Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1989.6.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1989 r.

INSTRUKCJA Nr 2/GN
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 1 marca 1989 r.
w sprawie wzorów deklaracji o wysokości funduszu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych oraz o wysokości należnej dywidendy w 1989 r.

Na podstawie art. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 50 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180 oraz z 1988 r. Nr 16, poz. 112 i Nr 19, poz. 132) oraz w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 3, poz. 10) i zarządzeniem Ministra Finansów Nr 7 z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie trybu i terminów wpłacania dywidendy przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 3) ustala się, co następuje:
§  1. Ustala się wzory deklaracji o wysokości funduszu założycielskiego oraz o wysokości należnej dywidendy stanowiące załączniki nr 1-3 do instrukcji.
§  2. Deklarację określoną w załączniku nr 1 sporządzają przedsiębiorstwa państwowe, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 3, poz. 10), zwanej dalej ustawą, które nie podlegały zmianom organizacyjnym między 31 grudnia 1983 r. a 31 grudnia 1988 r.

Przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, dla których rokiem obrachunkowym do dnia 30 czerwca 1986 r. był rok gospodarczy trwający od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca stan funduszu założycielskiego według zasad określonych w art. 19 ust. 1 ustawy, przyjmując połowę sumy odpowiednich wielkości zawartych w bilansach rocznych sporządzonych na formularzu R-21 na dzień 30 czerwca 1983 r. oraz na dzień 30 czerwca 1984 r.

§  3. Deklarację określoną w załączniku nr 2 sporządzają przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy utworzone (przekształcone) w okresie od dnia 1 stycznia 1984 r. do dnia 31 grudnia 1988 r.
§  4. Deklaracja określona w załączniku nr 3 jest sporządzana przez przedsiębiorstwa państwowe w związku ze zmianami w ciągu 1989 r. wysokości funduszu założycielskiego i należnej dywidendy, wynikającymi ze zmian organizacyjnych, zmian stopy dywidendy i zmiany przeznaczenia dywidendy.

Organy założycielskie są obowiązane do sprawdzenia, czy suma funduszów założycielskich po zmianach równa się sumie początkowej funduszów założycielskich przed zmianami.

§  5. Deklaracje określone w załącznikach nr 1-3 sporządzają również przedsiębiorstwa, w których na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy dywidenda zwiększa fundusz założycielski oraz te, które na podstawie art. 13 ustawy są zwolnione od obowiązku wpłacania dywidendy.
§  6. W wypadku podporządkowania przedsiębiorstwa w ciągu 1989 r. innemu organowi założycielskiemu, przedsiębiorstwo jest obowiązane zawiadomić o tym w ciągu 14 dni właściwy urząd skarbowy.
§  7. Deklaracja dla ustalenia funduszu założycielskiego na dzień 1 stycznia 1990 r. uwzględniająca zmiany w funduszu założycielskim w 1989 r., o których mowa w art. 4 ustawy zostanie opracowana w późniejszym terminie.
§  8. Instrukcję stosuje się od dnia ogłoszenia i ma ona zastosowanie do ustalenia wysokości funduszu założycielskiego i dywidendy w 1989 r.

Załączniki

Załącznik nr 1

......................................

Nazwa i adres przedsiębiorstwa

.............................. ........................

Organ założycielski Nr statystyczny

przedsiębiorstwa (Regon)

.............................

Dział gospodarki narodowej

DEKLARACJA Nr 1

o wysokości funduszu założycielskiego oraz o wysokości dywidendy od przedsiębiorstw państwowych na dzień 1 stycznia 1989 r.

WyszczególnieniePozycjaKwota w tys. zł bez znaku po przecinku lub symbol
Fundusz statutowy w środkach trwałych według stanu na dzień 31.12.1983 r.01
Wartość netto na dzień 31.12.1983 r. zakładowych domów mieszkalnych, żłobków i przedszkoli02
Wartość netto na dzień 31.12.1983 r. majątku trwałego służącego zakładowej działalności socjalnej i obronie cywilnej03
Razem (poz. 02 + poz. 03)04
Wykorzystane dotacje budżetowe na inwestycje od dnia 01.01.1984 r. do dnia 31.12.1988 r.05
Fundusz statutowy w środkach obrotowych według stanu na dzień 31.12.1983 r.06
Wartość 25% stanu zapasów łącznie z rozliczeniami międzyokresowymi, na dzień 31.12.1983 r.07
Fundusz założycielski przedsiębiorstwa08
Obowiązująca przedsiębiorstwo stopa dywidendy:

- pełna stopa procentowa (44%) - symbol 1

- 1/4 stopy procentowej (11%) *) - symbol 2

09
Zwolnienie z wpłaty dywidendy *) - symbol 110
Roczna kwota dywidendy11
Planowany zysk roczny12
25% zysku rocznego13
Kwota należnej dywidendy rocznej14
Miesięczna wpłata dywidendy15
Dywidenda podlega:

- wpłacie na dochód budżetu centralnego -

symbol 1

- wpłacie na dochód budżetu terenowego - symbol

2

- zaliczeniu na zwiększenie funduszu

założycielskiego *) - symbol 3

16

*) podać podstawę prawną ..................................

..........................................................

Sporządził:

Imię i nazwisko .........................

Nr telefonu .............................

Data ....................................

Główny Księgowy Dyrektor

Objaśnienia do deklaracji nr 1.

1. W poz. 01 wykazuje się stan funduszu statutowego w środkach trwałych na dzień 31 grudnia 1983 r. wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego sporządzonego na formularzu Fr-5 "Bilans i rachunek wyników".

2. W poz. 02 wykazuje się wartość netto na dzień 31 grudnia 1983 r. zakładowych domów mieszkalnych, żłobków i przedszkoli wynikającą z ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 001 "Środki trwałe" i 011 "Umorzenie środków trwałych" pod warunkiem, że są to wyodrębnione obiekty inwentarzowe i w przeważającej mierze służą tym celom. Oznacza to, że jeżeli jednostka gospodarcza, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 listopada 1987 r. w sprawie uznawania środków pracy i innych przedmiotów długotrwałego użytkowania za środki trwałe, zasad aktualizacji ich wyceny i stawek amortyzacyjnych (Dz. U. Nr 39, poz. 219) nie amortyzuje majątku trwałego służącego przyzakładowym żłobkom, przedszkolom i świetlicom dziecięcym prowadzonym przez tę jednostkę, to równowartość netto tych obiektów na dzień 31 grudnia 1988 r. zwiększa fundusz przedsiębiorstwa. Jeżeli jednostka gospodarcza amortyzuje tego rodzaju obiekty, to o ich wartość zwiększa się fundusz założycielski. Wyjaśnienie powyższe dotyczy deklaracji nr 1-3. W pozycji tej należy również podać dane dotyczące zakładowych domów mieszkalnych, żłobków i przedszkoli, wartości netto niematerialnych i prawnych, wynikające z ewidencji analitycznej do konta 051 "Wartości niematerialne i prawne" i konta 053 "Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych" a ponadto wartość netto innych obiektów służących zakładowym domom mieszkalnym, żłobkom i przedszkolom.

3. W poz. 03 wykazuje się wartość netto na dzień 31 grudnia 1983 r. majątku trwałego służącego zakładowej działalności socjalnej i obronie cywilnej wynikającą z ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 001 "Środki trwałe" i 011 "Umorzenie środków trwałych" pod warunkiem, że są to wyodrębnione obiekty inwentarzowe i w przeważającej mierze służą uprzednio wymienionym celom; w pozycji tej należy również podać dane dotyczące tego majątku wartości niematerialnych i prawnych wynikające z ewidencji analitycznej, prowadzonej do konta 051 "Wartości niematerialne i prawne" i konta 053 "Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych" a ponadto wartości innych obiektów służących zakładowej działalności socjalnej i obronie cywilnej.

4. W poz. 04 wykazuje się sumę poz. 02 i poz. 03.

5. W poz. 05 wykazuje się dotacje na inwestycje otrzymane z budżetu Państwa lub od organu założycielskiego w okresie od dnia 1 stycznia 1984 r. do dnia 31 grudnia 1988 r. Dotacje te stanowią środki finansowe przejęte przez przedsiębiorstwo na jego rachunek bankowy zarówno przekształcone przez nie w obiekty majątku trwałego i pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, oddane do eksploatacji, jak również w obiekty będące w trakcie realizacji oraz środki finansowe nie przekształcone dotychczas w obiekty majątkowe.

Dotacje budżetowe otrzymane przez przedsiębiorstwo od organu założycielskiego lub z budżetu Państwa z przeznaczeniem na finansowanie zakładowego budownictwa mieszkaniowego i obiektów socjalnych przy ustalaniu funduszu założycielskiego wyłącza się analogicznie jak wartość obiektów służących działalności socjalnej i mieszkaniowej.

Wykorzystane na inwestycje dotacje budżetowe przekazane z budżetu Państwa lub od organu założycielskiego a otrzymane przez inwestora zastępczego zwiększają fundusz założycielski przedsiębiorstwa, któremu inwestor zastępczy przekazał do eksploatacji obiekty rzeczowego majątku sfinansowane z tych dotacji.

Jako dotacji nie traktuje się ulg w podatkach, zarówno obligatoryjnych, jak również przyznanych w drodze indywidualnych decyzji.

6. W poz. 06 wykazuje się stan funduszu statutowego w środkach obrotowych na dzień 31 grudnia 1983 r. wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego sporządzonego na formularzu Fr-5 "Bilans i rachunek wyników". W wypadku wystąpienia ujemnego stanu funduszu, należy dla obliczenia kwoty funduszu założycielskiego przyjąć stan "O" funduszu statutowego w środkach obrotowych.

7. W poz. 07 wykazuje się 25% wartości stanu zapasów rzeczowych środków obrotowych przedsiębiorstwa łącznie z rozliczeniami międzyokresowymi wynikającej z pozycji 016 sprawozdania Fr-5 "Bilans i rachunek wyników" według stanu wynikającego z zatwierdzonego bilansu na dzień 31 grudnia 1983 r.

Przy obliczaniu funduszu statutowego w środkach obrotowych do wysokości 25% stanu zapasów rzeczowych (łącznie z kosztami przyszłych okresów) przedsiębiorstwo może eliminować rezerwy na wynagrodzenia zaliczane do kosztów przyszłych okresów,

8. W poz. 08 wykazuje się sumę: poz. 01 - poz. 04 + poz. 05 + poz. 06 lub poz. 07, jeżeli kwota poz. 07 jest mniejsza od kwoty poz. 06.

9. W poz. 09 podaje się odpowiedni symbol w zależności od tego, czy zgodnie z postanowieniami ustawy przedsiębiorstwo płaci pełną stopę dywidendy, czy w wysokości 1/4 stopy. Poz. 09 nie wypełniają przedsiębiorstwa zwolnione z wpłaty dywidendy.

10. Poz. 10 wypełniają przedsiębiorstwa, dla których ustawa przewiduje zwolnienie z wpłat dywidendy.

Przez przedsiębiorstwa zwolnione z wpłat dywidendy wymienione w art. 13 pkt 1 ustawy rozumie się wyłącznie te przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i komunikacji miejskiej, które zostały utworzone przez organ założycielski jako przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1987 r. Nr 35, poz. 201); są to przedsiębiorstwa zaliczane do dz. 70 i 74 klasyfikacji budżetowej),

11. W poz. 11 roczną kwotę dywidendy ustala się przez przemnożenie wartości funduszu założycielskiego przedsiębiorstwa wykazanego w poz. 08 przez obowiązującą przedsiębiorstwo stopę procentową dywidendy wykazaną w poz. 09, tj. w zależności od tego czy przedsiębiorstwo płaci pełną dywidendę, czy też w wysokości 1/4 stopy podstawowej.

12. W poz. 12 wykazuje się wielkość planowanego zysku rocznego na 1989 r.

13. W poz. 13 wykazuje się 25% kwoty podanej w poz. 12.

14. W poz. 14 podaje się wielkość rocznej dywidendy w zależności od wielkości wykazanych w poz. 11 lub poz. 13. Jeżeli kwota dywidendy wykazana w poz. 11 jest wyższa od kwoty wykazanej w poz. 13, należy wpisać wielkość wykazaną w poz. 13, natomiast jeżeli kwota dywidendy z poz. 11 jest niższa lub równa wykazanej w poz. 13 należy wpisać wartość wykazaną w poz. 11.

15. W poz. 15 podaje się 1/12 kwoty wykazanej w poz. 14. Dane zawarte w tej pozycji mają charakter kalkulacyjno-prognostyczny. Nie mogą być one traktowane jako podstawa do rozliczenia przez przedsiębiorstwo wobec organu reprezentującego Skarb Państwa z tytułu należnej od niego dywidendy.

Podstawą naliczania dywidendy jest kwota funduszu założycielskiego przedsiębiorstwa, z tym że w latach 1989-90 zaliczki miesięczne mogą być korygowane do wysokości nie przekraczającej 25% zysku wykazanego narastająco w miesięcznych sprawozdaniach finansowych.

16. W poz. 16 należy podać odpowiedni symbol w zależności od tego, czy na podstawie przepisów ustawy przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wpłaty dywidendy na dochód budżetu centralnego, terenowego lub zwiększa fundusz założycielski.

Załącznik nr 2

......................................

Nazwa i adres przedsiębiorstwa

............................. ........................

Organ założycielski Nr statystyczny

przedsiębiorstwa (Regon)

.............................

Dział gospodarki narodowej

DEKLARACJA Nr 2

o wysokości funduszu założycielskiego oraz o wysokości dywidendy od przedsiębiorstw państwowych na dzień 1 stycznia 1989 r.

WyszczególnieniePozycjaKwota w tys. zł bez znaku po przecinku lub symbol
Fundusz statutowy w środkach trwałych według bilansu otwarcia na dzień ...01
Wartość netto według bilansu otwarcia na dzień ... zakładowych domów mieszkalnych, żłobków i przedszkoli02
Wartość netto według bilansu otwarcia na dzień ... majątku trwałego służącego zakładowej działalności socjalnej i obronie cywilnej03
Razem (poz. 02 + poz. 03)04
Wykorzystane dotacje budżetowe na inwestycje w okresie od dnia ... do dnia 31.12.1988 r.05
Fundusz statutowy w środkach obrotowych według stanu na dzień ...06
Wartość 25% stanu zapasów łącznie z rozliczeniami międzyokresowymi według bilansu otwarcia na dzień ...07
Fundusz założycielski przedsiębiorstwa08
Obowiązująca przedsiębiorstwo stopa dywidendy:

- pełna stopa procentowa (44%) - symbol 1

- 1/4 stopy procentowej (11%) *) - symbol 2

09
Zwolnienie z wpłaty dywidendy *) - symbol 110
Roczna kwota dywidendy11
Planowany zysk roczny12
25% zysku rocznego13
Kwota należnej dywidendy rocznej14
Miesięczna wpłata dywidendy15
Dywidenda podlega:

- wpłacie na dochód budżetu centralnego -

symbol 1

- wpłacie na dochód budżetu terenowego - symbol

2

- zaliczeniu na zwiększenie funduszu

założycielskiego *) - symbol 3

16

*) podać podstawę prawną ..................................

..........................................................

Sporządził:

Imię i nazwisko .........................

Nr telefonu .............................

Data ....................................

Główny Księgowy Dyrektor

Objaśnienia do deklaracji nr 2.

1. Przedsiębiorstwa utworzone (przekształcone), o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 3, poz. 10) są to przedsiębiorstwa utworzone (przekształcone) w okresie od dnia 1 stycznia 1984 r. do dnia 31 grudnia 1988 r. Mogą to być przedsiębiorstwa całkowicie nowo powołane w tym okresie, po raz pierwszy wyposażone przez organ założycielski zgodnie z art. 9 i 42 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1987 r. Nr 35, poz. 201) oraz przedsiębiorstwa powstałe w wyniku podziału lub połączenia przedsiębiorstwa państwowego utworzonego w trybie art. 9 tej ustawy, zarządzonego przez organ założycielski w trybie art. 25 ust. 1 omawianej ustawy lub zarządzanego na podstawie ustawy z dnia 11 maja 1988 r. o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów (Dz. U. Nr 13, poz. 98).

Przedsiębiorstwa państwowe istniejące w 1983 r., które w okresie od dnia 1 stycznia 1984 r. do dnia 31 grudnia 1988 r. podlegały łączeniu lub podziałowi zarządzonemu przez organ założycielski lub na mocy ustawy z dnia 11 maja 1988 r. o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów przyjmują za podstawę do ustalania funduszu założycielskiego na dzień 1 stycznia 1989 r. dane z bilansu otwarcia sporządzonego na dzień przekształcenia.

2. W poz. 01 wykazuje się stan funduszu statutowego według bilansu otwarcia wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego sporządzonego na formularzu Fr-5 "Bilans i rachunek wyników" z tym, że w odniesieniu do 1988 r. należy podać wielkości wynikające ze złożonego do zatwierdzenia bilansu, uwzględniając przepis § 1 ust. 3 zarządzenia Ministra Finansów nr 7 z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie trybu i terminów wpłacania dywidendy przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 3), zwanego dalej zarządzeniem.

3. W poz. 02 wykazuje się wartość netto podaną w bilansie otwarcia zakładowych domów mieszkalnych, żłobków i przedszkoli wynikającą z ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 001 "Środki trwałe" i 011 "Umorzenie środków trwałych" pod warunkiem, że są to wyodrębnione obiekty inwentarzowe i w przeważającej mierze służą uprzednio wymienionym celom. W pozycji tej należy również podać dane dotyczące zakładowych domów mieszkalnych, żłobków i przedszkoli wartości netto niematerialnych i prawnych wynikające z ewidencji analitycznej do konta 051 "Wartości niematerialne i prawne" i konta 053 "Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych", a ponadto wartość netto innych obiektów służących zakładowym domom mieszkalnym, żłobkom i przedszkolom.

4. W poz. 03 wykazuje się wartość netto podaną w bilansie otwarcia majątku trwałego służącego zakładowej działalności socjalnej i obronie cywilnej wynikającą z ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 001 "Środki trwałe" i 011 "Umorzenie środków trwałych" pod warunkiem, że są to wyodrębnione obiekty inwentarzowe i w przeważającej mierze służą uprzednio wymienionym celom. W pozycji tej należy również podać dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych tego majątku wynikające z ewidencji analitycznej, prowadzonej do konta 051 "Wartości niematerialne i prawne" i konta 053 "Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych", a ponadto wartość innych obiektów służących zakładowej działalności socjalnej i obronie cywilnej.

5. W poz. 04 podaje się sumę poz. 02 i poz. 03.

6. W poz. 05 wykazuje się dotacje budżetowe na inwestycje otrzymane z budżetu Państwa lub od organu założycielskiego w okresie od dnia utworzenia (przekształcenia) przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 1988 r.

Dotacje te stanowią środki finansowe, przejęte przez przedsiębiorstwo na jego rachunek bankowy, zarówno przekształcone przez nie w obiekty majątku trwałego i w pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, oddane do eksploatacji, jak również w obiekty będące w trakcie realizacji oraz środki finansowe nie przekształcone dotychczas w obiekty majątkowe.

Dotacje budżetowe otrzymane przez przedsiębiorstwo od organu założycielskiego lub z budżetu Państwa z przeznaczeniem na finansowanie zakładowego budownictwa mieszkaniowego i obiektów socjalnych, przy ustalaniu funduszu założycielskiego wyłącza się analogicznie jak wartość obiektów służących działalności socjalnej i mieszkaniowej.

Dotacje budżetowe na inwestycje przekazane z budżetu Państwa lub od organu założycielskiego, a otrzymane przez inwestora zastępczego zwiększają fundusz założycielski przedsiębiorstwa, któremu inwestor zastępczy przekazał do eksploatacji obiekty rzeczowego majątku sfinansowanego z tych dotacji.

Jako dotacji nie traktuje się ulg w podatkach, zarówno obligatoryjnych, jak również przyznanych w drodze indywidualnych decyzji.

7. W poz. 06 wykazuje się stan funduszu statutowego w środkach obrotowych wykazany w bilansie otwarcia wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego sporządzonego na formularzu Fr-5 "Bilans i rachunek wyników", z tym że w odniesieniu do 1988 r. należy podać wielkości wynikające ze złożonego do zatwierdzenia bilansu, stosując następnie przepis § 1 ust. 3 zarządzenia; w wypadku wystąpienia ujemnego stanu funduszu należy dla obliczenia kwoty funduszu założycielskiego przyjąć stan "O" funduszu statutowego w środkach obrotowych.

8. W poz. 07 wykazuje się 25% materiałów, przedmiotów nietrwałych, towarów, produktów oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych występujących w bilansie otwarcia, z tym że w odniesieniu do 1988 r. należy podać wielkości wynikające ze złożonego do zatwierdzenia bilansu stosując następnie przepis § 1, ust. 3 zarządzenia.

Przy obliczaniu funduszu statutowego w środkach obrotowych do wysokości 25% stanu zapasów rzeczowych (łącznie z kosztami przyszłych okresów) przedsiębiorstwo może eliminować rezerwy na wynagrodzenia zaliczane do kosztów przyszłych okresów.

9. Pozycje 08 do 16 należy wypełniać według zasad podanych w załączniku nr 1.

Załącznik nr 3

......................................

Nazwa i adres przedsiębiorstwa

.............................. ........................

Organ założycielski Nr statystyczny

przedsiębiorstwa (Regon)

.............................

Dział gospodarki narodowej

DEKLARACJA Nr 3

o zmianach wysokości funduszu założycielskiego i dywidendy od przedsiębiorstw państwowych w wyniku zmian organizacyjnych i innych zmian w ciągu 1989 r.

WyszczególnieniePozycjaKwota w tys. zł bez znaku po przecinku lub symbol
Fundusz założycielski - po zmianach na dzień ...01
Obowiązująca przedsiębiorstwo stopa dywidendy:

- pełna stopa procentowa (44%) - symbol 1

- 1/4 stopy procentowej - po zmianach - symbol 2

02
Zwolnienie z wpłaty dywidendy *) po zmianach - symbol 103
Kwota dywidendy od dnia zmiany do dnia 31.12.1989 r.04
Zysk od dnia zmiany do dnia 31.12.1989 r.05
25% zysku od dnia zmiany do dnia 31.12.1989 r.06
Kwota należnej dywidendy od dnia zmiany do dnia 31.12.1989 r.07
Miesięczna wpłata dywidendy od dnia zmiany do dnia 31.12.1989 r.08
Dywidenda podlega:

- wpłacie na dochód budżetu centralnego -

symbol 1

- wpłacie na dochód budżetu terenowego - po

zmianach - symbol 2

- zaliczeniu na zwiększenie funduszu

założycielskiego *) - po zmianach - symbol 3

09

*) podać podstawę prawną ..................................

..........................................................

Podać nazwę, adres oraz numer statystyczny (Regon)

przedsiębiorstwa, od którego następuje przejęcie lub któremu

następuje przekazanie funduszu założycielskiego (niepotrzebne

skreślić).

............................................................

............................................................

............................................................

Sporządził:

Imię i nazwisko .........................

Nr telefonu .............................

Data ....................................

Główny Księgowy Dyrektor

Objaśnienia do deklaracji nr 3.

1. Pozycje załącznika nr 3 należy wypełniać odpowiednio według zasad określonych w załączniku nr 1 lub 2 dla analogicznych pozycji.

2. W poz. 01, 02, 03 i 09 należy skreślić wyrazy "po zmianach", jeżeli zmiana nie miała miejsca.