Wzorzec oraz zasady i normy użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2013.8.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 lipca 2013 r.
w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych

ER-1743-8/13

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 35a i art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje:

§  1. 
1. 
W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe należy stosować wzorzec mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia, zwany dalej wzorcem, opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 2007 r. Nr 51, poz. 342).
2. 
Na wzorzec składają się:
1)
mundury i oznaki;
2)
dokumentacja techniczno-technologiczna poszczególnych elementów wzorca, ustanowiona odrębną regulacją Dyrektora Generalnego LP.
3. 
Wzorcowe mundury i oznaki są wykonane w 2 egzemplarzach i przechowywane w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.
4. 
Wzorcowe mundury i oznaki mogą być wykonane w kolejnych egzemplarzach i przechowywane w zakładzie LP, zajmującym się zaopatrywaniem w mundury pracowników jednostek organizacyjnych LP.
§  2. 
1. 
Wzorcowe mundury i oznaki są udostępniane do wglądu przez jednostki wymienione w § 1 ust. 3 i 4 na pisemny wniosek osób zainteresowanych.
2. 
Fotografie wzorcowych mundurów i oznak oraz wzorcowa dokumentacja techniczno-technologiczna w formie plików PDF są prezentowane również na stronach internetowych tych jednostek.
§  3. 
1. 
Wzorzec stanowi podstawę zlecania produkcji i zaopatrywania się w mundury i oznaki przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
2. 
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych przy zaopatrywaniu się w mundury i oznaki są obowiązane do zachowania zgodności ze wzorcem, o którym mowa w § 1.
3. 
Zabrania się zaopatrywania w mundury i oznaki niezgodne ze wzorcem, o którym mowa w § 1.
§  4. 
1. 
Powierza się Ośrodkowi Rozwojowo-Wdrożeniowemu LP w Bedoniu sprawowanie nadzoru nad zachowaniem zgodności ze wzorcem oraz jakości mundurów i oznak, nabywanych oraz sprzedawanych przez jednostki organizacyjne LP, zwłaszcza na etapie procedowania zakupów.
2. 
Upoważniam dyrektora ORWLP w Bedoniu do wykonywania czynności przewidzianych nadzorem w jednostkach organizacyjnych LP w zakresie jakości i zgodności ze wzorcem mundurów i oznak nabywanych oraz sprzedawanych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. Przeprowadzone ww. czynności winny być udokumentowane stosownymi pisemnymi informacjami (notatkami) przekazywanymi do merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej DGLP.
3. 
Dla zachowania zgodności ze wzorcem w Lasach Państwowych ORWLP w Bedoniu może wykorzystywać Świadectwa Oceny Zgodności ze Wzorcem wystawiane dostawcom lub producentom elementów mundurów i oznak.
4. 
Zasady składania wniosku, przeprowadzenia oceny zgodności i wydania świadectwa ustala dyrektor ORWLP w Bedoniu.
§  5. 
1. 
Kierownik jednostki organizacyjnej LP zobowiązany jest zaopatrzyć w przedmioty umundurowania pracowników uprawnionych do bezpłatnego umundurowania.
2. 
Sposób i termin składania zapotrzebowania na poszczególne przedmioty umundurowania określa kierownik jednostki organizacyjnej.
3. 
Za zgodność z wzorcem nabywanych i użytkowanych mundurów i oznak przez pracowników uprawnionych do ich noszenia odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej.
4. 
Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do dochodzenia praw z tytułu gwarancji i rękojmi za dostarczone mundury i oznaki.
§  6. 
Uprawnienie do bezpłatnego umundurowania powstaje od daty zatrudnienia pracownika na stanowisku w Służbie Leśnej, a wygasa z dniem ustania zatrudnienia w Służbie Leśnej.
§  7. 
1. 
Pracownicy Służby Leśnej zobowiązani są do noszenia umundurowania w czasie pełnienia obowiązków służbowych.
2. 
Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mają prawo do noszenia umundurowania w czasie wolnym od pracy.
3. 
Pracowników Służby Leśnej zwalnia się od obowiązku noszenia umundurowania w czasie pełnienia obowiązków służbowych podczas:
1)
wykonywania prac fizycznych,
2)
udziału w zwalczaniu zjawisk o charakterze klęskowym,
3)
wyjazdów służbowych za granicę,
4)
w innych szczególnych okolicznościach.
§  8.  1
 (uchylony).
§  9. 
1. 
Ustala się następującą liczbę punktów przeliczeniowych przysługujących w ciągu roku kalendarzowego dla następujących grup pracowników:
1)
pracownicy biur DGLP, RDLP, nadleśnictw, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów zakładów LP o zasięgu krajowym - 110 pkt;
2)
pracownicy Inspekcji Lasów Państwowych, Zespołów Ochrony Lasu oraz nadleśniczy i zastępca nadleśniczego - 120 pkt;
3)
pracownicy Straży Leśnej - 140 pkt;
4)
pracownicy leśnictw, inżynier nadzoru i pracownicy służb brakarskich - 150 pkt.
2. 
Poszczególnym elementom mundurów, przedmiotom uzupełniającym i oznakom przypisuje się wartości punktowe określone w załączniku do zarządzenia.
§  10. 
1. 
W ramach rocznej wartości punktów należnych danej grupie pracowników uprawniony pracownik może pobierać dowolny przedmiot umundurowania, będący częścią munduru:
1)
wyjściowego,
2)
codziennego,
3)
terenowego.
2. 
Po pobraniu elementów umundurowania wymienionych w załączniku roczny limit punktów zmniejsza się o punktową wartość pobranego elementu.
3. 
Zezwala się na wykorzystywanie limitu punktów przeliczeniowych - przysługującego na elementy mundurów - w czasie dłuższym niż jeden rok, zarówno z wyprzedzeniem, jak i wstecz pod warunkiem zbilansowania indywidualnych uprawnień i ich realizacji w okresie nie przekraczającym 3 lat kalendarzowych.
§  11. 
1. 
W przypadku nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem Służby Leśnej lub zatrudnienia go na stanowisku nie zaliczonym do Służby Leśnej:
1)
pracownikowi przysługuje limit punktów przeliczeniowych proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego;
2)
pracownik zobowiązany jest do zwrotu równowartości przekroczonego limitu punktów wynikających z okresu zatrudnienia w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub przejścia na stanowisko poza Służbą Leśną, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Wypłata ekwiwalentu za niepobrane umundurowanie może nastąpić wyłącznie w przypadku przejścia na emeryturę lub rentę albo rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
3. 
Dla ustalenia wielkości ekwiwalentu (zwrotu wartości przekroczonego limitu punktów) przyjmuje się aktualną na dzień rozliczenia wartość wyrażoną w złotych, w warunkach lokalnych, munduru wyjściowego (marynarka, spodnie).
4. 
Wartość należnego ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 2 i 3, określa się poprzez podzielenie niewykorzystanych lub przekroczonych punktów przez liczbę punktów odpowiadających wartości munduru wyjściowego (marynarka i spodnie). Wyliczony współczynnik mnoży się przez wartość tego munduru w złotych i otrzymuje kwotę przysługującego ekwiwalentu (zwrotu nadebranych przedmiotów umundurowania).
§  11a.  2
1. 
Pracownikom jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych zatrudnionym na stanowiskach nierobotniczych poza Służbą Leśną oraz kierowców samochodów osobowych lub osobowo-terenowych, zgodnie z § 17b Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP, na pisemny wniosek przysługuje bezpłatne umundurowanie i oznaki służbowe, z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia obowiązków służbowych.
2. 
Obowiązek noszenia munduru, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wskazanego przez kierownika jednostki zakresu zadań, okoliczności lub sytuacji, w których pracownik powinien występować w mundurze.
3. 
Dla pracowników, o których mowa w ust. 1, liczba punktów przeliczeniowych wynosi 40 na rok, tj. okres 12 miesięcy liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik złożył wniosek.
4. 
Zezwala się na wykorzystywanie limitu punktów przeliczeniowych w czasie dłuższym niż jeden rok, w okresie nieprzekraczającym 3 lat.
5. 
W ramach limitu punktów pracownik może pobrać wyłącznie elementy munduru wyjściowego leśnika, wyszczególnione w tabeli, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. 
W przypadku rozwiązania stosunku pracy lub pisemnej rezygnacji z bezpłatnego umundurowania i oznak służbowych pracownik zobowiązany jest do zwrotu równowartości punktów przeliczeniowych wykorzystanych za okres po ustaniu stosunku pracy lub rezygnacji z uprawnienia.
7. 
W przypadku przejścia pracownika na stanowisko w Służbie Leśnej w tej samej jednostce organizacyjnej liczbę przysługujących punktów przeliczeniowych, o której mowa w § 9, pomniejsza się o liczbę wykorzystanych punktów przeliczeniowych proporcjonalnie do okresu korzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.
8. 
Do pracowników korzystających z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, zapisy § 10 ust. 2 i § 11 ust. 3-4 stosuje się.
§  11b.  3
 Pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych niezaliczeni do Służby Leśnej oraz nie korzystający z uprawnienia, o którym mowa w § 11a ust. 1, mogą na koszt własny nabyć i nosić mundury leśnika wraz z oznakami służbowymi według wzorów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 1
§  12. 
1. 
W przypadku utraty lub zniszczenia umundurowania z przyczyn losowych w czasie pełnienia obowiązków służbowych pracownikowi można podwyższyć roczny limit punktów przeliczeniowych o wartość utraconych przedmiotów umundurowania.
2. 
Decyzję o podwyższeniu limitu utraconych punktów podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, a jeżeli dotyczy to kierownika jednostki organizacyjnej - kierownik jednostki nadzorującej.
§  13. 
1. 
Pracownikom o nietypowej sylwetce zezwala się na zaopatrywanie w elementy mundurów indywidualnie, według lokalnie obowiązujących cen materiału i usług.
2. 
Decyzję o zasadności indywidualnego zaopatrzenia się w elementy mundurów podejmuje kierownik jednostki.
3. 
Koszty związane z indywidualnym trybem zaopatrzenia się pracownika w elementy umundurowania w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, ponosi pracodawca.
4. 
Kobiety mogą zaopatrywać się w półbuty do munduru wyjściowego brązowe, nie sznurowane, na półsłupku - na zasadach, o których mowa w ust. 1.
§  14. 
1. 
Zabrania się noszenia elementów umundurowania wyjściowego i codziennego w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego i odzieży roboczej.
2. 
Dopuszczalne jest używanie przedmiotów umundurowania terenowego w połączeniu z asortymentami środków ochrony indywidualnej oraz obuwia roboczego.
3. 
Do elementów odzieży roboczej nie wolno używać oznak służbowych.
§  15. 
1. 
Zobowiązuje się jednostki organizacyjne Lasów Państwowych do prowadzenia imiennej ewidencji i rozliczeń wydanego bezpłatnie umundurowania w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych.
2. 
Za właściwe i schludne używanie przedmiotów umundurowania, zgodnych z wzorami zawartymi w rozporządzeniu, odpowiada pracownik.
§  15a.  4
 Przepisów zarządzenia nie stosuje się do oznaki identyfikacji indywidualnej pracowników Straży Leśnej.
§  16. 
Tracą moc zarządzenia Dyrektora Generalnego LP:
1)
nr 57 z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie wprowadzenia wzorcowych mundurów leśnika, przedmiotów uzupełniających do mundurów leśnika oraz oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia;
2)
nr 62 z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i norm użytkowania munduru leśnika przez pracowników Lasów Państwowych;
3)
nr 34 z dnia 7 czerwca 2000 r. zmieniające zarządzenie nr 62 z dnia 28 czerwca 1999 r.;
4)
nr 51 z dnia 18 sierpnia 2000 r. zmieniające zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i norm użytkowania munduru leśnika przez pracowników Lasów Państwowych.
§  17. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  5  

TABELA WARTOŚCI PUNKTÓW

dla poszczególnych elementów mundurów leśnika

Mundury leśnikaPunktacja
Mundur wyjściowy leśnika
1. Marynarka męska i damska - gabardyna lub tropik25
2. Spodnie męskie i damskie - gabardyna lub tropik15
3. Marynarka męska i damska - gabardyna z wykończeniem oleofobowym26
4. Spodnie męskie i damskie - gabardyna z wykończeniem oleofobowym15
5. Spódnica - gabardyna lub tropik15
6. Spódnica - gabardyna z wykończeniem oleofobowym15
7. Koszula męska, bluzka damska6
8. Koszula męska, bluzka damska - bawełna 100%7
9. Krawat3
10. Czapka7
11a. Płaszcz męski45
11b. Płaszcz damski45
12. Kapelusz damski lub męski9
13a. Kurtka męska40
13b. Kurtka damska40
14. Szalik2
15. Rękawice damskie lub męskie6
16a. Skarpety letnie termoaktywne2
16b. Skarpety przejściowe termoaktywne2
16c. Skarpety zimowe termoaktywne2
17. Półbuty męskie, damskie12
Mundur codzienny leśnika
18. Koszula męska, bluzka damska z długim i krótkim rękawem6
19. Koszula męska, bluzka damska z długim i krótkim rękawem - bawełna 100%7
20. Sweter (nowy wzór) 12
21. Kamizelka12
22. Bluza z polaru typu windstoper22
23. Kurtka wierzchnia35
24. Czapka zimowa5
25. Peleryna18
26. Półbuty typu "Sympatex"15
27. Półbuty typu "Gore-tex"30
Mundur terenowy leśnika
28. Bluza z kamizelką letnią22
29. Spodnie letnie15
30. Czapka letnia2
31. Kurtka zimowa30
32. Spodnie zimowe15
33. Czapka zimowa5
34. Trzewiki typu "Sympatex"25
35. Trzewiki typu "Gore-tex" niskie40
36. Trzewiki typu "Gore-tex" wysokie45
37. Trzewiki typu "Sympatex" z ociepleniem typu "Thinsulate"28
38. Trzewiki typu "Gore-tex" niskie z ociepleniem typu "Thinsulate"42
39. Trzewiki typu "Gore-tex" wysokie z ociepleniem typu "Thinsulate"46
Oznaki uzupełniające
40. Oznaki służbowe wyhaftowane bajorkiem5

ZAŁĄCZNIK Nr  2  6  

TABELA WARTOŚCI PUNKTÓW

dla poszczególnych elementów munduru wyjściowego leśnika przysługujących pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nierobotniczych poza Służbą Leśną oraz kierowców samochodów osobowych lub osobowo-terenowych, o których mowa w par. 17b Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP

Element munduru wyjściowego leśnikaPunktacja
1. Marynarka męska, damska - gabardyna lub tropik25
2. Spodnie męskie, damskie lub spódnica - gabardyna lub tropik15
3. Koszula męska, bluzka damska koloru białego7
4. Krawat3
5. Czapka7
6. Kurtka męska, damska40
7. Szalik2
8. Skarpety2
9. Półbuty męskie, damskie12
Oznaki uzupełniające
10. Oznaki służbowe wyhaftowane bajorkiem5
1 § 8 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 50 z dnia 18 grudnia 2017 r. (B.I.LP.2018.1.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
2 § 11a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 50 z dnia 18 grudnia 2017 r. (B.I.LP.2018.1.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
3 § 11b dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 50 z dnia 18 grudnia 2017 r. (B.I.LP.2018.1.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
4 § 15a dodany przez § 6 zarządzenia nr 81 z dnia 14 grudnia 2018 r. (B.I.LP.2019.1.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 grudnia 2018 r.
5 Załącznik nr 1 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 50 z dnia 18 grudnia 2017 r. (B.I.LP.2018.1.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
6 Załącznik nr 2 dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 50 z dnia 18 grudnia 2017 r. (B.I.LP.2018.1.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.