Wzory formularzy statystycznych na rok 2020 w sądach powszechnych i wojskowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.104

Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie wzorów formularzy statystycznych na rok 2020 w sądach powszechnych i wojskowych

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365) oraz art. 5 § 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2216 oraz z 2020 r. poz. 190) w związku z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Do sporządzania informacji statystycznych w sądach powszechnych i sądach wojskowych wprowadza się na rok 2020 następujące formularze statystyczne:
1)
MS-S1a - sprawozdanie w sprawach cywilnych,
2)
MS-S1o - sprawozdanie w sprawach cywilnych,
3)
MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych,
4)
MS-S1e - sprawozdanie w sprawach cywilnych, prawa pracy i gospodarczych w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
5)
MS-S5a - sprawozdanie w sprawach karnych,
6)
MS-S5° - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych,
7)
MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych,
8)
MS-S6o - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej),
9)
MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej),
10)
MS-S7r - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia,
11)
MS-S10e - sprawozdanie z wykonywania kary pozbawienia wolności oraz środków karnych w systemie dozoru elektronicznego,
12)
MS-S10° - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (według właściwości rzeczowej),
13)
MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (według właściwości rzeczowej),
14)
MS-S11/12a - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
15)
MS-S11/12o - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
16)
MS-S11/12r - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
17)
MS-S16/18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich,
18)
MS-S19o - sprawozdanie w sprawach gospodarczych,
19)
MS-S19r - sprawozdanie w sprawach gospodarczych,
20)
MS-S19k - sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego,
21)
MS-S19z - sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych,
22)
MS-S20KRS - sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej),
23)
MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej),
24)
MS-S20z - sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowej),
25)
MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych,
26)
MS-S28 - karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego (1. Nietolerancja, ksenofobia, przestępstwa z nienawiści; 2. Handel ludźmi; 3. Czyny lubieżne (pedofilia)),
27)
MS-S40° - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej,
28)
MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej,
29)
MS-S5° wojsk - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych,
30)
MS-S5g wojsk - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych,
31)
MS-S6 wojsk - sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych (według właściwości rzeczowej),
32)
MS-S7g wojsk - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (według właściwości rzeczowej),
33)
MS-S10° wojsk - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (według właściwości rzeczowej),
34)
MS-S10g wojsk - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (według właściwości rzeczowej) zasilające Statystyczny system informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  2. 
Departament Strategii i Funduszy Europejskich udostępnia wzory formularzy statystycznych o których mowa w § 1, w Informatorze Statystycznym Wymiaru Sprawiedliwości w zakładce "wzory formularzy" dostępnej pod adresem internetowym https://isws.ms.gov.pl/pl/ baza-statystyczna/wzory-formularzy/.
§  3. 
1. 
Sądy powszechne i sądy wojskowe przekazują sprawozdania statystyczne, o których mowa w § 1, sporządzone według wzorów formularzy udostępnionych w sposób określony w § 2, zgodnie z drogą obiegu i hierarchią zatwierdzania sprawozdań (nadzoru administracyjnego) do Wydziału Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu informatycznego we wskazanych na formularzach terminach.
2. 
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich może dokonać zmiany terminu przesyłania sprawozdań statystycznych.
§  4. 
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wzorów formularzy statystycznych na rok 2020 w sądach powszechnych i wojskowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 90).
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.