Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego. - OpenLEX

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2015.2

Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 stycznia 2015 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem", na 2015 r.
§  2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)
identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3)
opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4)
wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;
5)
ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz maksymalnej liczby osób mogących jednocześnie przebywać w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące 2
Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Zagrożenie przyrody spowodowane przez działania właścicieli nieruchomości niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku, a położonych w obszarze Parku1. Nabywanie nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku.

2. Działanie na rzecz wykluczenia inwestycji takich jak:

1) napowietrzne linie przesyłowe,

2) siłownie wiatrowe,

3) maszty przekaźnikowe,

4) obiekty wysokościowe,

5) obiekty wielkokubaturowe

2Obniżenie poziomu wód gruntowych1. Budowa i konserwacja zastawek na ciekach wodnych należących do Parku.

2. Zasypywanie ujściowych odcinków rowów odwadniających.

3. Budowa grobli ograniczających spływ wód powierzchniowych.

4. Współpraca z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie regulacji stanu wód w głównych ciekach Parku

3Niekontrolowana penetracja obszaru ParkuUkierunkowanie ruchu turystycznego przez:

1) zaprojektowanie, budowę, modernizację i konserwację infrastruktury turystycznej,

2) jednolite i czytelne oznakowanie granicy zewnętrznej Parku,

3) konserwację szlaków pieszych (według potrzeb),

4) korekty przebiegu szlaków pieszych (według potrzeb),

5) wymianę słupów i drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,

6) konserwację szlaków rowerowych,

7) wyznaczenie sieci szlaków we wschodniej części Parku,

8) oznakowanie w terenie szlaków turystyki konnej,

9) konserwację istniejących oraz zaprojektowanie i wykonanie nowych ścieżek dydaktycznych,

10) konserwację szlabanów metalowych,

11) instalowanie nowych szlabanów w celu uniemożliwienia wjazdu pojazdów na tereny chronione,

12) budowę zapór (z żerdzi, kłód, gałęzi) u podnóża wydm i w miejscach nielegalnej penetracji (w szczególności na ścieżkach i wjazdach),

13) ustawianie:

a) tablic informacyjnych,

b) map,

c) tablic z regulaminem Parku,

d) piktogramów,

14) wyznaczenie i oznakowanie tras spacerowych

4Występowanie pożarów1. Wykonanie pasów przeciwpożarowych.

2. Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności.

3. Usuwanie krzewów i drzew pod liniami energetycznymi oraz wokół transformatorów.

4. Gaszenie pożarów.

5. Modernizacja systemu łączności.

6. Oczyszczanie punktów czerpania wody.

7. Porządkowanie terenów zagrożonych.

8. Usuwanie materiałów łatwopalnych.

9. Remont i wymiana słupów tablic informujących i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu

5Opanowywanie siedlisk przez ekspansywne gatunki obcego pochodzenia, zagrażające gatunkom rodzimym1. Usuwanie mechaniczne drzew i krzewów obcego pochodzenia oraz roślin zielnych zagrażających rodzimym gatunkom.

2. Wspomaganie usuwania mechanicznego drzew i krzewów oraz roślin zielnych obcego pochodzenia preparatami chemicznymi i biologicznymi w przypadku najbardziej ekspansywnych (czeremcha amerykańska (Prunus serotina), klon jesionolistny (Acer negundo), dąb czerwony (Quercus rubra), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia))

6Niezgodność składu gatunkowego części drzewostanów z siedliskiem1. Regulacja struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów.

2. Dolesianie wybranych luk i przerzedzeń.

3. Produkcja sadzonek drzew i krzewów do odnowień i zalesień w Gospodarstwie Szkółkarskim w Julinku.

4. Pielęgnacja upraw.

5. Utrzymywanie odpowiedniej struktury zbiorowiska leśnego.

6. Wykonywanie cięć pielęgnacyjno-hodowlanych i ochronnych.

7. Odnowienie lasu w drodze siewu (naturalnego, sztucznego) lub sadzenia.

8. Przebudowa drzewostanów.

9. W razie konieczności:

1) wykonywanie poprawek i uzupełnień,

2) porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia,

3) wprowadzanie podszytów zgodnych z siedliskiem

7Zanieczyszczenie wód1. Działania na rzecz rozbudowy systemu oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wsi.

2. Wprowadzenie systemu oczyszczania wód opadowych.

3. Zabudowa biologiczna rzek, strumieni oraz terenów wokół zbiorników wodnych.

4. Przeciwdziałanie przekształcaniu łąk na grunty rolne.

5. Ograniczenie stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w miejscach położonych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych.

6. Wprowadzanie do układu hydrograficznego Parku wód pościekowych o parametrach:

1) BZT5 (mgO2/m3) 8 i poniżej,

2) zawiesiny (mg/l) 30 i poniżej,

3) CHZT cr (mg/l) 70 i poniżej,

4) azot ogólny (mg N/l) 10 i poniżej,

5) fosfor ogólny (mg P/l) 0,25 i poniżej.

7. Działanie na rzecz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (tylko w przypadku zabudowy rozproszonej)

8Zanieczyszczenie powietrza1. Termomodernizacja budynków Parku oraz działanie na rzecz termomodernizacji budynków niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku.

2. Zastosowanie lub wymiana izolacji termicznej budynków Parku oraz działanie na rzecz zastosowania lub wymiany izolacji termicznej budynków niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku.

3. Modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej w budynkach Parku oraz działanie na rzecz modernizacji lub wymiany instalacji grzewczej w budynkach niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku.

4. Działanie na rzecz wymiany kotłów na nowe, bardziej przyjazne środowisku, a w przypadku nieruchomości stanowiących użytkowaniu wieczyste Parku ich wymiana.

5. Działanie na rzecz zmiany paliwa lub ewentualnego zastosowania energii odnawialnej

9Zanieczyszczenie powierzchni ziemi1. Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów.

2. Likwidacja starych składowisk odpadów.

3. Działanie na rzecz systematycznej likwidacji eternitowych pokryć dachowych i ich utylizacja.

4. Rekultywacja terenu

10Zagrożenia drzewostanów przez owady1. Prognozowanie występowania owadów przez:

1) wykładanie pułapek feromonowych,

2) wykonanie jesiennych poszukiwań owadów w ściółce i glebie.

2. Ograniczanie liczebności owadów przez:

1) wyszukiwanie i usuwanie zasiedlonych drzew stojących,

2) usuwanie części drzew przewróconych lub złamanych w wyniku działania czynników abiotycznych,

3) mechaniczne rozdrabnianie gałęzi i resztek po wyróbce drewna, z pozostawieniem ich na powierzchni,

4) korowanie surowca drzewnego,

5) chwytanie owadów w pułapki

11Zagrożenia sadzonek hodowanych na szkółce przez owady i pasożytnicze grzyby1. Prognozowanie występowania owadów przez poszukiwanie owadów w glebie.

2. Zwalczanie owadów oraz chorób grzybowych w szkółce (mechanicznie, chemicznie, biologicznie)

12Szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne w ekosystemach leśnych i nieleśnych1. Zabezpieczanie upraw leśnych i odnowień przed zgryzaniem przez odbudowę i generalny remont zniszczonych ogrodzeń oraz bieżące naprawianie uszkodzonych ogrodzeń.

2. Zabezpieczanie upraw rolnych przez grodzenie i stosowanie repelentów.

3. Regulacja liczebności populacji zwierząt łownych zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.)

13Zarastanie drzewami i krzewami zbiorowisk nieleśnych1. Koszenie łąk i usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej na łąkach, murawach napiaskowych, wrzosowiskach, wraz z usunięciem biomasy.

2. Utrzymanie i powiększanie wybranych luk w drzewostanie oraz eliminacja podrostu i podszytu (według potrzeb).

3. Wspieranie rolnictwa ekologicznego i pakietów przyrodniczych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

14Zmniejszanie się liczebności niektórych rodzimych gatunków roślin1. Eliminacja nadmiernej konkurencji gatunków osobników ekspansywnych, w szczególności obcych.

2. Prowadzenie działań zmierzających do przywrócenia i utrzymania właściwych stosunków wodnych.

3. Zachowanie gospodarki ekstensywnej i przyjaznych środowisku naturalnemu sposobów użytkowania terenów przeznaczonych pod rolnictwo.

4. Ochrona gatunków zagrożonych in situ (monitoring oraz ewentualne zastosowanie ochrony czynnej, np. odsłanianie terenów otwartych) oraz ex situ (kolekcja wybranych gatunków w Gospodarstwie Szkółkarskim w Julinku)

15Zanikanie i przekształcanie siedlisk gatunków zwierząt1. Zachowanie różnorodności, powierzchni i właściwego środowiska życia zwierząt.

2. Sterowanie zagęszczeniem, strukturą gatunkową, wiekową i przestrzenną populacji zwierząt

16Rozprzestrzenianie się obcych gatunków zwierzątOgraniczanie liczebności gatunków obcych (w szczególności norki amerykańskiej (Mustela vision), szopa pracza (Procyon lotor) i jenota (Nyctereutes procyonoides), stanowiących zagrożenie dla gatunków rodzimych, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie
17Ginięcie rodzimych gatunków zwierząt1. Przywracanie gatunków zwierząt, które dawniej występowały na terenie Parku.

2. Zasilanie grup zwierząt nowymi osobnikami.

3. Prowadzenie zamkniętej hodowli zachowawczej żubrów (Bison bonasus).

4. Ograniczanie liczebności gatunków stanowiących niebezpieczeństwo dla istnienia gatunków zagrożonych.

5. Dokarmianie zwierząt w okresie zalegania wysokiej pokrywy śnieżnej i ekstremalnie niskich temperatur.

6. Pogłębianie i odladzanie wodopojów

18Zagrożenie zwierząt kłusownictwem1. Patrolowanie Parku przez służby terenowe i straż Parku - zdejmowanie wnyków i innych pułapek na obszarze Parku, zapobieganie niszczeniu gniazd ptaków szponiastych.

2. Współpraca z policją

19Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ulegają zwierzęta1. Odpowiednie oznakowanie dróg przecinających korytarze ekologiczne.

2. Budowa przejść dla zwierząt nad lub pod drogami

20Zagrożenie wścieklizną1. Ograniczenie liczebności lisa (Vulpes vulpes), szopa pracza (Procyon lotor) i jenota (Nyctereutes procyonoides) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.

2. Wykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie

21Zużycie techniczne zabytków budownictwa i architekturyPrace konserwacyjne i rewaloryzacyjne
22Zniekształcenie krajobrazu kulturowegoPrace rekonstrukcyjne, w tym przycinanie gałęzi wierzb przydrożnych (ogławianie) oraz kształtowanie zadrzewień
23Antropogenna erozja gleb na wydmach1. Odgrodzenie fragmentów wydm narażonych na penetrację ludzką i erozję wodną.

2. Wykonanie zabezpieczeń przeciwerozyjnych (według potrzeb)

24Zbyt mała ilość martwego drewna w niektórych drzewostanach, zapewniająca szansę przeżycia gatunków saproksylicznych1. Pozostawianie martwego drewna w lasach w różnej postaci, zarówno wydzielonego w trakcie naturalnych procesów zachodzących w drzewostanie (przechodzenie faz rozwojowych), jak i w wyniku zdarzeń losowych.

2. Pozostawienie martwego drewna wycinanego podczas zabezpieczenia szlaków turystycznych

25Niekontrolowana działalność ludzka wynikająca ze zbyt wysokiego stanu wód powierzchniowych, zmierzająca do przyspieszenia ich odpływu1. Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną na danym terenie.

2. Działania techniczne ograniczające podnoszenie poziomu wody przez bobra europejskiego (Castorfiber) w rejonach konfliktowych

26Niszczenie rzadkich gatunków roślin i ich stanowisk przez zwierzęta (w szczególności przez zgryzanie i buchtowanie)1. Regulacja populacji zwierząt.

2. Ewentualne wzmacnianie populacji zagrożonych roślin.

3. Techniczne zabezpieczanie stanowisk roślin.

4. Ochrona roślin ex situ

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne 3

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Degradacja gleb i degeneracja roślinności pod wpływem obniżonego melioracyjnie poziomu wód gruntowych1. Kontynuacja nabywania gruntów prywatnych.

2. Renaturyzacja obszarów małych zlewni hydrologicznych

2Pojawianie się:

1) nowych, obcych gatunków roślin i zwierząt, zwłaszcza inwazyjnych,

2) innych organizmów zagrażających istnieniu populacji rodzimych roślin i grzybów

1. Monitoring organizmów zagrażających.

2. Zwalczanie organizmów zagrażających rodzimym gatunkom roślin i zwierząt oraz skutków ich pojawiania się

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące 4

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
11. Presja urbanizacji na terenie otuliny Parku.

2. Zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód

Działania na rzecz wprowadzenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy postanowień ograniczających presję urbanizacyjną na terenie otuliny Parku oraz opiniowanie inwestycji
2Przerwanie powiązań przyrodniczych Parku z otoczeniem, w szczególności z doliną Wisły, a w konsekwencji doprowadzenie do zubożenia genetycznego i gatunkowego roślin i zwierząt ParkuDziałania na rzecz wprowadzenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy postanowień zapobiegających przerwaniu powiązań przyrodniczych Parku z otoczeniem
3Opanowywanie siedlisk Parku przez ekspansywne gatunki obcego pochodzenia zagrażające gatunkom rodzimym1. Propagowanie hodowli rodzimych gatunków roślin wśród mieszkańców otuliny Parku.

2. Prowadzenie edukacji ekologicznej.

3. Produkcja i sprzedaż gatunków rodzimych do ogrodów przydomowych i zadrzewień

4Obniżanie poziomu wód gruntowych oraz ich zanieczyszczanie1. Ograniczenie liczby ujęć wody.

2. Zaniechanie prowadzenia prac powodujących obniżanie poziomu wód w Parku.

3. Badanie czystości wód

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne 5

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Utrzymywanie się wysokiego zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych w Parku i otulinieOpiniowanie inwestycji mających wpływ na stan wód, w szczególności:

1) gminnych sieci wodociągowych,

2) sieci kanalizacyjnych

2Antropogeniczne przekształcenia glebWspieranie tradycyjnego rolnictwa (ekologicznego) i agroturystyki
3Pojawianie się:

1) nowych obcych gatunków roślin i zwierząt, (zwłaszcza inwazyjnych),

2) innych organizmów zagrażających istnieniu populacji rodzimych roślin i grzybów

1. Prowadzenie monitoringu.

2. Zwalczanie organizmów zagrażających rodzimej faunie i florze oraz skutków ich pojawienia

4Zmiana warunków siedliskowych na skutek nieprzewidywalnych zmian pogodowych oraz zjawisk o charakterze katastrof1. Prowadzenie monitoringu.

2. Podejmowanie działań mających na celu zachowanie trwałości istnienia populacji rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimej fauny i flory

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  6 OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja 7
1Ograniczanie penetracji terenu przez ludzi - bariery wzdłuż granic i na drogach dojazdowych do obszarów ochrony ścisłejWedług potrzebObszar Parku
21. Naprawa i wymiana:

1) tablic informujących o nazwie i celach utworzenia obszarów ochrony ścisłej,

2) słupków granicznych obszarów ochrony ścisłej.

2. Konserwacja oznakowania szlaków turystycznych.

3. Bieżące naprawy infrastruktury turystycznej

Według potrzebObszar Parku
3Ścinanie pojedynczych drzew zagrażających turystom przy szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, drogach (z pozostawieniem ich na gruncie)Według potrzebObszar Parku
4Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny (Pinus sylvestris) na stałych partiach kontrolnych, do oceny zagrożenia przez szkodniki liściożerne, w szczególności takich gatunków jak:

1) strzygonia choinówka (Panolis flammea),

2) poproch cetyniak (Bupalus piniaria),

3) zawisak borowiec (Hyloicus pinastri),

4) barczatka sosnówka (Dendrolimus pini),

5) osnuja gwiaździsta (Acantholydaposticalis),

6) gatunków z rodziny borecznikowatych (Diprionidae)

7 próbObszar Parku
5Odbudowa i generalny remont ogrodzenia z żerdzi chroniącego cenne nasadzenia cisa (Taxus baccata)65 m3Obszar ochrony ścisłej "Kaliszki", Obwód Ochronny Kaliszki

oddział 10s,

6Ochrona przeciwpożarowa przez:

1) utrzymanie przejezdności 27 dojazdów pożarowych, łącznie z ich oznakowaniem,

2) prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych w obrębach i obwodach ochronnych (patrole)

2,50 kmObszar Parku
Według potrzebObszar Parku
7Konserwacja słupków granicznychWedług potrzebObszar Parku
8Modernizacja grobli przeciwpowodziowej we wsi Sadowa w ramach projektu Life+ Nature "Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska" NAT/PL/000084Około 900 mObręb Ochronny Laski, oddziały 34, 35, 36
9Likwidacja rowów melioracyjnych w ramach projektu Life+ Nature "Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska" NAT/PL/000084Około 800 mObręb Ochronny Kampinos, Obwód Ochronny Grabina
10Budowa schodów i pomostów przy grodzisku wczesnośredniowiecznym w Zamczysku1 obiektObręb Ochronny Kampinos, oddział 165g

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja
1Ograniczanie penetracji terenu przez ludzi - bariery wzdłuż granic i na drogach dojazdowych do obszarów ochrony ścisłejWedług potrzebObszar Parku
21. Naprawa i wymiana:

1) tablic informujących o nazwie i celach utworzenia obszarów ochrony ścisłej,

2) słupków granicznych obszarów ochrony ścisłej.

2. Konserwacja oznakowania szlaków turystycznych

Według potrzebObszar Parku
3Ścinanie pojedynczych drzew zagrażających turystom przy szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, drogach (z pozostawieniem ich na gruncie)Według potrzebObszar Parku
4Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych w obrębach i obwodach ochronnych (ochrona przeciwpożarowa)Według potrzebObszar Parku

C. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja
Renaturalizacja stosunków wodnych w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu różnorodności biologicznej oraz zachowania i poprawy stanu zjawisk zależnych od wódWedług potrzebObszar Parku

D. Inne, według specyfikacji Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja 8
1Opieka nad Mogiłą Powstańców z 1863 r.1 obiektObręb Ochronny Laski, oddział

234c

2Konserwacja i ochrona kapliczek, krzyży przydrożnych, tablic pamiątkowych i pomnikówWedług potrzebObszar Parku
3Naprawa, konserwacja i budowa infrastruktury edukacyjno-turystycznej, w szczególności:

1) oznakowań,

2) drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,

3) tablic edukacyjno-informacyjnych,

4) szlaków turystycznych,

5) ścieżek edukacyjnych

Według potrzebSzlaki turystyczne i obiekty przy szlakach turystycznych
4Prowadzenie monitoringu przyrodniczego środowiska abiotycznego, gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem chronionych w ramach sieci Natura 2000, a także procesów ekologicznych zachodzących w środowisku - zgodnie ze strategią monitoringu przyrodniczego ParkuWedług potrzebObszar Parku

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja 9
1Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (cięcia o charakterze trzebieży), w celu zwiększenia odporności drzewostanów na czynniki biotyczne i abiotyczne:616,72 ha1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały - 132f, 289b, 297d, 297f, 338b, 338p, 366j, 377dx, 377fx, 382a, 439b, Roztoka dz. nr 21/1.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały - 113g, 229y, 229z, 266h, 277a, 277d, 277f, 284a, 284b, 284d, 285a, 285h, 312t, 312y, 312fk, 318h, 318i, 318k, 319h, 321h, 342z, 342ax, 342fx, 342gx, 343p, 349b, 354f, 355cx, 363d, 386c, 420a.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały - 3k, 191h, 81f, 111g, 146a, 178m, 203d, 203g, 207i, 207l, 211h, 215g, 216f, 216h, 262g, 274c, 277g, 289n, 290k, 303x, 306hx, 306lx, 306mx, 307t, 309h, 310y, 310z, 312d, 312f, 314g, 314h, 314k, 314s, 321c, 321d, 321f, 321g, 321h, 321k, 321o, 335k, 335s, 338c, 338g, 338h, 338i, 338j, 344p, 344cx, 344dx, 344gx, 345d, 349h, 349k, 353j, 374f

1) cięcia w drzewostanach młodszych klas wieku (II klasa wieku),135,77 ha
2) cięcia w drzewostanach starszych klas wieku (III i starsze klasy wieku)480,95 ha1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały - 50d, 134f, 150a, 172An, 190f, 194a, 194h, 194i, 196b, 200b, 207a, 207b, 207c, 207d, 261c, 338r, 3861, 386o, 386x, 387f, 387bx, 390d, 390k, 392b, 392d, 413f, Łubiec dz. nr 6, Kampinos dz. nr 396, Roztoka dz. nr 120.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały - 19m, 44d, 57d, 59b, 67c, 67i, 67j, 78h, 78k, 100c, 109a, 115a, 128c, 152a, 152b, 152c, 152d, 177a, 177b, 177c, 214b, 217b, 217d, 217f, 229i.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały - 4k, 7j, 14b, 20a, 44o, 47g, 47h, 48k, 63c, 63Aa, 65d, 87d, 102g, 103a, 103c, 103d, 122g, 177d, 178a, 178c, 178f, 178h, 178l, 191g, 194a, 194b, 194d, 196a, 196b, 196c, 197a, 209j, 215f, 216a, 216b, 216c, 216d, 216g, 218m, 218n, 238c, 248n, 248p, 255d, 255Ba, 260j, 329t, 335j, 350i, 350j, 350k, 350m, 350n, 350o, 351b, 352c, 374a, 374d, 374i

2Poprawa warunków wzrostu młodego pokolenia (cięcia odsłaniające)5,18 haObręb Ochronny Kromnów, oddział - 119c
3Usuwanie części drzew opanowanych przez owady lub grzyby, których masowe występowanie zagraża w znaczący sposób trwałości drzewostanów oraz drzew wywróconych i złamanych przy drogach, szlakach turystycznych, w szczególności w pobliżu zabudowań, obiektów turystycznych, linii energetycznych, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mieniaZgodnie z oceną Zespołu Ochrony Lasu (według potrzeb)Obszar Parku
4Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach i młodnikach (o charakterze czyszczeń):98,02 ha1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały - 109a,d, 113a, 114a, 189i,h, 190f, 191a, 192c,i, 196c, 197g, 198a, 199b,g, 201a, 204g, 254k, 255g, 258b, 262a.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały - 77nx, 275f,m,y, bx, 284f, 321a, 351gx, 355bx,dx,gx, 366x, 407z, wieś Rybitew dz. nr 158, wieś Stara Dąbrowa dz. nr 20, wieś Nowa Dąbrowa dz. nr 110, 120, wieś Famułki Królewskie dz. nr 14, 80, 97, 98

1) zabiegi w uprawach (o charakterze czyszczeń wczesnych),46,32 ha
2) zabiegi w młodnikach (o charakterze czyszczeń późnych)51,70 ha1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały -128b, 298d,g,ix, 372j, 373w, 374m,n, 376d, 378l, 381a,b, 399d, 400b,c, 405i, wieś Roztoka dz. nr 9, wieś Józefów dz. nr 16, 37.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały -113g, 276k, 285a, 355l,cx, 369b, 371h, 373l, 374w, 385k,o, 386c, 388c, 389c, 391p.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały - 104a, 123a, 137c, 149f, 160a, 161b, 285n, 295t, 296m,o,r, 349l, 353n

5Dosadzanie pożądanych dla danego siedliska gatunków drzew (dolesienia luk)1,49 ha1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały - 273i.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały - 2f, 272cx,zx, 273w,t,x,y,z, 275z.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały - 134Ak

6Zalesienia nabytych gruntów rolnych w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+: "Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej - obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów"15,00 haObszar Parku - szczegółowa lokalizacja po realizacji wykupu gruntów zależna od oceny eksperta
7Podsadzenia hodowlane luk w drzewostanach po usunięciu czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina) i dębu czerwonego (Quercus rubra)4,00 haObręb Ochronny Kampinos, oddziały - 113a, 114a, 190f, 197g
8Dosadzanie pożądanych gatunków drzew w uprawach leśnych i młodnikach (poprawki i uzupełnienia)0,53haObręb Ochronny Kromnów, oddziały - 303j, wieś Gorzewnica działka nr 29, wieś Famułki Królewskie działka nr 169, 170/1, wieś Władysławów działka nr 32
9Wykonanie dolesień wspierających naturalną sukcesję na nabytych gruntach w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+: "Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej - obszaru Natura 2000 przez renaturyzację wykupionych gruntów"60,00 haObszar Parku
10Przygotowanie gleby pod obsiew naturalny sosny0,25 haObręb Ochronny Kampinos, oddziały - 221k
11Użytkowanie istniejących plantacji świerkowych (Picea abies)2,71 ha1. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 77w, wieś Kromnów dz. nr 279.

2. Obręb Ochronny Laski, oddziały - 26f,j, 37b

12Odnowienie plantacji świerkowej (Picea abies)0,10 haObręb Ochronny Laski, oddział - 26b
13Zabezpieczanie mechaniczne modrzewia (Larix decidua), cisa (Taxus baccata) i cennych gatunków liściastych, w celu ograniczenia szkód powodowanych przez zwierzęta łowne przez palikowanie2430 sztukObszar Parku
14Palikowanie modrzewia i cennych gatunków drzew przy zalesianiu i dolesianiu gruntów rolnych w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+: "Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej - obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów"Według potrzeb, po określeniu siedliskaObszar Parku
15Odbudowa i generalny remont zniszczonych ogrodzeń z wykorzystaniem starej siatki zabezpieczających odnowienia leśne przed jeleniowatymi4043 m21. Obręb Ochronny Laski:

1) Obwód Ochronny Lipków, oddział 268, 273,

2) Obwód Ochronny Zaborów, oddział 287, 288, 289,

3) Obwód Ochronny Kaliszki, oddział - 20h, 62f.

2. Obręb Ochronny Kromnów, Obwód Ochronny Kromnów, oddział 173c

16Konserwacja ogrodzeń zabezpieczających uprawy i odnowienia leśne przed jeleniowatymiWedług potrzebObszar Parku
17Likwidacja ogrodzenia wymokniętej uprawy200 m2Obręb Ochronny Laski, Obwód Ochronny Sieraków, oddział 339
18Zbiór nasion i owoców z rodzimych drzew i krzewówWedług potrzebObszar Parku
19Wykaszanie roślin zielnych na powierzchni upraw leśnych16,06 haObszar Parku
20Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny (Pinus sylvestris) na stałych partiach kontrolnych, w celu oceny zagrożenia spowodowanego przez szkodniki liściożerne, w szczególności:

1) strzygonia choinówka (Panolis flammea),

2) poproch cetyniak (Bupalus piniaria),

3) zawisak borowiec (Hyloicus pinastri),

4) barczatka sosnówka (Dendrolimus pini),

5) osnuja gwiaździsta (Acantholyda posticalis),

6) gatunków z rodziny borecznikowatych (Diprionidae)

501 próbObszar Parku
21Prognozowanie występowania brudnicy mniszki (Lymantria monacha) - wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych)51 sztukObszar Parku
22Wycinanie, wyrywanie, a w wyjątkowych przypadkach zwalczanie chemiczne obcych gatunków roślin:

1) czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina),

2) robinii akacjowej (Robinia psudoacacja),

3) dębu czerwonego (Quercus rubra),

4) klonu jesionolistnego (Acer negundo),

5) sosny Banksa (Pinus banksiana)

6) rdestowca japońskiego (Reynoutria japonica)

Około 867,04 haObszar Parku
23Ograniczenie liczebności osobników z gatunku sarna (Capreolus capreolus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych100 sztuk, w tym

45 kozłów,

40 kóz,

15 koźlaków

Obszar Parku
24Ograniczenie liczebności osobników z gatunku jeleń (Cervus elpahus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych40 sztuk, w tym

15 byków,

15 łań,

10 cielaków

Obszar Parku
25Ograniczenie liczebności osobników z gatunku dzik (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych900 sztuk - struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym rokuObszar Parku
26Ochrona ptaków i drobnych ssaków, przez ograniczenie liczebności osobników lisa (Vulpes vulpes), jenota (Nyctereutes pryconoides), norki amerykańskiej (Mustela vision), szopa pracza (Procyon lotor) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckieBez ograniczeńObszar Parku
27Łagodzenie wpływu ekstremalnych warunków pogodowych na zwierzynę przez:

1) wykładanie lizawek dla zwierząt,

2) pogłębianie i odladzanie wodopojów na ciekach i zbiornikach wodnych,

3) udostępnianie runa - częściowe usunięcie pokrywy śnieżnej,

4) dokarmianie w skrajnie trudnych warunkach zimowych w przypadku masowego zagrożenia życia zwierząt,

5) oczyszczanie poboczy dróg w celu poprawienia widoczności wybiegającej zwierzyny

Według potrzebObszar Parku
28Konserwacja słupków granicznychWedług potrzebObszar Parku
29Ochrona przeciwpożarowa przez:

1) konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja),

5,57 km1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały - 297m, 304y, 308d, 316x, 334t, 372o, 373dx, 411c, 419a.

2. Obręb Ochronny Laski, oddziały 111Am, 134As. 306a,y,lx,mx,ox,sx,tx,wx,307cx,308k,bx,kx,tx, 309cx,310i,n,w,x,y,cx,dx,gx,kx,nx,rx,wx,xx,zx, 311m,l,o, 312d,g,h,k,n, 313c,d,f,g, 314g,333w,dx,gx,ix,339a,b,m,341d,i,l,m

2) konserwacja punktów czerpania wody,2 punkty1. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 323i.

2. Obręb Ochronny Laski, oddział 26k

3) utrzymanie przejezdności 88 dojazdów pożarowych - konserwacja,54,9 kmObszar Parku
4) porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych,141,65 ha1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały - 134f, 150c, 195a,h, 196b, 207a,b,d, 289b, 338b, 377dx,fx, 382a, 386bx, Łubiec dz. Nr 6, Roztoka dz. Nr 120.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały - 19-20, 33, 51, 57d, 67c,i,j, 78h,k, 97-98, 115a, 136, 137, 148, 177a,c, 178-188, 217b,d, 229i,z, 386c.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały - 14b, 47g, 48k, 65d, 81f, 122g, 146a, 178a,c,f, 191g,h, 194d, 196a,b,c, 197a, 203g, 207l, 209j, 215g, 216c,f,g, 218m,n, 248p, 260j, 262g, 274c, 277g, 3061x,mx, 307t, 309h, 310y,z, 312d,f, 314g,h,k,s, 321d,g,h,k,o, 338c,g,h,i,j, 344p, 350i,m,o, 351b, 352c, 374a,i

5) usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej spod linii energetycznych i wokół transformatorów,Według potrzebObszar Parku
6) naprawa i wymiana słupów, tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu,Według potrzebObszar Parku
7) oznakowanie dojazdów pożarowych,Według potrzebObszar Parku
8) ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu,Według potrzebObszar Parku
9) prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku7 wież, zależnie od zagrożeniaObszar Parku
30Naprawa nawierzchni dróg gospodarczychWedług potrzebObszar Parku
31Ochrona dąbrowy świetlistej przez usuwanie podrostu drzew i krzewów, w tym robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia)0,25 haObręb Ochronny Kromnów, oddział 192h
32Wycinanie lub karczowanie (w zależności od ekologii gatunku) wybranych pojedynczych stanowiskach obcych zielnych gatunków roślin (wielokrotnie powtarzane w sezonie):

1) kolczurka klapowana (Echinocystis lobata),

2) niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera),

3) niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora),

4) rdestowiec japoński (Reynoutria japonica),

5) nawłoć olbrzymia (Solidago gigantea),

6) nawłoć kanadyjska (S. canadensis)

0,5 ha, według potrzebObszar Parku

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja 10
1Ochrona cennych płatów siedlisk dogodnych dla rozwoju rzadkich gatunków motyli oraz derkacza (Crex crexs) i żurawia (Grus grus) przez:

1) wykaszanie łąk,

2) usuwanie pokosu, w ramach realizacji zadań projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) "Czynna ochrona podmokłych łąk - siedlisk rzadkich gatunków motyli i ptaków oraz aktywna ochrona nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym"

90,00 ha1. Obręb Ochronny Kampinos, oddział 420d,f; wieś Wiejca dz. ew. 2, 3, 5, 172/1; wieś Aleksandrów dz. ew. 49, 50, 108; wieś Famułki Brochowskie dz. ew. 216

2. Obręb Ochronny Laski, oddziały - 115d,k, 198k, 227f, 228h, 135n, 309k, 334m, wieś Sieraków dz. ew. 312/3, 316/3, 318, 314/1, 473.

3. Obręb Ochronny Kromnów - wieś Aleksandrów dz. ew. 26, 27; wieś Dąbrówka, dz. ew. 38-42, 44, 46-48, 87-90, 98/1, 100, 103; wieś Sowia Wola, dz. ew. 4, 16, 17, 18/1, 19, 20, 28/1, 30, 31-37, 47, 50-53, 58, 59; wieś Górki dz. ew. 196, 200, 201, 203, 204

2Odkrzaczanie i koszenie łąk oraz usuwanie pokosu w celu ochrony cennych płatów łąk wilgotnych i zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (siedlisko przyrodnicze z załącznika I dyrektywy 92/43/EWG) i gatunków z nimi związanych, w tym:

1) pełnika europejskiego (Trollius europaeus),

2) goździka pysznego (Dianthus superbus),

3) goryczki wąskolistnej (Gentiana pneumonanthe)

Koszenie -według potrzeb, odkrzaczanie - 0,1 ha1. Obręb Ochronny Laski, oddział 320, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 420.

2. Obszar Parku

3Koszenie łąk i usuwanie pokosu w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+ oraz NFOŚiGW - "Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej - obszaru42,00 haObszar Parku
Natura 2000 przez renaturyzację wykupionych gruntów"
4Odkrzaczanie powierzchni łąk w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+ oraz NFOŚiGW - "Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej - obszaru Natura 2000 przez renaturyzację wykupionych gruntów"3,00 haObszar Parku
5Zapobieganie naturalnemu pojawianiu się niepożądanych gatunków roślin (sukcesji) przez wykaszanie krzewów i odrośli2,32 haObręb Ochronny Kampinos, oddziały - 204t, 204r, 389a
6Koszenie łąk przez miejscowych rolników, na terenach bezpośrednio przyległych do użytkowanych przez nich gruntów w ramach zbioru traw18,10 ha1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddział 275cx, 355s,

2) wieś Aleksandrów dz. nr 45,

3) wieś Kiścinne dz. nr 88/2.

2. Obręb Ochronny Kromnów:

1) oddziały - 19h, i, j, k, l, 302j,

2) wieś Zamość dz. nr 52.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały - 306nx, zx, 307b, w, x, y, bx, dx, gx, fx, d, w, 308dx, 309w, y, gx, 310p

7Użytkowanie gruntów rolnych przez miejscowych rolników w ramach umów dzierżawy115,82 ha1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddziały - 170g, 219i, f, j, 288b, 298b, t, dx, dy, 304x, y, bx, cx, fx, 325l, o, s, x, y, z,

2) wieś Górki część dz. nr 381/3,

3) wieś Famułki Brochowskie część dz. 283,

4) wieś Roztoka część dz. 21/1.

2. Obręb Ochronny Kromnów:

1) oddziały - 20j, k, 77c,

216a, b, c, f, l, 266d, 273n, 291ax, cx, 292d, o, 296i, j, k, 297l, 299c, d, fx, 300c, d, 301a, c, 302c, f, g, i, l, 303d, 304g, 305h, 306a, 312jx, 325cx, gx, 328m, 355dx, fx, 379d, 410l, 412b, c, d, f, g, h, i, j, 419c, k,

2) wieś Nowa Dąbrowa dz. nr 67/1,

3) wieś Górki część dz. nr 73, 128, 145, 172, 319, 194,

4) wieś Kromnów dz. 283/1,

5) wieś Dąbrówka dz. 18,

6) wieś Cisowe cz. dz. 7, 23, 56, 81,

7) wieś Miszory dz. 322/2, 326.

3. Obręb Ochronny Laski,

1) oddziały - 115c, 306bx, 307d, 310w, hx, by, 312c, i, j, 313i, l, 323g, t, ax, bx, 324t, y, lx, mx, ox, cz. oddz. 332x,

325t, w, x, y, cx, mx, rx, tx, 327c, 345c,

2) wieś Sieraków dz. 604/5, cz. dz. 604/6,

3) wieś Wiersze dz. 54

8Zachowanie ekosystemów otwartych w ramach dzierżaw rolnośrodowiskowych przez:

1) usuwanie krzewów,

2) koszenie,

3) usuwanie pokosu

660,84 ha1. Tereny łąkowe przeznaczone pod wieloletnią dzierżawę (do 5 lat) - w ramach umów dzierżaw dla dzierżawców uczestniczących w pakietach służących ochronie zagrożonych gatunków zwierząt i siedlisk przyrodniczych.

2. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddziały - 59a, b, 170h, 212c, 245d, f, 275b, o, ax, dx, fx, 278a, b, 284a, b, 287i, j, k, l, 288a, b, c, h, i, 295c, 310a, b, 311j, 312b, c, d, f, g, 313a, b, c, 314a, b, c, 317a, 320a, 322h, 324g, h, i, j, l, m, n, 325c, d, f, g, h, i, k, l, m, n, p, r, w, ax, 326a, b, c, d, f, g, h, 328c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, 331a, b, 333a, b, c, 334a, b, c, d, o, 335a, b, c, d, f, h, k, 336a, b, c, f, 342a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 343a, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, 361c, d, f, 362c, f, g, h, 364c, i, j, k, 366m, 368w, 390a, b, c, 391a, 392a, 393a, b, g, h, i, 394a, 396l, i, k, 398p, 399i, 400a, d, i, k, o, 401c, g, 402d, 403c, f, 404d, 405b, j, k, l, p, 406d, r, x, cx, dx, fx, hx, 407f, 408b, i, p, 409b, d, i, m, n, 425b, c, 452d, g, h,

2) wieś Górki, cz. dz. nr 339,

3) wieś Famułki Brochowskie dz. nr - 60, 68, 72, 78 cz., 84 cz., 90, 98, 101, 113, 152, 157 cz., 159 cz., 160, 161, 162, 165, 181 cz., 182, 192, 283 cz., 376 cz.,

4) wieś Kiścinne - Krogulec, część dz. nr 86,

5) wieś Lasocin dz. 342, 354, cz. dz. nr 247, 341,

6) wieś Roztoka cz. dz. 6/1, 9, 116/2, 117,

7) wieś Zaborówek, dz. 455, cz. dz. nr - 331, 333, 334, 335, 337, 339, 344, 355, 362, 366, 393, 396, 398, 422, 424.

3. Obręb Ochronny Kromnów:

1) oddziały - 291s, y, 292k, d, 300m, t, y, 302l, 304g, i, k, l, 322p, 324o, 325i, r, y, z, cx, 326o, r, s, ax, bx, 327d, f, g, h, i, 328o, p, 330b, g, h, i, k, l, m, 335a, 369r, ax, 381y, z, 384d, f, g, h, i, n, o, p, r, t, 393a, b, c, g, f, i, j, l, m, o, p, s, t, 3981, m, n, o,

2) wieś Dąbrówka dz. nr - 9, 12, 14, 20/3,

3) wieś Famułki Brochowskie dz. nr - 2 cz., 4 cz., 13 cz., 19 cz., 25 cz., 30 cz., 40, 47 cz., 53,

4) wieś Famułki Królewskie dz. nr - 207 cz., 254 cz.,

5) Nowa Dąbrowa dz. nr - 3 cz., 9 cz., 13 cz., 27 cz., 34/2 cz., 41, 48, 60/1, 62, 63/1, 69, 70/1, 160/1, 168, 170/1 cz., 182,

6) Stara Dąbrowa cz. dz. 65,

7) wieś Władysławów dz. nr - 67 cz., 79 cz,

8) wieś Górki - cz. dz. 121, 125, 128, 149, 151/1, 288.

4. Obręb Ochronny Laski:

1) oddziały - 307b, w, x, ax, bx, dx, fx, gx, 309g, ax, 310b, c, j,

2) wieś Janówek działki nr 35, 84,

3) wieś Truskaw - cz. dz. 11/1,

4) wieś Wiersze - cz. dz. 54,

9Nabywanie gruntów prywatnych położonych w granicach Parku w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+ oraz NFOŚiGW -"Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej - obszaru Natura 2000 przez renaturyzację wykupionych gruntów"20,00 haObszar Parku
10Nabywanie gruntów prywatnych położonych w granicach Parku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w projekcie pn. "Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowy - obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów15,00 haObszar Parku
11Nabywanie gruntów leśnych niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku ze środków funduszu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych w ramach współfinansowania projektu pn. "Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowy -obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów"3,00 haObszar Parku
12Nabywanie gruntów leśnych niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku ze środków funduszu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych7,00 haObszar Parku
131. Ograniczenie liczebności osobników z gatunku dzik (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych.

2. Zabezpieczanie pól środkami zapachowymi.

3. Grodzenie

900 sztuk - struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym rokuObszar Parku
14Ograniczenie liczebności osobników z gatunku sarna (Capreolus capreolus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych100 sztuk, w tym 45 kozłów, 40 kóz, 15 koźlakówObszar Parku
15Ograniczenie liczebności osobników z gatunku jeleń (Cervus elpahus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych40 sztuk, w tym 15 byków, 15 łań, 10 cielakówObszar Parku
16Ochrona ptaków i drobnych ssaków, przez ograniczenie liczebności osobników lisa (Vulpes vulpes), jenota (Nyctereutes pryconoides), norki amerykańskiej (Mustela vision), szopa pracza (Procyon lotor) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckieObszar Parku
17Dwukrotne koszenie roślinności zielnej i usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej (VI-X) wewnątrz oraz na zewnątrz ogródka meteorologicznegoOkoło 1 haObręb Ochronny Kampinos, Obwód Ochronny Kampinos, oddział 172Af

C. W ekosystemach wodnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja 11
11. Spowalnianie odpływu wód powierzchniowych.

2. Zwiększanie małej retencji.

3. Zasypywanie zbędnych odcinków rowów melioracyjnych.

4. Uzupełnienie wypłukanej przez wodę ziemi (z przetamowań i wałów ziemnych).

5. Remont drewnianych przegród.

6. Naprawa innych uszkodzeń w istniejących przetamowaniach

Według potrzebObszar Parku
2Przyspieszanie odpływu wód powierzchniowych w przypadku wyjątkowo wysokich, długo utrzymujących się stanów wysokich wód powodujących zagrożenie dla ludzi i mieniaWedług potrzebObszar Parku
3Utrzymanie i prowadzenie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych39 punktów pomiaru (piezometrów)Obszar Parku
4Utrzymanie i prowadzenie monitoringu pogody1. 3 punkty meteorologiczne.

2. 5 punktów opadowych

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały - 172A, 205, 275.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały - 276, 419.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały - 2, 206, 333

5Renaturalizacja stosunków wodnych w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu różnorodności biologicznej oraz zachowania i poprawy stanu zjawisk zależnych odwódWedług potrzebObszar Parku
6Modernizacja grobli przeciwpowodziowej w Sadowej w ramach projektu Life+ Nature "Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska" NAT/PL/000084Około 900 mObręb Ochronny Laski, oddziały 34, 35, 36
7Likwidacja rowów melioracyjnych w ramach projektu Life+ Nature "Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska" NAT/PL/000084Około 800 mObręb Ochronny Kampinos, Obwód Ochronny Grabina

D. Ochrona przyrody nieożywionej, gleb, walorów widokowych oraz obszaru Parku przed penetracją ludzką

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja 12
1Przeciwdziałanie osuwaniu się wydmNaprawa 30 drewnianych płotków przeciwerozyjnychObręb Ochronny Kromnów, oddziały - 136-138, 178-183, 184-188
2Ochrona obszarów Parku przed nadmierną penetracją ludzką:

1) konserwacja istniejących szlabanów,

2) ustawianie ogrodzeń i "barier"

Według potrzebObszar Parku
3Ochrona obszarów Parku przed nadmiernym ruchem turystycznym Bieżąca naprawa, konserwacja, modernizacja, odbudowa i budowa infrastruktury turystycznejWedług potrzebObszar Parku
4Konserwacja leśnych mogił z okresu II Wojny ŚwiatowejWedług potrzeb
5Konserwacja cmentarzy z okresu II Wojny Światowej - zadanie realizowane we współpracy z Wojewodą Mazowieckim, okolicznymi gminami i parafiamiWedług potrzeb1. Cmentarz - Mauzoleum i Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry, oddział - 123a.

2. Cmentarze wojenne w:

1) Wierszach, dz. ew. nr 118,

2) Laskach, oddział 210c,

3) Granicy, oddział 173f,

4) Wiktorowie, oddział 298g

6Konserwacja miejsca pochówku ŻydówWedług potrzebObręb Ochronny Kampinos, oddział - 354ox
71. Uporządkowanie cmentarza kolonistów niemieckich, konserwacja i opieka nad cmentarzem.

2. Odkrzaczenie oraz inne czynności według wskazań Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Według potrzebObręb Ochronny Laski, oddział 2f
8Ochrona obszarów Parku przed nadmierną penetracją ludzką przez wytyczenie i oznakowanie szlaków turystyki konnejWedług potrzebObszar Parku
9Konserwacja i ochrona na terenie wykupionych nieruchomości:

1) kapliczek,

2) krzyży przydrożnych,

3) tablic pamiątkowych,

4) pomników

Według potrzebObszar Parku
101. Opieka nad cmentarzami kolonistów "olenderskich".

2. Budowa ogrodzeń.

3. Usunięcie krzewów.

4. Ustawianie tablic informacyjnych

Według potrzeb1. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały - 367dx, 391m.

2. Obręb Ochronny Kampinos działka nr 2 we wsi Karolinów

11Opieka nad Sosną Powstańców 1863 r.Według potrzebObręb Ochronny Kampinos, oddział - 82d

E. Inne, według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja
1Budowa i modernizacja ścieżek edukacyjnychWedług potrzebObszar Parku
2Inwentaryzacja pachnicy dębowej (Osmoderma eremita), zgniotka cynobrowego (Cucujus cinnaberinus) i chrząszczy saproksylicznychWedług potrzebObszar Parku
3Modernizacja i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ścieżki edukacyjnej "Puszczańską Ścieżką do Leśnego Ogródka Botanicznego"Według potrzebObszar Parku
4Monitoring ruchu turystycznegoWedług potrzebObszar Parku
5Prowadzenie monitoringu przyrodniczego środowiska abiotycznego, gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem chronionych w ramach sieci Natura 2000, a także procesów ekologicznych zachodzących w środowisku - zgodnie ze strategią monitoringu przyrodniczego ParkuWedług potrzebObszar Parku
6Monitoring stanów wód powierzchniowych i podziemnych56 piezometrów, 20 punktów wodowskazowychObszar Parku
7Monitoring wpływu działań podjętych w ramach projektu Life+ Nature "Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska" NAT/PL/000084Według potrzebObszar Parku
8Likwidacja dzikich składowisk odpadów, sprzątanie i wywóz śmieciWedług potrzebObszar Parku

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja 13
1Nabywanie nieruchomości prywatnych położonych w granicach ParkuWedług możliwościObszar Parku
2Produkcja materiału sadzeniowego3,08 haGospodarstwo Szkółkarskie w Julinku
3Propagowanie sadzenia gatunków rodzimych drzew i krzewów przy gospodarstwach prywatnychWedług możliwościObszar Parku
4Zwalczanie chemiczne i biologiczne chorób grzybowych materiału sadzeniowego0,215 haGospodarstwo Szkółkarskie w Julinku
5Kontrolne poszukiwania owadów w glebieWedług potrzebGrunty rolne do żale sień i Gospodarstwo Szkółkarskie w Julinku
6Ograniczenie liczebności osobników z gatunku sarna (Capreolus capreolus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych100 sztuk, w tym 45 kozłów, 40 kóz, 15 koźlakówObszar Parku
7Ograniczenie liczebności osobników z gatunku jeleń (Cervus elaphus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych40 sztuk, w tym 15 byków, 15 łań, 10 cielakówObszar Parku
8Ograniczenie liczebności osobników z gatunku dzik (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych900 sztuk - struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym rokuObszar Parku
9Ochrona ptaków i drobnych ssaków, przez ograniczenie liczebności osobników lisa (Vulpes vulpes), jenota (Nyctereutes pryconoides), norki amerykańskiej (Mustela vision), szopa pracza (Procyon lotor) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckieBez ograniczeńObszar Parku
10Ochrona przeciwpożarowa:

1) konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja),

2,72 km1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddziały - 152a, 157h, 172Ar, 253p, 366f, 368h,

2) wieś Korfowe działka nr 77.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały - 84k, 180f.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały - 81b, 194f,g,i,j

2) konserwacja punktów czerpania wody,1 punktObręb Ochronny Laski, oddział - 369b
3) utrzymanie przejezdności 20 dojazdów pożarowych - konserwacja,2,5 kmObszar Parku
4) usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej pod liniami energetycznymi i wokół transformatorów,

5) usuwanie zbędnych przewodów energetycznych, słupów energetycznych i telekomunikacyjnych,

6) naprawa i wymiana słupów, tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu,

7) oznakowanie dojazdów pożarowych,

8) ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu,

9) prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku

Według potrzebObszar Parku

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja 14
1Nabywanie nieruchomości prywatnych położonych w granicach ParkuWedług możliwości Obszar Parku
21. Ograniczenie liczebności osobników z gatunku dzik (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych.

2. Zabezpieczanie pól środkami zapachowymi oraz przez grodzenie

900 sztuk - struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym rokuObszar Parku
Według potrzebObszar Parku
3Ograniczenie liczebności osobników z gatunku sarna (Capreolus capreolus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych100 sztuk, w tym 45 kozłów, 40 kóz, 15 koźlakówObszar Parku
4Ograniczenie liczebności osobników z gatunku jeleń (Cervus elpahus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych40 sztuk, w tym 15 byków, 15 łań,Obszar Parku
10 cielaków
5Ochrona ptaków i drobnych ssaków przez ograniczenie liczebności:

1) lisa (Vulpes vulpes),

2) jenota (Nyctereutes procyonoides),

3) norki amerykańskiej (Mustela vision),

4) szopa pracza (Procyon lotor),

5) bażanta (Phasianus colchicus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Bez ograniczeńObszar Parku
6Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych1 punkt pomiarowy (piezometr)Obręb Ochronny Kromnów, oddział 420
7Użytkowanie terenów rolnych20,48 ha1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddział 219f,

2) wieś Lasocin działki nr 21, 22.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 419k.

3. Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach (OHŻ), oddział 1a, 3b,c,d, f, g, h, i,j

8Wykup gruntów w ramach projektu Life+ Nature "Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska" NAT/PL/000084120 haObszar Parku
9Koszenie inicjujące łąk w ramach projektu Life+ Nature "Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska" NAT/PL/000084Według potrzebObręb Kampinos, obręb ewidencyjny Brochów Łąki, grunty wsi Łubiec i Kępiaste

C. W ekosystemach wodnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja 15
1Utrzymanie ziemnego zbiornika retencyjno-infiltrującego, pełniącego również funkcję gromadzenia części oczyszczonych wód pościekowych z oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki"1,71 haObręb Ochronny Laski, oddział 222a
2Renaturalizacja stosunków wodnych w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu różnorodności biologicznej oraz zachowania i poprawy stanu zjawisk zależnych od wód, w tym konserwacja kanałów melioracyjnych9,80 ha, według potrzebObszar Parku
3Ogroblowanie kanałów podstawowych w ramach projektu Life+ Nature "Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska" NAT/PL/000084Około 7,6 kmObręb Kromnów, obręb ewidencyjny Brochów Łąki, grunty wsi Łubiec i Kępiaste
4Budowa piętrzeń na kanałach w ramach projektu Life+ Nature "Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska" NAT/PL/000084Około 40 progówObszar Parku
5Likwidacja rowów melioracyjnych w ramach projektu Life+ Nature "Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska" NAT/PL/000084Około 2,5 kmObręb Kampinos, obręb ewidencyjny Brochów Łąki

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja 16
1Konserwacja i ochrona cmentarzy z okresu II Wojny ŚwiatowejWedług potrzeb1. Obręb Ochronny Laski, oddziały - 210c, 298g, działka nr 118.

2. Obręb Ochronny Kampinos, oddział 173f

2Konserwacja i ochrona kapliczek, krzyży przydrożnych, tablic pamiątkowych i pomnikówWedług potrzebObszar Parku
3Ochrona obszarów Parku przed nadmierną penetracją ludzką:

1) bieżąca konserwacja, modernizacja, naprawa, odbudowa i budowa infrastruktury turystycznej, odnowienie oznakowania szlaków turystycznych, zmiana przebiegu szlaków, wytyczenie szlaków łącznikowych, tras spacerowych,

Według potrzebObszar Parku
2) budowa wieży widokowej i pomostów1 obiektObręb Ochronny Kampinos, oddziały -365a,g,h,n
3) modernizacja istniejącego parkingu i zagospodarowanie polany wypoczynkowej oraz urządzenie ścieżki edukacyjnej1 obiektObręb Ochronny Laski, oddział - 188a,h, i,l, 186a
4) modernizacja i remont parkingów, budowa infrastruktury towarzyszącej,10 obiektów1. Obręb Ochronny Laski, oddziały - 21, 3d, 9f, 10f, 135t, 227b, 326n.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały - 67b, 84k

3. Obręb Ochronny Kampinos, oddział 152a

5) wytyczenie i wyznakowanie szlaków turystyki konnej,do 370 kmObszar Parku
6) wytyczenie i wyznakowanie szlaku do Zbiornika Mokre Łąki1 obiektObręb Ochronny Laski, oddziały - 223, 224, 225
41. Aleja III Tysiąclecia - konserwacja i utrzymanie obiektu.

2. Sadzenie kolejnych dębów

1 obiektOśrodek Dydaktyczno - Muzealny w Granicy
51. Kompleksowa modernizacja i adaptacja do celów edukacji kompleksu budynków na terenie Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego w Granicy, w tym budynków zabytkowych (siedziba Obrębu Ochronnego Kampinos i Muzeum Puszczy Kampinoskiej).

2. Edukacyjne zagospodarowanie terenu

61. Upowszechnianie wiedzy o Parku, wiedzy przyrodniczej, ekologicznej i zasad zrównoważonego rozwoju przez działania edukacyjne i informacyjne:

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych, ośrodków edukacyjnych i punktów informacyjnych,

2) organizacja wydarzeń edukacyjnych (festiwale, szkolenia, warsztaty, konkursy, wernisaże, wystawy, festyny, kampanie informacyjne i promocyjne).

2. Działalność wydawnicza.

3. Komunikacja społeczna.

4. Sympozja.

5. Seminaria, konferencje

Według potrzeb1. Centrum Edukacji w Izabelinie.

2. Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny w Granicy.

3. OHŻ.

4. Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrody "Kampinos" w Granicy.

5. Obszar Parku

71. Ochrona elementów dawnych fortyfikacji.

2. Zabezpieczenie przed niekontrolowaną penetracją

4 obiekty1. Fort V Dębina.

2. Fort VII Cybulice.

3. Prochownie Generała Zajączka.

4. Grochalskie Piachy

81. Prowadzenie Muzeum Puszczy Kampinoskiej.

2. Uzupełnienie i konserwacja zbiorów

1 obiektOśrodek Dydaktyczno - Muzealny w Granicy
91. Prowadzenie Centrum Edukacji w Izabelinie.

2. Uzupełnienie i konserwacja zbiorów ekspozycji stałej "Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej"

1 obiektCentrum Edukacji w Izabelinie
10Rozbudowa infrastruktury terenowej, przez zagospodarowanie modelu wydmy, urządzenie ogródka roślinności puszczańskiej i budowę wiaty edukacyjnejWedług potrzebCentrum Edukacji w Izabelinie, Obręb Ochronny Laski, oddział - 209d, 209f
111. Budowa parku zwierząt w Julinku.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej

1 obiektObwód Ochronny Rózin
12Usuwanie wyrobów zawierających azbest przez:

1) likwidację nielegalnych składowisk,

2) wymianę pokryć dachowych na nowe w obiektach stanowiących własność Skarbu Państwa

Według możliwościObszar Parku
13Wykonanie audytów energetycznych i termomodernizacja budynków mieszkalnych i gospodarczych ParkuWedług możliwościObszar Parku
14Rozbiórka obiektów budowlanych, zbędnych dla realizacji zadań ochronnych, będących w użytkowaniu wieczystym ParkuWedług możliwościObszar Parku
15Rozbiórka obiektów budowlanych w ramach realizacji zadań projektu: "Ochrona gatunków i siedlisk w Parku - obszarze Natura 2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów", ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko3 gospodarstwaObszar Parku - szczegółowa lokalizacja po realizacji wykupu gruntów i zabudowań
16Rozbiórka masztów o konstrukcji stalowej, zbędnych do realizacji zadań ochronnychWedług możliwości1. Famułki oddział - 204l.

2. Truskaw oddział - 268l.

3. Rybitew oddział - 6p

171. Budowa i modernizacja parkingów turystycznych - leśnych.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej

7 sztuk1. Obręb Ochronny Laski, oddziały - 2l, 135t, 188i, 208h, 227b.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały - 67b, 84k

18Prowadzenie Stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego1 obiektStacja Bazowa "Kampinos"
19Remont mostu drewnianego1 obiektObręb Ochronny Kampinos, oddział - 184a,b
20Sprzątanie i wywóz odpadówWedług potrzebObszar Parku
21Budowa masztów metalowych stacji bazowych łączności radiowej2 sztuki1. Obręb Ochronny Kampinos, oddział - 271j.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddział - 301, działka nr 105

22Budowa masztów łączności wewnętrznej sieci informatycznej Parku o konstrukcji metalowej wraz z systemem przesyłu2 zestawy1. Obwód Ochronny Wiersze dz. ew. 80.

2. Obwód Ochronny Dąbrówka dz. ew. 105

23Prowadzenie monitoringu przyrodniczego środowiska abiotycznego, gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem chronionych w ramach sieci Natura 2000, a także procesów ekologicznych zachodzących w środowisku - zgodnie ze strategią monitoringu przyrodniczego ParkuWedług potrzebObszar Parku
24Opracowanie projektów budowlanych wraz z pozyskaniem pozwoleń na budowę przetamowań i grobli oraz uzyskanie nowych pozwoleń wodnoprawnych dla jazów na Łasicy podjętych w ramach projektu Life+ Nature "Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska" NAT/PL/0000844 obszaryObszar Parku
25Monitoring wpływu działań podjętych w ramach projektu Life+ Nature "Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska" NAT/PL/000084:

1) fitosocjologiczny,

2) glebowy,

3)stanu ekologicznego wód,

4) hydrologiczny,

5) chemizmu wody,

6) ornitofauny

Według potrzebObszar Parku
26Inwentaryzacja populacji bobra (Castor fiber) podjętych w ramach projektu Life+ Nature "Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska" NAT/PL/000084Obszar Parku
27Monitoring ruchu turystycznegoWedług potrzebObszar Parku

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt na obszarach objętych ochroną czynną

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis)Ochrona ex situ1. Utrzymanie hodowli gatunków w Gospodarstwie Szkółkarskim w Julinku.

2. Zbiór nasion i wzbogacenie kolekcji o kolejne wybrane gatunki

2Zawilec wielkokwiatowy

(Anemone syhestris)

3Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris)
4Szałwia łąkowa (Sylvia pratensis)
5Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora)
6Inne szczególnie cenne gatunki roślin

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
11. Bezkręgowce chronione na podstawie dyrektywy 92/43/EWG.

2. Gatunki ptaków objęte ochroną

Zachowanie miejsc bytowania i rozrodu1. Zachowanie siedlisk przez koszenie i odkrzaczanie łąk.

2. Zapobieganie sukcesji na wrzosowiskach.

3. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód w zbiornikach.

4. Pozostawianie drzew z dziuplami, próchniejących i martwych

21. Przeplatka aurinia

(Euphydryas aurinia).

2. Diamina (Melitaea diamina).

3. Cinxia (Melitaea cinxia).

4. Modraszka alkon (Phrngaris alcon).

5. Telejus (Phengaris telejus).

6. Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar).

7. Rojnik morfeusz (Heteropterus morphaeus).

8. Derkacz (Crex crexs).

9. Żuraw (Grus grus)

Czynna ochrona siedlisk w ramach realizacji zadań projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Czynna ochrona podmokłych łąk - siedlisk rzadkich gatunków motyli i ptaków oraz aktywna ochrona nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym"1. Odkrzaczanie łąk.

2. Wykaszanie łąk.

3. Odkrzaczanie wrzosowisk

31. Bocian czarny (Ciconia nigra).

2. Bielik (Haliaeetus albicilla).

3. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

Ochrona miejsc gniazdowaniaWyznaczanie stref ochronnych wokół gniazd i przestrzeganie zaleceń ochronnych z nimi związanych
41. Nietoperze (Chiroptera).

2. Ptaki (w szczególności dziuplaki).

3. Bezkręgowce

1. Zachowanie miejsc rozrodu, miejsc lęgowych i bazy pokarmowej zwierząt.

2. Czynna ochrona siedlisk nietoperzy w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Czynna ochrona podmokłych łąk - siedlisk rzadkich gatunków motyli i ptaków oraz aktywna ochrona nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym"

Pozostawianie drzew z dziuplami i martwych Wywieszanie budek w drzewostanach
51. Nietoperze (Chiroptera).

2. Inne drobne ssaki.

3. Owady

1. Ochrona nisz bytowania cennych gatunków zwierząt.

2. Czynna ochrona siedlisk nietoperzy w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Czynna ochrona podmokłych łąk - siedlisk rzadkich gatunków motyli i ptaków oraz aktywna ochrona nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym"

Pozostawianie odpowiednio urządzonych piwnic oraz budynków drewnianych lub rekonstrukcja ich części
6Żubr (Bison bonasus)Hodowla zamknięta w OHŻ1. Zapewnienie właściwych warunków bytowych zwierząt hodowanych.

2. Opieka weterynaryjna.

3. Sterowanie rozmnażaniem (księgi rodowodowe)

7Ryś (Lynx lynx)Program reintrodukcji gatunku rozpoczęty w 1992 r.1. Siedzenie zachowań rysia (Lynx lynx) w naturze.

2. Odłów i leczenie osobników chorych lub osłabionych i ponowne ich uwalnianie.

3. Dopuszczenie kolejnych osobników w celu wzbogacenia puli genowej

8Bóbr (Castor fiber)1. Ochrona gatunku reintrodukowanego w 1980 r.

2. Działanie mające na celu zmniejszenie szkód wyrządzanych przez bobra (Castor fiber) na gruntach niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

1. Ochrona tam i żeremi.

2. Budowa urządzeń i wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom w uprawach rolnych na gruntach niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

9Ssaki kopytneŁagodzenie wpływu ekstremalnie warunków pogodowych1. Wyłożenie lizawek dla zwierząt w ilości 34 sztuk.

2. Pogłębianie i odladzanie wodopojów na ciekach i zbiornikach wodnych.

3. Udostępnianie runa przez częściowe usunięcie pokrywy śnieżnej oraz dokarmianie w skrajnie trudnych warunkach zimowych w przypadkach masowego zagrożenia życia zwierząt

101. Łoś (Alces alces).

2. Jeleń (Cervus elaphus).

3. Sarna (Capreolus capreolus).

4. Dzik (Sus scrofa).

5. Ryś (Lynx lynx).

6. Lis (Vulpes vulpes).

7. Borsuk (Meles meles).

8. Kuna leśna (Martes martes).

9. Jenot (Nyctereutes procyonoides).

10. Zając szarak (Lepus europaeus).

11. Bóbr (Castor fiber).

12. Wydra (Lutra lutra).

13. Bażant (Phasianus colchicus).

14. Kuropatwa (Perdix perdix)

Monitorowanie liczebności populacji1. Inwentaryzacja łosia (Alces alces) metodą cichych pędzeń.

2. Inwentaryzacja stanu zwierząt leśnych metodą całorocznej obserwacji

111. Sarna (Capreolus capreolus).

2. Jeleń (Cervus elaphus).

3. Dzik (Sus scrofa)

Utrzymanie liczebności na poziomie niezagrażającym środowiskuOgraniczenie liczebności osobników z gatunku zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie
121. Lis (Vulpes vulpes).

2. Jenot (Nyctereutes procyonoides).

3. Norka amerykańska (Mustela vision).

4. Szop pracz (Procyon lotor).

5. Bażant (Phasianus colchicus)

Obniżenie pogłowia lisa (Vulpes vulpes) i redukcja gatunków obcychOgraniczenie liczebności osobników zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie
13Lis (Vulpes vulpes)Ochrona populacji przed wściekliznąWykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków zwierząt na obszarach objętych ochroną kraj obrazową

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Ssaki i ptakiŁagodzenie wpływu ekstremalnych warunków pogodowych1. Pogłębianie i odladzanie wodopojów na ciekach i zbiornikach wodnych.

2. Udostępnianie runa przez częściowe usunięcie pokrywy śnieżnej.

3. Dokarmianie w skrajnie trudnych warunkach zimowych w przypadkach masowego zagrożenia życia zwierząt

Monitorowanie liczebności populacji1. Inwentaryzacja łosia (Alces alces) metodą cichych pędzeń.

2. Inwentaryzacja stanu zwierząt leśnych metodą całorocznej obserwacji:

1) łoś (Alces alces),

2) jeleń (Cervus elaphus),

3) sarna (Capreolus capreolus),

4) dzik (Sus scrofa),

5) ryś (Lynx lynx),

6) lis (Vulpes vulpes),

7) borsuk (Meles meles),

8) kuna leśna (Martes martes),

9) jenot (Nyctereutes procyonoides),

10) zając szarak (Lepus europaeus),

11) bóbr (Castor fiber),

12) wydra (Lutra lutra),

13) bażant (Phasianus colchicus),

14) kuropatwa (Perdix perdix)

21. Sarna (Capreolus capreolus).

2. Jeleń (Cervus elaphus).

3. Dzik (Sus scrofa)

Regulacja liczebnościOgraniczenie liczebności osobników zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie
3Ryś (Lynx lynx)Program reintrodukcji rysia (Lynx lynx) rozpoczęty w 1992 r.1. Siedzenie zachowań osobników w naturze.

2. Odłów.

3. Leczenie osobników chorych lub osłabionych i ponowne ich uwalnianie.

4. Dopuszczenie kolejnych osobników w celu wzbogacenia puli genowej

4Bóbr (Castor fiber)1. Ochrona gatunku reintrodukowanego w 1980 r.

2. Zmniejszanie szkód na gruntach stanowiących własność prywatną

1. Ochrona tam i żeremi.

2. Ograniczenie zabiegów udrażniania cieków wodnych.

3. Budowa urządzeń i wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom w uprawach rolnych na gruntach niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

51. Jenot (Nyctereutes procyonoides).

2. Norka amerykańska (Mustela vision).

3. Lis (Vulpes vulpes).

4. Bażant (Phasianus colchicus)

Regulacja liczebnościOgraniczenie liczebności osobników zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie
6Lis (Vuples vuples)Ochrona populacji przed wściekliznąWykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie
71. Nietoperze (Chiroptera).

2. Inne drobne ssaki.

3. Owady

Ochrona nisz bytowaniaPozostawianie odpowiednio urządzonych piwnic oraz budynków drewnianych lub rekonstrukcje ich części
81. Bocian czarny (Ciconia nigra).

2. Bielik (Haliaeetus albicilla).

3. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

Ochrona miejsc gniazdowaniaWyznaczanie stref ochronnych wokół gniazd i przestrzeganie obowiązujących w nich zaleceń
9Ptaki (Aves)Zachowanie siedliskZachowanie terenów otwartych
Wzbogacenie bazy pokarmowej w okresie zimowymWykładanie karmy dla ptaków w okresie mroźnej zimy (według potrzeb)
101. Nietoperze (Chiroptera).

2. Ptaki (w szczególności dziuplaki).

3. Bezkręgowce

Zachowanie miejsc rozrodu, miejsc lęgowych i bazy pokarmowejPozostawianie drzew z dziuplami i martwych
111. Bezkręgowce chronione na podstawie dyrektywy 92/43/EWG.

2. Gatunki ptaków chronione na podstawie dyrektywy 2009/147/WE

Zachowanie miejsc bytowania i rozrodu1. Koszenia i odkrzaczania łąk.

2. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód w zbiornikach.

3. Pozostawiane drzew z dziuplami, próchniejących i martwych - głównie dąb (Quercus) i lipa (Tilia)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacja 17 Powierzchnia ogółem w ha
1Obszary ochrony ścisłej1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały o numerach - 4-9, 13-17, 18a,b, 70a-n, 71a-j, 72a-m,o,p, 73a-g, 74a-h, 92m, 93f,g, 94b-j, 137b,c, 138c, 142c,f, 143b-d, 144, 145, 151f-h,j, 161c,f, 162, 165d-g, 166, 167a-n,,168, 169, 170a,b, 171, 172a,b, 181k,m, 210, 211, 215a-c, 216a-j,m-o,s, 217, 238-240, 242, 243a,c,d, 244, 245a-c, 246-248, 249a-c,f,g, 250a-c, 251a,c.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały o numerach - 3A, 4, 4A, 5l,m,n, 6n,o, 9-12, 14c,d,f, 15a-i,k, 16a-g, 17a-h, 18a-j, 19a, 25a, 26a-c, 27a-c,f, 47c,d, 48a-f, 95, 96, 97a-d, 140j,k, 141d-j, 142d,-j, 143g-k, 144c-i, 145f,g,i,j, 146b,d,g,i, 147, 161f-j, 162d-j, 163f-j, 164j, 182c, 183-186, 193g-n, 194m-p, 195i-o, 196c-k, 197d-j, 198-202, 203a,h,i, 204f, 206b, 208d, 214c, 215a-c, 232-260.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały o numerach - 101-t, 11h,k,m,n,p-s, 17f-i, 24b-d, 25a,b,f-p, 27a-j, 28a-i, 29-31, 32a,b,d-g, 33f,h-j, 34c-f, 35, 36, 37a,i-n, 38i-k, 48a-j, 49-57, 58d-l, 59c-j, 67-74, 75g,h, 77b-f,j,k, 92-101, 102a,d,i-n, 114a,d,f, 116a-g, 117-121, 132b, 133a-c, 134a-c, 135a-h,k,m, 136a-i,l,p, 147c-f,i-l, 148a,d,f,g,i-k, 160d-g, 161f,g, 171a-d,g, 172a-h,j-l, 173a-c,j, 232-234, 269, 270l,p-t, 271

4 636
2Obszary ochrony czynnej1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały o numerach - 1-3, 10-12, 18c-k, 19-69, 70o-s, 72k-m, 72n,r-w, 73h-j, 74i-o, 75-82, 83, 84-91, 92a-l, 93a-d, 94a, 95-131, 132a-h,j, 133-136, 137 a, 138a,b, 139-141, 142a,b,d, 143a, 146-150, 151a-d,i, 152b-f, 153-156, 157a-g,i,j, 158a-y,ax-cx, 159-160, 161a,b, 163, 164, 165a-c, 166, 170c-j, 172Aa,b,l,n-p, 173a-d, 174-178, 178Aa-m, 179, 180, 181a-j,l, 182, 183, 184a-t, 185-191, 192a-h, 193a-d, 194-197, 200, 201a-j,k-p, 202, 203, 207a-d, 212, 214, 215d, 216k,l,p,r,t,w, 218, 219a-d,h-j, 220, 221a-d,g-k, 222b-i, 223-237, 241, 243b,f, 245d,f, 249d,h, 250d-j, 251b,d, 252, 253a-o, 254a-d,g-m, 255, 256a,b,d-i, 257-261, 263-269, 270a-kx, 271a-i,k-s, 272a-p, 273a-j,l-n, 275a-o,r-hx, 276-289, 290a-i,k-s, 291-293, 294a-m,o,p-fx,, 295, 296, 297a-ax,cx-wx, 298a-xx,zx-fy, 299a-t, 300-303, 304a-fx,hx-px, 305, 306, 307a-c,f-cx, 308, 309, 310-314, 315a-gx,ix-px, 316a-z,ax-hx,ix,jx, 317-332, 333a-m, 334a-t,y,z, 335-343, 344a,c-k,m, 345-353, 354a-dx,gx-wx,yx-ay, 355a,b,d-p,s-ix, 356-359, 360a-o,ax-cx,fx-mx, 361a-f,h-n,p-cx, 362a-j,l-w,y-bx,dx,fx,hx-jx, 363a-bx, 364, 365a-d, 366h,m-r, 367a,c-z, 368a-g,i-y, 369, 370, 371, 372a-p,s-x, 373a-p,s-x,z-fx, 374, 375-381, 382a-x, 383-393, 394a-d, 395a-d, 396a-f, 397a, 398a-ay, 399, 400a-d,g-t, 401-405, 406a-s, w-hx, 407-410, 411, 412-414, 415a-h,j-z,ax-jx, 416a-hx, 17, 418a-s, 419a-i,k,l, 420-424, 430, 431a, 432b-p, 436, 437f-o, 438, 439, 440a-i,l, 446, 452.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały o numerach - 1-3, 5a-k,o, 6a-m,r, 7-8, 13, 14a-c,g-m, 15j,l-o, 16h-j, 171-1, 18k-m, 19b-f,h,j-r, 20a,f-y, 21-24, 25b-g, 26d-h, 27d,g-i, 28-46, 47a,b,f,g, 48g, 49-66, 67a,c-j, 68-76, 77a-h,j-n,p,r,t-dx,gx-rx, 78-94, 97f, 98-133, 134a-c,g-i, 135-139, 140a-i,l-p, 141a-c, 142a-c, 143a-f, 144a,b, 145a-d,h, 146a,c,f, 148-160, 161a-d, 162a-c, 163a-d, 164a-i,k, 165-179, 180a-d,g,h, 181, 182a,b,d-g, 187-192, 193a-f, 194a-l, 195a-h, 196a,b, 197a-c, 203b-g, 204a-d,g,h,k,m-t, 205, 206a,c-k, 207, 208a-c,f,g, 209-213, 214a,b,d, 215d,f, 216a-c,f-r, 216A, 217, 218, 219a-f, 219A-223, 225-227, 229, 261-265, 266a-c,f,h-k, 267, 268, 269a,d-cx,gx-ix, 270a-j,l-jx, 271, 272, 273a-o,r-z, 274, 275, 276b-s, 277, 279-283, 284a-f,h-m, 285-290, 291a-p,s-y,ax-hx, 292a,b,d-w, 293a,c-h, 294, 295, 296a-h,j,l-s, 297, 298, 299c-f,h-dx,gx,hx, 300, 301a,c-j, 302a-g,i-j,l, 303, 304a-i,k-n, 305, 306a,b,d-t, 307, 308a-g,i-p, 309-314, 315, 316, 317-320, 321a-i, 322-324, 325a-dx,gx,hx 326, 327-335, 336a-n,p, 337, 338a-h,j-n, 339a-r,t-hx, 340, 341-347, 348a-ax,bx, 349, 350a-gx, 351-364, 365a-f,k-s, 366a-dx,gx, 367a-ix,kx-mx, 368a-hx,jx-px, 369a-f,h-bx, 370a-dx, gx-jx, 371, 372, 373a-c,f-r, 374a-h,l-w, 375, 376, 377a-f,h-fx, 378a-g,i-fx, 379, 380, 381, 382-384, 385a-g,i-ix, 386-403, 407z,ax-dx, 408, 415b, 419a,c,f-j.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały o numerach - 1, 2b-d,g-j,l, 3a-c,f-i, 4-8, 9a-d,g-i,k-o, 10a-d,g-k, 11a-g,i,j,l,o,t, 12, 13a,c-h, 14a,b,d-g, 15, 16, 17a-d, 18-23, 24a, 25c,d, 26a,b,d-g,i-s, 27k, 28j,k, 32c, 33a-d,g, 34a,b, 37b-g,o, 38a-h, 39-47, 48k,l, 58a-c, 59a,b, 60-66, 75a-f, 76, 77a,g-i,l-o, 78-80, 81a,c-l, 82-84, fragment 85a,86a - bez byłej jednostki wojskowej, 85b-c, 86b-d, 87-91, 102b,c,f-h, 103-113, 115a-k, 116h, 122, 123a,c,d, 124-130, 131a-g, 132a,c-g, 133d-g, 134d,f, 134Aa-l,o,s-w, 135i,j,n-r, 136j,k,m-o, 137-146, 147a,b,g,h, 148b,c,h, 149-159, 160a-c, 161a-d, 162-170, 171f,h,i, 172i,m,173d-i, 174-184, 186, 187, 188a-h,j-p, 189-193, 194a-d,h,k,l,o, 195, 196a-c,f-k, 197, 198, 199a-l, 200-204, 205a-d,g, 206a-s, 207, 208a-f,i,j, 209a,c,h-k, 210a,b,d,g-o,r-x, 211a,b,d-i, 212a-d,i,k,l,n, 213-215, 219g-fx, 220, 221a-m, 223-226, 227c-n, 228-233, 234a,b,d-f, 235-247, 248b-r, 249-253, 254a,b,f-l, 255-267, 268a-k,m-w,y,z, 270a-k,m-o, 272, 273, 274a,c-f,i-ax, 275a-n,p,r,t-bx, 276-282, 283a-s, 284-289, 290, 291, 292, 293, 294-297, 298a-f, 298Aa-k, 299, 300-302, 303, 304-306, 307a-gx,jx, 308a-px,sx-wx, 309a,c-hx,jx-mx,ox, 310a-dx,gx-kx,mx-zx,by, 311a-m,o,p, 312-314, 315a-f, 16a-x,z,ax, 317-322, 323a-w,y,ax,bx, 324a-hx,jx,lx-nx, 325a-dx,gx-jx,lx,mx,px,rx,tx,xx-ay,cy, 326b-i,k-m,o-x, 327a-c,f,h-t, 328a,b,d-h,j-m, 329-331, 332a-bx, 333a-g,i-lx,334a-d,g-s, 335a-s, 336a-px, 337-344, 345a,c-f, 346a-g,i-z, 347, 348a,b,d-o, 349, 350, 351a-j,l-n, 352a-i, 353, 354, 355a-g, 357, 363, 364, 367, 368, 369a,d-g.

4. Ośrodek Hodowli Żubrów, oddział o numerze 2

27 488
3Obszary ochrony krajobrazowej1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały o numerach - 132i, 152a, 157h, 158z, 172c-g, 172Ac,f-k,m,r,t,w,x, 173f-l, 178An,o, 184w, 192i-l, 193f-h, 198, 199, 204, 205, 207f,g, 219f,g, 221f, 222a, 253p, 254f, 256c, 262, 270lx,mx,nx,ox, 27lj, 272r, 273k, 275p, 280a, 290j, 294n, 297bx, 298yx, 304,gx, 307d, 315hx, 333n, 334x, 344b,i,l,n, 354fx,xx, 355c,r, 360dx, 361g,o, 362k,x,cx,gx, 363cx, 365 f-j, 366a-g, i-1, 367b, 368h, 373r,y, 382y, 389Aa, 394f-m, 395f-l, 396g-l, 397b, 398by, 400f, 406ix, 415i, 419j, 425-429, 431, 432a,r,s, 433, 434a, 437a-d, 440j-k, 442, 444, 448-450, 451a.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały o numerach - 6p, 19g,i,h,k 20b-d, 67b, 77i,o,s,fx, 134f, 180f, 204i,l, 216d, 224, 266d,g, 269b,c,dx,fx, 270k, 273p, 276a, 284g,n, 291r,z, 292c, 293b, 296i,k, 299a,b,g,fx, 30lb, 302h,k, 304j, 306c, 308h, 321j, 325fx, 336o, 338i, 339s, 348bx, 350hx-kx, 364a,b, 366fx, 367jx,lx, 368ix,rx, 369g, 370fx, 373d, 374i-k, 377g, 378h, 385h, 404-406, 407a-y, 409-412, 414-418, 419b,d,k,l, 420.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały o numerach - 2a,f,k, 3d, 9f,j, 10f, 13b, 14c, 26a-c,h,j, 37h, 81b, fragment 85a,86a - była jednostka wojskowa, 114b,c, 1151, 123b,f, 134Am,n,p,r, 135l,s,t, 185, 188i,r, 194f,g,i,j,m,n, 196d, 199m, 205f, 206t,w,z,x,y, 208g,h, 209c-g,k-n, 210c,f,p, 21lc, 212f-h,j,m, 216-219, 221n, 222a, 227a,b, 234c, 248a, 254c,d, 268l,x, 274b,g,h, 275o,s, 283t, 298g, 298Al, 307hx,ix, 308rx, 309b,ix,nx, 310fx,lx,ay,cy, 311n, 315g, 316y, 323x,z, 324ix,kx,ox, 325fx,kx,nx,ox,sx,wx,by,dy,fy, 326a,j,n, 327d,g, 328c,i, 332cx, 333h, 334f, 335t-cx, 336rx, 345b, 346h, 347r, 348c, 35lk, 352j, 355h, 359, 360-362, 365, 366, 369b,c,h, i, 370-376.

4. Ośrodek Hodowli Żubrów, oddziały o numerach - 1, 3

6 420, w tym grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Parku, grunty do wykupów oraz grunty prywatne nieprzeznaczone do wykupu
Razem38 544

ZAŁĄCZNIK Nr  5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych
Lp.Miejsce udostępniane 18 Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Cały obszar ParkuBez limitu
2Stanica Naukowa w Famułkach Królewskich, Obręb Ochronny Kromnów, oddział - 370 dx20

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.Miejsce udostępniane 19 Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Polany wypoczynkowe:

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały:

a) 114b i 115a,

50
b) 134Am,n,100
c) 188i,500
d) 194f,g,i,j,2000
e) 209c,d,f,2500
f) 227b,300
g) 268x,100
h) 334f,3500
i) 360a,b;100
2) Obręb Ochronny Kampinos, oddziały:

a) 152a,

500
b) 157h,100
c) 172Aw,1000
d) 173i,k,l,2000
e) 253p,100
f) 366i;100
3) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały:

a) 67b,

150
b) 266d,g150
2Centrum Edukacji w Izabelinie, Obręb Ochronny Laski, oddział 209g500
3Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy Obrębu Ochronnego Kampinos, oddział - 172g1. Ośrodek- 1 000.

2. Muzeum - 50

4OHŻ w Smardzewicach, oddział 260
5Biblioteka - budynek dyrekcji Parku, Izabelin, Obręb Ochronny Laski, oddział 209g10
6Gospodarstwo Szkółkarskie w Julinku, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 199a50
7Leśny Ogródek Botaniczny w Obrębie Ochronnym Laski, oddział 205d50
8Grodzisko wczesnośredniowieczne w Zamczysku, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 165g50
9Mogiła Powstańców 1863 r., Obręb Ochronny Laski, oddział 234cBez limitu
10Skansen budownictwa puszczańskiego - teren Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172Ar100
11Chata Kampinoska, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 173j100
12Muzeum Puszczy Kampinoskiej, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172g50
13Kapliczki, krzyże przydrożne, tablice pamiątkowe, pomniki i tym podobne obiekty - obszar ParkuBez limitu
14Pozostałości cmentarzy kolonistów "olenderskich":

1) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały - 367dx, 391m, 388ll,

2) Obręb Ochronny Kampinos, działka nr 2 we wsi Karolinów

Bez limitu
15Miejsce Pamięci Palmiry, Obręb Ochronny Laski, oddział 123aBez limitu
16Cmentarze wojenne z okresu II wojny światowej w:

1) Wierszach, Obręb Ochronny Laski, działka nr 118,

2) Laskach Obręb Ochronny Laski, oddział 210c,

3) Granicy, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 173f,

4) Wiktorowie, Obręb Ochronny Laski, oddział 298g

Bez limitu
17Cmentarz kolonistów niemieckich, Obręb Ochronny Laski, oddział 2fBez limitu
18Miejsce straceń Żydów Obręb Ochronny Kampinos, oddział 354oxBez limitu
19Mogiły żołnierskie - obszar ParkuBez limitu
20Aleja III Tysiąclecia, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172Af200
21Współczesne miejsca kultu religijnego:

1) kościół w Górkach, Obręb Ochronny Kromnów, działka nr 255,

2) kościół w Wierszach, Obręb Ochronny Kampinos, działka nr 64

Bez limitu

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.Miejsce udostępniane 20 Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Parkingi:

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały - 2l, 3d, 9f, 10f, 123a, 135t, 188i, 208h, 209g, 227b, 326n, 360a,

2) Obręb Ochronny Kampinos, oddziały - 152a, 172Aw,x,

3) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały - 67b, 84k, 180f

8 000
2Polany wypoczynkowe:

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały:

a) 114b i 115a,

50
b) 134Am,n,100
c) 188i,500
d) 194f,g,i,j,2000
e) 209c,d,f,2500
f) 227b,300
g) 268x,100
h) 334f,3500
i) 360a,b;100
2) Obręb Ochronny Kampinos, oddziały:

a) 152a,

500
b) 157h,100
c) 172Aw,1000
d) 173i,k,l,2000
e) 253p,100
f) 366i;100
3) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały:

a) 67b,

150
b) 266d,g150
3Skansen w Obrębie Ochronnym Kampinos, oddział 172Ar100
4Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172g1. Ośrodek- 1 000.

2. Muzeum - 50

5Zagroda pokazowa żubrów w OHŻ w Smardzewicach, oddział 2z60
6Stacja końcowa turystycznej kolejki wąskotorowej linii Sochaczew - Wilcze Tułowskie300
7Stanica Turystyczna Borek Tułowicki, Obręb Ochronny Kromnów, oddziały - 134b, 134f500
8Grodzisko wczesnośredniowieczne w Zamczysku, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 165g50

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych i sportowych

Lp.Miejsce udostępniane 21 Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Boisko w Obrębie Ochronnym Laski, oddział 345b500
2Bunkry Fortu V, Obręb Ochronny Kromnów, oddział 22420
3Zbiornik retencyjno - infiltrujący przy oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Obrębie Ochronnym Laski, oddział 222a10
4Zbiornik wodny Mariew, Obręb Ochronny Laski, oddział 369b5
5Polany wypoczynkowe:

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały:

a) 114b i 115a,

50
b) 134Am,n,100
c) 188i,500
d) 194f,g,i,j,2000
e) 209c,d,f,2500
f) 227b,300
g) 268x,100
h) 334f,3500
i) 360a,b;100
2) Obręb Ochronny Kampinos, oddziały:

a) 152a,

500
b) 157h,100
c) 172Aw,1000
d) 173i,k,l,2000
e) 253p,100
f) 366i;100
3) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały:

a) 67b,

150
b) 266d,g150
6Borek Tułowicki, Obręb Kromnów, oddziały - 134a,b,c,f300
7Bór Kazuński, Obręb Ochronny Kromnów, oddziały - 216-220,

222

200
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).
2 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
3 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
4 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
5 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
6 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 11 września 2015 r. (Dz.Urz.MŚ.2015.64) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 września 2015 r.
7 Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą,literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów, Ośrodka Hodowli Żubrów Smardzewice sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.
8 Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą,literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów, Ośrodka Hodowli Żubrów Smardzewice sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.
9 Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą,literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów, Ośrodka Hodowli Żubrów Smardzewice sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.
10 Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą,literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów, Ośrodka Hodowli Żubrów Smardzewice sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.
11 Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą,literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów, Ośrodka Hodowli Żubrów Smardzewice sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.
12 Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą,literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów, Ośrodka Hodowli Żubrów Smardzewice sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.
13 Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą,literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów, Ośrodka Hodowli Żubrów Smardzewice sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.
14 Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą,literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów, Ośrodka Hodowli Żubrów Smardzewice sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.
15 Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą,literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów, Ośrodka Hodowli Żubrów Smardzewice sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.
16 Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą,literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów, Ośrodka Hodowli Żubrów Smardzewice sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.
17 Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.
18 Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.
19 Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.
20 Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.
21 Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.