Wzory legitymacji służbowej sędziego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2022.124

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 czerwca 2022 r.
w sprawie wzoru legitymacji służbowej sędziego

Na podstawie art. 84 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się wzór legitymacji służbowej sędziego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
1. 
W legitymacji, o której mowa w § 1, umieszcza się fotografię sędziego oraz wpisuje jego nazwisko, imię (imiona), stanowisko, miejsce służbowe, organ wydający, numer legitymacji oraz miejscowość i datę wydania legitymacji.
2. 
Legitymacje służbowe sędziów wydaje:
1)
prezes sądu apelacyjnego - sędziom sądu apelacyjnego;
2)
prezes sądu okręgowego - sędziom sądu okręgowego i rejonowego.
3. 
Legitymacja może być wydawana również w wersji zaopatrzonej w warstwę elektroniczną w postaci warstwy bezstykowej (inletu) oraz chipa stykowego.
§  3. 
Legitymacje służbowe sędziów wydane przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia zachowują swoją ważność.
§  4. 
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej sędziego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2018 r. poz. 286).
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

1.
Opis wzoru legitymacji służbowej sędziego
1)
Format dokumentu: karta w formacie ID-1 (85,60 x 53,98 mm).
2)
Podłoże: poliwęglan, personalizacja wykonana techniką grawerowania laserowego, może zawierać warstwę elektroniczną w postaci warstwy bezstykowej (inletu) oraz chip stykowy.
3)
AWERS:
a)
poddruk wypełniający całą powierzchnię karty wykonany drukiem offsetowym;
b)
dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego;
c)
linie giloszowe nachodzące na pole zdjęciowe;
d)
mikrodruki;
e)
elementy wykonane farbą optycznie zmienną (OVi) w technice sitodruku;
f)
nadruki wykonane farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym w dwóch zakresach;
g)
wizerunek godła państwowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509);
h)
napisy drukowane czcionką różnej wielkości w kolorze czarnym: "RZECZPOSPOLITA POLSKA" i "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA SĘDZIEGO";

i. fotografia posiadacza legitymacji wykonana według standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie dowodu osobistego (Dz. U. 2020, poz. 31) zajmująca 70-80 % pola zdjęciowego.

4)
REWERS:
a)
poddruk wypełniający całą powierzchnię karty wykonany drukiem offsetowym;
b)
dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego;
c)
mikrodruki;
d)
elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu podczerwonym;
e)
nadruki wykonane farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym w dwóch zakresach;
f)
numer seryjny blankietu legitymacji wykonany techniką grawerowania laserowego;
g)
napis drukowany w kolorze czarnym: "ZNALAZCA LEGITYMACJI JEST PROSZONY O JEJ ZWROT DO NAJBLIŻSZEGO SĄDU".

grafika