrożonych miejscach Parku.

2. Używanie materiałów rodzimego pochodzenia do wykonywania remontów szlaków i dróg

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Przenikanie gatunków obcych i niepożądanych, w tym inwazyjnych1. Regulacja liczebności tych gatunków na terenie Parku.

2. Współpraca z lokalnymi społecznościami dla podniesienia świadomości zagrożeń

2Utrata walorów krajobrazowych.1. Wnioskowanie o ograniczanie budowy nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej w bezpośrednim sąsiedztwie Parku, w tym na terenie otuliny Parku.

2. Występowanie do organów administracji samorządowej o umieszczanie postanowień o ochronie walorów krajobrazowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, strategiach rozwoju regionalnego

3Zanieczyszczenia:

1) powietrza,

2) wód,

3) gleb

1. Monitorowanie źródeł i poziomu zanieczyszczeń.

2. Podjęcie ewentualnych działań w celu eliminacji lub ograniczania zanieczyszczeń

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony ścisłej

A. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
Remont szlaków turystycznychDo 3600 mOddziały - 25, 90, 94, 95, 171, 172

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Monitoring zagrożonych gatunków roślin w ramach projektu "Ochrona najcenniejszych gatunków flory KPN - Żywy Bank Genów Jagniątków"Teren potencjalnego występowania gatunków roślin objętych projektem w strefie ochrony ścisłej ParkuObwody ochronne -Śnieżka, Przełęcz, Szrenica
2Monitoring efektów wykonywanych zabiegów ochronnych w ramach projektu "Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego etap IV"Otoczenie szlaków turystycznych objęte remontami (szlak niebieski od Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem do skrzyżowania z szlakiem czerwonym "granicznym")
3Inwentaryzacja grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes) ParkuCały teren Parku objęty ochroną ścisłą
4Monitoring ekosystemów nieleśnych ParkuCały teren Parku objęty ochroną ścisłą
5Przycinanie pędów kosodrzewiny (Pinus mugo) w miejscach zarastania dróg i szlaków turystycznych dla eliminacji wydeptywania nowych ścieżek omijających przeszkodyOdcinki dróg i szlaków turystycznych wymagające odsłonięcia spod pędów kosodrzewiny (Pinus mugo)

II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej

A. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Remont szlaków turystycznychDo 10100 mOddziały - 16, 17, 18, 64, 65, 72, 73, 74,162, 175, 194, 195, 201, 213, 215
21. Zabezpieczenie szlaków turystycznych i dróg wewnętrznych od zniszczeń spowodowanych przez opady atmosferyczne.

2. Usuwanie uszkodzeń nawierzchni

W miarę potrzeb stwierdzonych w wyniku inwentaryzacji zagrożeń, szkódObwody ochronne - Przełęcz, Szrenica, Śnieżka
3Zabudowa przeciwerozyjna (zapory z drewna i kamieni spowalniające spływ wód opadowych i zapobiegające erozji gleb250 m (długość rynny erozyjnej podlegającej zabudowie) Obwody ochronne - Przełęcz, Śnieżka

B. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Zbiór szyszek, nasion i pędów do szczepień z lokalnych ekotypów drzew i krzewów z drzewa i krzewy rodzimego pochodzeniaW miarę potrzeb i urodzaju nasionWydzielone drzewostany
2Hodowla sadzonekDo 100 000 sztukSzkółka leśna, oddział 118d
3Zbiór ściółki dla zaszczepienia grzybów korzeniowych (mikoryz) na produkowanych sadzonkachDo 80 metrów przestrzennychObwody ochronne - Śnieżka, Przełęcz, Szrenica
4Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (cięcia rozluźniające) Do 9,4 haOddziały - 34j, 45i,l, 51i, 47p, 118l,m, 122a,128j, 140a
5Usunięcie części drzew w pododdziale w celu poprawy warunków wzrostu dla młodego pokolenia (cięcia na rzecz odnowienia) Do 43 haOddziały- 29b, 31c, 31g,33j, 34f,36d, 36g, 45g, 46f, 47a,g,d,k, m,n, 51g, 51h,52b, 53a,b,c, 109d, 111c, 117c, 121d, 122b, 129i, 130a, 130b, 130c, 131b, 135i, 141c, 143b, 143c, 146a, 146b, 178c, 179f, 179d, 180c, 185b, 186a, 189b, 189a, 213b, 214i, 215b, 215f
6Przebudowa drzewostanów w reglu dolnym sadzenie drzewek jodły pospolitej (Abies alba), rzadkich ekotypów drzew i krzewówDo 89 000 sztuk sadzonekObwody ochronne - Śnieżka, Przełęcz, Szrenica
7Kształtowanie strefy ekotonu - sadzenie sadzonek krzewów na obrzeżach lasuDo 1 000 sztuk sadzonek
8Wzbogacanie bazy pokarmowej cietrzewia (Tetrao tetrix) poprzez sadzenie sadzonek drzew stanowiących bazę pokarmowąDo 10 000 sztuk sadzonek
9Zabezpieczanie szczepów jodły pospolitej (Abies alba) gałęziami na okres zimowy w archiwach genetycznych, pielęgnacja szczepów, nawożenie mineralneDo 6200 sztuk
10Wykaszanie roślin wokół sadzonek drzew na uprawach leśnychDo 15 ha
11Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew na uprawach leśnych i młodnikach (czyszczenia wczesne, czyszczenia późne) Do 90 ha
12Poprawa warunków bytowania populacji cietrzewia (Tetrao tetrix), poprzez zmniejszenie zagęszczenia drzew w młodnikach w reglu górnymDo 24 ha
13Kontrolne poszukiwania owadów zasnui świerkowej

(Cephalia abietis)

Do 60 próbObwody ochronne - Śnieżka, Przełęcz, Szrenica
14Wykładanie oraz korowanie drzew pułapkowych na kornika drukarza (Ips typographus) Do 150 sztuk pułapek
15Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na:

1) kornika drukarza (Ips

typographus),

2) rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus),

3) drwalnika paskowanego (Trypodendron lineatum),

4) brudnicę mniszkę (Lymantria monacha),

5) wskaźnicę modrzewianeczkę (Zeiraphera griseana)

Do 500 sztuk pułapek
16Korowanie drewna zasiedlonego przez owady w drzewostanach zagrożonych masowym występowaniem kornika drukarza (Ips typographus) i gatunków jemu towarzyszących1300 ha, w miarę potrzeb i stopnia rozwoju owadów, z pozostawieniem większości drewna okorowanego do mineralizacji
17Cięcia sanitarne - wycięcie drzew powalonych, złamanych oraz zasiedlonych przez owady dla ograniczenia masowego rozwoju owadów zagrażających zdrowotności drzewostanów, z pozostawieniem drzew niezasiedlonych1300 ha, w miarę potrzeb i stopnia zagrożenia przez owady
18Zabezpieczanie upraw leśnych przed uszkodzeniami przez jelenia (Cervus elaphus) i sarnę (Capreolus capreolus), poprzez ogrodzenia upraw podokapowychDo 6450 m
19Naprawy istniejących ogrodzeń upraw leśnych dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przez jelenia (Cervus elaphus) i sarnę (Capreolus capreolus) W miarę potrzeb (stwierdzanych uszkodzeń ogrodzeń przez śnieg, złamane drzewa, konary drzew, niszczenie przez osoby trzecie)
20Kompleksowe naprawy ogrodzeń powierzchniowych (obejmujące wymianę słupków oraz częściową wymianę siatki ogrodzeniowej) Do 2500 m
21Demontaż ogrodzeń upraw leśnychDo 1000 m długości siatki ogrodzeniowej w obszarach niewymagających dalszej ochrony przed zgryzaniem przez zwierzynę z uwagi na wielkość drzewek
22Zabezpieczanie upraw leśnych przed uszkodzeniami przez jelenia (Cervus elaphus) i sarnę (Capreolus capreolus) - stosowanie indywidualnych osłon z siatkiDo 3000 sztuk przestawionych lub naprawionych osłon
23Zabezpieczanie spiralami drzewek przed uszkodzeniami przez jelenia (Cervus elaphus) i sarnę (Capreolus capreolus) - zakładanie na pędy szczytowe osłonek winidurowychDo 107 ha upraw leśnych
24Zabezpieczanie drzewek przed uszkodzeniami przez jelenia (Cervus elaphus) i sarnę (Capreolus capreolus) - stosowanie na pędy szczytowe środków zapachowych (repelentów) Do 83 ha upraw leśnych
25Zabezpieczanie mechaniczne drzewek przed spałowaniem przez jelenia (Cervus elaphus) - za pomocą osłon indywidualnych i środków zapachowych (repelentów) Do 1000 sztuk
26Ochrona odnowień przed zwierzyną, poprzez odstrzał redukcyjny jelenia (Cervus elaphus) Jeleń (Cervus elaphus) - do 36 sztuk

C. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Wykaszanie łąk wraz z usunięciem biomasyDo 30 haObwody ochronne - Śnieżka, Przełęcz, działka 168 AM3 Obręb Sobieszów
2Wycinanie nalotów drzew i krzewówDo 3 ha
3Nawożenie organiczneDo 3,0 haObwody ochronne - Śnieżka, Przełęcz
4Usuwanie owocostanów szczawiu alpejskiego (Rumex alpinus) na Hali pod Łabskim Szczytem, na Hali SzrenickiejDo 4,5 haObwód Ochronny Szrenica
5Prowadzenie Ogrodu Karkonoskich Ziół i Krzewów przy Centrum Informacyjnym w Karpaczu, w tym:

1) zbiór nasion i roślin z terenu Parku, w celu uzupełnienie kolekcji roślin o właściwościach leczniczych i gatunków rzadkich, do prezentacji edukacyjnych,

2) utrzymanie zebranych roślin w uprawie

0,3 haObwód Ochronny Śnieżka
6Założenie i prowadzenie ogrodu roślin karkonoskich w Karkonoskim Banku Genów w Jagniątkowie, w tym:

1) zbiór nasion i roślin z terenu Parku w celu uzupełnienia kolekcji roślin, do prezentacji edukacyjnych,

2) utrzymanie zebranych roślin w uprawie

0,5 haObwód Ochronny Przełęcz
7Prowadzenie pokazowego torfowiska w Karkonoskim

Banku Genów w Jagniątkowie, w tym:

1) zbiór nasion i roślin z terenu Parku w celu uzupełnienia kolekcji roślin, do prezentacji edukacyjnych,

2) utrzymanie zebranych roślin w uprawie

0,2 ha
8Monitoring zagrożonych gatunków roślin w ramach projektu "Ochrona najcenniejszych gatunków flory KPN - Żywy Bank Genów Jagniątków"Teren Parku objęty ochroną czynnąObwody ochronne - Śnieżka, Przełęcz, Szrenica
9Monitoring efektów wykonywanych zabiegów ochronnych w ramach projektu "Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego etap IV"Otoczenie szlaków turystycznych objętych remontami (odcinki szlaków - czarnego od Sowiej Przełęczy do granicy Parku, żółtego od Polany Bronka Czecha do Pielgrzymów, niebieskiego od Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem do granicy Parku)
10Inwentaryzacja grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes) ParkuTeren Parku objęty ochroną czynną
11Monitoring ekosystemów nieleśnych Parku

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r. Mapa znajdują się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w miejscowości Jelenia Góra.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Ochrona czynna gatunków roślin
Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Czosnek siatkowaty

(Allium victorialis)

Zachowanie in situ i ex situ1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie (GSJ).

3. Przechowywanie nasion w Leśnym Banku Genów Kostrzyca (LPG)

2Czosnek syberyjski

(Allium sibiricum)

3Modrzewnica zwyczajna

(Andromeda polifonia)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ

4Zawilec narcyzowy

(Anemone narcissiflora)

5Gęsiówka alpejska

(Arabis alpina)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

3. Przechowywanie nasion w LBG

6Arnika górska

(Arnica Montana)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ

7Wełnianeczka alpejska

(Baeothryon alpinus)

8Dzwonek karkonoski

(Campanula Bohemia)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

3. Przechowywanie nasion w LBG

9Rzeżucha gorzka Opiza (Cardamine amara subsp. Opinii)
10Rzeżucha rezedolistna

(Cardamine resedifolia)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

3. Gromadzenie wyhodowanych roślin ex situ.

4. Zachowanie na terenie Parku in situ.

5. Przechowywanie nasion w LBG

11Turzyca patagońska

(Carex magellanica)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

3. Przechowywanie nasion w LBG

12Irga pospolita

(Cotoneaster integerrimus)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ

13Zmienka górska

(Cryptogramma crispa)

14Wawrzynek wilczełyko

(Daphne mezereum)

15Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)
16Bażyna obupłciowa

(Empetrum hermaphroditum)

17Bażyna czarna (Empetrum nigrum)
18Świetlik maleńki

(Euphrasia minima)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

3. Przechowywanie nasion w LBG

19Przytulia sudecka

(Galium sudeticum)

20Goryczuszka polna

(Gentianella campestris)

21Kuklik górski (Geum montanum) 1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ

22Szarota drobna

(Gnaphalium supinum)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

3. Przechowywanie nasion w LBG

23Jałowiec pospolity halny

(Juniperus communis subsp. Alpina)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ

24Źurawina drobnolistkowa

(Oxycoccus microcarpus)

25Źurawina błotna

(Oxycoccus palustris)

26Czeremcha skalna (Padus petraea)
27Dziewięciornik błotny

(Parnassia palustris)

28Gnidosz sudecki

(Pedicularis sudetica)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

3. Przechowywanie nasion w LBG

29Biedrzeniec mniejszy

(Pimpinella saxifraga subsp. Rupestris)

30Źebrowiec górski (Pleurospermum austriacum) Zachowanie in situ i ex situ1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ

31Różeniec górski (Rhodiola rosea) 1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

3. Przechowywanie nasion w LBG

32Porzeczka skalna (Ribes petraeum) 1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ

33Malina moroszka (Rubus chamaemorus)
34Wierzba zielna (Salix herbacea)
35Wierzba lapońska (Salix lapponum) Zachowanie in situ i ex situ1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

3. Przechowywanie nasion w LBG

36Skalnica mchowata

(Saxifraga bryoides)

37Skalnica bazaltowa

(Saxifraga moschata subsp. Basaltica)

38Skalnica śnieżna

(Saxifraga nivalis)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

3. Gromadzenie wyhodowanych roślin ex situ, zachowanie na terenie Parku in situ, przechowywanie nasion w LBG

39Skalnica naprzeciwlistna

(Saxifraga oppositifolia)

1. Zbiór nasion i części roślin.

3. Przechowywanie nasion w LBG

40Borówka bagienna

(Vaccinium uliginosum)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ

41Przetacznik alpejski

(Veronica alpina)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

3. Przechowywanie nasion w LBG

42Kalina koralowa

(Viburnum opulus)

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ

43Rozrzutka alpejska (Woodsia alpina) 1. Zbiór zarodników lub części roślin.

2. Hodowla sadzonek w warunkach laboratoryjnych metodą in vitro.

3. Gromadzenie wyhodowanych roślin w GSJ oraz ogrodach botanicznych ex situ.

4. Gromadzenie wyhodowanych roślin na terenie Parku in situ

44Rodzaj Torfowce

(Sphangnum sp)

1. Zbiór płatów roślin.

2. Szczepienie torfowców w specjalistycznym namiocie torfowiskowym.

3. Hodowla w GSJ

45Bartsia alpejska (Bartusia alpina) Zachowanie in situ i ex situ1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ

46Bliźniczka psia trawka

(Nardus stricte)

Hodowla ex situ
47Wełnianeczka darniowa

(Baeothryon caespitosum)

48Wełnianka pochwowata

(Eriophorum vaginatum)

49Wełnianka wąskolistna

(Eriophorum angustifolium)

50Fiołek błotny (Viola palustris)
51Fiołek dwukwiatowy

(Viola bilora)

52Sit cienki (Juncus filiformis)
53Turzyca dzióbkowata

(Carex rostrata)

54Turzyca bagienna (Carex limosa)
55Turzyca pospolita (Carex nigra)
56Pierwiosnka maleńka

(Primula minima)

Zachowanie in situ i ex situ

II. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Gatunki ptaków (Aves) Inwentaryzacja i monitoring przyrodniczy1. Inwentaryzacja znanych stanowisk wybranych gatunków i poszukiwanie miejsc ich występowania.

2. Monitorowanie stanu populacji.

3. Badanie sukcesu lęgowego w znanych miejscach gniazdowania

Inwentaryzacja i kontrola skrzynek lęgowych1. Kontrola zasiedlenia skrzynek lęgowych.

2. Czyszczenie skrzynek lęgowych.

3. Rozwieszanie nowych skrzynek lęgowych.

4. Uzupełnienie bazy danych o rozmieszczeniu skrzynek lęgowych

2Nietoperze (Chiroptera) Monitoring występowania, inwentaryzacja i kontrola sztucznych schronień (skrzynek dla nietoperzy

(Chiroptera))

1. Kontrola zasiedlenia skrzynek.

2. Czyszczenie skrzynek.

3. Rozwieszanie nowych skrzynek.

4. Uzupełnienie bazy danych o rozmieszczeniu skrzynek w terenie

1. Prowadzenie badań składu gatunkowego nietoperzy (Chiroptera) z użyciem detekcji ultradźwiękowej.

2. Prowadzenie monitoringu w kryjówkach letnich i zimowych

Ustalenie różnorodności gatunkowej nietoperzy w poszczególnych siedliskach (Działania w ramach projektu "Fauna Karkonoszy")
3Pilchowate (Gliridae) Inwentaryzacja i kontrola skrzynek dla pilchowatych

(Gliridae)

1. Kontrola zasiedlenia skrzynek.

2. Czyszczenie skrzynek.

3. Rozwieszanie nowych skrzynek.

4. Uzupełnienie bazy danych o rozmieszczeniu skrzynek

4Jeleniowate (Cervidae) Monitoring zwierzyny płowej na terenie Karkonoszy z użyciem telemetrii satelitarnejBadanie migracji i przestrzennych wymagań jelenia (Cervus elaphus) w Karkonoszach (działania w ramach projektu "Fauna Karkonoszy")
5Kuraki leśne- cietrzew (Tetrao tetrix) Prowadzenie odstrzałów redukcyjnych lisa (Vulpes vulpes) i jenota (Nyctereutes procyonoides) w obrębie obszaru występowania cietrzewia (Tetrao tetrix) Odstrzał redukcyjny drapieżników w ilości:

1) lis (Vulpes vulpes) - do 25 sztuk,

2) jenot (Nyctereutes procyonoides) - każdy pojawiający się na terenie Parku osobnik

Oczyszczanie tokowiskPowstrzymywanie sukcesji roślinności drzewiastej, zarastającej tokowiska cietrzewia (Tetrao tetrix) (trzy lokalizacje)
Badania telemetryczneBadania telemetryczne karkonoskiej populacji cietrzewia (Tetrao tetrix) (odłów 4 osobników, założenie nadajnika GPS)
6Bezkręgowce

(Invertebrata)

Motyle (Lepidoptera) - niepylak Apollo (Parnassius apollo) 1. Tworzenie warunków do bytowania i rozwoju.

2. Hodowla i reintrodukcja gatunku.

3. Hodowla rośliny żywicielskiej (Sedum maximum) w Karkonoskim Banku Genów (KBG)

Motyle (Lepidoptera) - hodowla w motylarni1. Hodowla motyli (Lepidoptera) w motylarni hodowlano-pokazowej w KBG.

2. Odłów gatunków motyli (Lepidoptera) do celów hodowlanych

Motyle (Lepidoptera) dzienne - badanie rozmieszczenia oraz wielkości populacji poszczególnych gatunków (działania w ramach projektu "Fauna Karkonoszy") 1. Inwentaryzacja występowania.

2. Hodowla w warunkach kontrolowanych.

3. Odłów gatunków motyli do celów dokumentowania obserwacji

Bezkręgowce (Invertebrata) rozwijające się w drewnie1. Poprawa warunków bytowania i tworzenie miejsc rozwoju.

2. Wycięcie pojedynczych drzew i pozostawienie do mineralizacji drewna.

3. Pobieranie wycinków pni dla hodowli w warunkach kontrolowanych bezkręgowców (Invertebrata) saproksylicznych, drapieżnych i pasożytniczych.

4. Stosowanie pułapek Barbera, izolatorów do łapania owadów (Insecta) w celu rozpoznania składu entomofauny na wyznaczonych powierzchniach badawczych w ramach tematu "Badania nad biocenozami związanymi z drewnem w lasach Karkonoskiego Parku Narodowego - owady saproksyliczne, drapieżne i pasożytnicze."

5. Przetrzymywanie, oznaczanie, preparowanie bezkręgowców (Invertebrata) w ramach dokumentowania prac badawczych

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r. Mapa znajdują się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w miejscowości Jelenia Góra.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacja1)Powierzchni a ogółem w ha
1Ochrona ścisłaOddziały - 5, 8d, f, 9f, g, 10d, f, 19b, 20b, 22c, 24, 25, 67j, k, l, m, n, 67p, 69n, o, 71l, o, 74j, k, 84f, g, h, j, k, l, 85f, h, i, k, l, 87-97, 98b, d, f, g, h, 99, 100-103, 160i, 164f, g, 165i, 166j, l, 169-173, 175f, 196c, 197c, 208, 209b, d, g, h, i, k, l, m, o, 210, 2111726,09
2Ochrona czynnaOddziały -1- 4, 6, 7, 8a, b, c, 9a, b, c, d, 10a, b, c, 11-18, 19a, 20a, 21, 22a, b, 23, 26 - 29, 30a, b, c, d, f, g, h, j 31a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, o 32, 33, 34a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n 35a, b, c, d, f, g, h, i, j, 36 - 66, 67a, b, c, d, f, g, h, i, n, o, 68, 69a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, 70, 71a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, m, n, 72, 73, 74a, b, c, d, f, g, h, i, l, m, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 83, 84a, b, c, d, i, 85a, b, c, d, g, j, 86, 98a, c, 104, 105a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m 106 - 113, 114a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 115, 116, 117, 118a, b, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, r, s, t, y, 119, 120a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 121 - 159, 160a, b, c, d, f, g, h, 161, 162, 163, 164a, b, c, d, 165a, b, c, d, f, g, h, 166a, b, c, d, f, g, h, i, k, 167, 168, 174, 175a, b, c, d, 176 -195, 196a, b, 197a, b, 198 - 207, 209a, c, j, f, n, 212a, b, c, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, w, x, y, z, ax, bx, cx, dx, fx, gx, hx, ix, 213a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, r, s, t, w, x, ax, bx, fx, gx, hx, ix, jx, kx, lx, 214a, b, c, d, f, g, h, i, 215a, b, c, d, f, g, działka numer 168 AM 3 Obręb Sobieszów3835,72
3Ochrona krajobrazowa1. Oddziały - 30i, k, 31n, p, 34o, p, 35k, 43i, j, 105n, o, 114l, m, n, 118c, d, p, w, x, 120l, 212d, 213y, z, cx, dx, mx, nx, 214j, k, 215h, i, j, k, l, m, n, o.

2. Działki o numerach - 457/2, 354, 469, 470, 473, 474, 472, 456, 399, 240,307 324, 332, 357, 342, 355, 369, 352, 356, 471, 128, 372

22,37
Razem5584,18
1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r. Mapa znajdują się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w miejscowości Jelenia Góra.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych
Miejsce udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Cały teren Parku50

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie, oddział 215100
2Ośrodek Muzealno - Edukacyjny w Jeleniej Górze50
3Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu - dwa obiekty, oddziały - 31, 7180
4Kaplica Św. Wawrzyńca działka nr 128, Obręb Ochronny Karpacz 3, Gmina Karpacz100

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Wąwóz i Wodospad Kamieńczyka, oddział 18450
2Miejsce odpoczynku - Tabaczana Ścieżka, oddział 6b30
3Miejsce odpoczynku - Sowia Przełęcz, oddział 18d40
4Miejsce odpoczynku - Droga Urszuli, oddziały - 29a, 29b (2 miejsca odpoczynku) 40
5Miejsce odpoczynku - przy Schronisk nad Łomniczką, oddział 48b30
6Miejsce odpoczynku - przy Śląskiej Drodze, oddział 52k30
7Miejsce odpoczynku - oddziały - 52g, 63b, (2 miejsca odpoczynku) 40
8Miejsce odpoczynku - Spalona Strażnica, oddział 92f40
9Miejsce odpoczynku - Słonecznik, oddział 9625
10Miejsce odpoczynku koło Orlinka, oddział 45a40
11Miejsce odpoczynku - Strażnica Karkonoskiego Parku Narodowego "Domek Myśliwski", oddział 71m40
12Miejsce odpoczynku - Polana, oddział 56a, 56b, 56d (3 miejsca odpoczynku) 60
13Miejsce odpoczynku - przy Drodze B. Czecha, oddział 35d25
14Miejsce odpoczynku - enklawa Chojnik, oddział 213i, 213s30
15Miejsce odpoczynku - Petrówka, oddziały - 104d, 123h (2 miejsca odpoczynku) 25
16Miejsce odpoczynku - Koralowa Ścieżka, oddział 119a30
17Miejsce odpoczynku - Koralowa Ścieżka przy III Drodze, oddział 146a40
18Miejsce odpoczynku - Śnieżne Kotły, oddział 171r50
19Miejsce odpoczynku - Wodospad Kamieńczyka, oddział 184j50
20Miejsce odpoczynku - przy szlaku czerwonym na Halę Szrenicką, oddział 190g40
21Miejsce odpoczynku - oddziały - 180b, 181a (2 miejsca odpoczynku) 25
22Miejsce odpoczynku - Kukułcze Skały, oddział 168g40
23Miejsce odpoczynku - Wodospad Szklarki, oddział 215a50
24"Schronisko Nad Łomniczką", Gmina Karpacz, Obręb Ochronny Karpacz 4, działka nr 47330
25"Schronisko Górskie Dom Śląski", Gmina Karpacz, Obręb Ochronny Karpacz 4, działka nr 47180
26"Restauracja na Śnieżce", Gmina Karpacz, Obręb Ochronny Karpacz 3, działka nr 128120
27Schronisko "Strzecha Akademicka", Gmina Karpacz, Obręb Ochronny Karpacz 4, działka nr 470180
28Schronisko "Samotnia", Gmina Karpacz, Obręb Ochronny Karpacz 4, działka nr 469100
29Schronisko "Odrodzenie", Gmina Podgórzyn, Obręb Ochronny Przesieka , działka nr 456127
30Schronisko "Pod Łabskim Szczytem" (2 budynki), Gmina Szklarska Poręba, Obręb Ochronny Szklarska Poręba 8, działka nr 36980
31Schronisko "Szrenica", Gmina Szklarska Poręba, Obręb Ochronny Szklarska Poręba 8, działka nr 356100
32Schronisko "Na Hali Szrenickiej", Gmina Szklarska Poręba, Obręb Ochronny Szklarska Poręba 8, działka nr 352200
33Schronisko "Kochanówka", Gmina Piechowice, Obręb Ochronny Michałowice, działka nr 24030
34Schronisko "Na Zamku Chojnik", Gmina Jelenia Góra, Obręb Ochronny Sobieszów 1, działka nr 39956
35Bufet w budynku górnej stacji kolei linowej na Kopę, Gmina Karpacz, Obręb Ochronny Karpacz 4, działka nr 47250

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Strefa wypoczynkowa, Chojnik, oddziały - 2012, 213, działka nr 168 Arkusz Mapy nr 3 Obręb Ochronny Sobieszów50

V. Miejsca udostępniane w celach sportowych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Obszary w Kotle Małego Stawu (od Szerokiego żlebu do żlebu Wrota Przemytników), oddziały - 93, 9412
2Obszary w Wielkim Śnieżnym Kotle (od żlebu Mokrego do Rynny Świętego Elma), oddział - 17112
3Startowisko dla paralotni na zboczach Kopy5

______

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r. Mapa znajdują się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w miejscowości Jelenia Góra.