Wzór umowy o wykonanie prac przez oddziały obrony cywilnej w Ochotniczych Hufcach Pracy na rzecz obrony cywilnej oraz zasady przyznawania nagród i dodatku za pełnienie funkcji junakom odbywającym zasadniczą służbę w tych oddziałach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1988.3.5

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1988 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 21 marca 1988 r.
w sprawie wzoru umowy o wykonanie prac przez oddziały obrony cywilnej w Ochotniczych Hufcach Pracy na rzecz obrony cywilnej oraz zasad przyznawania nagród i dodatku za pełnienie funkcji junakom odbywającym zasadniczą służbę w tych oddziałach.

Na podstawie § 15 ust. 2 i 4 oraz § 18 ust. 4 uchwały nr 261 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1982 r. w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej (Monitor Polski z 1988 r. Nr 8, poz. 70) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się wzór umowy o wykonanie prac przez oddziały obrony cywilnej w Ochotniczych Hufcach pracy zwane dalej "oddziałami" na rzecz obrony cywilnej, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  2.
1.
Fundusz nagród przeznaczony na nagrody dla junaków oraz kadry dowódczo-wychowawczej oddziału stanowi od 25% do 35% wynagrodzenia za prace wykonane w zakładzie pracy, ustalonego jak dla pracowników zakładu w zależności od stosowanej formy wynagrodzenia (czasowej lub akordowej łącznie z nadwyżką akordową) i czasu przepracowanego lub wykonanej produkcji.
2.
Procentową wysokość funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 dla poszczególnych oddziałów ustala Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy.
3.
Na nagrody dla junaków przeznacza się co najmniej 80% funduszu nagród; pozostałą część funduszu przeznacza się na nagrody dla kadry dowódczo-wychowawczej oddziałów.
4.
Nagroda indywidualna dla junaków za wykonanie zadań wynosi do 40% wynagrodzenia uzyskanego za prace wykonane w zakładzie pracy.
5.
Wysokość nagrody o której mowa w ust. 4 ustala komendant oddziału.
6.
Komendant oddziału na wniosek kierownika zakładu pracy może pozbawić nagrody junaków źle wykonujących pracę, nie przestrzegających przepisów regulaminu pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów regulaminowych w oddziałach.
7.
Szczegółowe zasady tworzenia i podziału funduszu nagród oraz przyznawania nagród indywidualnych, w tym również nagród dla kadry dowódczo-wychowawczej oddziału określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  3.
Junakom pełniącym funkcję zastępcy komendanta plutonu lub komendanta drużyny przysługują miesięczne dodatki w wysokości i na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.
§  4.
Traci moc zarządzenie nr 45 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 października 1984 r. w sprawie wzoru umowy o wykonanie prac przez oddziały obrony cywilnej w Ochotniczych Hufcach Pracy na rzecz obrony cywilnej oraz zasad przyznawania premii i dodatku za pełnienie funkcji junakom odbywającym zasadniczą służbę w tych oddziałach (Dz. Urz. MPPiSS Nr 11, poz. 38).
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 1988 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZORCOWA UMOWA

o wykonanie prac przez ........................... Oddział Obrony Cywilnej w Ochotniczych Hufcach Pracy na rzecz obrony cywilnej.

W dniu ........... 19 ...r. pomiędzy Komendą Główną OHP w Warszawie ul. Nowy Świat 18/20 reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP Ob. ............................................................

a ....................................................................................................................................................

(nazwa i adres zakładu pracy)

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej "zakładem pracy" reprezentowanym przez kierownika zakładu Ob. ................... zawarta została umowa o następującej treści:.

§ 1.

1. Zakład pracy zobowiązuje się zapewnić warunki wykonywania prac na rzecz obrony cywilnej, zwanych dalej "pracami", dla oddziału obrony cywilnej w OHP zwanego dalej "oddziałem" o stanie etatowym ......................... junaków.

2. Zakres i rodzaj prac ustala zakład pracy wspólnie z komendantem oddziału uwzględniając predyspozycje zdrowotne junaków oraz posiadane przez nich kwalifikacje.

3. Liczba junaków nie wykonujących jednorazowo pracy z przyczyn usprawiedliwionych lub zależnych od komendanta oddziału (np. urlopy, służby dyżurne) - nie może przekroczyć 20% stanu ewidencyjnego oddziału.

4. Komenda Główna OHP nie ponosi skutków finansowych w przypadku zmniejszenia się stanu liczbowego oddziału określonego w ust. 1 z przyczyn niezależnych od OHP (np. przeniesienie do rezerwy, względy zdrowotne, wypadki losowe).

§ 2.

Kadrę oddziału w liczbie wynikającej ze struktury organizacyjnej oddziału ustalonej przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju stanowi .......................................... osób wynagradzanych przez Komendę Wojewódzką OHP.

§ 3.

1. Zakład pracy zakończy prace związane z przygotowaniem bazy kwaterunkowej zlokalizowanej w ............................ przy ul. ..................... tel. ................ i frontu robót dla junaków w terminie do dnia ..................................................................................................

(co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem przybycia junaków) zgodnie z ustaleniami komisji powołanej przez Komendanta Wojewódzkiego OHP, w skład której wchodzi również przedstawiciel zakładu pracy.

2. W razie niedotrzymania terminu określonego w ust. 1 Komendzie Głównej OHP na wniosek Komendanta Wojewódzkiego OHP przysługuje prawo odstąpienia od umowy i dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów.

3. W razie rezygnacji zakładu pracy z organizowania oddziału, Komendzie Głównej OHP przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z organizacją tego oddziału.

§ 4.

1. Zakład pracy zapewni junakom wykonywanie prac na stanowiskach pracy odpowiadających ich kwalifikacjom zawodowym lub programowi ich szkolenia zawodowego.

2. Ustalając miejsce realizacji zadań dla junaków lub zespołów roboczych mających współpracować z junakami, zakład pracy uwzględni wymogi społeczno-wychowawcze, w szczególności nie będzie zatrudniać junaków w obiektach, w których jednocześnie zatrudnione są osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

3. Junacy wykonują pracę w dni robocze w godz. ............... z wyłączeniem dni wolnych obowiązujących w zakładzie oraz dni, w których prowadzone są zajęcia szkoleniowe w zakresie obrony cywilnej.

4. Zmiana dni lub godzin pracy junaków może być dokonana tylko za zgodą komendanta oddziału.

5. Zakład pracy dostarczy sprawne narzędzia pracy, a także udostępni potrzebne urządzenia, maszyny i sprzęt techniczny oraz zapewni ich utrzymanie w stałej sprawności technicznej.

6. Zakład pracy obowiązany jest dostarczyć terminowo materiały do wykonywania zadań oraz niezbędną dokumentację do ich realizacji. Zlecenia robocze powinny być wystawiane co najmniej na jeden dzień przed przystąpieniem do realizacji zadań produkcyjnych.

7. Zakład pracy:

1) przeszkoli junaków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; przeszkolenie to należy przeprowadzić przed dopuszczeniem junaków do pracy, a następnie okresowo odpowiednio do zasad szkolenia z tego zakresu obowiązujących w zakładzie,

2) zapozna junaków z regulaminem pracy oraz z normami i wymaganiami obowiązującymi przy powierzonych zadaniach,

3) zapewni junakom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie realizacji zadań,

4) przeprowadzi odpowiednie badanie lekarskie wstępne i okresowe,

5) dostarczy junakom odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej, a także środki higieny osobistej na zasadach określonych dla pracowników zakładu oraz zapewni pranie odzieży roboczej,

6) zapewni środkiem lokomocji przystosowanym do przewożenia osób, dowóz junaków z miejsca ich zakwaterowania do miejsca pracy i z powrotem jeżeli odległość w jedną stronę przekracza 3 km, lub czas przejazdu miejskimi środkami komunikacji przekracza 30 min.; łączny czas przejazdu w obydwie strony nie może przekraczać 1,5 godziny.

§ 5.

1. W godzinach pracy junaków zakład pracy nadzoruje organizację i przebieg prac wykonywanych przez junaków, odpowiada za zgodne z projektem oraz warunkami technicznymi i technologicznymi ich wykonanie, a także współdziała z kadrą oddziału w zakresie wychowania junaków.

2. Kadra oddziału współdziała z zakładem pracy w zakresie szkolenia, dyscypliny i wydajności pracy junaków.

§ 6.

1. Zakład pracy zapewni w terminie od dnia ......................... kształcenie zawodowe oraz dokształcanie dla junaków nie posiadających kwalifikacji zawodowych w podstawowym studium zawodowym i na kursach zawodowych realizowanych systemem zleconym. Powiąże przy tym wykonywanie zadań produkcyjnych z programem realizowanego kursu.

2. Zakład pracy na swój koszt zapewni junakom podnoszącym kwalifikacje zawodowe warunki do nauki, a w szczególności: odpowiednie pomieszczenia, kadrę pedagogiczno-instruktorską, pomoce naukowe oraz urządzenia pomocnicze dla procesu dydaktycznego jak: świetlice, pracownie, pomoce szkolne,

3. Zakład pracy w porozumieniu z komendantem oddziału wyznaczy do pracy szkoleniowej z junakami pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne.

4. Zakład pracy umożliwi junakom uzyskiwanie tytułu robotnika wykwalifikowanego lub mistrza w określonym zawodzie na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 7.

1. Komenda Wojewódzka OHP pokryje koszty kursów zawodowych dla junaków, o których mowa w § 6, ust. 1.

2. Kursy realizowane systemem zleconym mogą być podjęte po uzgodnieniu i zatwierdzeniu kalkulacji wstępnej przez Komendę Wojewódzką OHP. Koszty tych kursów Komenda Wojewódzka OHP pokrywa po otrzymaniu rachunków wystawionych przez jednostkę prowadzącą szkolenie.

3. Program praktycznej nauki zawodu, harmonogram przejścia przez stanowiska szkoleniowe oraz kalkulację kosztów szkolenia, o których mowa w § 6 ust. 1 zakład pracy przedstawia Komendzie Wojewódzkiej OHP w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności oddziału (nowego wcielenia).

4. Przy kalkulacji i zatwierdzaniu kosztów szkolenia kursowego należy kierować się zasadami racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansowej oraz zasadami określonymi w zarządzeniu nr 27 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 maja 1983 r. w sprawie zasad organizowania i prowadzenia szkolenia, dokształcania lub doskonalenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej (Dz. Urz. MPPiSS Nr 8, poz. 19).

§ 8.

1. Komendant oddziału może podjąć decyzję o nieprzystąpieniu oddziału do pracy lub jej wstrzymaniu bez ponoszenia skutków finansowych, jeżeli zakład pracy nie wywiązuje się z zobowiązań ustalonych w umowie. Decyzja taka musi być poprzedzona pisemnym wezwaniem zakładu pracy do spełnienia w określonym terminie warunków ustalonych w umowie oraz uzyskaniem poprzez Komendanta Wojewódzkiego OHP zgody Komendanta Głównego OHP.

2. W przypadku przestoju w trakcie realizacji (np. wskutek braku odpowiedniego frontu robót, nieterminowego dowiezienia junaków do pracy) niezawinionego przez oddział lub poszczególnych jego junaków, zakład pracy nalicza junakom równowartość wynagrodzenia według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia pracowników zakładu pracy za czas przestoju (z wyjątkiem przypadków spowodowanych siłą wyższą).

3. Przestoje należy na bieżąco wpisywać do "Dziennika pracy dowódcy plutonu (drużyny)". Adnotacje te podpisują: pracownik nadzoru technicznego zakładu pracy i dowódca plutonu (drużyny).

§ 9.

1. Skutki zdarzeń powstałych podczas lub w związku z wykonywaniem przez junaków zadań na rzecz zakładu pracy obciążają ten zakład.

2. W razie zaistnienia wypadku pozostającego w związku z wykonywaniem prac w zakładzie pracy albo w drodze do pracy lub z pracy, któremu uległ junak, postępowanie powypadkowe przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 listopada 1983 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci junaka odbywającego zasadniczą służbę w obronie cywilnej (Dz. U. z 1984 r. Nr 2 poz. 5).

3. W razie wyrządzenia przez junaka - przy wykonywaniu zadań - szkody osobie trzeciej do jej naprawienia zobowiązany jest zakład pracy.

§ 10.

Zakład pracy zapewni junakom opiekę lekarską przez zakładową służbę zdrowia, zabezpieczając etatową obsługę medyczno-sanitarną izby chorych oddziałów oraz sprawowania nadzoru sanitarno-higienicznego.

§ 11.

1. Zakład pracy zapewni wyżywienie junaków i kadry oddziału w godzinach uzgodnionych z komendantem oddziału, według cen hurtowych i norm wyżywienia określonych przez Głównego Kwatermistrza WP. Za wyżywienie kadra oddziału ponosi odpłatność w wysokości 25% kosztu surowców użytych do jego wytworzenia.

Pozostałe 75% kosztów surowców użytych do jego wytworzenia ponosi Komenda Wojewódzka OHP.

2. Zakład pracy zapewni junakom w miejscu wykonywania prac posiłki profilaktyczne i regeneracyjne oraz napoje gorące (chłodzące) na zasadach obowiązujących w zakładzie pracy.

3. W godzinach spożywają posiłków przez junaków stołówka powinna być przeznaczona do wyłącznej dyspozycji oddziału.

4. Kierownictwo stołówki wspólnie z przedstawicielem komendy oddziału oraz Junacką Komisją Stołówkową opracowuje tygodniowy jadłospis żywienia junaków z wyliczoną kalorycznością oraz kalkulacją według cen hurtowych surowców użytych do wytworzenia posiłków.

5. Jadłospis podlega zatwierdzeniu przez zakładową służbę socjalną i powinien być przechowywany u kierownika stołówki przez okres 6 miesięcy.

6. Dyżurny oddziału ma obowiązek codziennej kontroli składu ilościowego i jakościowego posiłku. Bez jego zezwolenia odnotowanego w książce kontroli kuchni i stołówki, nie wolno wydawać posiłków junakom. Dyżurny oddziału zobowiązany jest również do kontroli pobierania i zabezpieczenia próbek każdego posiłku. W razie stwierdzenia przez dyżurnego oddziału złej jakości posiłków mogących zaszkodzić zdrowiu junaków, wszelkie konsekwencje wynikające z tego tytułu ponosi zakład pracy (np. pełny koszt drugich posiłków, spóźnienie junaków do pracy itp.). Prawo kontroli jakości i ilości posiłków przysługuje również Junackiej Komisji Stołówkowej.

7. Niezależnie od posiłków, o których mowa w ust. 2, w przypadku wykonywania prac w czasie przekraczającym 9,5 godziny dziennie (łącznie z dojazdami) zakład pracy zobowiązany jest na własny koszt wydać junakom posiłek regeneracyjny.

§ 12.

1. Zakład pracy na swój koszt:

1) zapewni junakom i kadrze zakwaterowanie w hotelu pracowniczym, który powinien być przeznaczony do wyłącznego użytkowania oddziału,

2) wyposaży hotel w niezbędny sprzęt hotelowy i kulturalno-oświatowy, zgodnie z obowiązującymi normami,

3) zapewni stałą konserwację i remonty hotelu oraz jego obsługę administracyjną i gospodarczą,

4) zapewni junakom korzystanie z urządzeń kulturalnych i sportowych, jeżeli brak jest ich w miejscu zakwaterowania.

2. Zakład pracy na swój koszt zapewni w miejscu zakwaterowania oddziału odpowiednio wyposażone pomieszczenia:

1) na biuro komendy oddziału z łącznością telefoniczną,

2) gospodarcze i magazynowe,

3) na szkolenie zawodowe i specjalistyczne w zakresie przygotowania obrony cywilnej,

4) na pralnię, suszarnię, prasowalnię i szatnię,

5) na izbę chorych,

6) na pokój gościnny.

3. W okresie odbywania przez junaków dwutygodniowych zajęć specjalistycznych w zakresie obrony cywilnej, Komenda Wojewódzka OHP ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania junaków w wysokości kosztu surowców użytych do przygotowania wyżywienia wg norm określonych przez Głównego Kwatermistrza WP oraz 100% stawki noclegowej obowiązującej w zakładzie pracy.

§ 13.

Zakład pracy na swój koszt zapewni obsługę administracyjno-finansową oddziału przydzielając do tego celu niezbędną liczbę pracowników.

§ 14.

Zakład pracy zapewni junakom korzystanie ze świadczeń zakładowego funduszu socjalnego na takich samych zasadach jak pracownicy zakładu.

§ 15.

1. Junakom ustala się za wykonane prace wynagrodzenie na listach płac (imiennie) jak dla pracowników zakładu pracy, w zależności od stosowanej formy wynagrodzenia (czasowej lub akordowej łącznie z nadwyżką akordową) i czasu przepracowanego lub wykonanej produkcji.

2. Z wynagrodzenia za pracę junakom wypłaca się następujące należności:

1) uposażenie zasadnicze,

2) dodatek za pełnienie funkcji,

3) dodatek za klasę kwalifikacyjną,

4) dodatek za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych,

5) dodatek za pracę w porze nocnej,

6) nagrody z funduszu nagród (przelane na książeczkę PKO); w oddziałach skoszarowanych, w nieskoszarowanych zgodnie z decyzją komendanta oddziału,

7) inne należności pieniężne przysługujące junakom w wysokości i na zasadach jak dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

3. Zakład pracy zobowiązuje się, w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, przekazywać na fundusz Ochotniczych Hufców Pracy kwotę stanowiącą różnicę między równowartością wynagrodzenia za pracę wykonaną przez junaków w poprzednim miesiącu, a kwotą faktycznie im wypłaconą, łącznie z funduszem nagród.

4. Rozliczenia kwot podlegających przekazaniu na Fundusz Ochotniczych Hufców Pracy należy dokonywać według wzorcowej tabeli rozliczeniowej stanowiącej załącznik do umowy.

5. Kwoty podlegające przekazaniu na Fundusz Ochotniczych Hufców Pracy należy wpłacać na konto Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3, nr konta 1052-6956-189-73 NBP V Oddział Warszawa.

6. Kwoty utworzonego funduszu nagród dla kadry oraz do dyspozycji Komendanta Głównego i Komendanta Wojewódzkiego OHP należy przekazywać na konto Komendy Wojewódzkiej OHP, w ..........................................................................................................

nr konta .................................................................................................................................

7. Komendant Główny i Komendant Wojewódzki OHP oraz osoby przez nich upoważnione mają prawo kontroli dokumentacji finansowej zakładu pracy, w zakresie prawidłowości ustalania kwot, o których mowa w ust. 4 oraz terminowości wypłacania ich junakom i przekazywania na Fundusz Ochotniczych Hufców Pracy.

§ 16.

Ponadto strony zobowiązują się do następujących świadczeń:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§ 17.

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji pomiędzy komendantem oddziału, a kierownikiem zakładu pracy.

2. Niezależnie od trybu określonego w ust. 1 strony mają prawo wystąpienia na drogę postępowania arbitrażowego.

§ 18.

Komendant Główny OHP może odstąpić od umowy za uprzednim 6 miesięcznym wypowiedzeniem, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, jeżeli wyniknie to z decyzji odpowiednich władz.

§ 19.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze pisemnego aneksu.

§ 20.

1. Umowa niniejsza zawarta jest na okres od ............................................................................

do ..................................................................................................................................................

2. Komenda Główna OHP zorganizuje oddział w terminie do dnia .........................................

§ 21.

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zakład pracy, a trzy egzemplarze Komenda Główna OHP.

.................................................................... .............................................................

pieczęć zakładu pracy pieczęć Komendy Głównej

.................................................................... .............................................................

Kierownik zakładu pracy Komendant Główny OHP

Załącznik  Nr 1

WZORCOWA ZBIORCZA TABELA ROZLICZENIOWA

Oddziałów Obrony Cywilnej KW OHP w

za prace wykonane przez junaków w miesiącu ............ 198 ... r.

grafika

WYJAŚNIENIA

do wzorcowej zbiorczej tabeli rozliczeniowej

Wzorcowa zbiorcza tabela rozliczeniowa przeznaczona jest do rozliczenia w kwotach zbiorczych należności i zobowiązań junaków, funduszu nagród i funduszu OHP wszystkich oddziałów OC na terenie danej komendy wojewódzkiej OHP.

Tabela ta musi być wykonana w każdym oddziale OC z tym, że jeden egzemplarz zbiorczej tabeli rozliczeniowej należy przesłać do Komendy Wojewódzkiej OHP, która wykonuje zbiorczą tabelę za województwo i jeden egzemplarz przesyła do Komendy Głównej OHP. Do egzemplarza pozostającego w oddziale OC musi być podłączona imienna lista płac junaków z wyszczególnieniem wszystkich należności.

W części obejmującej równowartość wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez junaka, obliczoną według obowiązujących w zakładzie zasad wynagradzania pracowników (rubr. 2-8) wykazuje się:

w rubr. 2-kwotę wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego odpowiednio do stosowanej formy wynagrodzenia (czasowej, akordowej łącznie z nadwyżką akordową) i czasu przepracowanego przez junaka;
-wynagrodzenie junaków pełniących funkcje brygadzisty oraz żołnierzy zasadniczej służby wojskowej czasowo delegowanych do oddziału w celu pełnienia tych funkcji ustala się według zasad i stawek obowiązujących w zakładzie pracy dla tych stanowisk;
w rubr. 3-premię regulaminową za wykonane prace, ustaloną odpowiednio do stosowanego w zakładzie pracy systemu premiowego dla pracowników;
w rubr. 4-6-dodatki na zasadach określonych dla pracowników wykonujących takie same prace;
4 - w godzinach nadliczbowych,
5 - w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych,
6 - w porze nocnej.
w rubr. 7-inne dodatki, na zasadach określonych dla pracowników w zakładzie pracy zatrudnionych na danym stanowisku i przy danej pracy (np. dodatki motywacyjne itp.);
w rubr. 8-nagrody za działalność podstawową, stosowaną w zakładach pracy dla pracowników na danym stanowisku i przy danej pracy;
W części obejmującej należności wypłacane przez zakład pracy (rubr. 11-17) wykazuje się:
w rubr. 11-uposażenie zasadnicze (żołd) -stosownie do § 15 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 261 Rady Ministrów z dnia 16.12.1982 r. w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej (MP z 1988 r. nr 8, poz. 70);
w rubr. 12-dodatek za pełnienie funkcji - stosownie do § 15 ust. 1 pkt 3 uchwały w wysokości określonej w § 3 zarządzenia;
w rubr. 13-dodatek za posiadaną klasę kwalifikacyjną - stosownie do § 15 ust. 1 pkt. 2 uchwały - w wysokości i na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej mających klasę specjalisty wojskowego;
w rubr. 14-inne należności pieniężne lub w naturze na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej (np. zaopatrzenie tytoniowe) stosownie do § 15 ust. 1 pkt 5 Uchwały nr 261 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1982 r. (MP z 1988 r. nr 8, poz. 70);
w rubr. 15 i 16-dodatki za wykonywane prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych oraz w porze nocnej - stosownie do § 16 ust. 3 pkt 2 uchwały;
w rubr. 17-nagroda z funduszu nagród, o której mewa w § 2 ust. 4 zarządzenia;
w rubr. 19-wykazuje się kwoty potrącane junakom z tytułu szkód w mieniu OHP;
w rubr. 20-wykazuje się kwoty potrącane junakom z tytułu szkód w mieniu zakładu pracy;
w rubr. 22-obejmuje kwoty wypłacane junakom po potrąceniu zobowiązań junaków (rubr. 18-21);
w rubr. 23-13-20% funduszu nagród do przekazania na konto KW OHP stosownie do zał. nr 2 (§ 1 ust. 1 pkt 3 i 4) do zarządzenia, obejmuje kwoty przeznaczone na nagrody dla kadry dowódczo-wychowawczej oddziałów obrony cywilnej w OHP oraz do dyspozycji Komendanta Głównego i Komendanta Wojewódzkiego OHP, z czego 1% Komenda Wojewódzka OHP przekazuje przelewem do Komendy Głównej OHP.

Przekazanie na odpowiednie konta kwot wykazanych w rubrykach 23 i 24 powinno być potwierdzone kopią przelewu dołączonego do tabeli rozliczeniowej pozostającej w oddziale OC.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZASADY

tworzenia i podziału funduszu nagród oraz przyznawania nagród indywidualnych junakom i kadrze dowódczo-wychowawczej oddziałów obrony cywilnej w Ochotniczych Hufcach Pracy.
§  1.
1.
Fundusz nagród przeznaczony na nagrody indywidualne dla junaków oraz kadry dowódczo-wychowawczej oddziałów obrony cywilnej w OHP tworzony jest w zakładzie pracy.
2.
Wysokość funduszu nagród wynosi 25 do 35% wartości wynagrodzenia za prace wykonane w zakładzie pracy ustalonego jak dla pracowników zakładu.
3.
Procentową wysokość funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 ustala dla poszczególnych oddziałów obrony cywilnej w OHP Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy.
§  2.
1.
Środki finansowe przeznaczone na fundusz nagród dzieli się następująco:
1)
80-87% nagrody dla junaków wykonujących prace na rzecz obrony cywilnej lub spełniających funkcje nadzoru,
2)
10-17% na nagrody dla kadry dowódczo-wychowawczej oddziałów obrony cywilnej w OHP,
3)
2% do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego OHP na nagrody dla wyróżniającej się kadry dowódczo-wychowawczej i junaków oddziałów obrony cywilnej w OHP,
4)
1% do dyspozycji Komendanta Głównego OHP na nagrody dla wyróżniającej się kadry dowódczo-wychowawczej i junaków oddziałów obrony cywilnej w OHP.
2.
Procentową wysokość funduszu nagród, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 ustala Komendant Główny OHP.
3.
Środki finansowe z funduszu nagród przeznaczone dla kadry dowódczo-wychowawczej oddziałów obrony cywilnej w OHP oraz do dyspozycji Komendanta Głównego i Komendanta Wojewódzkiego OHP, zakłady pracy przekazują na odpowiednie konta wskazane przez Komendy Wojewódzkie OHP.
§  3.
1.
Wysokość nagrody indywidualnej z kwot przeznaczonych na nagrody dla junaków oraz dla kadry dowódczo-wychowawczej oddziałów obrony cywilnej w OHP ustala:
1)
komendant oddziału obrony cywilnej typu "Kompania" (komendant kompanii w oddziale obrony cywilnej typu "Batalion") dla junaków a także dla kadry dowódczo-wychowawczej pełniącej funkcje zastępców komendantów plutonów, szefa oddziału (kompanii) i magazyniera,
2)
komendant oddziału obrony cywilnej typu "Batalion" dla komendantów kompanii i zastępców komendantów kompanii,
3)
komendant wojewódzki OHP dla komendantów oddziałów obrony cywilnej typu "Kompania" i "Batalion", oraz dla ich zastępców.
2.
Wysokość nagrody indywidualnej z kwot przeznaczonych do dyspozycji osób wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4 ustalają dysponenci tych kwot.
3.
Przyznanie nagród, o których mowa w ust. 1 i 2 nie pozbawia pracowników (żołnierzy) prawa do nagród z funduszu tworzonego na zasadach ogólnych.
§  4.
Z funduszu nagród przeznaczonego na nagrody dla junaków wypłaca się również nagrody dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej czasowo delegowanych do oddziałów obrony cywilnej, o których mowa w § 22 ust. 4 pkt 2 uchwały nr 261 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1982 r. w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej (Monitor Polski z 1988 r. Nr 8, poz. 70) - w wysokości i na zasadach przewidzianych dla junaków oddziałów obrony cywilnej pełniących równorzędne funkcje w tych oddziałach.