Wzory formularzy statystycznych na rok 2020 w sądach powszechnych i wojskowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.90

Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie wzorów formularzy statystycznych na rok 2020 w sądach powszechnych i wojskowych

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495) oraz art. 5 § 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2216), w związku z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 730 i 2294) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Do sporządzania informacji statystycznych w sądach powszechnych i sądach wojskowych wprowadza się na rok 2020 formularze statystyczne oznaczone symbolami: MS-S1a, MS-S1o, MS-S1r, MS-S1e, MS-S5a, MS-S5o, MS-S5r, MS-S6o, MS-S6r, MS-S7r, MS-S10e, MS-S10o, MS-S10r, MS-S11/12a, MS-S11/12o, MS-S11/12r, MS-S16/18, MS-S19o, MS-S19r, MS-S19k, MS-S19z, MS-S20KRS, MS-S20UN, MS-S20z, MS-S20KW, MS-S28, MS-S40o, MS-S40r, MS-S5o wojsk, MS-S5g wojsk, MS-S6 wojsk, MS-S7g wojsk, MS-S10o wojsk, MS-S10g wojsk, zasilające Statystyczny system informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości.
2. 
Wzory formularzy, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki nr 1-34 do zarządzenia.
3. 
Dopuszcza się graficzne odstępstwa między wydrukami formularzy z systemów informatycznych a wzorami formularzy określonymi zarządzeniem, w zakresie wynikającym z technicznych uwarunkowań generowania wydruku, jego formatu oraz technologii wydruku, właściwych dla poszczególnych systemów informatycznych lub aplikacji oraz urządzeń drukujących.
4. 
Odstępstwa, o których mowa w ust. 3, nie mogą mieć wpływu na merytoryczny zakres informacji statystycznych umieszczanych w poszczególnych formularzach.
§  2. 
1. 
Sądy powszechne i sądy wojskowe przekazują sprawozdania statystyczne sporządzone według wzorów formularzy, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z drogą obiegu i hierarchią zatwierdzania sprawozdań (nadzoru administracyjnego) do Wydziału Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu informatycznego we wskazanych na formularzach terminach.
2. 
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich może dokonać zmiany terminu przesyłania sprawozdań statystycznych.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MS-S1a SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MS-S1o SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych

ZAŁĄCZNIK Nr  3

MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych

ZAŁĄCZNIK Nr  4

MS-S1e SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych, prawa pracy i gospodarczych w elektronicznym postępowaniu upominawczym

ZAŁĄCZNIK Nr  5

MS-S5a SPRAWOZDANIE w sprawach karnych

ZAŁĄCZNIK Nr  6

MS-S5o SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych

ZAŁĄCZNIK Nr  7

MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych

ZAŁĄCZNIK Nr  8

MS-S6o SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

ZAŁĄCZNIK Nr  9

MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

ZAŁĄCZNIK Nr  10

MS-S7r SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

ZAŁĄCZNIK Nr  11

MS-S10e SPRAWOZDANIE z wykonywania kary pozbawienia wolności oraz środków karnych w systemie dozoru elektronicznego

ZAŁĄCZNIK Nr  12

MS-S10o SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

ZAŁĄCZNIK Nr  13

MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

ZAŁĄCZNIK Nr  14

MS-S11/12a SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

ZAŁĄCZNIK Nr  15

MS-S11/12o SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

ZAŁĄCZNIK Nr  16

MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

ZAŁĄCZNIK Nr  17

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

ZAŁĄCZNIK Nr  18

MS-S19o SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych

ZAŁĄCZNIK Nr  19

MS-S19r SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych

ZAŁĄCZNIK Nr  20

MS-S19k SPRAWOZDANIE w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego

ZAŁĄCZNIK Nr  21

MS-S19z SPRAWOZDANIE w sprawach z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych

ZAŁĄCZNIK Nr  22

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

ZAŁĄCZNIK Nr  23

MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)

ZAŁĄCZNIK Nr  24

MS-S20z SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych)

ZAŁĄCZNIK Nr  25

MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

ZAŁĄCZNIK Nr  26

MS-S28 Karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego 1. Nietolerancja, ksenofobia, przestępstwa z nienawiści 2. Handel ludźmi 3. Czyny lubieżne (pedofilia)

ZAŁĄCZNIK Nr  27

MS-S40o SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej

ZAŁĄCZNIK Nr  28

MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej

ZAŁĄCZNIK Nr  29

MS-S5o wojsk SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych

ZAŁĄCZNIK Nr  30

MS-S5g wojsk SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych

ZAŁĄCZNIK Nr  31

MS-S6 wojsk Sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych (według właściwości rzeczowej

ZAŁĄCZNIK Nr  32

MS-S7g wojsk Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia Sporządzają sądy według właściwości rzeczowej

ZAŁĄCZNIK Nr  33

MS-S10o wojsk SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

ZAŁĄCZNIK Nr  34

MS-S10g wojsk SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej