Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2013.55

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 kwietnia 2013 r.

WYTYCZNE Nr 2
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 3 kwietnia 2013 r.
w sprawie sprawie wzoru wniosku o świadectwo zdatności w zakresie hałasu oraz wzoru świadectwa zdatności w zakresie hałasu dla statków powietrznych nieobjętych nadzorem EASA

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 i ust. 2a oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134), w związku z pkt 21.A.204 lit. a załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. UE L 224 z 21.8.2012, str. 1, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Zaleca się stosowanie wzoru wniosku o wydanie świadectwa zdatności w zakresie hałasu dla statków powietrznych, o których mowa:
1) w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.), w tym posiadających ważny certyfikat typu wydany lub uznany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z Załącznikiem 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.1)),
2) w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących

- stanowiący załącznik nr 1 do wytycznych.

§  2. Określa się wzór świadectwa zdatności w zakresie hałasu dla statków powietrznych, o których mowa w § 1 pkt 1, stanowiący załącznik nr 2 do wytycznych.
§  3. Wniosek o wydanie świadectwa zdatności w zakresie hałasu kieruje się do Wydziału Ochrony Środowiska Departamentu Techniki Lotniczej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. W przypadku importowanych statków powietrznych do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane w pkt 21.A.204 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących oraz potwierdzenie dokonania opłaty lotniczej.
§  4. Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK

o wydanie Świadectwa zdatności w zakresie hałasu

(wzór)
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa firmy:
Adres:
tel:fax:e-mail:
2. Dane statku powietrznego
2.1 Typ i model:
2.2 Nr fabryczny:2.3 Rok produkcji:
2.4 Znaki rejestracyjne (przyznane lub zarezerwowane): SP-
2.5 Maksymalny ciężar startowy [kg]:
2.6 Maksymalny ciężar do lądowania [kg]:

(dotyczy samolotów o ciężarze startowym powyżej 8.618 kg)

3. Dane silnika/silników
3.1 Typ i model silnika/silników:
4. Dane układu wylotowego spalin
4.1 Typ układu wylotowego spalin:
4.2 Typ tłumika:
5. Dane śmigła
5.1 Typ śmigła:
6. Data:7. Stanowisko wnioskodawcy w firmie:8. Podpis wnioskodawcy:

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Świadectwo zdatności w zakresie hałasu dla statków powietrznych nieobjętych nadzorem EASA

(wzór)
1. RZECZPOSPOLITA POLSKA

REPUBLIC of POLAND

3. Nr dokumentu:

Document number:

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
President of the Civil Aviation Authority

2. ŚWIADECTWO ZDATNOŚCI W ZAKRESIE HAŁASU

NOISE CERTIFICATE
4. Znaki rejestracyjne:

Registration marks:

5. Wytwórca i oznaczenie fabryczne:

Manufacturer and manufacturer's designation of aircraft:

6. Numer fabryczny:

Aircraft serial

No:

7. Silnik:8. Śmigło:
Engine:Propeller:
9. Maksymalna masa startowa:

Maximum take-off mass:

10. Maksymalna masa do lądowania:

Maximum landing mass:

11. Certyfikacyjna norma hałasu:

Noise certification Standard:

12. Dodatkowe modyfikacje wprowadzone w celu spełnienia mających zastosowanie norm certyfikacyjnych w zakresie hałasu:
Additional modifications incorporated for the purpose of compliance with the applicable noise certification Standards:
13. Poziom hałasu bocznego:14.Poziom hałasu podejścia:15. Poziom hałasu przelotu:16. Poziom hałasu nalotu:17. Poziom hałasu startu:
Lateral/full-power noise level:Approach noise level:Flyover noise level:Overflight noise level:Take-off noise level:
Uwagi:
Remarks:
18. Niniejsze świadectwo zdatności w zakresie hałasu wydano zgodnie z tomem I Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134) w odniesieniu do ww. statku powietrznego, który uznaje się za spełniający powyższą normę hałasu, jeśli jest obsługiwany i użytkowany zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i ograniczeniami użytkowania.

This noise certificate is issued pursuant to Volume I of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation and to the Article 53.2 of the Aviation Act of July 3, 2002 (Official Journal 2012 item 933, 951, 1544 and 2013 item 134), in respect of the above-mentioned aircraft, which is considered to comply with the indicated noise Standard when maintained and operated in accordance with the relevant requirements and operating limitations.

19. Data wydania:

Date of issue:

20. Podpis:

Signature: