Zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2015.1

Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 stycznia 2015 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem", na 2015 r.
§  2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)
identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3)
opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4)
wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;
5)
ustalenie miejsc udostępnionych w celach naukowych i turystycznych oraz określenie maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące 2
Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńWskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Uszkodzenia w ekosystemach (niszczenie pokrywy roślinnej, erozja powierzchniowych warstw gleby) powodowane rozdeptywaniem powierzchni gruntu przy szlakach turystycznych1. Wykonywanie zabezpieczeń przed niepożądaną presją ze strony niekontrolowanego ruchu turystycznego w postaci:

1) niskich barier ochronnych,

2) siatki osłaniającej powierzchnię gruntu,

3) wysokich barier ochronnych.

2. Renowacja nawierzchni i otoczenia szlaków, przez wykonanie i konserwację:

1) drewnianych nawierzchni pomostów,

2) odwodnień (drenów),

3) drewniano-kamiennych zabezpieczeń (progów przeciwerozyjnych)

21. Niszczenie stanowisk roślin wschodniokarpackich i wysokogórskich przez wydeptywanie otoczenia szlaków.

2. Niekontrolowane poszerzanie szlaków.

3. Biwakowanie w miejscach niedozwolonych

1. Systematyczny nadzór.

2. Zbiór nasion roślin zagrożonych i wysiewanie ich na uprawach eksperymentalnych.

3. Zasilanie populacji gatunków lokalnych przez wprowadzanie wyhodowanych siewek

3Presja turystyczna na stanowiskach rzadkich gatunków bezkręgowców1. Systematyczny nadzór i monitoring stanowisk.

2. Wykonanie zabezpieczeń przed niepożądaną presją ze strony niekontrolowanego ruchu turystycznego w postaci:

1) niskich barier ochronnych,

2) siatki osłaniającej powierzchnię gruntu,

3) wysokich barier drewnianych

4Zmniejszanie się różnorodności gatunkowej i biocenotycznej zbiorowisk nieleśnych wskutek sukcesji wtórnejRegularne koszenie łąk i prowadzenie ekstensywnego wypasu
5Zanikanie mozaiki zróżnicowanych stadiów sukcesyjnych (zarośli i zbiorowisk nieleśnych) w wyniku wtórnej sukcesjiKształtowanie mozaikowej struktury ekosystemów przez ograniczanie procesu sukcesji (koszenie, usuwanie młodych drzew i krzewów, regulowany wypas zwierząt)
6Zanik stanowisk rzadkich i cennych gatunków roślin na skutek sukcesji wtórnej, zmian warunków siedliskowych wywoływanych czynnikami naturalnymi i zjawiskami losowymi1. Eliminacja zagrożenia przez usuwanie drzew i krzewów, wykaszanie albo wypas zwierząt.

2. Renaturalizacja stosunków wodnych na stanowiskach gatunków wilgociolubnych.

3. Zbiór nasion roślin zagrożonych i wysiewanie ich na uprawach eksperymentalnych.

4. Zasilanie populacji lokalnych przez wprowadzanie wyhodowanych siewek

7Przyśpieszony odpływ wód gruntowych w zmeliorowanych obszarach torfowiskOgraniczanie odpływu wód przez wykonanie i utrzymywanie zastawek na rowach melioracyjnych
8Degradacja torfowisk w wyniku przesuszenia i sukcesji wtórnej zbiorowisk roślinnych ziołorośli i młak1. Usuwanie młodych drzew i krzewów.

2. Podnoszenie poziomu wód gruntowych przez stosowanie zastawek, progów i ekranów foliowych oraz wykorzystanie działalności bobra (Castor fiber)

9Zanieczyszczenie wód płynących na obszarze Parku z powodu wadliwie funkcjonujących oczyszczalni ścieków1. Działania na rzecz wdrażania programu monitoringu hydrologicznego i hydrochemicznego.

2. Działania na rzecz poprawy sprawności oczyszczania w istniejących oczyszczalniach ścieków.

3. Działania na rzecz budowy nowych oczyszczalni ścieków

10Synantropizacja populacji niedźwiedzia (Ursus arctos) i innych gatunków zwierząt1. Prawidłowe gospodarowanie odpadami na obszarze Parku (terminowy wywóz odpadów, zabezpieczanie śmietników i kompostowników przed zwierzętami, segregacja odpadów).

2. Edukacja turystów i społeczności lokalnych nastawiona na promowanie właściwych zachowań w relacji człowiek - zwierzę, w tym w odniesieniu do postępowania z odpadami

11Niekorzystne zmiany o charakterze degeneracyjnym zbiorowisk roślinnych i właściwości fizyko-chemicznych gleb wynikające z niedostosowania składu gatunkowego drzewostanów do siedliska, głównie w drzewostanach świerkowych sztucznego pochodzenia1. Przebudowa drzewostanów przez wprowadzenie gatunków zgodnych z siedliskiem.

2. Rozluźnienie górnej warstwy drzew dla poprawy warunków wzrostu i rozwoju młodych drzew

12Negatywne oddziaływanie czynników atmosferycznych (wiatr, śnieg, okiść) na przegęszczone sztuczne drzewostany świerkowe przeznaczone do przebudowyRegulacja zagęszczenia drzew w drzewostanach młodszych klas wieku
13Przyspieszone zamieranie drzewostanów świerkowych sztucznego pochodzenia powodowane przez czynniki biotyczne (owady, grzyby pasożytnicze) w drzewostanach przeznaczonych do przebudowy składu gatunkowego, uniemożliwiające działania w zakresie opóźniania procesu rozpadu drzewostanów1. Wykładanie pułapek feromonowych i klasycznych na owady.

2. Korowanie ściętych drzew opanowanych przez owady

141. Uszkodzenia upraw leśnych i młodników w przebudowywanych drzewostanach przez jelenie (Cervus elaphus) i sarny (Capreolus capreolus).

2. Zgryzanie pędów i pączków w uprawach leśnych.

3. Zdzieranie kory z pni drzew w młodnikach

1. Grodzenie i naprawy ogrodzeń upraw leśnych i młodników.

2. Zabezpieczanie drzew pakułami i stosowanie środków zapachowych (repelentów)

15Brak ciągłości połączeń ekologicznych pomiędzy niektórymi kompleksami leśnymi na skutek istniejącej struktury użytkowania gruntów (dawne wylesienia, rozległe kompleksy łąkowe)Tworzenie leśnych korytarzy ekologicznych przez dosadzanie drzew na obszarach, dla których przewiduje się konieczność zapewnienia ciągłości szlaków migracji zwierząt oraz łączenie dużych kompleksów leśnych
16Zgryzanie i wydeptywanie roślin w obrębie płatów wrażliwych zespołów roślinnych w ekosystemach nieleśnych (szuwarów, ziołorośli, torfowisk) położonych w obszarach regulowanego wypasuGrodzenie cennych płatów roślinności za pomocą drewnianych barierek
17Wypieranie półnaturalnych zbiorowisk roślinnych przez gatunki ekspansywneLikwidacja lub ograniczanie liczebności populacji ekspansywnych gatunków przez ich punktowe usuwanie ze zbiorowisk roślinnych
18Śmiertelność dzikich zwierząt na ruchliwych drogach publicznych1. Działanie na rzecz wystawienia znaków ostrzegawczych przy drogach publicznych.

2. Działanie na rzecz wprowadzania ograniczeń prędkości na wybranych odcinkach dróg (znaki drogowe i progi zwalniające)

19Śmiertelność płazów na niektórych odcinkach dróg publicznych1. Wykonywanie zabezpieczeń ograniczających wychodzenie płazów na drogi.

2. Działanie na rzecz budowy przejść pod drogami i ewentualne przenoszenie osobników.

3. Działanie na rzecz wystawienia znaków ostrzegawczych przy drogach publicznych

20Śmiertelność ptaków na napowietrznych liniach energetycznychDziałania na rzecz sukcesywnej likwidacji napowietrznych linii energetycznych i zastępowania ich kablem podziemnym
21Zanik miejsc rozrodu płazówWykonywanie oczek wodnych oraz pogłębienie i oczyszczanie niektórych z nich w celu utrzymania odpowiednich warunków dla rozrodu płazów
22Kłusownictwo w potokach górskichNadzorowanie potoków w miejscach szczególnie narażonych na kłusownictwo - na tarliskach i w granicznej części Sanu
23Kłusownictwo w strefie przygranicznej z Ukrainą (jeleń (Cervus elaphus), żubr (Bison bonasus), wilk (Canis lupus) i inne zwierzęta)1. Nadzorowanie strefy przygranicznej.

2. Współpraca ze Strażą Graniczną Rzeczypospolitej Polskiej

24Choroby żubra (Bison bonasus) (gruźlica, zarażenie pasożytami oraz chów wsobny)Monitoring stanu zdrowotnego populacji żubra (Bison bonasus) prowadzony wspólnie z sąsiednimi nadleśnictwami
25Choroby dzika (Sus scrofa) (gruźlica, afrykański pomór świń i inne)Monitoring stanu zdrowotnego populacji dzika (Sus scrofa) prowadzony wspólnie z sąsiednimi nadleśnictwami
26Zanikanie siedlisk ciepłolubnej fauny bezkręgowców na skutek sukcesji wtórnejKoszenie roślinności zielnej i wycinanie krzewów zapobiegające zarastaniu i zanikowi siedlisk bezkręgowców ciepłolubnych
271. Zanikanie dawnych sadów i grup drzew owocowych.

2. Zamieranie starych rodzimych odmian, odpornych na ostre warunki klimatyczne

Nasadzenia drzew owocowych starych odmian (pozyskiwanie zrzezów do wegetatywnego rozmnażania odmian) w strefie dawnych zabudowań i sadów - przeprowadzane według założeń historycznych na podstawie map katastralnych
28Zamieranie cennych, starych okazów drzew na terenie dawnych osad ludzkichKonserwacja starych drzew przez formowanie koron i usuwanie suchych gałęzi
29Zanikanie śladów po dawnych terenach osadniczych (cmentarze, krzyże, piwniczki, cerkwiska) wskutek zachodzących procesów naturalnych1. Odsłanianie pozostałości elementów dawnej zabudowy historycznej przez usuwanie niepożądanej roślinności.

2. Prace o charakterze porządkowym

30Zanikanie drzew i krzewów o znaczeniu biocenotycznym, wzbogacających bazę pokarmową dla ptaków, ssaków i niektórych bezkręgowcówW wybranych obszarach ochrony czynnej Parku wzbogacanie naturalnej bazy pokarmowej ptaków, ssaków oraz tworzenie siedlisk dla bezkręgowców przez nasadzenia drzew i krzewów gatunków rodzimego pochodzenia (drzewa owocowe, jarzębina (Sorbus aucuparia), głóg (Crataegus sp.), dzika róża (Rosa canina))
31Zagrożenia spowodowane przez narastający ruch samochodowy i brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych oraz presję czynników związanych z zabudową kubaturową przestrzeni przyrodniczej na obszarze Parku i w jego otoczeniu1. Waloryzacja liniowych i punktowych barier antropogenicznych (ciągów komunikacyjnych, zabudowy przestrzeni przyrodniczej, ogrodzeń) na obszarze Parku i otuliny wraz z oceną ich wpływu na drożność korytarzy ekologicznych dla zwierząt.

2. Propagowanie właściwych rozwiązań planistycznych w gospodarowaniu przestrzenią oraz informowanie o potencjalnych konfliktach i zagrożeniach.

3. Działania edukacyjne

32Presja nielegalnego ruchu motorowego (motocykle, quady, skutery śnieżne) na środowisko przyrodnicze ParkuWzmożona kontrola służb Parku przy współpracy ze Strażą Graniczną służąca wyeliminowaniu nielegalnego ruchu pojazdów na obszarze Parku przez osoby nieuprawnione
33Obecność elementów dysharmonizujących krajobraz przyrodniczy i kulturowy1. Zmiana formy infrastruktury turystycznej na nawiązującą do tradycji architektonicznych regionu.

2. Uporządkowanie ładu przestrzennego przez przysłonięcie większych elementów dysharmonizujących za pomocą wysokiej zieleni.

3. Usuwanie elementów dysharmonizujących krajobraz (w szczególności reklam)

34Zanikanie śladów kultury materialnej i niematerialnej1. Eksponowanie lub odtwarzanie śladów dawnych kultur (w szczególności konserwacja, rekonstrukcja, rekompozycja, restytucja, reintegracja).

2. Odtwarzanie i utrwalanie śladów kultury materialnej po historycznych miejscowościach

3. Działalność edukacyjna w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego.

4. Popieranie inicjatyw związanych z poznawaniem dawnych tradycji o znaczeniu kulturowym

35Pożary połonin1. Nadzór służb Parku nad przestrzeganiem regulaminu udostępnienia obszaru Parku.

2. Doposażenie służb Parku w sprzęt do gaszenia pożarów w górach (umiejscowienie sprzętu w pobliżu miejsc o największym zagrożeniu)

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne 3

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńWskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Zagrożenia wynikające z istniejącej struktury własności gruntów skutkujące zwiększeniem presji antropogenicznej na środowisko przyrodnicze ParkuW uzasadnionych przypadkach wykup i zamiana niektórych terenów niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku
2Projektowanie rozwiązań technicznych mogących przyczyniać się do przerwania ciągłości ekologicznej powierzchniowych wód płynących (budowa obiektów hydrotechnicznych przegradzających rzeki i potoki)1. Działania na rzecz ograniczania budowy obiektów przegradzających rzeki i potoki w Parku i na obszarze jego otuliny.

2. Propagowanie właściwych rozwiązań projektowych zapewniających swobodną migrację fauny rzecznej

3Niska liczebność rzadkich linii rodowych w populacji regionalnej rasy konia huculskiego1. Zachowawcza hodowla konia huculskiego.

2. Utrzymanie cennych linii rodowych w stadninie w Wołosatem

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące 4

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńWskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, gleby oraz wód spowodowane intensywnym i długotrwałym wypalaniem węgla drzewnegoOgraniczanie skutków wypalania węgla drzewnego przez oddalanie od Parku miejsc lokalizacji wypalania (Hylaty, między Nasicznem a Caryńskiem)
2Negatywne oddziaływanie barier antropogenicznych i niewystarczający zasób danych naukowych w zakresie rozpoznania funkcji przestrzeni przyrodniczej na obszarach przyległych do granic Parku skutkujące zaburzeniami dla swobodnej migracji zwierząt oraz trudnościami w wyznaczaniu funkcjonalnych korytarzy ekologicznych opartym na podstawach naukowych1. Waloryzacja przestrzeni przyrodniczej na terenach przyległych do Parku pod kątem identyfikacji i skali oddziaływania barier antropogenicznych.

2. Prowadzenie badań naukowych i monitoringu przyrodniczego w zakresie wykorzystania przestrzeni przyrodniczej w otoczeniu Parku (waloryzacja cech fizycznych krajobrazu, siedlisk i ostoi) przez populacje zwierząt migrujących (w szczególności zwierząt kopytnych oraz dużych drapieżników) w celu wyznaczania funkcjonalnych korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym, ponadlokalnym i transgranicznym.

3. Działanie na rzecz wprowadzenia wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin zapisów gwarantujących zachowanie ciągłości przestrzeni przyrodniczej (w tym w obrębie wyznaczanych korytarzy ekologicznych) w rejonach kluczowych dla ochrony populacji zwierząt, szczególnie o dużych areałach osobniczych.

4. Edukacja społeczeństwa dotycząca zagadnień negatywnego wpływu barier antropogenicznych na zachowanie ciągłości areałów występowania zwierząt oraz w zakresie potrzeby wyznaczania korytarzy ekologicznych w krajobrazie przyrodniczym

3Synantropizacja populacji niedźwiedzia (Ursus arctos) i innych gatunków zwierząt1. Prawidłowe gospodarowanie odpadami na obszarze otuliny Parku (terminowy wywóz odpadów, zabezpieczanie śmietników i kompostowników przed zwierzętami, segregacja odpadów), współpraca z gminami położonymi na terenie Parku i otuliny.

2. Edukacja turystów i społeczności lokalnych nastawiona na promowanie właściwych zachowań w relacji człowiek - zwierzę, w tym w odniesieniu do postępowania z odpadami.

3. Działanie na rzecz ograniczenia dokarmiania zwierząt skoncentrowanymi paszami na obszarze otuliny Parku

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne 5

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńWskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Projektowane przejście graniczne na Przełęczy Beskid, którego realizacja stworzy barierę przestrzenną dla swobodnej migracji wielu gatunków zwierząt przecinającą dotychczasowy system korytarzy ekologicznych łączących duże kompleksy leśne1. Wspieranie działań na rzecz alternatywnego rozwiązania - utworzenia przejścia granicznego Żurawin-Boberka, bardziej dogodnego dla rozwoju regionu i zarazem o mniejszym zagrożeniu dla potrzeb migracyjnych zwierząt.

2. Działanie na rzecz zmiany końcowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 897 w Wołosatem na drogę wewnętrzną

2Zaburzenia w naturalnej dynamice liczebności populacji zwierząt kopytnychSiedzenie trendów i zmian w liczebności populacji kopytnych na podstawie cyklicznych inwentaryzacji w oparciu o metody pozwalające na określenie zagęszczenia i miejsc koncentracji zwierząt
3Loty statków powietrznych (w tym także bezzałogowych) powodujące płoszenie zwierząt (w szczególności ptaków)1. Działania na rzecz utrzymania zakazu latania statkami powietrznymi na terenie Parku

2. Współpraca ze Strażą Graniczną

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja 6
1Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanie (cięcia przebudowy składu gatunkowego oraz przemiany budowy i struktury wiekowej)635,88 ha1/25a, 1/36a, 1/36b,1/48a, 1/49a, 1/49c, 1/51a, 1/54b, 1/56b, 1/58b, 1/78a, 1/37b, 1/38a, 1/79c, 1/79d, 1/80a, 1/81b, 1/83c, 1/84a, 1/87f, 1/89a, 2/57b, 2/125c, 1/133h, 2/168c, 2/169b, 2/169c, 1/ 182t, 2/170c, 2/203a, 2/209c
2Przygotowanie powierzchni do odnowień sztucznych5 ha1/37b, 1/48a, 1/81c, 1/83c, 1/89a, 2/168c, 2/169b, 2/170a
3Odnowienie sztuczne pożądanymi gatunkami drzew2,5 ha1/24c, 1/51a, 1/78a, 1/83c
4Dosadzenia pożądanych gatunków drzew na uprawach leśnych (poprawki i uzupełnienia)0,75 ha1/25a, 1/25f, 1/36a, 1/36b, 1/36d, 1/37b, 1/37c, 1/38a, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/58c, 1/74h, 1/78a, 1/79d, 1/79c, 1/81c, 1/87f, 1/89a, 2/169b, 2/170a, 2/170g
5Usuwanie roślinności zielnej wokół sadzonek przez wykaszanie lub motyczenie (pielęgnacja odnowień)66,16 ha1/25a, 1/25f, 1/36a, 1/36b, 1/36d, 1/37b, 1/37c, 1/38a, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/50f, 1/58b, 1/59a, 1/59c, 1/74g, 1/78a, 1/79c, 1/79d, 1/81c, 1/83b, 1/85b, 1/87d, 1/87f, 1/89a, 1/256a, 2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/170g, 2/182b, 2/182c
6Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia upraw leśnych (zabieg o charakterze czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych)10,371/36a, 1/36c, 1/38a, 2/1dx, 2/2a, 2/5d, 2/55a, 2/111b 2/121b, 2/126c
7Prace szkółkarskie0,2 haObwody ochronne - Suche Rzeki, Ustrzyki Górne
8Pozyskanie nasion buka (Fagus sylvatica), jodły (Abies alba), w celu wyhodowania sadzonek rodzimego pochodzenia do przebudowy drzewostanów150 kgObwody ochronne - Górny San, Suche Rzeki
9Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzętami kopytnymi przez nałożenie repelentu21,08 ha1/24c, 1/36a, 1/36b, 1/36d, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/51a, 1/58c, 1/59a, 1/59c, 1/74h, 1/78a, 1/79c, 1/79d, 1/81c, 1/83c, 1/87f, 1/89a, 1/256a, 2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/170g
10Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzętami kopytnymi za pomocą zabezpieczeń z siatki - naprawa i konserwacja zabezpieczeń3 kmObwody Ochronne Górny San, Osada, Caryńskie
11Usuwanie zbędnych zabezpieczeń z siatki2,6 kmObwód Ochronny Caryńskie
12Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) w celu spowolnienia procesu rozpadu drzewostanów świerkowych sztucznego pochodzenia i monitorowaniu liczebności kornika drukarza (Ips typographus)130 sztukObwód Ochronny Górny San
13Wykładanie drzew pułapkowych oraz ich korowanie (pułapki klasyczne) w celu spowalniania procesu rozpadu drzewostanów świerkowych sztucznego pochodzenia i monitorowania liczebności kornika drukarza (Ips typographus)20 sztukObwód Ochronny Górny San
14Naprawa szlaków zrywkowych0,5 kmObwody ochronne - Osada i Górny San
15Wykonanie nowego szlaku zrywkowego0,4 kmObwód Ochronny Górny San
16Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym0,06 kmObwód Ochronny Górny San
17Usuwanie drzew i krzewów z poboczy dróg3 kmObwody ochronne - Górny San, Suche Rzeki, Moczarne
18Oczyszczenie rowów drogi leśnej z namułów3 kmObwody Ochronne Górny San i Moczarne
19Utwardzenie powierzchni składnic drewna2 sztuki2/171a, 2/174k
20Budowa zjazdu z drogi publicznej do składnicy drewna1 sztukaObwód Ochronny Osada
21Czyszczenie budek lęgowych24 sztukiObwód Ochronny Osada
22Usuwania raka jodły w młodnikach i uprawach2 ha1/36a
23Wykonie tablic informujących o zabiegach ochronnych prowadzonych w ekosystemach leśnych wraz z ustawieniem w terenie4 sztukiObwody ochronne - Osada i Górny San

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja 7
1Mechaniczne koszenie łąk z uprzątnięciem biomasy obejmujące siedlisko łąk świeżych i stanowiska dzwonka piłkowanego

(Campanula serrata)

1035,01 ha1/132n, 1/133a, 1/133b, 1/134f, 1/134h, 1/180a, 1/180d, 1/180f, 1/181f, 1/181j, 1/181l, 1/181o, 1/182l, 1/182n, 1/182o, 1/182p, 1/182r, 1/183g, 1/183m, 1/184h, 1/185bx, 1/185cx, 1/185f, 1/185k, 1/185l, 1/185m, 1/185r, 1/187f, 1/187h, 1/187p, 1/188k, 1/213h, 1/217h, 1/242d, 1/242g, 1/245c, 1/245d, 1/245h, 1/245i, 1/245j, 1/245k, 1/246b, 1/246d, 1/246f, 1/248m, 1/248n, 1/249b, 1/249i, 1/249j, 1/249l, 1/250gx, 1/250ix, 1/250j, 1/250n, 1/251d, 1/252d, 1/252l, 1/253g, 1/253i, 1/253o, 1/255l, 1/256bx, 1/256n, 1/258d, 1/258j, 1/259b, 1/263j, 1/263m, 1/264f, 1/264g, 1/264h, 1/266d, 1/266f, 1/266j, 1/266k, 1/266l, 1/266p, 1/266s, 1/268b, 1/268j, 1/268n, 1/268s, 1/268t, 1/268w, 1/268x, 1/269h, 1/269o, 1/269p, 1/270b, 1/271f, 1/271g, 1/271h, 1/271l, 1/271s, 1/272h, 1/272i, 1/273b, 1/273g, 1/273i, 1/274cx, 1/274h, 1/274m, 1/274n, 1/274o, 1/274p, 1/274s, 1/275g, 1/275h, 1/275t, 1/276h, 1/276j, 1/278a, 1/278f, 1/278h, 1/278j, 1/279a, 1/279c, 1/279i, 1/279j, 1/279k, 1/280b, 1/280c, 1/281b, 1/281h, 1/282g, 2/172f, 2/173d, 2/173i, 2/1cx, 2/1i, 2/1l, 2/1o, 2/1x, 2/24i, 2/24k, 2/66n, 2/67o, 2/67p, 2/67s, 2/70f, 2/70g, 2/70j, 2/84c, 2/84i, 2/84k, 2/85b, 2/85f, 2/85h, 2/85j, 2/85k, 2/85l, 2/85m, 2/85n, 2/85o, 2/85p, 2/86b, 2/87a, 2/87c, 2/87f, 2/87j, 2/87k, 2/87m, 2/87p, 2/87r, 2/88b, 2/88d, 2/88f, 2/89a, 2/89b, 2/89c, 2/89d, 2/89f, 2/89h, 2/89i, 2/89j, 2/90a, 2/90b, 2/90c, 2/90d, 2/90g, 2/90i, 2/90m, 2/280a, 2/280ax, 2/280b, 2/280cx, 2/280f, 2/280gx, 2/280h, 2/280hx, 2/280i, 2/280j, 2/280k, 2/280n, 2/280t, 2/280w, 2/280z, 2/281g, 2/281m, 2/285c, 2/285f, 2/287c, 2/288b, 2/288i, 2/290gx, 2/290i, 2/290jx, 2/290k, 2/290n, 2/291d, 2/291f, 2/291m
2Ręczne koszenie łąk i ziołorośli z częściowym uprzątnięciem biomasy obejmujące siedliska łąk świeżych i torfowisk przejściowych oraz stanowiska dzwonka piłkowanego (Campanula serrata)30,5 ha1/132a, 1/132c, 1/132d, 1/132n, 1/133l, 1/135k, 1/181c, 1/181r, 1/182b, 1/182f, 1/183g, 1/185cx, 1/185p, 1/187m, 1/188d, 1/248h, 1/248i, 1/250h, 1/250i, 1/250j, 1/250l, 1/250m, 1/250n, 1/250p, 1/250r, 1/250t, 1/250w, 1/252b, 1/252c, 1/252f, 1/252h, 1/252i, 1/252n, 1/254i, 1/254j, 1/254k, 1/268b, 1/268h, 1/268i, 1/268j, 1/268k, 1/268s, 1/269c, 1/269d, 1/269f, 2/86p
3Ręczne koszenie wybranych płatów zbiorowisk połoninowych, obejmujących siedlisko ziołorośli górskich (Adenostylion alliariae)1 ha2/166a
4Koszenie roślinności zarastającej historyczne obiekty kultury materialnej w celu ich wyeksponowania9 ha1/36b, 1/61f, 1/74d, 1/74j, 1/75b, 1/87c, 1/181f, 1/181ax, 1/181cx,1/184k 1/250cx, 1/250s, 1/258d, 1/263d, 1/265b, 1/266d, 1/266p, 1/267d, 1/268dx,1/268gx, 1/268ix, 1/268b, 1/274l,1/274jx, 1/275g, 1/275h, 1/277g, 1/281i, 1/281j, 1/281s, 1/281t, 2/67f , 2/286b, 2/286s
5Wypas owiec i koni huculskich (lub wypas z koszeniem) w celu zachowania roślinności o charakterze pastwiskowym obejmujący siedliska:

1) murawy bliźniczkowe (Nardion),

2) łąki świeże (Arrhenatherion elatioris),

3) górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)

650 ha1/180d, 1/180f, 1/181f, 1/181i,1/181j, 1/181o, 1/181r, 1/182l, 1/182r, 1/183g, 1/183m, 1/184h, 1/184i, 1/184k, 1/184m, 1/185bx, 1/185f, 1/185k, 1/185m, 1/185p 1/185r, 1/185x, 1/188k, 1/188r, 1/213b, 1/213h, 1/217h, 1/217o, 1/217p, 1/217g, 1/242g, 1/245c, 1/245d, 1/245h, 1/245i, 1/245j, 1/245k, 1/246b, 1/246d, 1/246f, 1/257l, 1/257f, 1/259a, 1/259b, 1/261a, 1/261k, 1/263d, 1/263j, 1/264g, 1/264h, 1/264j, 1/264m , 2/1g, 2/1i, 2/1l, 2/1p, 2/1o, 2/24k, 2/24i, 2/67o, 2/67p, 2/70f, 2/70i, 2/70g, 2/70j, 2/84b, 2/84k, 2/85b, 2/85f, 2/85j, 2/85l, 2/85n, 2/85o, 2/85p, 2/86b, 2/87a, 2/87b, 2/87g, 2/88b, 2/89a, 2/89b, 2/90a, 2/90b, 2/90c, 2/90d, 2/90g,2/90i, 2/90f, 2/172f, 2/173d, 2/173, 2/280a, 2/280b, 2/280k, 2/280j, 2/280f, 2/280h, 2/280i, 2/280n, 2/280t, 2/280w, 2/280z, 2/280ax, 2/280cx, 2/280gx, 2/280hx, 2/281c, 2/281g, 2/281m, 2/285c, 2/285f, 2/287c, 2/288b, 2/288i, 2/290n, 2/290jx, 2/290gx, 2/291d, 2/291f, 2/291m, 2/282a
6Ekstensywne nawożenie łąk obornikiem35 ha, maksymalna dawka na 1 ha 8 ton1/180d, 1/180f, 1/187f, 1/187h, 1/181l, 1/181o, 1/182l, 1/182o, 1/183g, 1/185r, 1/185f, 1/185m, 1/213h, 1/217h, 1/217t, 1/134o, 1/134f, 1/133b, 1/132l
7Zwalczanie barszczu kaukaskiego (Heracleum mantegazzianum) przez wykopywanie z szyją korzeniową (od wczesnej wiosny)1,25 ha1/257l, 1/257f, 1/258i, 1/258j, 1/258m, 1/259b, 1/259h, 1/261b, 1/264a, 1/264h, 1/264g
8Usunięcie rdestowca (Reynoutria sp.) przez wykopywanie z szyją korzeniową - od wczesnej wiosny0,25 ha2/172h
9Utrzymanie pasów przeciwpożarowych na

granicy między ekosystemami nieleśnymi Parku, a drzewostanami świerkowymi Nadleśnictwa Stuposiany przez mechaniczne wykaszanie łąk z jednoczesnym uprzątaniem biomasy

16,2 ha1/247j, 1/247h, 1/247k, 1/248z, 1/249l, 1/253i, 1/253l, 1/253m, 1/253o, 1/253s, 1/253t, 1/254x, 1/255r, 1/264h, 1/264m, 1/266d, 1/267ix, 1/270a, 1/270d,1/271g, 1/271s, 1/279g, 1/282l, 1/282n
10Eksperymentalne, punktowe zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ:

1) rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia),

13 stanowisk na powierzchni 11 arów:

2 stanowiska

Obszar Parku
2) turzyca skąpokwiatowa (Carex pauciflora),1 stanowisko
3) kosaciec syberyjski (Iris sibirica),10 stanowisk
4) mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus),10 stanowisk
5) pełnik europejski (Trollius europaeus)10 stanowisk
11Usunięcie pozostałości wyciągu narciarskiego i rekultywacja terenu1 sztukaObwód Ochronny Ustrzyki Górne
12Usunięcie drzew i krzewów zapobiegające sukcesji wtórnej1,45 ha1/132d, 1/135k, 1/135n, 1/135m,1/182cx, 1/264g,1/264h
13Naprawa i utwardzenie dojazdu do łąk kośnych5 odcinków1/180d, 1/180f, 1/183n, 1/185bx, 1/186f

C. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja 8
1. Kontrola funkcjonowania i bieżące naprawy systemu zastawek na dawnych rowach melioracyjnych oraz na potokach w dolinie Wołosatego i w dolinie górnego Sanu.

2. Kontrola rozlewisk tworzonych przez bobry (Castor fiber)

300 sztukObwody ochronne - Tarnawa, Wołosate

D. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja 9
1Wykonanie wysokich barier ochronnych, zabezpieczających teren przyległy do szlaków turystycznych przed nadmiernym wydeptywaniem wraz z rozbiórką starych barier450 mPiesze szlaki turystyczne
2Montaż niskich barier ochronnych zabezpieczających przed wydeptywaniem roślinności i inicjowaniem procesów erozyjnych wraz z rozbiórką fragmentów starych barier2 790mPiesze szlaki turystyczne
3Usunięcie siatek ochronnych zabezpieczających przed wydeptywaniem roślinności i stwarzających możliwości jej spontanicznej regeneracji w miejscach, w których proces regeneracji uznano za zakończony100 mPiesze szlaki turystyczne
4Wykonanie drewniano-kamiennych zabezpieczeń (progów przeciwerozyjnych) w celu ograniczenia erozji podłoża szlaków turystycznych3 960mPiesze szlaki turystyczne
51.Wykonanie i montaż schodków kamiennych w celu ograniczenia erozji podłoża szlaku turystycznego.

2. Uzupełnienie braków w istniejących ciągach schodków

260 sztukPiesze szlaki turystyczne
6Stabilizacja ruchomych kamieni na szlaku w celu ograniczenia erozji podłoża szlaku turystycznego0,01 haPiesze szlaki turystyczne
7Wymiana drewnianych nawierzchni (pomostów) służących ograniczeniu zjawisk erozyjnych500 mPiesze szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze
8Wyłożenie płyt kamiennych w terenie podmokłym wzdłuż szlaku turystycznego10 mPiesze szlaki turystyczne
9Założenie odcinka szlaku podlegającego regeneracji gałęziami30 mPiesze szlaki turystyczne
10Zasypanie zerodowanego szlaku kamieniami19 mPiesze szlaki turystyczne
11Systematyczne oczyszczanie drenów300 sztukPiesze szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze
12Systematyczne sprzątanie odpadów pozostawianych przez turystów wzdłuż pieszych szlaków turystycznych140 ha (na długości 140 km)Piesze szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze

E. Inne według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja 10
1Ochrona populacji bobra (Castor fiber) - nasadzenia wierzbowe (wierzba krucha) w celu zapewnienia bazy pokarmowej0,6 ha1/255j, 1/277g
2Ochrona populacji bobra (Castor fiber) - monitoring populacji na wybranych stanowiskach w Parku30 stanowiskOsada, Górny San, Moczarne, Tarnawa, Wołosate
3Ochrona ptaków - nasadzenia drzewek w formie niewielkich kęp w celu wzbogacenia bazy pokarmowej120 sztuk1/95b, 1/261b, 1/252d
4Ochrona płazów:

1) ograniczenie śmiertelności płazów na drogach przez montaż płotków wzdłuż dróg oraz nadzór,

2) ocena stanu populacji

0,3 km1/132, 1/185, 1/217
5Ochrona płazów i bezkręgowców wodnych:

1) pogłębianie i oczyszczanie oczek wodnych z osadów,

2) usunięcie nadmiaru roślinności

9 sztuk1/95a, 1/256, 1/259a, 1/261a, 2/86b, 2/171h
6Ochrona płazów i bezkręgowców wodnych - zabezpieczenie oczek wodnych znajdujących się w strefie wypasu przez grodzenie pastuchem elektrycznym6 sztuk1. Brzegi Górne, 2/86b.

2. Wołosate, 1/181k,m,p

7Ograniczanie nielegalnego połowu ryb - nadzór w okresie niskiego stanu wód od lipca do października112 kmSystem rzeczny na terenie Parku, rzeki i potoki - Rzeczyca, Górna Solinka, Nasiczniański, Wołosaty, Wołosatka, Halicz, San
8Ochrona ryb:

1) nadzór nad tarliskami od października do grudnia,

2) ocena stanu populacji

112 km
9Zabezpieczenie stanowisk cennych gatunków bezkręgowców - nadzór nad stanowiskami opisowymi (miejscami typowymi - loci typici)17 stanowiskObszar Parku
101. Koszenia zapobiegające zarastaniu stanowisk rzadkich bezkręgowców (Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera).

2. Ocena występowania rzadkich gatunków motyli dziennych Rhopalocera - monitoring skuteczności zabiegu koszenia

0,4 haBrzegi Górne, Wołosate, 1/183a, 1/184a,b
11Monitoring i ocena występowania ważek Odonata w pobliżu oczek wodnych w celu aktualizacji listy gatunków występujących w Parku20 stanowiskObszar Parku
12Monitoring rzadkich i chronionych gatunków chrząszczy Coleoptera oraz gatunków ujętych w załączniku nr 2 do dyrektywy Rady z 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r., w szczególności gatunków:

1) nadobnicy alpejskiej (Rosalia alpina),

2) zgniotka cynobrowego (Cucujus cinnaberinus),

3) ponurka Sznajdera (Boros Schneideri),

4) zagłębeka bruzdkowanego (Rhysodes sulcatus),

5) wynurta (Ceruchus chrysomelinus),

6) biegacza urozmaiconego (Carabus variolosus),

7) biegacza Zawadzkiego (Carabus zawadzkii)

10 stanowiskObszar Parku
13Monitoring gatunków płazów będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (kumak górski (Bombina variegata), traszka karpacka (Triturus montandoni), traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)) w oczkach wodnych na obszarze Parku3 gatunkiObszar Parku
14Budowa małych elementów infrastruktury na terenach historycznej zabudowy3 sztukiCembrowina przy studni wraz z żurawiem, model nieistniejącego dworu, ławostoły - ruiny dworu w Siankach
15Budowa tablic informacyjnych z panoramami krajobrazowymi na Przełęczy Wyżniańskiej2 sztukiPrzełęcz Wyżniańska
16Budowa tablic informacyjnych2 sztukiPrzy ruinach dworu w Siankach i Berehach G.
17Uzupełnienie oznakowania odcinka ścieżki spacerowej Tarnawa Niżna-Dźwiniacz1,05 km1/267a, 1/267b
18Poprawa oznakowania szlaków rowerowych i konnych w obszarze Parku155 kmCiąg szlaków rowerowych i konnych
19Zabezpieczenie środkami do konserwacji drewna wiat (deszczochronów) przy szlakach pieszych i wiat typu brogowego na parkingach, konstrukcji drewnianych pod tablice informacyjne61 sztukPrzy pieszych szlakach turystycznych i parkingach
20Zabezpieczenie ławostołów środkami do konserwacji drewna20 sztukPrzy pieszych szlakach turystycznych i parkingach
211. Konserwacja urządzeń turystycznych:

1) znaki,

2) słupki,

3) tablice,

4) drogowskazy.

2. Oznakowanie ścieżek przyrodniczych systematyczne usuwanie braków

140 kmPiesze szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze
22Utrzymanie drożności ścieżek przyrodniczych i spacerowych przez ich koszenie oraz usuwanie odrastających drzew i krzewów4 sztuki1. Ścieżka przyrodnicza w dolinie górnego Sanu.

2. Ścieżka przyrodnicza w Brzegach Górnych.

3. Ścieżka przyrodnicza Ustrzyki Górne-Wołosate.

4. Ścieżka spacerowa Tarnawa-Dźwiniacz

23Udrożnienie szlaków konnych przez:

1) utrzymywanie ich przejezdności,

2) stałą kontrolę oznakowań,

3) usuwanie wiatrołomów, zakrzaczeń,

4) koszenie tras

81 kmSzlaki konne w granicach Parku
24Wykonanie zabezpieczeń wokół dawnych studni12 sztukObwody ochronne Parku
25Utrzymanie otoczenia (koszenie, odkrzaczanie, porządkowanie) obiektów turystycznych (parkingi, wiaty) oraz terenów zielonych w osiedlach na terenie Parku30 haObwody ochronne Parku
26Utrzymywanie i systematyczne odnawianie oznakowania granic Parku202 km, według potrzebGranica Parku
27Konserwacja obiektów kulturowych (ruiny dawnych zabudowań, krzyże i kapliczki przydrożne, kaplice i nagrobki cmentarne)10 sztukObwody ochronne Parku
28Likwidacja obiektu po dawnym hoteliku "Pod Tarnicą" w Wołosatem jako stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa oraz elementu dysharmonizującego krajobraz1 sztukaWołosate, 1/182s
29Zagospodarowanie terenu przy Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Wołosatem (ogródek dydaktyczny i elementy małej architektury)1 sztukaWołosate, 1/182w
30Zagospodarowanie terenu przy parkingu w Wołosatem (plac zabaw ekologicznych dla dzieci)1 sztukaWołosate, 1/182
31Podjęcie starań o reorganizację ruchu w Wołosatem - wprowadzenie przez zarząd dróg ograniczenia wjazdu powyżej parkingu w Wołosatem1 sztukaWołosate, 1/182w
32Ustawienie barierek zakazu wjazdu w dolinę potoku Zwór przy granicy pasa drogi publicznej1 sztuka2/3d

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin
Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Arnika górska (Arnica montana L.)Utrzymywanie i zasilanie populacji naturalnych oraz ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślinProwadzenie uprawy eksperymentalnej w Suchych Rzekach
2Chaber Kotschyego (Centaurea kotschyana HEUFF. ex W. D. J. KOCH)
3Ciemiernik purpurowy (Helleborus purpurascens WALDST. & KIT.)
4Czeremcha skalna (Padus petraea TAUSCH)
5Driakiew lśniąca (Scabiosa lucida VILL.)
6Dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia L.)
7Goryczka wczesna (Gentianella lutescens (VELEN.) HOLUB subsp.

lutescens)

8Goryczka wąskolistna

(Gentiana pneumonanthe L)

9Goździk kartuzek skalny

(Dianthus carthusianorum L. var. saxigenus Schur)

10Groszek wschodniokarpacki (Lathyrus laevigatus (WALDST. & KIT.) GREN.)
11Lepnica karpacka (Silene dubia HERBICH)
12Ostrożeń wschodniokarpacki

(Cirsium waldsteinii ROUY)

13Ostróżka wyniosła (Delphinium elatum L.)
14Pełnik alpejski (Trollius altissimus CRANTZ)
15Powojnik alpejski (Clematis alpina (L.) MILL.)
16Rdest żyworodny (Polygonum viviparum L.)
17Różeniec górski (Rhodiola rosea L.)
18Sesleria Bielza (Sesleria bielzii SCHUR)
19Tojad bukowiński (tauryjski karłowaty) (Aconitum bucovinense ZAPAŁ.)
20Tojad wschodniokarpacki (Aconitum lasiocarpum (RCHB.) GÁYER)
21Zawilec narcyzowy (Anemone narcissifolia L.)
22Zerwa kulista (Phyteuma orbiculare L.)
23Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.)1. Prowadzenie uprawy eksperymentalnej w Suchych Rzekach.

2. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

24Turzyca skąpokwiatowa (Carex pauciflora LIGHTF.)
25Kosaciec syberyjski (Iris sibirica L.)
26Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus L.)
27Pełnik europejski (Trollius europaeus L.)
28Dzwonek piłkowany (Campanula serrata (KIT.) Hendrych)1. Wykaszanie łąk z populacjami dzwonka piłkowanego (Campanula serrata (KIT.) Hendrych).

2. Usuwanie krzewów z powierzchni o intensywnym zarastaniu samosiewem drzew

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Żubr (Bison bonasus)Ochrona żubra (Bison bonasus)Długoterminowy monitoring zmian liczebności populacji, jej struktury wiekowo-płciowej, rozmieszczenia, stanu zdrowotnego i przyczyn śmiertelności osobników
21. Jeleń (Cervus elaphus).

2. Sarna (Capreolus capreolus).

3. Dzik (Sus scrofa)

Ochrona jelenia (Cervus elaphus), sarny (Capreolus capreolus) i dzika (Sus scrofa)1. Monitoring zagęszczenia zwierząt kopytnych na wyznaczonych transektach w obrębie stałych powierzchni próbnych w celu uchwycenia trendów zmian liczebności populacji i wytypowania miejsc koncentracji zwierząt.

2. Analiza danych monitoringowych oraz uwarunkowań ekologicznych (relacje drapieżnik-ofiara, dostępność korytarzy migracyjnych, identyfikacja barier przestrzennych, ocena kierunków i zasięgów migracji, itp.) jako podstawa zarządzania populacją jelenia (Cervus elaphus).

3. Współpraca z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w zakresie gospodarowania populacją jelenia (Cervus elaphus), sarny (Capreolus capreolus) i dzika (Sus scrofa) w otulinie Parku zmierzająca do optymalizacji zagęszczenia zwierząt kopytnych określonej na podstawie specjalistycznych analiz eksperckich.

4. Podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia programu monitorowania zwierząt kopytnych

3Niedźwiedź (Ursus arctos)Ochrona niedźwiedzia

(Ursus arctos)

1. Zapobieganie synantropizacj i osobników przez prawidłowe gospodarowanie odpadami.

2. Określenie strefy ochrony gawr w okresie rozrodu od 1 listopada do 31 marca w promieniu 500 m.

3. Zabezpieczenie bazy pokarmowej przez zachowanie borówczysk, lasków leszczynowych i starych sadów.

4. Monitoring w zakresie lokalizacji zwierząt, miejsc gawrowania, liczebności populacji, sposobu użytkowania i wielkości zajmowanych areałów oraz kierunków, zasięgu i częstości migracji (zimowe tropienia, akcje inwentaryzacyjne, stosowanie fotopułapek oraz bezinwazyjnych metod genetycznych).

5. Edukacj a turystów i społeczności lokalnych nastawiona na promowanie właściwych zachowań w relacji człowiek - zwierzę, w tym w odniesieniu do postępowania z odpadami na obszarze Parku oraz poza jego granicami

4Wilk (Canis lupus)Ochrona wilka (Canis lupus)1. Kontynuacja monitoringu zmian liczebności watah przebywających na terenie Parku (zimowe tropienia, akcje inwentaryzacyjne, fotopułapki, telemetria oraz metody genetyczne).

2. Wyznaczenie strefy ochrony okresowej w promieniu 500 m od nor w okresie rozrodu, od 1 kwietnia do 15 lipca.

3. Opiniowanie planów łowieckich dla otuliny Parku, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby utrzymania właściwej liczebności populacji jeleniowatych opartej na konieczności uwzględniania relacji ekologicznych na poziomie drapieżnik-ofiara

5Ryś (Felis lynx)Ochrona rysia (Felis lynx)Monitoring lokalizacji zwierząt na podstawie zimowych tropień, akcji inwentaryzacyjnych, zastosowania fotopułapek oraz zbierania wszelkich informacji o gatunku
6Żbik (Felis silvestris)Ochrona żbika (Felis silvestris)Monitoring lokalizacji zwierząt na podstawie zimowych tropień, akcji inwentaryzacyjnych, zastosowania fotopułapek oraz zbierania wszelkich informacji o gatunku
7Bóbr (Castorfiber)Ochrona bobra (Castor fiber)Wzbogacanie naturalnej bazy żerowej oraz monitoring na stałych powierzchniach w celu określenia wpływu bobra (Castor fiber) na ekosystemy Parku
81. Orzeł przedni (Aquila chrysaetos).

2. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina).

3. Myszołów (Buteo buteo).

4. Trzmielojad (Pernis apivorus).

5. Pustułka (Falco tinnunculus)

Ochrona ptaków szponiastych1. Utrzymanie terenów otwartych przez wykaszanie i wypas zwierząt gospodarskich w celu zachowania obszarów łowieckich ptaków szponiastych i ich zabezpieczenia przed zarastaniem.

2. Wyznaczanie stref ochronnych wokół gniazd orła przedniego (Aquila chrysaetos) i orlika krzykliwego (Aquila pomarina)

91. Puszczyk uralski (Strix uralensis).

2. Puszczyk zwyczajny (Strix aluco).

3. Włochatka (Aegolius funereus).

4. Sóweczka (Glaucidium passerinum).

5. Dzięcioł duży (Dendrocopos major).

6. Dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos).

7. Dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus).

8. Krętogłów (Jynx torquilla).

9. Kowalik (Sitta europaea)

Ochrona ptakówKształtowanie siedlisk dla gniazdowania przez zachowanie starych drzew z dziuplami
101. Kumak górski (Bombina variegata).

2. Traszka karpacka (Triturus montandoni).

3. Traszka górska (Triturus alpestris).

4. Żaba trawna (Rana temporaria)

Ochrona płazów1. Przeciwdziałanie zwiększonej śmiertelności płazów na drogach publicznych w okresie wiosennej i jesiennej migracji przez montaż płotków ograniczających rozprzestrzenianie się osobników.

2. Wnioskowanie o budowę przejść pod drogami w przypadku remontów dróg na obszarze Parku.

3. Udrażnianie istniejących przepustów wraz z montażem płotków kierunkowych

111. Kumak górski (Bombina variegata).

2. Traszka karpacka (Triturus montandoni).

3. Traszka górska (Triturus alpestris).

4. Bezkręgowce:

1) Pływak żółtobrzeżek (Dytiscus marginalis),

2) Ważka płaskobrzucha (Libellula depressa),

3) Świtezianka dziewica (Calopteryx virgo),

4) Płoszczyca szara (Nepa cinerea),

5) Pluskolec pospolity (Notonecta glauca)

Ochrona płazów i bezkręgowców wodnychZabezpieczenie miejsc rozrodu i bytowania płazów oraz bezkręgowców wodnych przez pogłębianie, oczyszczanie względnie powiększanie istniejących oczek wodnych
12Pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario)Ochrona rybOgraniczenie nielegalnego połowu pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) oraz szczególny nadzór w okresie wiosennym (kwiecień, maj), w okresie niskiego stanu wód (lipiec, sierpień, wrzesień, październik) i w okresie tarła (październik, listopad)
131. Leptogammus carpaticus 11 .

2. Hygrobates conspiciendus 12 .

3. Siro carpaticus 13 .

4. Lithobius tenebrosus setiger 14 .

5. Eosentomon carpaticum 15 .

6. Eosentomon polonicum 16 .

7. Rhithrogena wolosatkae 17 .

8. Miramella ebneri carpathica 18 .

9. Speudotettix montanus 19 .

10. Xantholinus azuganus trellai 20 .

11. Aulacidea trapogonis celata 21 .

12. Melampophylax polonicus 22 .

13. Trichocera carpathica 23 .

14. Trichocera kotejai 24 .

15. Trichocera transversa 25 .

16. Hilara carpatica 26 .

17. Phytomyza nowakowskiana 27 .

Ochrona bezkręgowców1. Nadzór nad stanowiskami opisowymi (miejscami typowymi - loci typici) - 17 stanowisk.

2. Ochrona zachowawcza:

1) kontrola siedlisk,

2) utrzymanie siedlisk typowych dla gatunków

14Stanowiska gatunków górskich i endemitów wschodniokarpackichOchrona bezkręgowcówNadzór nad skupiskami rzadkich i endemicznych gatunków bezkręgowców oraz monitoring stanowisk w wyznaczonych miejscach wzdłuż szlaków
151. Phyllobius scutellaris 28 .

2. Donus elegans 29 .

3. Pholicodes pancaucasicus 30 .

Ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców ciepłolubnychKoszenia zapobiegające zarastaniu fragmentów łąk o charakterze kserotermicznym
16Koń huculskiZachowawcza hodowla konia huculskiego - ochrona rzadkiej regionalnej rasyZakup paszy treściwej, pozyskanie siana i podściółki (słoma) oraz zakup usług w ramach opieki weterynaryjnej

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacja 31 Powierzchnia ogółem w ha
1Ochrona ścisła1. Obręb ochronny 1, oddziały - 1~a, 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 4f, 5~a, 5a, 5b, 5c, 5d, 5f, 6~a, 6a, 6b, 7~a, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 9a, 9c, 9d, 9f, 9g, 9h, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12c, 13~a, 13a, 13b, 14~a, 14a, 15a, 15b, 16a, 16b, 16d, 17a, 17b, 18a, 18b, 18c, 19a, 19b, 19c, 19d, 20a, 20b, 20c, 20d, 20f, 20g, 21a, 21b, 21c, 22a, 22b, 22c, 22d, 23a, 23b, 23c, 23d, 26~a, 26a, 26b, 26c, 26d, 26f, 27~a, 27a, 27b, 27c, 27d, 27f, 27g, 28a, 28b, 28c, 29~a, 29a, 29b, 29c, 29d, 29f, 29g, 29h, 30a, 30b, 30c, 30d, 30f, 30g, 30h, 30i, 30j, 31~a, 31a, 31b, 31c, 32~a, 32a, 32b, 33a, 34a, 35a, 39~a, 39a, 39b, 39c, 40~a, 40a, 40b, 40c, 40d, 41~a, 41a, 41b, 41c, 42a, 42b, 42c, 42d, 43~a, 43a, 43b, 43c, 43d, 43f, 43g, 44~a, 44a, 44b, 45~a, 45a, 45b, 46~a, 46a, 47a, 52a, 52b, 52c, 53a, 53b, 53c, 55~a, 55a, 55b, 55c, 57a, 57b, 57c, 57d, 60a, 60b, 60c, 60d, 60f, 60g, 63a, 63b, 64a, 64b, 65a, 65b, 65c, 66~a, 66a, 66b, 66c, 67~a, 67a, 67b, 67c, 68a, 71~a, 71~b, 71a, 71b, 71c, 72~a, 72a, 72b, 82~a, 82~b, 82a, 82b, 82c, 82d, 91~a, 91~b, 91a, 92~a, 92~b, 92a, 92b, 93~a, 93~b, 93a, 93b, 93c, 93d, 93f, 93g, 94~a, 94~b, 94a, 94b, 94c, 100c, 100d, 101a, 101c, 101d, 101f, 102a, 102b, 102c, 103~a, 103a, 104~a, 104a, 104b, 104c, 105b, 105c, 105d, 106a, 106b, 106c, 107b, 107c, 107d, 108a, 108b, 108c, 108d, 109a, 109b, 109c, 110a, 110b, 110c, 110d, 110f, 111a, 111b, 111c, 111d, 111f, 112a, 112b, 112c, 112d, 112f, 113a, 113b, 113c, 114a, 114b, 115~a, 115a, 115b, 115c, 115d, 116~a, 116a, 116b, 117a, 117b, 118~a, 118a, 119~a, 119a, 119b, 119c, 119d, 120~a, 120~b, 120a, 120b, 120c, 121a, 121b, 122~a, 122~b, 122a, 122b, 122c, 122d, 122f, 122h, 123~a, 123~b, 123a, 123b, 123d, 124a, 125a, 125c, 126~a, 126a, 126b, 126d, 126h, 126i, 127a, 127c, 127f, 127g, 127h, 127i, 127k, 127l, 127m, 128a, 128b, 128c, 128d, 128f, 136a, 136c, 136f, 137b, 137c, 138b, 138c, 139~a, 139a, 139b, 139c, 140~a, 140a, 140b, 140d, 140f, 140g, 140h, 140i, 140j, 141a, 141b, 141c, 141d, 141f, 142a, 142b, 142c, 142d, 142f, 143~a, 143a, 143b, 143c, 143d, 144~a, 144a, 144b, 144c, 144d, 144f, 144g, 144h, 145~a, 145a, 145b, 145c, 145d, 145f, 145g, 145h, 145i, 146~a, 146a, 146b, 146c, 146d, 146f, 146g, 146h, 146i, 146j, 146k, 147~a, 147b, 147c, 147d, 147f, 147g, 147h, 147i, 147j, 147k, 148~a, 148a, 148c, 148d, 148f, 149~a, 149a, 149b, 149c, 149d, 150a, 150c, 150d, 151~a, 151a, 151b, 151c, 151d, 152~a, 152a, 152b, 153~a, 153a, 154~a, 154a, 154b, 154c, 155a, 155b, 155c, 155d, 155f, 155g, 156a, 156b, 156c, 156d, 156f, 156h, 157~a, 157a, 157b, 157d, 158~a, 158a, 158b, 158c, 158f, 159~a, 159~b, 159a, 159b, 159c, 159d, 159f, 159g, 159h, 159i, 159j, 159k, 159l, 160~a, 160~b, 160a, 160b, 161~a, 161~b, 161a, 161b, 161c, 161d, 162b, 163b, 164b, 165~a, 165a, 165b, 165c, 165d, 165f, 166a, 166b, 166c, 166d, 167a, 167b, 167d, 167f, 167g, 167h, 167i, 168~a, 168a, 168b, 168c, 168d, 168f, 168h, 168i, 168j, 169~a, 169a, 169b, 169c, 169d, 169f, 169g, 170a, 170b, 170c, 170d, 170f, 170g, 170h, 170i, 171a, 171b, 171c, 171d, 171f, 171g, 171h, 171i, 172a, 172b, 172c, 172d, 172f, 172g, 172h, 173a, 173b, 173c, 174b, 174c, 174d, 174f, 176b, 176c, 177a, 177b, 177c, 177d, 177f, 178~a, 178a, 178b, 178c, 178d, 178f, 179~a, 179a, 179b, 179c, 189~a, 189a, 190~a, 190~b, 190a, 190b, 191~a, 191a, 192~a, 192~b, 192a, 192b, 193~a, 193~b, 193a, 193b, 194~a, 194a, 195~a, 195a, 195b, 196~a, 196~b, 196a, 196b, 196c, 197~a, 197~b, 197a, 197b, 198~a, 198a, 198b, 199~a, 199~b, 199a, 199b, 199c, 200~a, 200~b, 200~c, 200a, 200b, 200c, 201~a, 201~b, 201a, 202~a, 202~b, 202a, 203~a, 203a, 204~a, 204~b, 204a, 204b, 204c, 204d, 204f, 204g, 205~a, 205~b, 205~c, 205a, 205b, 206a, 206b, 206c, 206d, 206f, 206g, 206h, 206i, 206j, 206k, 206l, 206m, 207~a, 207a, 207b, 207c, 207d, 208~a, 208~b, 208a, 208b, 209~a, 209a, 209b, 209c, 209d, 209f, 210~a, 210~b, 210a, 210b, 212~a, 212~b, 212~c, 212a, 212b, 214a, 214b, 214c, 214d, 214f, 215a, 215b, 216~a, 216~b, 216~c, 216a, 216b, 219a, 219b, 219c, 219d, 219f, 219g, 219h, 220~a, 220a, 220b, 221~a, 221~b, 221a, 221b, 221c, 222~a, 222~b, 222a, 222b, 223~a, 223a, 223c, 223d, 223f, 223g, 223h, 223i, 223j, 224~a, 224a, 224b, 225~a, 225a, 225b, 226~a, 226a, 226c, 226d, 226f, 227~a, 227a, 227d, 227f, 228~a, 228a, 229~a, 229c, 229d, 230~a, 230a, 231~a, 231a, 231c, 231d, 231f, 231g, 232~a, 232a, 232c, 232d, 232f, 233~a, 233b, 234a, 234b, 235~a, 235a, 236~a, 236a, 236b, 236d, 236f, 236g, 237a, 237c, 237d, 237g, 237h, 238~a, 238a, 239a, 239b, 239c, 239d, 239f, 240~a, 240a, 240b, 240c, 240d, 240f, 240g, 241a, 241b, 241c, 241d, 242a, 242b, 242c, 242d, 242f, 242h, 243a, 243f, 243g, 244a, 244b, 244d, 244f, 244h, 244i, 244j.

2. Obręb ochronny 2, oddziały - 3~a, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, 3i, 4~a, 4a, 4b, 4d, 4g, 4h, 6a, 6b, 8~a, 8a, 8b, 9~a, 9a, 9b, 11a, 11c, 11d, 11f, 11g, 14a, 14c, 15a, 15b, 16b, 16c, 19~a, 19a, 19b, 19c, 19d, 19f, 20a, 20b, 20c, 21a, 21b, 22b, 23~a, 23a, 23b, 23c, 23d, 23f, 23g, 25a, 25b, 25c, 26b, 26c, 27a, 28a, 28b, 28c, 29a, 29b, 30a, 30b, 30c, 31a, 31b, 32a, 32b, 33~a, 33a, 33c, 33d, 33f, 33g, 34~a, 34a, 34c, 34d, 34f, 34g, 35a, 36a, 36b, 36c, 36d, 37b, 37c, 37d, 39b, 39c, 39d, 40~a, 40a, 40b, 40c, 41~a, 41a, 41b, 41c, 42~a, 42a, 42b, 42c, 42d, 43~a, 43a, 43b, 43c, 44a, 44b, 44c, 45a, 45b, 45c, 45d, 45f, 45g, 46~a, 46a, 46b, 46c, 46d, 46f, 47a, 47b, 47c, 48~a, 48a, 48b, 48c, 48d, 48f, 49~a, 49a, 49b, 49c, 51a, 51b, 52~a, 52a, 52b, 52c, 53~a, 53a, 53b, 53c, 53d, 53f, 54a, 54b, 56~a, 56a, 56b, 56c, 58a, 58b, 58c, 58d, 58f, 59~a, 59a, 59b, 59c, 59d, 59f, 60~a, 60a, 60c, 60d, 60f, 60g, 61~a, 61a, 61b, 61c, 61d, 61f, 62~a, 62a, 62b, 62c, 62d, 63~a, 63a, 63b, 63c, 63d, 63f, 63g, 63h, 64a, 65b, 65d, 68a, 68b, 69~a, 69a, 69c, 69d, 69f, 69g, 71~a, 71b, 71a, 71b, 71c, 71d, 71f, 71g, 71h, 71i, 71j, 71k, 71l, 72~a, 72~b, 72a, 72b, 72c, 72d, 72f, 72g, 73~a, 73a, 73b, 73c, 74a, 74b, 75~a, 75a, 75b, 75c, 75d, 76~a, 76a, 76b, 76c, 76d, 76f, 76g, 76h, 76i, 77~a, 77a, 77b, 77c, 77d, 78a, 78b, 78c, 78d, 79a, 79b, 79c, 79d, 79f, 80~a, 80a, 80b, 80c, 80d, 80f, 81a, 81b, 81c, 81d, 81f, 91~a, 91a, 91b, 91d, 91f, 91g, 91h, 91i, 91j, 92~a, 92a, 92b, 92c, 92d, 92f, 92g, 92h, 93~a, 93a, 93b, 93c, 93d, 93f, 94~a, 94a, 94b, 94c, 94d, 94f, 94g, 95~a, 95a, 95b, 95c, 95d, 95f, 95g, 96a, 96b, 96c, 96d, 97~a, 97a, 97b, 97c, 97d, 98~a, 98a, 98b, 99~a, 99a, 100~a, 100a, 100b, 100c, 101a, 101b, 101c, 101d, 101f, 102~a, 102a, 102b, 102c, 102d, 102f, 103~a, 103a, 104~a, 104a, 104b, 104c, 104d, 104f, 106~a, 106a, 106b, 106c, 106d, 108~a, 108a, 108b, 108c, 108d, 109a, 110a, 110b, 110c, 110d, 111~a, 111~c, 111a, 111b, 111c, 111d, 111f, 111g, 111h, 112~a, 112a, 112b, 112c, 112d, 113~a, 113a, 113b, 113c, 113d, 113f, 114~a, 114a, 114b, 114c, 115~a, 115a, 115b, 115c, 116a, 116b, 116c, 117~a, 117~b, 117a, 117b, 117c, 117d, 118a, 118b, 118c, 118d, 119~b, 119a, 119b, 119c, 119d, 119f, 120~a, 120a, 120c, 120d, 120f, 120g, 120h, 120i, 121a, 121b, 121c, 121d, 122a, 122c, 122d, 122f, 122h, 122i, 123~a, 123a, 123b, 123c, 123d, 124~a, 124a, 124c, 124d, 124f, 124g, 124i, 128~a, 128~b, 128a, 129~a, 129~b, 129a, 129b, 130~a, 130~b, 130a, 131~a, 131a, 131b, 132a, 132c, 132f, 132g, 132h, 133a, 133b, 133c, 134a, 134b, 134c, 134d, 135a, 136~a, 136a, 136b, 136c, 137~a, 137a, 137b, 138a, 138b, 139~a, 139a, 139b, 139c, 139d, 139f, 139g, 140~a, 140a, 140b, 140c, 140d, 140f, 140g, 141~a, 141a, 141b, 141c, 141d, 142~a, 142~b, 142a, 142b, 142c, 142d, 142f, 142g, 142h, 143a, 143b, 143c, 144~a, 144a, 144b, 145~a, 145a, 145b, 145c, 145d, 145f, 145g, 145h, 145i, 146a, 146b, 146c, 146f, 147a, 147c, 148a, 149~a, 149a, 149b, 150a, 150b, 151a, 151b, 152a, 153a, 153b, 154a, 154b, 155~a, 155a, 155b, 156~a, 156a, 156b, 156d, 156f, 156g, 156h, 156i, 157~a, 157a, 157b, 157d, 157f, 157g, 158~a, 158a, 158b, 158c, 158d, 158g, 159~a, 159a, 159b, 159c, 159f, 159g, 160a, 160c, 160d, 160f, 160g, 160h, 160i, 160j, 161b, 161c, 162a, 162b, 162d, 162f, 163~a, 163a, 164a, 164b, 164c, 164d, 164g, 164h, 165~a, 165a, 165b, 165c, 165f, 175a, 175c, 175g, 176~a, 176a, 176b, 177a, 177b, 177c, 177d, 179~a, 179a, 179b, 183~a, 183a, 183b, 183c, 183d, 184~a, 184a, 184b, 186b, 186c, 186f, 186g, 186h, 187~a, 187a, 187b, 187c, 187d, 187g, 187h, 187i, 187k, 189b, 189c, 190a, 190c, 190d, 190f, 190g, 190h, 190i, 190k, 190l, 190m, 190n, 190o, 192a, 192b, 192c, 195~a, 195a, 195b, 195c, 197a, 197b, 197d, 203b, 203c, 203d, 203f, 203h, 203i, 204~a, 204a, 205~a, 205a, 205b, 205d, 205f, 211~a, 211~b, 211a, 211b, 211c, 211g, 211i, 211j, 212~a, 212a, 212c, 212d, 212f, 212g, 212h, 213~a, 213b, 213c, 213d, 213f, 213g, 214~a, 214a, 214b, 214c, 214d, 215a, 215b, 216a, 217b, 217c, 217d, 217f, 217g, 217h, 218~a, 218b, 218c, 219~a, 219a, 219b, 220~a, 220a, 220b, 221~a, 221b, 221c, 221d, 222a, 223~a, 223a, 224~a, 224a, 225~a, 225b, 225c, 225d, 226~a, 226~b, 226a, 226b, 226c, 227~a, 227b, 227c, 228~a, 228b, 228c, 228f, 229~a, 229a, 229b, 230~a, 230a, 230b, 230c, 230d, 231~a, 231~b, 231c, 231d, 231f, 231g, 231h, 232~a, 232d, 232f, 232g, 232h, 232i, 233~a, 233~b, 233f, 233g, 233h, 233i, 234~a, 234~b, 234d, 234f, 234g, 234h, 234i, 234j, 235~a, 235c, 236~a, 236a, 236b, 236c, 237~a, 237a, 237b, 237c, 237d, 238~a, 238a, 238b, 238c, 238d, 239~a, 239a, 239b, 239c, 239d, 240~a, 240a, 240b, 240c, 240d, 241~a, 241a, 241b, 242~a, 242a, 242b, 242c, 243~a, 243a, 243b, 243c, 243d, 243f, 244~a, 244a, 244b, 245~a, 245a, 245b, 246~a, 246a, 246b, 246c, 246d, 246f, 246g, 247~a, 247a, 247b, 248~a, 248a, 248b, 249~a, 249a, 249b, 250~a, 250a, 250b, 250c, 251~a, 251~b, 251a, 251b, 251c, 251d, 251f, 251g, 251h, 251i, 251j, 251k, 252~a, 252~b, 252a, 252b, 252c, 252d, 253~a, 253~b, 253a, 254~a, 254a, 254b, 255~a, 255~b, 255a, 255b, 255c, 256~a, 256~b, 256a, 256b, 257~a, 257~b, 257a, 257b, 257c, 257d, 257f, 257g, 258~a, 258a, 258b, 259~a, 259a, 259b, 259c, 259d, 259f, 259g, 260~a, 260a, 260b, 260c, 260d, 261~a, 261~b, 261a, 262~a, 262a, 263~a, 263a, 264~a, 264a, 264b, 264c, 265~a, 265a, 265b, 266a, 266b, 266c, 266d, 266f, 267~a, 267a, 267b, 267c, 267d, 267f, 267g, 267h, 268a, 268b, 268c, 268d, 268f, 269a, 269b, 269c, 269d, 269f, 270~a, 270~b, 270a, 270b, 270c, 270d, 270f, 271~a, 271a, 271b, 272~a, 272~b, 272a, 273a, 274~a, 274a, 274b, 275~a, 275a, 276~a, 276~b, 276a, 277~a, 277a, 277b, 278~a, 278a, 278b, 278d

20 336,2870
2Ochrona czynna1. Obręb ochronny 1, oddziały - 1f, 2f, 3c, 9b, 9i, 12b, 16c, 16f, 16g, 17c, 17d, 17f, 17g, 22f, 24~a, 24a, 24b, 24c, 24d, 25~a, 25~b, 25a, 25b, 25c, 25d, 25f, 25g, 34b, 35b, 36~a, 36a, 36b, 36c, 36d, 36f, 36g, 36h, 36i, 37a, 37b, 37c, 38a, 38b, 47b, 47c, 47d, 47f, 47g, 47h, 47i, 48~a, 48a, 48b, 48c, 48d, 48f, 48g, 48h, 48i, 49~a, 49a, 49b, 49c, 50~a, 50a, 50b, 50c, 50d, 50f, 50g, 51a, 51b, 51c, 54~a, 54a, 54b, 54c, 54d, 56a, 56b, 56c, 56d, 56f, 56g, 56h, 56i, 56j, 56k, 58a, 58b, 58c, 58d, 58f, 58g, 59a, 59b, 59c, 59d, 59f, 59g, 59h, 59i, 61a, 61b, 61c, 61d, 61f, 61g, 61h, 61i, 61j, 62a, 62b, 69~a, 69a, 69b, 69c, 69d, 69f, 69g, 69h, 69i, 70~a, 70a, 70b, 70c, 70d, 73~a, 73a, 73b, 73c, 73d, 74a, 74b, 74c, 74d, 74f, 74g, 74h, 74i, 74j, 75~a, 75~b, 75a, 75b, 75c, 75d, 75f, 76~a, 76~b, 76a, 76b, 76c, 76d, 76f, 77~a, 77~b, 77a, 77b, 78~a, 78~b, 78~c, 78a, 78b, 78c, 78d, 78f, 78g, 78h, 78i, 79a, 79b, 79c, 79d, 80a, 80b, 80c, 81a, 81b, 81c, 83~a, 83a, 83b, 83c, 83d, 83f, 83g, 83h, 84~a, 84~b, 84a, 84b, 84c, 85~a, 85~b, 85a, 85b, 85c, 85d, 85f, 85g, 86a, 86b, 87a, 87b, 87c, 87d, 87f, 87g, 88~a, 88~b, 88a, 88b, 88c, 89~a, 89a, 89b, 89c, 90~a, 90a, 90b, 90c, 93h, 95a, 95b, 95c, 96~a, 96a, 96b, 96c, 96d, 96f, 96g, 97~a, 97~b, 97a, 97b, 97c, 97d, 97f, 97g, 97h, 97i, 97j, 97k, 98a, 98b, 98c, 98d, 99~a, 99a, 99b, 99c, 99d, 100a, 100b, 101b, 103b, 105a, 106d, 107a, 122g, 123c, 124b, 125b, 126c, 126f, 126g, 127b, 127d, 127j, 129~a, 129~b, 129a, 129b, 129c, 129d, 129f, 129g, 129h, 129i, 129j, 129k, 129l, 129m, 130~a, 130~b, 130a, 130b, 130c, 131a, 131b, 131c, 131d, 132~a, 132a, 132ax, 132b, 132bx, 132c, 132cx, 132d, 132dx, 132f, 132fx, 132g, 132h, 132i, 132j, 132k, 132l, 132m, 132n, 132o, 132p, 132s, 132t, 132x, 132y, 132z, 133~a, 133~b, 133a, 133b, 133c, 133d, 133f, 133g, 133h, 133i, 133j, 133k, 133l, 133m, 133r, 133w, 134~a, 134~b, 134a, 134b, 134c, 134d, 134f, 134g, 134h, 134i, 134j, 134k, 134l, 134m, 134n, 134o, 135a, 135b, 135c, 135d, 135g, 135h, 135i, 135j, 135k, 135l, 135m, 135n, 136b, 136d, 136g, 136h, 136i, 137a, 137d, 137f, 138a, 140~b, 140c, 147~b, 147a, 148~b, 148b, 150b, 150f, 156~a, 156g, 157~b, 157c, 158~b, 158d, 162a, 163a, 163c, 164a, 167c, 167j, 168g, 174a, 175a, 175b, 175c, 176a, 176d, 180~a, 180a, 180b, 180c, 180d, 180f, 180g, 180h, 180i, 180j, 180k, 180l, 180m, 181a, 181ax, 181b, 181bx, 181c, 181cx, 181d, 181f, 181g, 181h, 181i, 181j, 181k, 181l, 181m, 181n, 181o, 181p, 181r, 181s, 181t, 181w, 181x, 181y, 181z, 182~a, 182~b, 182a, 182ax, 182b, 182bx, 182c, 182cx, 182d, 182dx, 182f, 182g, 182h, 182i, 182j, 182k, 182l, 182m, 182n, 182o, 182p, 182r, 182s, 182t, 182w, 182x, 182y, 183~a, 183a, 183b, 183c, 183d, 183f, 183g, 183h, 183i, 183j, 183l, 183m, 183n, 184~a, 184a, 184b, 184c, 184d, 184f, 184g, 184h, 184i, 184j, 184k, 184m, 184n, 184o, 185~a, 185a, 185ax, 185b, 185bx, 185c, 185cx, 185d, 185dx, 185f, 185fx, 185g, 185h, 185i, 185j, 185k, 185l, 185m, 185n, 185o, 185p, 185r, 185s, 185t, 185w, 185y, 185z, 186~a, 186a, 186b, 186c, 186d, 186f, 186g, 186h, 186i, 186j, 186k, 186l, 186m, 186n, 187~a, 187~b, 187a, 187b, 187c, 187d, 187f, 187g, 187h, 187i, 187j, 187k, 187l, 187m, 187n, 187o, 187p, 187r, 188~a, 188a, 188b, 188c, 188d, 188f, 188g, 188h, 188i, 188j, 188k, 188l, 188m, 188n, 188o, 188p, 188r, 188s, 188t, 211~a, 211a, 211b, 211c, 211d, 211f, 211g, 211h, 211i, 211j, 211k, 211l, 213b, 213c, 213d, 213f, 213g, 213h, 217~a, 217a, 217b, 217c, 217d, 217f, 217g, 217h, 217hx, 217i, 217ix, 217j, 217k, 217l, 217m, 217n, 217o, 217p, 217r, 217s, 217t, 217w, 218~a, 218a, 218b, 218c, 218d, 218f, 218g, 223b, 226b, 227c, 229a, 229b, 231b, 231h, 232b, 233a, 236c, 237b, 237f, 239g, 242g, 243b, 243c, 243d, 243h, 244c, 244g, 245a, 245b, 245c, 245d, 245f, 245g, 245h, 245i, 245j, 245k, 245l, 246a, 246b, 246c, 246d, 246f, 246g, 246h, 246i, 246j, 247~a, 247a, 247b, 247c, 247d, 247f, 247g, 247h, 247i, 247j, 247k, 248a, 248b, 248c, 248d, 248f, 248g, 248h, 248i, 248j, 248k, 248l, 248m, 248n, 248o, 248p, 248r, 248s, 248t, 248w, 248x, 248y, 248z, 249a, 249b, 249c, 249d, 249f, 249g, 249h, 249i, 249j, 249k, 249l, 249m, 249n, 249o, 249p, 249r, 249s, 250a, 250ax, 250b, 250bx, 250c, 250cx, 250d, 250dx, 250f, 250fx, 250g, 250gx, 250h, 250hx, 250i, 250ix, 250j, 250k, 250l, 250m, 250n, 250o, 250p, 250r, 250s, 250t, 250w, 250x, 250y, 250z, 251a, 251b, 251c, 251d, 251f, 251g, 251h, 251i, 251j, 251k, 251l, 251m, 251n, 251o, 251p, 251r, 251s, 252b, 252c, 252d, 252f, 252g, 252h, 252i, 252j, 252k, 252l, 252m, 252n, 252o, 252p, 252r, 252s, 252t, 252w, 252x, 252y, 252z, 253a, 253b, 253c, 253f, 253g, 253h, 253i, 253j, 253k, 253l, 253m, 253n, 253o, 253p, 253r, 253s, 253t, 253w, 254a, 254b, 254c, 254d, 254g, 254h, 254i, 254j, 254k, 254l, 254m, 254n, 254o, 254p, 254r, 254s, 254t, 254w, 254x, 255a, 255ax, 255b, 255c, 255d, 255f, 255h, 255i, 255j, 255k, 255l, 255m, 255n, 255o, 255p, 255r, 255s, 255t, 255w, 255x, 255y, 255z, 256a, 256ax, 256b, 256bx, 256c, 256cx, 256d, 256dx, 256f, 256fx, 256g, 256gx, 256h, 256hx, 256i, 256ix, 256j, 256jx, 256kx, 256l, 256lx, 256m, 256n, 256o, 256p, 256s, 256t, 256w, 256x, 256y, 256z, 257a, 257b, 257c, 257d, 257f, 257g, 257h, 257i, 257j, 257k, 257l, 258a, 258b, 258c, 258d, 258f, 258g, 258h, 258i, 258j, 258k, 258l, 258m, 259a, 259b, 259c, 259d, 259f, 259g, 260a, 261a, 261b, 261c, 261d, 261f, 261g, 261i, 261k, 262a, 262b, 262c, 262d, 262f, 262g, 262h, 262i, 262j, 262k, 262l, 263a, 263b, 263c, 263d, 263f, 263g, 263h, 263i, 263j, 263k, 263l, 263m, 263n, 263o, 264a, 264b, 264c, 264d, 264f, 264g, 264h, 264i, 264j, 264k, 264l, 264m, 264n, 264o, 264p, 265a, 265b, 265c, 265d, 265f, 265g, 265h, 265i, 265j, 265k, 265l, 265m, 265n, 265o, 265p, 266a, 266b, 266c, 266d, 266f, 266g, 266h, 266i, 266j, 266k, 266l, 266m, 266n, 266o, 266p, 266r, 266s, 266t, 266w, 266x, 266y, 266z, 267a, 267ax, 267b, 267bx, 267c, 267cx, 267d, 267dx, 267f, 267fx, 267g, 267gx, 267h, 267hx, 267i, 267ix, 267j, 267jx, 267k, 267kx, 267l, 267m, 267n, 267o, 267p, 267r, 267s, 267t, 267w, 267x, 267y, 267z, 268a, 268ax, 268b, 268bx, 268c, 268cx, 268d, 268dx, 268f, 268fx, 268g, 268gx, 268h, 268hx, 268i, 268ix, 268j, 268k, 268l, 268m, 268n, 268o, 268p, 268r, 268s, 268t, 268w, 268x, 268y, 268z, 269a, 269b, 269c, 269d, 269f, 269g, 269h, 269i, 269j, 269k, 269l, 269m, 269n, 269o, 269p, 269r, 270a, 270b, 270c, 270d, 270f, 270g, 270h, 270i, 270j, 271a, 271b, 271c, 271d, 271f, 271g, 271h, 271i, 271j, 271k, 271l, 271m, 271n, 271o, 271p, 271r, 271s, 271t, 272~a, 272a, 272b, 272c, 272d, 272f, 272g, 272h, 272i, 272j, 272k, 272l, 273a, 273ax, 273b, 273bx, 273c, 273d, 273f, 273g, 273h, 273i, 273j, 273k, 273l, 273m, 273n, 273o, 273p, 273r, 273s, 273t, 273w, 273x, 273y, 273z, 274a, 274ax, 274b, 274bx, 274c, 274cx, 274d, 274dx, 274f, 274fx, 274g, 274gx, 274h, 274hx, 274i, 274ix, 274j, 274jx, 274k, 274kx, 274l, 274m, 274n, 274o, 274p, 274r, 274s, 274t, 274w, 274x, 274y, 274z, 275a, 275b, 275c, 275d, 275f, 275g, 275h, 275i, 275j, 275k, 275l, 275m, 275n, 275o, 275p, 275r, 275s, 275t, 275w, 276a, 276b, 276c, 276d, 276f, 276g, 276h, 276i, 276j, 276k, 276l, 276m, 276n, 276o, 276p, 276r, 276s, 277a, 277b, 277c, 277d, 277f, 277g, 278a, 278b, 278c, 278d, 278f, 278g, 278h, 278i, 278j, 278k, 279a, 279b, 279c, 279d, 279f, 279g, 279h, 279i, 279j, 279k, 279l, 279m, 279n, 279o, 280a, 280b, 280c, 280d, 280f, 280g, 281a, 281b, 281c, 281d, 281f, 281g, 281h, 281i, 281j, 281k, 281l, 281m, 281n, 281o, 281p, 281r, 281s, 281t, 282a, 282b, 282c, 282d, 282f, 282g, 282h, 282i, 282j, 282k, 282l, 282m, 282n.

2. Obręb ochronny 2, oddziały - 1~a, 1a, 1ax, 1b, 1bx, 1c, 1cx, 1d, 1dx, 1fx, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 1r, 1s, 1t, 1w, 1x, 1y, 1z, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f, 2g, 3c, 4c, 5~a, 5a, 5c, 5d, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 7~a, 7a, 7b, 7c, 7d, 7f, 10a, 10b, 10c, 10d, 10f, 10g, 11b, 12a, 12b, 12c, 12d, 12f, 12g, 12h, 12i, 13a, 13b, 13c, 13d, 13f, 13g, 14b, 16a, 17a, 18~a, 18a, 18b, 18c, 22a, 24a, 24b, 24c, 24d, 24f, 24g, 24h, 24i, 24j, 24k, 25d, 26a, 33b, 34b, 35b, 37a, 38a, 38b, 38c, 38d, 39a, 39f, 44d, 44f, 47d, 50a, 54c, 55a, 55b, 55c, 55d, 55f, 55g, 55h, 57a, 57b, 57c, 57d, 57f, 57g, 57h, 64b, 65a, 65c, 66a, 66b, 66c, 66d, 66f, 66g, 66h, 66i, 66j, 66k, 66l, 66m, 66n, 66o, 66p, 66r, 66s, 66t, 66w, 67a, 67b, 67c, 67d, 67f, 67g, 67h, 67i, 67j, 67k, 67l, 67m, 67n, 67o, 67p, 67r, 67s, 67t, 67w, 68c, 69b, 70~a, 70a, 70b, 70c, 70d, 70f, 70g, 70h, 70i, 70j, 70k, 70l, 70m, 70n, 70p, 82a, 82b, 83a, 83b, 84a, 84b, 84c, 84d, 84f, 84g, 84h, 84i, 84j, 84k, 84l, 84m, 84n, 84o, 84p, 84r, 84s, 85a, 85b, 85c, 85d, 85f, 85g, 85h, 85i, 85j, 85k, 85l, 85m, 85n, 85o, 85p, 86~a, 86~b, 86a, 86b, 86c, 86d, 86f, 86g, 86h, 86i, 86j, 86k, 86l, 86m, 86n, 86o, 86p, 87~a, 87~b, 87a, 87b, 87c, 87d, 87f, 87g, 87h, 87i, 87j, 87k, 87l, 87m, 87n, 87o, 87p, 87r, 87s, 88~a, 88a, 88b, 88c, 88d, 88f, 88g, 88h, 88i, 89~a, 89a, 89b, 89c, 89d, 89f, 89g, 89h, 89i, 89j, 90~a, 90~b, 90a, 90b, 90c, 90d, 90f, 90g, 90h, 90i, 90j, 90k, 90l, 90m, 90t, 91c, 91k, 92i, 93g, 94h, 95h, 105a, 105b, 107a, 111~b, 116d, 118f, 118g, 119~a, 120b, 120j, 120k, 120l, 120m, 121~a, 122b, 122g, 122j, 124b, 124h, 125~a, 125~b, 125~c, 125a, 125b, 125c, 125d, 125f, 126~a, 126~b, 126~c, 126a, 126b, 126c, 126d, 126f, 126g, 126h, 127~a, 127a, 127b, 131c, 132b, 132d, 146d, 146g, 147b, 156c, 157c, 158f, 159d, 160b, 161a, 162c, 164f, 165d, 166a, 166b, 166c, 167~a, 167a, 167b, 167c, 167d, 167f, 167g, 168~a, 168a, 168b, 168c, 169a, 169b, 169c, 170~a, 170~b, 170a, 170b, 170c, 170d, 170f, 171~a, 171a, 171b, 171c, 171d, 171f, 171g, 171h, 171i, 171j, 172~a, 172a, 172b, 172c, 172d, 172f, 172g, 172h, 172i, 173~a, 173~b, 173a, 173b, 173c, 173d, 173f, 173g, 173h, 173i, 173j, 174~a, 174~b, 174a, 174b, 174c, 174d, 174f, 174g, 174h, 174i, 174j, 174k, 174l, 175b, 175d, 175f, 175h, 178~a, 178a, 178b, 178c, 178d, 180~a, 180a, 180b, 180c, 181a, 181b, 181c, 182~a, 182a, 182b, 182c, 185~a, 185a, 185b, 186a, 186d, 187f, 187j, 188~a, 188~b, 188a, 188b, 188c, 188d, 188f, 188g, 188h, 188i, 188j, 188k, 188l, 188m, 188n, 188o, 189a, 190b, 190j, 191~a, 191a, 191b, 191c, 191d, 191f, 191g, 191h, 191i, 191j, 192d, 193~a, 193a, 193b, 194a, 194b, 194c, 194d, 194f, 194g, 194h, 194i, 194j, 196a, 196b, 197c, 198a, 198b, 199a, 199b, 199c, 200~a, 200~b, 200a, 200b, 200c, 200d, 200f, 200g, 201~a, 201a, 201b, 201c, 201d, 201f, 201g, 201h, 201i, 202~a, 202a, 202b, 202c, 202d, 202f, 203a, 203g, 204b, 205c, 205g, 205h, 206~a, 206~b, 206~c, 206a, 206b, 206c, 206d, 207~a, 207~b, 207~c, 207a, 207b, 207c, 207d, 207f, 207g, 208~a, 208~b, 208a, 208b, 208c, 208d, 208f, 208g, 209~a, 209a, 209b, 209c, 209d, 209f, 210~a, 210~b, 210~c, 210a, 210b, 210c, 210d, 210f, 210g, 210h, 210i, 210j, 210k, 210l, 210m, 210n, 210o, 211d, 211f, 211h, 212b, 213a, 217a, 218a, 221a, 225a, 227a, 228a, 228d, 231a, 231b, 232a, 232b, 232c, 233a, 233b, 233c, 233d, 234a, 234b, 234c, 235a, 235b, 236d, 237f, 238f, 239f, 240f, 243g, 244c, 250d, 252f, 254c, 255d, 256c, 260f, 266g, 274c, 275b, 276b, 277c, 278c, 279a, 279b, 279c, 279d, 279f, 279g, 279h, 279i, 279j, 280a, 280ax, 280b, 280bx, 280c, 280cx, 280d, 280dx, 280f, 280fx, 280g, 280gx, 280h, 280hx, 280i, 280ix, 280j, 280jx, 280k, 280kx, 280l, 280lx, 280m, 280n, 280o, 280p, 280r, 280s, 280t, 280w, 280x, 280y, 280z, 281a, 281ax, 281b, 281c, 281d, 281f, 281g, 281h, 281i, 281j, 281k, 281l, 281m, 281n, 281o, 281p, 281r, 281s, 281t, 281w, 281x, 281y, 281z, 282a, 282b, 282c, 282d, 282f, 282g, 283a, 283b, 283c, 283d, 283f, 283g, 283h, 284~a, 284a, 285a, 285b, 285c, 285d, 285f, 285g, 285h, 285i, 285j, 285k, 285l, 285m, 285n, 285o, 286a, 286b, 286c, 286d, 286f, 286g, 286h, 286i, 286j, 286k, 286l, 286m, 286n, 286o, 286p, 286r, 286s, 287a, 287b, 287c, 287d, 287f, 287g, 287h, 288a, 288b, 288c, 288d, 288f, 288g, 288h, 288i, 288j, 288k, 288l, 289a, 289b, 289c, 289d, 290a, 290ax, 290b, 290bx, 290c, 290cx, 290d, 290dx, 290f, 290fx, 290g, 290gx, 290h, 290hx, 290i, 290ix, 290j, 290jx, 290k, 290l, 290m, 290n, 290o, 290p, 290r, 290s, 290t, 290w, 290x, 290y, 290z, 291a, 291b, 291c, 291d, 291f, 291g, 291h, 291i, 291j, 291k, 291l, 291m, 291n, 291o, 291p, 291r, 291s, 291t, 291w

8 784,9586
3Ochrona krajobrazowa1. Obręb ochronny 1, oddziały - 132gx, 132hx, 132ix, 132jx, 132kx, 132lx, 132mx, 132nx, 132r, 132w, 133ax, 133bx, 133cx, 133n, 133o, 133p, 133s, 133t, 133x, 133y, 133z, 134p, 134r, 134s, 135f, 182z, 183k, 184l, 185x, 213a, 217ax, 217bx, 217cx, 217dx, 217fx, 217gx, 217x, 217y, 217z, 218h, 223k, 226g, 227b, 229f, 252a, 253d, 254f, 255g, 256k, 256r, 257m, 259h, 261h, 261j, 262m, 262n, 262o, 262p, 262r, 262s, 262t.

2. Obręb ochronny 2, oddziały -1f, 3f, 4f, 5b, 18d, 19g, 23h, 57i, 60b, 66x, 67x, 67y, 70o, 71m, 78f, 79g, 80g, 81g, 84t, 89k, 90n, 90o, 90p, 90r, 90s, 171k, 172j, 173k, 174m, 203j

80,9186
Razem29 202,1642

ZAŁĄCZNIK Nr  5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych
Obszary udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Obszary ochrony ścisłej i czynnej100

II. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.Obszary udostępniane 32 Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Miejsce odpoczynku - rejon "źródełka pod Tarnicą", 1/124, 1/15025
2Parking w Brzegach Górnych dla 2 autobusów i 45 samochodów osobowych, 2/67h250
3Parking na Przełęczy Wyżniańskiej dla 4 autobusów i 70 samochodów osobowych, 2/70m350
4Parking w dolinie Rzeczycy dla 20 samochodów osobowych, 2/18c100
5Parking w dolinie Terebowca dla 40 samochodów osobowych, 1/129l200
6Parking w Ustrzykach Górnych dla 6 autobusów oraz 60 samochodów osobowych, 1/217f500
7Parking (w Bereżkach) dla 20 samochodów osobowych, 2/lc100
8Parking w Wołosatem dla 5 autobusów i 120 samochodów osobowych, 1/182ax, 1/182bx600
9Parking w Bukowcu dla 50 samochodów osobowych, 1/280g250
10Parking na Campingu "Górna Wetlinka" dla 3 autobusów i 30 samochodów osobowych, 2/172h250
11Parking dla zwiedzających kompleks torfowisk w Tarnawie Niżnej, 1/253g100
12Miejsce odpoczynku przy parkingu na Przełęczy Wyżniańskiej, 2/70m30
13Miejsce odpoczynku w Brzegach Górnych, 2/66i, 2/66p50

UZASADNIENIE

Zarządzenie Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami zadania ochronne dla parku narodowego ustanawia minister właściwy do spraw środowiska w drodze zarządzenia. W zadaniach ochronnych parku narodowego ustala się miejsca, które mają być udostępniane oraz maksymalną liczbę osób mogących przebywać w tych miejscach.

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zakres zadań ochronnych zostały opracowane w formie tabelarycznych zestawień. W zestawieniach określono zagrożenia oraz sposoby i zakres prowadzenia zabiegów w ramach ochrony ścisłej i czynnej z podaniem lokalizacji, ich rozmiaru (metry, hektary, kilogramy, itp.) oraz określeniem ekosystemów, w których mają być wykonane.

Dla wybranych gatunków roślin i zwierząt określono rodzaj zadań ochronnych oraz sposób prowadzenia czynnej ochrony.

W związku z występującymi zagrożeniami dla przyrody Parku, zabiegi wykonywane w ramach ochrony czynnej dostosowane zostały do wymogu utrzymania ekosystemów i zachowania powiązań między nimi, a także do ich renaturalizacji. Zabiegi wykonywane w ramach ochrony ścisłej polegają wyłącznie na montowaniu tablic informacyjnych, konserwacji lub odtworzeniu infrastruktury turystycznej oraz punktowym usuwaniu gatunków konkurencyjnych i zasilania populacji w przypadku gatunków roślin zagrożonych. Zadania dotyczące ochrony gatunków występujących w ekosystemach wodnych (potoki górskie i oczka wodne) są częścią zabiegów zapewniających osiągnięcie właściwych celów środowiskowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.).

Wprowadzony podział obszaru Parku na rodzaje ochrony oraz sposoby udostępniania obszaru parku dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych opracowano w formie tabelarycznej. Określono również maksymalną liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu na obszarze Parku, udostępnionego dla realizacji wskazanego celu.

Szczegółowe uzasadnienie do poszczególnych zabiegów ochronnych wyszczególnionych w załącznikach nr 2 i 3 zarządzenia opracowano w formie poniższych zestawień tabelarycznych. Podano w nich cel i sprecyzowano konieczność wykonania planowanych zabiegów ochronnych oraz terminy ich realizacji.

I. Załącznik nr 2, część I:

1) lit. A "W ekosystemach leśnych"

Nr zabieguCel wykonania zabieguKonieczność wykonania zabieguPlanowany termin wykonania zabiegu
1-4Przebudowa drzewostanów przez wprowadzenie gatunków zgodnych z siedliskiem, rozluźnienie górnej warstwy drzew dla poprawy warunków wzrostu i rozwoju młodych drzewNiekorzystne zmiany w poszczególnych częściach ekosystemu leśnego (degradacja zbiorowisk roślinnych, wielkopowierzchniowy rozpad drzewostanu, przekształcanie gleb), wynikające z niedostosowania składu gatunkowego drzewostanów do siedliska (w drzewostanach sztucznego pochodzenia z dużym udziałem świerka). Znaczna powierzchnia ekosystemów leśnych z dużym udziałem świerka sztucznego pochodzenia spowalnia proces spontanicznej przebudowy drzewostanów. W celu skrócenia w czasie założonej przebudowy drzewostanów i dostosowania ich składu gatunkowego do zgodności z siedliskami wskazane jest wspomaganie procesów naturalnych i renaturalizacji drzewostanów sztucznego pochodzenia przez prowadzenie zabiegów ochrony czynnej, szczególnie w miejscach gdzie rozwój odnowień spontanicznych jest niewystarczający lub wręcz niemożliwyII-IV kwartał
5-6Polepszenie warunków wzrostu sadzonek oraz kształtowanie składu gatunkowego i form zmieszania na uprawachSilna konkurencja roślinności zielnej i gatunków lekkonasiennych w dostępie do wody i składników mineralnychII-III kwartał
7-8Produkcja materiału sadzeniowegoProdukcja rodzimego materiału sadzeniowego z nasion pobranych z drzew o znanym pochodzeniu, wzrastających w warunkach klimatycznych ParkuII-IV kwartał
9-10Odnowienia naturalne i zabezpieczenia upraw przed szkodami ze strony zwierząt roślinożernych na obszarach objętych przebudową i przemianą drzewostanów w kierunku właściwej struktury przestrzenno-wiekowejZnaczne uszkodzenia przez zwierzęta roślinożerne w postaci zgryzania pędów wierzchołkowych i pędów bocznych, powodujące zaburzenia wzrostu lub zamieranie sadzonekII-IV kwartał
11Renaturalizacja terenu przez usunięcie zbędnych grodzeń w ekosystemach leśnych.- usunięcie przez usunięcie zbędnych grodzeń w ekosystemach leśnychZaniechanie wykonania spowoduje pogorszenie się walorów estetycznych i krajobrazowychIII kwartał
12-13Ograniczenie zamierania drzewostanów świerkowychZamieranie drzewostanów świerkowych na znacznych powierzchniach powodowane przez czynniki biotyczne (gradacyjny rozwój owadów). Znaczna powierzchnia drzewostanów sztucznego pochodzenia z dużym udziałem świerka powoduje zagrożenie rozwojem wielkopowierzchniowej gradacji (w drzewostanach osłabionych przeznaczonych do przebudowy składu gatunkowego)II-III kwartał
14-20Możliwość prowadzenia przebudowy i przemiany drzewostanówBez utrzymania niezbędnej infrastruktury (szlaki zrywkowe drogi leśne, składnice) nie będzie możliwe sprawne przeprowadzenie przebudowy drzewostanówI-IV kwartał
21Umożliwienie ponownego zasiedlenia przez ptaki budek lęgowychBudki pozostawione bez czyszczenia są rzadziej zasiedlane przez ptakiI-IV kwartał
22Ograniczenie zamierania drzewostanów jodłowychRozwijający się rak jodły powoduje wiatrołomy w starszych drzewostanach jodłowychI-IV kwartał
23Informacja dla osób zwiedzających Park odnośnie celu prowadzonych zabiegów ochronnychBrak wiedzy na temat celu prowadzonych zabiegów jest przyczyną pogorszenia wizerunku Parku wśród zwiedzających z uwagi na wycinkę drzew i szlaki zrywkowe.I-IV kwartał

2) lit. B "W nieleśnych ekosystemach lądowych"

Nr zabieguCel wykonania zabieguKonieczność wykonania zabieguPlanowany termin wykonania zabiegu
1Zachowanie bioróżnorodności łąk i utrzymanie wybranych powierzchni nieleśnych w stanie bezleśnymW przypadku pozostawienia powierzchni nieleśnych na kilka lat bez zabiegu koszenia następuje wyraźny spadek liczby gatunków (ustępują rośliny światłożądne) oraz zwiększenie udziału powierzchni gatunków ekspansywnych, a także sukcesywne zarastanie w wyniku samosiewu dendrofloryLipiec-sierpień
2Zachowanie płatów ziołorośli, szuwarów, mokrych łąk i okrajków torfowiskowychZaniechanie koszenia tych fitocenoz prowadziłoby do zarastania ich krzewami i drzewami oraz zubożenia składu florystycznegoSierpień
3Zachowanie fragmentów ekosystemów połoninowych w stanie zbliżonym do dawnej gospodarki kośno-pasterskiej, utrzymanie cennych gatunków ziołoroślowych: tojadów, pełników, itp.Zabieg wykonywany w formie eksperymentalnej, mający na celu podkreślenie charakteru spontanicznych przemian roślinności w piętrze subalpejskim (stworzenie punktów odniesienia dla zachodzących przemian fitosocjologicznych w strukturze ziołorośli i traworośli, podlegających wtórnej sukcesji)Sierpień, wrzesień
4Utrzymanie obiektów dawnej kultury materialnej przez usuwanie roślinności spontanicznejPozostawienie roślinności z sukcesji wtórnej bez działań ochrony aktywnej prowadzi do "zacierania śladów" dawnej kultury materialnej w otoczeniu cerkwi, cerkwisk, chałup, cmentarzy, kapliczek, itp.Sierpień
5Zachowanie roślinności o charakterze pastwiskowym z gatunkami związanymi z dawnym wypasemBrak wypasu powoduje szybkie wyparcie gatunków światłożądnych, niskodarniowych, odpornych na zgryzanie i zdeptywanieMaj-wrzesień
6Uzupełnienie kośno-pastwiskowych ekosystemów łąkowych w makro i mikroelementyobornikiem pozyskanym ze stadniny koni huculskich w Wołosatym i TarnawieZbiór biomasy i wypas bez nawożenia prowadzi do powstawania fitocenoz zdegenerowanych o ubogim w gatunki składzie florystycznym, z kolei składowanie obornika w innych miejscach jest powodem niepożądanej eutrofizacji siedliskListopad
7-8Eliminacja gatunków synantropijnych obcego pochodzeniaPozostawienie stanowisk barszczu Sosnowskiego bez ingerencji prowadzi do szybkiego inwazyjnego rozprzestrzeniania się tej rośliny na inne powierzchnieLipiec
9Zabezpieczenie przed pożarami lasuW przypadku łąk niekoszonych, a dających dużo biomasy (która po wyschnięciu jest łatwopalnym materiałem), zachodzi konieczność jej usunięcia z powierzchni, zwłaszcza graniczącej z suchymi lasami szpilkowymiSierpień-wrzesień
10Zwiększenie mało liczebnych populacji naturalnychPopulacje gatunków roślin objętych zabiegiem są skrajnie nieliczne i zagrożone wygięciem. Zwiększenie liczebności zmniejszy ryzyko zaniku stanowiskaIII kwartał
11Renaturalizacja i rekultywacja terenu po usunięciu pozostałości infrastruktury technicznej wyciągu narciarskiegoZaniechanie wykonania spowoduje pogorszenie się walorów estetycznych i krajobrazowychII-III kwartał
12-13Przygotowanie powierzchni do realizacji ochrony aktywnej (koszeń, usuwania nalotu krzewów i wypasu)W przypadku braku przygotowania powierzchni realizacja ochrony aktywnej będzie znacznie utrudnionaII-III kwartał

3) lit. C "W ekosystemach wodnych"

Cel wykonania zabieguKonieczność wykonania zabieguPlanowany termin wykonania zabiegu
Utrzymanie wysokiego poziomu wód gruntowych w ekosystemach torfowisk, ziołorośli i wilgotnych łąkNiewykonanie zabiegu spowoduje osuszanie i degradację wilgociolubnych zbiorowisk roślinnychIII kwartał

4) lit. D "Ochrona przyrody nieożywionej i gleb"

Nr zabieguCel wykonania zabieguKonieczność wykonania zabieguPlanowany termin wykonania zabiegu
1Ograniczenie powierzchniowych uszkodzeń gleb brunatnych kwaśnych i brunatnych oglejonych w piętrze lasu dolnoreglowego przed wydeptywaniemNa stromych podejściach szerokość szlaków pieszych wynosi kilkanaście metrów. Zabieg ograniczy obszar szlaku, po jakim poruszają się zwiedzający do około 3mKwiecień-sierpień
2Ograniczenie powierzchniowej erozji wodnej (ablacyjnej) na pieszych szlakach turystycznychWydeptywanie powierzchni szlaków powoduje zniszczenie porastającej te miejsca roślinności i zmiany w powierzchniowych warstwach gleby. Uszkodzenia inicjują proces erozji wgłębnej sięgającej często aż do skały macierzystej. Woda opadowa, nasila zjawisko erozji. Konieczne jest więc lokalne odprowadzenie wody ze szlaków za pomocą drenów (wodospustów, korytek, itp). W przeciwnym przypadku dochodzi do intensyfikacji procesów degradacyjnych i powstawania bruzd erozji UnijnejKwiecień-sierpień
3Renaturalizacja terenu przez usunięcie zbędnych siatek po zakończeniu procesu regeneracji murawZaniechanie wykonania spowoduje pogorszenie się walorów estetycznych i krajobrazowych
4-8Ograniczenie skutków erozji i ruchów masowych na szlakach turystycznychW przypadku zaniechania wykonania zadania nastąpi intensyfikacja procesów erozyjnych na szlakachKwiecień-sierpień
9-10Renaturalizacja powierzchni terenu na odcinkach szlaków turystycznych o stwierdzonej degradacji szaty roślinnej i gruntówZaniechanie wykonania spowoduje pogorszenie się walorów estetycznych i krajobrazowychKwiecień-sierpień
11-12Wykonanie przeglądu i konserwacji dotychczas wykonanych zabezpieczeńStan urządzeń w obrębie szlaków wymaga stałego nadzoru i ewentualnych naprawCzerwiec-październik

5) lit. E Inne według specyfiki Parku

Nr zabieguCel wykonania zabieguKonieczność wykonania zabieguPlanowany termin wykonania zabiegu
1-2Ochrona populacji bobraPlanowane działania zmierzają do wzbogacenia i regeneracji naturalnej bazy żerowej bobra (Castor fiber) na terenie Parku oraz do monitoringu wpływu tych działań na stan populacji gatunkuCały sezon, monitoring długoterminowy
3Wprowadzenie zadrzewień w rozległych ekosystemach nieleśnychRemizy wzbogacą bazę żerową ptaków i stworzą lepsze warunki do ich gniazdowania ptakówII kwartał
4Ograniczenie śmiertelności płazów na drogachBrak odpowiednich zabezpieczeń w okresie wiosennym szczególnie w miejscach o znacznym natężeniu ruchu powoduje duże straty w populacjach płazówKwiecień - połowa czerwca
5-6Poprawa warunków bytowania płazów i bezkręgowców wodnychOczyszczanie oczek wodnych (sztucznie tworzonych miejsc rozrodu płazów) warunkuje zachowanie odpowiednio licznych populacji. Zaniechanie działań ochronnych spowoduje utratę ważnych miejsc rozroduKoniec III kwartału
7Eliminacja nielegalnego połowu rybPodstawą zachowania ichtiofauny jest systematyczny nadzór, realizowany szczególnie w okresie niskiego stanu wód. Brak nadzoru spowoduje nasilenie procederu kłusownictwaLipiec, sierpień, wrzesień
8Ochrona tarlisk pstrągaNadzór nad tarliskami jest niezbędny dla zachowania gatunku. Brak działań prewencyjnych może doprowadzić do nasilenia kłusownictwaPaździernik, listopad, grudzień
9Zabezpieczenie stanowisk dokumentacyjnych (loci typici) bezkręgowcówNadzór nad stanowiskami dokumentacyjnymi jest jednym z istotniejszych zadań Parku. Brak przedmiotowych działań może doprowadzić do bezpowrotnej utraty takich miejscCzerwiec-sierpień
10Utrzymanie siedlisk rzadkich gatunków bezkręgowców Coleoptera: Pholicodes pancaucasicus, Lixus bardanae, Larinus planus, Phyllobius scutellaris, leiosoma bosnicum, Dorytomus carpathicus, Miarus graminis, Brachyleptura tesserulaKoszenia zapobiegają zarastaniu stanowisk rzadkich gatunków bezkręgowców. Brak takich działań prowadzi najczęściej do zanikania siedlisk, w skrajnych przypadkach do utraty chronionego bądź rzadkiego gatunku.

Wiele gatunków motyli traci swoje siedliska. Planowany monitoring powinien wskazać, czy prowadzone zabiegi (koszenia) przynoszą pożądany skutek oraz na wytypowanie gatunków rzadkich, wymagających podejmowania ponadstandardowych działań ochronnych

III kwartał
11Ochrona bezkręgowców wodnych - ocena występowania ważek Odonata, w tym gatunków rzadkich i chronionychInwentaryzacja ważek w obrębie oczek wodnych dostarczy niezbędnych informacji o tej grupie owadów oraz będzie stanowić element oceny skuteczności działań ochronnych w zakresie tworzenia i utrzymywania funkcjonalnych siedlisk entomofauny wodnej. Zaniechania w tym zakresie skutkować będą brakiem wiedzy o efektywności funkcji ochronnej oczek wodnychII i III kwartał
12Uzyskanie wiedzy o stanie ochrony rzadkich i chronionych gatunków chrząszczyMonitoring rzadkich i chronionych gatunków chrząszczy Coleoptera oraz gatunków ujętych w załączniku nr 2 do dyrektywy Rady z 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r., dostarczy niezbędnych informacji o tej grupie owadów i umożliwi ich skuteczniejsza ochronęII - IV kwartał
13Uzyskanie wiedzy o stanie ochrony gatunków płazów ujętych w załączniku II do dyrektywy Rady z 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i floryMonitoring gatunków płazów w oczkach wodnych na terenie Parku dostarczy niezbędnych informacji o tej grupie kręgowców i umożliwi ich skuteczniejsza ochronęII kwartał
14-15Wyeksponowanie dawnych zespołów kulturowych przez budowę małych elementów infrastruktury na terenach historycznej zabudowy (tablice informacyjne, cembrowiny studni, modele budynków, ip.)Zachowanie i eksponowanie pozostałości dawnej kultury materialnej regionuII - IV kwartał
16Propagowanie wiedzy o ochronie walorów kulturowychTablice umieszczone w obrębie historycznych zespołów osadniczych eksponują pozostałości dawnej kultury oraz informują zwiedzających o konieczności wykonywania zabiegów ochronnychII - IV kwartał
17-23Poprawa stanu zaplecza turystycznego oraz jego infrastruktury technicznej, służących udostępnianiu do zwiedzania. Poprawa oznakowań w terenie i budowa tablic informacyjno-edukacyjnychIlość obiektów służących udostępnianiu (obsługa zwiedzających) i ich stan wymaga stałych prac modernizacyjnych.Kwiecień-październik
24Poprawa bezpieczeństwa ludzi w rejonie dawnych studniNiezabezpieczone studnie stanowią niebezpieczeństwo dla osób zwiedzających teren Parku.Kwiecień-czerwiec
25Utrzymanie estetycznego wyglądu obiektów turystycznych (parkingi, wiaty) oraz terenów zielonych w osiedlach ParkuZapewnienie możliwości bezpiecznego i korzystnego w odbiorze udostępniania terenów ParkuI-IV kwartał
26Utrzymanie czytelności oznakowania granicy ParkuKonieczne dla zapewnienia właściwego nadzoru i zarządzania obszarem ParkuKwiecień-październik
27Konserwacja śladów dawnych obiektów kulturowychZachowanie i eksponowanie pozostałości dawnej kultury materialnej regionuKwiecień-październik
28Poprawa walorów krajobrazowych i bezpieczeństwa zwiedzającychUsunięcie obiektu po dawnym hoteliku "Pod Tarnicą" w Wołosatem jako elementu stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa oraz dysharmonizującego krajobrazKwiecień-październik
29-30Poprawa stanu zaplecza turystycznego oraz jego infrastruktury technicznej, służących udostępnianiu do zwiedzania.Poprawa udostępniania terenów ParkuKwiecień-październik
31Podjęcie starań o wprowadzenie ograniczenia ruchu samochodów powyżej parkingu w Wołosatem jedynie dla mieszkańców oraz pracowników ParkuZmniejszenie natężenia ruchu samochodowego na tym odcinku drogi przyczyni się do ograniczenia nadmiernej presji ruchu turystycznego na zasoby przyrodnicze ParkuKwiecień-październik
32Ograniczenie nielegalnego parkowania samochodów przy wjeździe w dolinę potoku ZwórPostawienie barierek ograniczy ilość samochodów parkujących nielegalnie w tym miejscu.Kwiecień-październik

2. II. Załącznik nr 3:

1) lit. A "Ochrona czynna gatunków roślin"

Nr zabieguCel wykonania zabieguKonieczność wykonania zabieguPlanowany termin wykonania zabiegu
1-22Ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślinNaturalne stanowiska zagrożone ze względu na stosunkowo niewielką liczebność populacjiII-IV kwartał
23-27Utrzymanie naturalnych populacji turzycy skąpokwiatowej i rosiczki okrągłolistnej oraz ochrona ex situNaturalne stanowiska zagrożone ze względu na stosunkowo niewielką liczebność populacji
28Poprawa warunków siedliskowych zagrożonych populacji dzwonka piłkowanegoNaturalne stanowiska zagrożone przez wtórną sukcesjęIII kwartał

2) lit. B "Ochrona czynna gatunków zwierząt"

Nr zabieguCel wykonania zabieguKonieczność wykonania zabieguPlanowany termin wykonania zabiegu
1Zachowanie lokalnej populacji żubra (Bison bonasus) na terenie ParkuUzyskanie wiedzy o stanie populacji żubrów na terenie Parku jest konieczne do ich skutecznej ochronyCały sezon
2Optymalizacja zagęszczenia jeleniowatych - jeleń (Cervus elaphus) i sarna (Capreolus capreolus)1. Kontynuacja działań związanych z monitorowaniem zmian liczebności zwierząt kopytnych. Porównanie danych uzyskiwanych przy pomocy różnych metod inwentaryzacyj nych.

2. Dysponowanie rzetelną informacją o liczebności jeleniowatych ma istotne znaczenie dla utrzymania populacji na optymalnym poziomie.

3. Liczebność potencjalnych ofiar ma duże znaczenie dla zachowania właściwego stanu ochrony populacji wilka (Canis lupus), rysia (Felis lynx) i niedźwiedzia (Ursus arctos).

4. Stosowana dotychczas metoda inwentaryzacji, pozwala oprócz określenia liczebności populacji, na wskazanie miejsc sezonowej koncentracji zwierząt kopytnych. W konsekwencji naturalnego podążania drapieżników za ofiarami, inwentaryzacja koncentracji jeleniowatych i dzików, daje pogląd na obszary preferowane przez drapieżniki.

5. Brak działań w zakresie racjonalnego gospodarowania populacją zwierząt kopytnych, opartych na inwentaryzacji (która pozwala na rozpoznanie rzeczywistej liczebności i struktury przestrzennej) może mieć negatywny wpływ na trafność podejmowanych decyzji o ewentualnej wielkości odstrzałów redukcyjnych i w konsekwencji wpływać niekorzystnie na liczebność populacji drapieżników bytujących w ekosystemach leśnych

I kwartał, początek II kwartału (inwentaryzacja) całosezonowa współpraca z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy

Państwowe

3Ochrona populacji niedźwiedzia

(Ursus arctos)

1. Określenie liczby zwierząt przebywających na terenie Parku na podstawie tropień na śniegu, pomiaru wielkości tropów przekładających się na liczbę osobników oraz rejestracji innych dostępnych śladów ich obecności.

2. Zastosowanie fotopułapek w celu monitoringu populacji gatunku oraz rejestracji miejsc przekraczania głównych barier antropogenicznych.

3. Analiza zagrożeń generowanych przez bariery antropogeniczne oraz ich wpływu na populacje zwierząt drapieżnych na obszarze Parku.

4. Pielęgnacja (usuwanie nalotu i prześwietlanie) w obrębie istniejących zadrzewień owocowych stanowiących naturalną bazę żerową niedźwiedzia (Ursus arctos)- zabiegi te zwiększają plenność drzew owocowych i poprawiają stan bazy żerowej niedźwiedzia (Ursus arctos).

5. Zabezpieczanie borówczysk, lasków leszczynowych i starych sadów, prawidłowe gospodarowanie odpadami na terenie parku (terminowy wywóz odpadów, zabezpieczanie śmietników) oraz ochrona gawr w okresie rozrodu to podstawowe i niezbędne działania w ochronie populacji niedźwiedzia (Ursus arctos)

Ochrona gawr od 1 listopada do 31 marca
4Zachowanie populacji wilka

(Canis lupus)

1. Monitoring populacji i trendów zmian (liczebności wilków oraz liczby watah) w oparciu o długodystansowe tropienia na śniegu oraz telemetrię.

2. Zbiór i analiza próbek genetycznych przy pomocy metody ilościowego PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy - ang. Polymerase Chain Reaction) w celu uzyskania dodatkowych informacji o liczebności, areałach, osobnikach migrujących oraz stopniu pokrewieństwa wśród osobników, dla których określono geotyp.

3. Zastosowanie fotopułapek w celu uzyskania dodatkowych informacji o miejscach przekraczania i wpływie potencjalnych barier antropogenicznych na spójność terytoriów watah wilczych; zbiór dodatkowych danych charakteryzujących populację.

4. Analiza barier antropogenicznych oraz ich wpływu na populacje zwierząt drapieżnych w Parku (w tym także barier identyfikowanych jako zagrożenia zewnętrzne na obszarze otuliny).

5. Utrzymanie optymalnej liczebności potencjalnych ofiar oraz ochrona okresowa w promieniu 500 m od zlokalizowanych ewentualnych nor na terenie Parku w okresie rozrodu

strefa ochronna od 1 kwietnia do 15 lipca, całosezonowy monitoring
5 i 6Ochrona rysia (Felis lynx) i żbika (Felis silvestris)1. Określenie liczby zwierząt przebywających na ternie Parku na podstawie tropień na śniegu i rejestracji śladów obecności.

2. Zastosowanie fotopułapek w celu monitoringu populacji oraz rejestracji miejsc przekraczania

głównych barier antropogenicznych.

3. Utrzymanie odpowiednio wysokiej liczebności populacji sarny (Capreolus capreolus) w celu zapewnienia bazy żerowej dla drapieżników.

4. Analiza występowania barier antropogenicznych oraz ich wpływu na populacje zwierząt drapieżnych bytujące w Parku

Całosezonowy monitoring
7Ochrona populacji bobra (Castor fiber)1. Wzbogacanie bazy pokarmowej wpłynie korzystnie na zachowanie populacji bobra (Castor fiber) oraz na zasiedlane przez niego ekosystemy.

2. Utworzenie poletka dla uprawy i pielęgnacji sadzonek wierzby do zasilania poletek zgryzowych i regeneracji siedlisk łęgowych.

3. Ocena stanu populacji bobra (Castor fiber) na wytypowanych zbiornikach wodnych

Cały sezon, monitoring długoterminowy
8Utrzymanie terenów otwartych oraz zabezpieczenie lęgów gatunków:

1) orlik krzykliwy (Aquila pomarina),

2) myszołów (Buteo buteo),

3) trzmielojad (Pernis apivorus),

4) pustułka (Falco tinnunculus)

Wykaszanie i wypas utrzymują strefy otwarte - miej sca żerowania ptaków drapieżnych. Wyznaczenie stref ochronnych wokół gniazd warunkuje ochronę lęgów. Brak takich działań wpłynie niekorzystnie na zachowanie populacji ptaków drapieżnych. Monitoring stanowi nieodzowny element koordynujący i warunkujący skuteczną ochronę gatunków1. Nadzór - kwiecień-sierpień.

2. Koszenia i wypas - II i III kwartał

9Poprawa warunków lęgowych, szczególnie w młodszych drzewostanach, ze względu na brak naturalnych schronień w postaci dziupliBrak działań w tym zakresie może się przyczynić do spadku liczebności populacji dziuplakówIV kwartał
10Ograniczenie śmiertelności płazów na drogachBrak odpowiednich zabezpieczeń w okresie wiosennym, szczególnie w miejscach o znacznym natężeniu ruchu, powoduje duże straty w populacjach płazówKwiecień - połowa czerwca
11Poprawa warunków bytowania płazów i bezkręgowców wodnychOczyszczanie oczek wodnych (sztucznie tworzonych miejsc rozrodu płazów) warunkuje zachowanie odpowiednio licznych populacji. Zaniechanie zabiegów spowoduje utratę ważnych miejsc rozroduKoniec III kwartału
12Likwidacja nielegalnego połowu pstrąga oraz szczególny nadzór w okresie niskiego stanu wód i w okresie tarłaPodstawą zachowania ichtiofauny jest systematyczny nadzór - jego brak powoduje nasilenie kłusownictwa1. Sierpień-wrzesień - niżówki letnie.

2. Październik-listopad - tarło

13Zabezpieczenie stanowisk dokumentacyjnych (loci typici) bezkręgowcówNadzór nad stanowiskami dokumentacyjnymi jest jednym z istotniejszych zadań Parku. Brak działań w tym zakresie może doprowadzić do bezpowrotnej utraty takich miejscCzerwiec-sierpień
14Zachowanie stanowisk rzadkich i endemicznych gatunkówBrak nadzoru nad stanowiskami rzadkich i endemicznych gatunków może doprowadzić do ich zniszczenia, szczególnie w przypadku stanowisk znajdujących się w sąsiedztwie ruchliwych szlaków (problem głównie w sezonie turystycznym)Lipiec-wrzesień
15Utrzymanie siedlisk rzadkich gatunków bezkręgowcówKoszenia zapobiegają zarastaniu stanowisk rzadkich gatunków bezkręgowców. Brak takich działań może doprowadzić do zaniku siedlisk, w skrajnych przypadkach do utraty chronionego bądź rzadkiego gatunkuIII kwartał
16Ochrona rzadkiej regionalnej rasy konia huculskiegoBrak działań może spowodować zanik cennych linii genetycznych ważnych dla zachowawczej hodowli konia huculskiego w Polsce. Spowoduje również ograniczenie wypasu zbiorowisk nieleśnychCały sezon

Przewidziane do wykonania zadania ochronne przyczynią się do zachowania walorów przyrodniczo-kraj obrazowych Parku oraz renaturalizacji zniekształconych siedlisk i ekosystemów, w tym także do poprawy i zachowania stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000.

Podejmowane działania ochronne nie będą miały negatywnego wpływu na wyszczególnione w zarządzeniu przedmioty ochrony dla obszaru PLC18001 Bieszczady. Zakłada się, iż zaplanowane działania ochronne przyczynią się do poprawy stanu ochrony i zachowania wyszczególnionych gatunków flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych. W aktualnie procedowanym projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony dla Parku zostaną w sposób szczegółowy ujęte działania ochronne i monitoringowe w odniesieniu do przedmiotów ochrony w integralnym z obszarem Parku obszarze Natura 2000. Plan ochrony Parku stanie się zarazem w tym względzie planem ochrony dla obszaru PLC18001 Bieszczady.

Podejmowane działania przyczynią się także do utrzymania w należytym stanie infrastruktury technicznej, jaką dysponuje Park.

Realizacja zadań ochronnych określonych w załącznikach do zarządzenia może być dostosowana do konieczności usuwania negatywnych skutków zjawisk żywiołowych w Parku.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).
2 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
3 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
4 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
5 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
6 Oznaczenia obrębów ochronnych, oddziałów i wydzieleń podano zgodnie z mapą ewidencyjną Bieszczadzkiego Parku Narodowego, skala 1:10 000 według stanu na dzień 01.01.2010. Mapa znajduje się w siedzibie Dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego w miejscowości Ustrzyki Górne.
7 Oznaczenia obrębów ochronnych, oddziałów i wydzieleń podano zgodnie z mapą ewidencyjną Bieszczadzkiego Parku Narodowego, skala 1:10 000 według stanu na dzień 01.01.2010. Mapa znajduje się w siedzibie Dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego w miejscowości Ustrzyki Górne.
8 Oznaczenia obrębów ochronnych, oddziałów i wydzieleń podano zgodnie z mapą ewidencyjną Bieszczadzkiego Parku Narodowego, skala 1:10 000 według stanu na dzień 01.01.2010. Mapa znajduje się w siedzibie Dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego w miejscowości Ustrzyki Górne.
9 Oznaczenia obrębów ochronnych, oddziałów i wydzieleń podano zgodnie z mapą ewidencyjną Bieszczadzkiego Parku Narodowego, skala 1:10 000 według stanu na dzień 01.01.2010. Mapa znajduje się w siedzibie Dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego w miejscowości Ustrzyki Górne.
10 Oznaczenia obrębów ochronnych, oddziałów i wydzieleń podano zgodnie z mapą ewidencyjną Bieszczadzkiego Parku Narodowego, skala 1:10 000 według stanu na dzień 01.01.2010. Mapa znajduje się w siedzibie Dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego w miejscowości Ustrzyki Górne.
11 Brak nazw w języku polskim.
12 Brak nazw w języku polskim.
13 Brak nazw w języku polskim.
14 Brak nazw w języku polskim.
15 Brak nazw w języku polskim.
16 Brak nazw w języku polskim.
17 Brak nazw w języku polskim.
18 Brak nazw w języku polskim.
19 Brak nazw w języku polskim.
20 Brak nazw w języku polskim.
21 Brak nazw w języku polskim.
22 Brak nazw w języku polskim.
23 Brak nazw w języku polskim.
24 Brak nazw w języku polskim.
25 Brak nazw w języku polskim.
26 Brak nazw w języku polskim.
27 Brak nazw w języku polskim.
28 Brak nazw w języku polskim.
29 Brak nazw w języku polskim.
30 Brak nazw w języku polskim.
31 Obszary Bieszczadzkiego Parku Narodowego objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową podzielone są na obręby ochronne, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie ewidencyjnej Bieszczadzkiego Parku Narodowego, skala 1:10 000 według stanu na dzień 01.01.2010. Mapa znajduje się w siedzibie Dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego w miejscowości Ustrzyki Górne.
32 Ekosystemy leśne, nieleśne, lądowe i wodne podzielone są na obręby ochronne oznaczone liczbami, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie ewidencyjnej Bieszczadzkiego Parku Narodowego, skala 1:10 000 według stanu na dzień 01.01.2010. Mapa znajduje się w siedzibie Dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego w miejscowości Ustrzyki Górne.