Wzór umowy o wykonanie prac przez oddziały obrony cywilnej w Ochotniczych Hufcach Pracy na rzecz obrony cywilnej oraz zasady przyznawania nagród junakom i członkom kadry Ochotniczych Hufców Pracy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1989.2.3

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1988 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 20 lutego 1989 r.
w sprawie wzoru umowy o wykonanie prac przez oddziały obrony cywilnej w Ochotniczych Hufcach Pracy na rzecz obrony cywilnej oraz zasad przyznawania nagród junakom i członkom kadry Ochotniczych Hufców Pracy.

Na podstawie § 15 ust. 3 oraz § 18 ust. 4 uchwały nr 139 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej (Monitor Polski Nr 23, poz. 210) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się wzór umowy o wykonanie prac przez oddziały obrony cywilnej w Ochotniczych Hufcach Pracy zwane dalej "oddziałami" na rzecz obrony cywilnej, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2.
1.
Fundusz nagród przeznaczony na nagrody dla junaków oraz kadry stanowi 25-35% wartości wynagrodzenia za prace wykonane w zakładzie pracy, ustalonego jak dla pracowników zakładu.
2.
Procentową wysokość funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1, dla poszczególnych oddziałów ustala Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy.
3.
Na nagrody dla junaków przeznacza się co najmniej 80% funduszu nagród; pozostałą część funduszu przeznacza się na nagrody dla kadry dowódczo-wychowawczej oddziałów oraz kadry Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy i komend wojewódzkich sprawujących nadzór nad tymi oddziałami.
4.
Wysokość indywidualnej nagrody dla junaków za wykonanie zadań ustala komendant oddziału.
5.
Komendant oddziału na wniosek kierownika zakładu pracy może pozbawić nagrody junaków nie przestrzegających dyscypliny pracy, przepisów regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów regulaminowych w oddziałach.
6.
Szczegółowe zasady tworzenia i podziału funduszu nagród oraz przyznawania nagród indywidualnych, nagród dla kadry dowódczo-wychowawczej oddziału, komend wojewódzkich i Komendy Głównej OHP określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 września 1988 roku.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR UMOWY

o wykonanie prac przez ............................. Oddział Obrony Cywilnej w Ochotniczych Hufcach Pracy na rzecz obrony cywilnej.

W dniu .......... 19... r. pomiędzy Komendą Główną OHP

w Warszawie ul. Nowy Świat 18/20 reprezentowaną przez

Komendanta Głównego OHP Ob. ..................................

..............................................................

a ............................................................

(nazwa i adres zakładu pracy)

..............................................................

zwanym dalej "zakładem pracy" reprezentowanym przez kierownika

zakładu Ob. ..................................................

oraz .........................................................

zawarta została umowy o następującej treści:

§  1.
1.
Zakład pracy zobowiązuje się zapewnić warunki wykonywania prac na rzecz obrony cywilnej, zwanych dalej "hufcami", dla oddziału obrony cywilnej w OHP, zwanego dalej "oddziałem" o stanie etatowym ......... junaków.
2.
Zakres i rodzaj prac ustala zakład pracy wspólnie z komendantem oddziału uwzględniając predyspozycje zdrowotne junaków oraz posiadane przez nich kwalifikacje.
3.
Liczba junaków nie wykonujących jednorazowo pracy z przyczyn usprawiedliwionych lub zależnych od komendanta oddziału (np. urlopy, służby dyżurne) - nie może przekroczyć 20% stanu ewidencyjnego oddziału; przy ustalaniu wynagrodzenia należnego za prace wykonane przez oddział uwzględnia się również tych junaków.
4.
Komenda Główna OHP nie ponosi skutków finansowych w przypadku zmniejszenia się stanu liczbowego oddziału określonego w ust. 1 z przyczyn niezależnych od OHP (przeniesienie do rezerwy, względy zdrowotne, wypadki losowe).
§  2.
Kadrę oddziału w liczbie wynikającej ze struktury organizacyjnej oddziału ustalonej przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju stanowi ............... osób wynagradzanych przez Komendę Wojewódzką OHP.
§ 3.
1.
Zakład pracy zakończy prace związane z przygotowaniem bazy kwaterunkowej zlokalizowanej w .................. przy ul. .................. tel. .................... i stanowisk pracy dla junaków w terminie do dnia .................. (co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem przybycia junaków) zgodnie z ustaleniami komisji powołanej przez Komendanta Wojewódzkiego OHP, w skład której wchodzi również przedstawiciel zakładu pracy.
2.
W razie niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, Komendzie Głównej OHP na wniosek Komendanta Wojewódzkiego OHP przysługuje prawo odstąpienia od umowy i dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów.
3.
W razie rezygnacji zakładu pracy z organizowania oddziału, Komendzie Głównej OHP przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z organizacją tego oddziału.
§  4.
1.
Zakład pracy zapewni junakom wykonywanie prac na stanowiskach pracy odpowiadających ich kwalifikacjom zawodowym lub programowi szkolenia zawodowego.
2.
Ustalając miejsce realizacji zadań dla junaków lub zespołów roboczych mających współpracować z junakami, zakład pracy nie będzie zatrudniać junaków w obiektach, w których jednocześnie zatrudnione są osoby odbywające karę pozbawienia wolności.
§  5.
1.
Junacy wykonują pracę w dni robocze w godz. ........... z wyłączeniem dni wolnych od pracy obowiązujących w zakładzie oraz dni, w których prowadzone są zajęcia szkoleniowe w zakresie obrony cywilnej.
2.
Zmiana dni lub godzin pracy junaków może być dokonana tylko za zgodą komendanta oddziału.
§  6.
1.
Zakład pracy dostarczy sprawne narzędzia pracy, a także udostępni potrzebne urządzenia, maszyny i sprzęt techniczny oraz zapewni ich utrzymanie w stałej sprawności technicznej z zabezpieczeniami wymaganymi przez przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy.
2.
Zakład pracy obowiązany jest dostarczyć terminowo materiały do wykonywania zadań oraz niezbędną dokumentację do ich realizacji. Zalecenia robocze powinny być wystawiane co najmniej na jeden dzień przed przystąpieniem do realizacji zadań produkcyjnych.
§  7.
Zakład pracy:
1)
przeszkoli junaków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; przeszkolenie to należy przeprowadzić przed dopuszczeniem junaków do pracy, a następnie okresowo odpowiednio do zasad szkolenia z tego zakresu obowiązujących w zakładzie,
2)
zapewni nadzór nad przestrzeganiem przez junaków zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
3)
przeszkoli junaków w zakresie regulaminu pracy oraz norm i wymagań obowiązujących przy powierzonych zadaniach,
4)
zapewni junakom bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
5)
przeprowadzi odpowiednie badanie lekarskie wstępne i okresowe oraz zapewni realizację zaleceń lekarskich dotyczących zatrudnienia junaków odpowiednio do stanu zdrowia,
6)
dostarczy junakom odpowiednią do wykonywanej pracy odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej, a także środki higieny osobistej na zasadach określonych dla pracowników zakładu oraz zapewni pranie odzieży roboczej,
7)
zapewni, środkiem lokomocji przystosowanym do przewożenia osób, dowóz junaków z miejsca ich zakwaterowania do miejsca pracy i z powrotem jeżeli odległość w jedną stronę przekracza 3 km lub czas przejazdu miejskimi środkami komunikacji przekracza 30 min.
§ 8.
1.
Zakład pracy nadzoruje organizację i przebieg prac wykonywanych przez junaków.
2.
Kadra oddziału współdziała z zakładem pracy w zakresie szkolenia, dyscypliny i wydajności pracy junaków.
§  9.
1.
Zakład pracy w terminie od dnia ............ zorganizuje kształcenie zawodowe oraz dokształcanie junaków nie posiadających kwalifikacji zawodowych w podstawowym studium zawodowym i na kursach zawodowych w powiązaniu z wykonywaniem prac i programem realizowanego kursu.
2.
Zakład pracy na swój koszt zapewni junakom podnoszącym kwalifikacje zawodowe warunki do nauki, a w szczególności pomoce naukowe, korzystanie ze świetlic, pracowni.
3.
Zakład pracy w porozumieniu z komendantem oddziału wyznaczy do pracy szkoleniowej z junakami pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne.
§  10.
1.
Komenda Wojewódzka OHP pokryje koszty kursów zawodowych dla junaków, o których mowa w § 9 ust. 1.
2.
Kursy realizowane przez zakład pracy mogą być rozpoczęte po uzgodnieniu i zatwierdzeniu kalkulacji wstępnej przez Komendę Wojewódzką OHP. Koszty tych kursów Komenda Wojewódzka OHP pokrywa po otrzymaniu rachunków wystawionych przez jednostkę prowadzącą szkolenie.
3.
Zakład pracy przedstawi Komendzie Wojewódzkiej OHP program praktycznej nauki zawodu, harmonogram przejścia przez stanowiska szkoleniowe oraz kalkulację kosztów szkolenia, o których mowa w § 9 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności oddziału (nowego wcielenia).
§  11.
1.
Komendant Oddziału może podjąć decyzję o nieprzystąpieniu oddziału do pracy lub wstrzymaniu pracy bez ponoszenia skutków finansowych, jeżeli zakład pracy nie wywiązuje się z zobowiązań ustalonych w umowie, po uprzednim pisemnym wezwaniu zakładu pracy do spełnienia w określonym terminie warunków ustalonych w umowie oraz po uzyskaniu poprzez Komendanta Wojewódzkiego OHP zgody Komendanta Głównego OHP.
2.
Za czas niezawinionego przez oddział lub poszczególnych junaków przestoju zakład pracy nalicza junakom wartość wynagrodzenia według zasad wynagradzania za czas przestoju obowiązujących w zakładzie pracy.
3.
Okres przestoju należy na bieżąco odnotowywać w "Dzienniku pracy dowódcy plutonu (drużyny)". Adnotacje te podpisuje pracownik nadzoru technicznego zakładu pracy i dowódca plutonu (drużyny).
§  12.
1.
Szkody powstałe na skutek niezawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez junaków obciążają zakład pracy.
2.
W razie wyrządzenia przez junaka - przy wykonywaniu zadań szkody osobie trzeciej zobowiązany do jej naprawienia jest zakład pracy.
§  13.
Zakład pracy zapewni junakom opiekę lekarską przez zakładową służbę zdrowia poprzez stałą obsługę medyczną izby chorych oddziału oraz nadzór sanitarno-higieniczny warunków zakwaterowania i wyżywienia.
§ 14.
1.
Zakład pracy zapewni wyżywienie junaków i kadry oddziału w godzinach uzgodnionych z komendantem oddziału, według cen hurtowych i norm wyżywienia określonych przez Głównego Kwatermistrza WP. Za wyżywienie kadra ponosi odpłatność w wysokości 25% kosztu surowców użytych do jej wytworzenia, pozostałe 75% kosztów surowców użytych do jego wytworzenia ponosi Komenda Wojewódzka OHP.
2.
Zakład pracy zapewni junakom w miejscu wykonywania prac posiłki profilaktyczne i regeneracyjne oraz napoje gorące (chłodzące) na zasadach obowiązujących w zakładzie pracy.
3.
W godzinach spożywania posiłków przez junaków stołówka powinna być przeznaczona do wyłącznej dyspozycji oddziału.
4.
Kierownictwo stołówki wspólnie z przedstawicielami komendy oddziału oraz Junacką Komisją Stołówkową opracowuje tygodniowy jadłospis żywienia junaków z wyliczoną kalorycznością oraz kalkulacją według cen hurtowych surowców użytych do wytworzenia posiłków.
5.
Jadłospis podlega zatwierdzeniu przez zakładową służbę socjalną i powinien być przechowywany u kierownika stołówki przez 6 miesięcy.
6.
Dyżurny oddziału ma obowiązek codziennej kontroli składu ilościowego i jakościowego posiłku. Bez jego zezwolenia odnotowanego w książce kontroli kuchni i stołówki, nie wolno wydawać posiłków junakom. Dyżurny oddziału zobowiązany jest również do kontroli pobierania i zabezpieczenia próbek każdego posiłku. W razie stwierdzenia przez dyżurnego oddziału złej jakości posiłków mogących zaszkodzić zdrowiu junaków, wszelkie skutki finansowe wynikające z tego tytułu ponosi zakład pracy (np. pełny koszt drugich posiłków, spóźnienie junaków do pracy itp.). Prawo kontroli jakości i ilości posiłków przysługuje również Junackiej Komisji Stołówkowej.
7.
Niezależnie od posiłków, o których mowa w ust. 2, w przypadku wykonywania prac w czasie przekraczającym 9,5 godziny dziennie (łącznie z dojazdami) zakład pracy zobowiązany jest na własny koszt wydać junakom posiłek regeneracyjny.
§  15.
1.
Zakład pracy na swój koszt:
1)
zapewni junakom i kadrze zakwaterowanie w hotelu pracowniczym, który powinien być przeznaczony do wyłącznego użytkowania przez oddział,
2)
wyposaży hotel w niezbędny sprzęt hotelowy i kulturalno-oświatowy, zgodnie z obowiązującymi normami,
3)
zapewni stałą konserwację i remonty hotelu oraz jego obsługę administracyjną i gospodarczą,
4)
zapewni junakom korzystanie z urządzeń kulturalnych i sportowych, jeżeli brak jest ich w miejscu zakwaterowania.
2.
Zakład pracy na swój koszt zapewni w miejscu zakwaterowania oddziału odpowiednio wyposażone pomieszczenia:
1)
na biuro komendy oddziału z łącznością telefoniczną,
2)
gospodarcze i magazynowe,
3)
na szkolenie zawodowe i specjalistyczne w zakresie przygotowania obrony cywilnej,
4)
na pralnię, suszarnię, prasowalnię i szatnię,
5)
na izbę chorych,
6)
na pokój gościnny.
3.
W okresie odbywania przez junaków dwutygodniowych zajęć specjalistycznych w zakresie obrony cywilnej, Komenda Wojewódzka OHP ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania junaków w wysokości kosztu surowców użytych do przygotowania wyżywienia według norm określonych przez Głównego Kwatermistrza WP oraz 100% stawki noclegowej obowiązującej w zakładzie pracy.
§  16.
Zakład pracy na swój koszt zapewni obsługę administracyjno-finansową oddziału przydzielając do tego celu niezbędną liczbę pracowników.
§ 17.
Zakład pracy zapewni junakom korzystanie ze świadczeń zakładowego funduszu socjalnego na zasadach określonych dla pracowników zakładu pracy.
§  18.
1.
Junakom ustala się za wykonane prace wynagrodzenie na listach płac (imiennie) jak dla pracowników zakładu pracy.
2.
Za nieprzepracowany czas junaków, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy, ustala się na listach płac równoważnik pieniężny w wysokości 20% wynagrodzenia uzyskanego przez junaków świadczących pracę wykazanych na listach płac.
3.
Z wartości wynagrodzenia za pracę junakom wypłaca się następujące należności:
1)
uposażenie zasadnicze,
2)
dodatek za pełnienie funkcji,
3)
dodatek za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych,
4)
dodatek za pracę w porze nocnej,
5)
nagrody z funduszu nagród (przelane na książeczkę PKO), w oddziałach skoszarowanych, w nieskoszarowanych zgodnie z decyzją komendanta oddziału,
6)
inne należności pieniężne przysługujące junakom w wysokości i na zasadach jak dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.
4.
Zakład pracy zobowiązuje się, w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, przekazywać na fundusz Ochotniczych Hufców Pracy kwotę stanowiącą różnicę między wartością wynagrodzenia za pracę wykonaną przez junaków w poprzednim miesiącu, a kwotą faktycznie im wypłacaną, łącznie z funduszem nagród.
5.
Rozliczenia kwot podlegających przekazaniu na Fundusz Ochotniczych Hufców Pracy należy dokonywać według wzorcowej tabeli rozliczeniowej stanowiącej załącznik do umowy.
6.
Kwoty podlegające przekazaniu na Fundusz Ochotniczych Hufców Pracy należy wpłacać na konto Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3, nr konta 1052-6956-189-73 NBP V Oddział Warszawa.
7.
Kwoty utworzonego funduszu nagród dla kadry oraz do dyspozycji Komendanta Głównego i Komendanta Wojewódzkiego OHP należy przekazywać na konto Komendy Wojewódzkiej OHP w ..................................... nr konta ............................
8.
Komendant Główny i Komendant Wojewódzki OHP oraz osoby przez nich upoważnione mają prawo kontroli dokumentacji finansowej zakładu pracy, w zakresie prawidłowości ustalania kwot, o których mowa w ust. 4 oraz terminowości wypłacania ich junakom i przekazywania na Fundusz Ochotniczych Hufców Pracy.
§  19.
Ponadto strony zobowiązują się do następujących świadczeń:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

§ 20.
1.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji pomiędzy komendantem oddziału, a kierownikiem zakładu pracy.
2.
Niezależnie od trybu określonego w ust. 1 strony mają prawo wystąpienia na drogę postępowania arbitrażowego.
§  21.
Komendant Główny OHP może odstąpić od umowy za uprzednim 6 miesięcznym wypowiedzeniem, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, jeżeli wyniknie to z decyzji odpowiednich władz.
§ 22.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze pisemnego aneksu.
§  23.
1.
Umowa niniejsza zawarta jest na okres od .................. do .........................
2.
Komenda Główna OHP zorganizuje oddział w terminie do dnia ..................
§  24.
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zakład pracy, a trzy egzemplarze Komenda Główna OHP.

............................ .............................

(pieczęć zakładu pracy) (pieczęć Komendy Głównej)

............................ .............................

(Kierownik zakładu pracy) (Komendant Główny OHP)

............................

ZAŁĄCZNIK

WZORCOWA ZBIORCZA TABELA ROZLICZENIOWA

Oddziałów Obrony Cywilnej KW OHP w .......................

za prace wykonane przez junaków w miesiącu .................. 19..... r.

Wartość wynagrodzenia za pracę wykonaną przez junaków obliczana wg obowiązujących w zakładzie zasad wynagradzania pracowników
Dodatek za pracę
Lp.Wynagrodzenie zasadniczePremieW godzinach nadliczbowychW warunkach szkodliwych lub uciążliwychW porze nocnejInneNagrody za wyniki pracy w zakładzieRazem (suma rubryk od 2 do 8)20% zwiększenia kwoty z rubryki 9 z tyt. usprawiedliwionej nieobecności w pracyOgółem (suma rubryk 9 i 10)
1234567891011
Należności wypłacane junakom przez zakład pracy
Dod. za pracęPotrącenia
Fundusz nagród w wysokości 25 do 35% od sumy kwot wykazywanych w rubrykach 2, 3, 4, 7, 8 i 10Uposażenie zasadniczeDodatek za pełnienie funkcji Inne należnościW warunkach szkodliwych lub uciążliwychW porze nocnejNagrody z funduszu nagródRazem (suma rubryk od 13 do 18)Na rzecz OHPNa rzecz zakładu pracyRazem (suma rubryk 20 i 21)
1213141516171819202122
Kwoty wypłacane junakom (rubryka 19-22)13-20% funduszu nagród od sumy w rubryce 12 do odprowadzenia na konto KW OHPKwota do odprowadzenia na Fundusz OHP (rubr. 11 -)19+24)Numery oddziałów obrony cywilnej
23242526

KOMENDANT ODDZIAŁU OBRONY SPORZĄDZAJĄCY

CYWILNEJ

............................. ............................

GŁÓWNY KSIĘGOWY KIEROWNIK ZAKŁADU PRACY

............................. ............................

WYJAŚNIENIA

do wzorcowej zbiorczej tabeli rozliczeniowej

Wzorcowa zbiorcza tabela rozliczeniowa przeznaczona jest do rozliczenia w kwotach zbiorczych należności i zobowiązań junaków, funduszu nagród i funduszu OHP wszystkich oddziałów OC na terenie danej komendy wojewódzkiej OHP.

Rozliczenia za prace wykonane przez junaków należy dokonywać zgodnie z tabelą rozliczeniową w każdym oddziale OC.

Jeden egzemplarz zbiorczej tablicy rozliczeniowej należy przesłać do Komendy Wojewódzkiej OHP, która wykonuje zbiorczą tabelę za województwo i jeden egzemplarz przesyła do Komendy Głównej OHP. Do egzemplarza pozostającego w oddziale OC musi być podłączona imienna lista płac junaków z wyszczególnieniem wszystkich należności.

W części obejmującej wartość wynagrodzenia za pracę wykonaną przez junaków, obliczoną według obowiązujących w zakładzie zasad wynagradzania pracowników (rubr. 2-8) wykazuje się

w rubryce 2:

- wynagrodzenie zasadnicze za prace wykonane przez junaków, ustalone zgodnie ze stosowaną formą wynagrodzenia w zakładzie pracy,

w rubryce 3

- premię regulaminową za wykonane prace, ustaloną odpowiednio do stosowanego w zakładzie pracy systemu premiowego dla pracowników,

w rubryce 4-6

- dodatki na zasadach określonych dla pracowników zakładu pracy,

4 - w godzinach nadliczbowych,

5 - w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych,

6 - w porze nocnej.

w rubryce 7

- inne dodatki na zasadach określonych dla pracowników zakładu pracy, zatrudnionych na danym stanowisku i przy danej pracy (np. dodatek brygadzistowski, dodatek motywacyjny itp.),

w rubryce 8,

- nagrody za wyniki pracy stosowane w zakładzie pracy dla pracowników,

w rubryce 10

- 20% zwiększenie kwoty z rubryki 9 (razem należności za pracę junaków, suma rubryk od 2 do 8) z tytułu usprawiedliwionej nieobecności w pracy, stosownie do § 18 ust. 3 uchwały nr 139 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej (Monitor Polski Nr 23 poz. 210), zwanej dalej "uchwałą".

Kwota stanowiąca sumę kwot wykazanych w rubr. 2, 3, 4, 7, 8 i 10 stanowi podstawę do obliczania funduszu nagród, o których mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia.

W części obejmującej należności wypłacane junakom przez zakład pracy (rubr. 13-19) wykazuje się:

w rubryce 13

- uposażenie zasadnicze (żołd) - stosownie do § 15 ust. 1 pkt 1 uchwały,

w rubryce 14

- dodatek za pełnienie funkcji - stosownie do § 15 ust. 1, pkt 2 uchwały,

w rubryce 15

- inne należności pieniężne lub w naturze na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej (np. zaopatrzenie tytoniowe) stosownie do § 15 ust. 1 pkt 4 uchwały,

w rubryce 16 i 17

- dodatki za wykonywane prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych oraz w porze nocnej, stosownie do § 16 ust. 3 pkt 2 uchwały,

w rubryce 18

- nagrody z funduszu nagród, o których mowa w § 2 ust. 4 zarządzenia w tym nagrody dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, czasowo delegowanych do oddziałów obrony cywilnej, stosownie do § 22 ust. 5 uchwały,

w rubryce 20

- kwotę potrącaną junakom z tytułu szkód w mieniu OHP,

w rubryce 21

- kwoty potrącane junakom z tytułu szkód w mieniu zakładu pracy,

w rubryce 23

- kwoty wypłacane junakom po potrąceniu zobowiązań junaków (rubr. 19-22),

w rubryce 24

- 13-20% funduszu nagród do przekazania na konto KW OHP stosownie do zał. nr 2 (§ 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 4) do zarządzenia.

Przekazanie na odpowiednie konto kwot wykazanych w rubrykach 24 i 25 powinno być potwierdzone kopią przelewu dołączonego do tabeli rozliczeniowej pozostającej w oddziale OC.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ZASADY

tworzenia i podziału funduszu nagród oraz przyznawania nagród indywidualnych dla junaków i członków kadry dowódczo-wychowawczej oddziałów oraz dla kadry Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy i komend wojewódzkich, sprawujących nadzór nad tymi oddziałami.
§  1.
1.
Fundusz nagród przeznaczony na nagrody indywidualne dla junaków oraz kadry tworzony jest w zakładzie pracy.
2.
Wysokość funduszu nagród wynosi 25% do 35% wartości wynagrodzenia za prace wykonane w zakładzie pracy ustalonego jak dla pracowników zakładu.
3.
Procentową wysokość funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 ustala dla poszczególnych oddziałów obrony cywilnej w OHP Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy.
§  2.
2.
Środki finansowe przeznaczone na fundusz nagród dzieli się następująco:
1)
80%-87% na nagrody dla junaków wykonujących prace na rzecz obrony cywilnej,
2)
10%-17% na nagrody dla kadry dowódczo-wychowawczej oddziałów obrony cywilnej w OHP,
3)
2% do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego OHP na nagrody dla wyróżniającej się kadry dowódczo-wychowawczej oddziałów obrony cywilnej w OHP oraz kadry komendy wojewódzkiej OHP sprawującej nadzór nad tymi oddziałami,
4)
1% do dyspozycji Komendanta Głównego OHP na nagrody dla wyróżniającej się kadry dowódczo-wychowawczej oddziałów obrony cywilnej w OHP oraz kadry Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy i komend wojewódzkich, sprawujących nadzór nad tymi oddziałami.
2.
Procentową wysokość funduszu nagród, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 ustala Komendant Główny OHP.
3.
Środki finansowe z funduszu nagród przeznaczone dla kadry dowódczo-wychowawczej oddziałów obrony cywilnej w OHP oraz do dyspozycji Komendanta Głównego i Komendanta Wojewódzkiego OHP, zakłady pracy przekazują na odpowiednie konta wskazane przez Komendy Wojewódzkie OHP.
§  3.
1.
Wysokość nagrody indywidualnej z kwot przeznaczonych na nagrody dla junaków oraz dla kadry dowódczo-wychowawczej oddziałów obrony cywilnej w OHP ustala:
1)
komendant oddziału obrony cywilnej typu "Kompania" (komendant kompanii w oddziale obrony cywilnej typu "Batalion") dla junaków, a także dla kadry dowódczo-wychowawczej pełniącej funkcje komendantów i zastępców komendantów plutonów, szefa oddziału (kompanii) i magazyniera;
2)
komendant oddziału obrony cywilnej typu "Batalion" dla komendantów kompanii i zastępców komendantów kompanii;
3)
komendant wojewódzki OHP dla komendantów oddziałów obrony cywilnej typu "Kompania" i "Batalion" oraz dla ich zastępców.
2.
Wysokość nagrody indywidualnej z kwot przeznaczonych do dyspozycji osób wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3 i ? ustalają dysponenci tych kwot.
3.
Przyznanie nagród, o których mowa w ust. 1 i 2, nie pozbawia pracowników (żołnierzy) prawa do nagród z funduszu tworzonego na zasadach ogólnych.
§  4.
Z funduszu nagród przeznaczonego na nagrody dla junaków wypłaca się również nagrody dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej czasowo delegowanych do oddziałów obrony cywilnej, o których mowa w § 22 ust. 5 pkt 2 uchwały nr 13 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej (Monitor Polski Nr 23, poz. 210) - w wysokości i na zasadach przewidzianych dla junaków oddziałów obrony cywilnej pełniących równorzędne funkcje w tych oddziałach.