Wzór legitymacji służbowej sędziego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.286

Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 października 2018 r.
w sprawie wzoru legitymacji służbowej sędziego

Na podstawie art. 84 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się wzór legitymacji służbowej sędziego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
1. 
W legitymacji, o której mowa w § 1, umieszcza się fotografię sędziego oraz wpisuje jego nazwisko, imię (imiona), stanowisko i miejsce służbowe, pełnioną funkcję prezesa albo wiceprezesa sądu oraz miejscowość i datę wydania legitymacji.
2. 
Legitymacje służbowe sędziów wydaje:
1)
Minister Sprawiedliwości - prezesom i wiceprezesom sądów apelacyjnych i okręgowych;
2)
prezes sądu apelacyjnego - sędziom sądu apelacyjnego oraz prezesom i wiceprezesom sądów rejonowych;
3)
prezes sądu okręgowego - sędziom sądu okręgowego i rejonowego.
§  3. 
Legitymacje służbowe sędziów wydane przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia zachowują swoją ważność.
§  4. 
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej sędziego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 13).
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

1.Opis wzoru legitymacji służbowej sędziego

1) Wymiary legitymacji: 100 x 70 mm.

2) Część zewnętrzna legitymacji:

- okładka wykonana ze sztucznego tworzywa w kolorze bordowym,

- strona 1 - godło Rzeczypospolitej Polskiej w kolorze złotym i napis "Rzeczpospolita Polska" w kolorze złotym.

3) Część wewnętrzna legitymacji:

- tło giloszowe w kolorze różowym,

- napisy w kolorze czarnym,

- z lewej strony (strona 2 legitymacji) miejsce na fotografię o wymiarach 45 x 35 mm oraz podpis posiadacza legitymacji,

- z prawej strony (strona 3 legitymacji) w tle - wizerunek orła, miejsce na pieczęć podłużną wystawcy, numer legitymacji, nazwisko, imię (imiona), stanowisko, miejsce służbowe, pełniona funkcja prezesa lub wiceprezesa sądu, miejscowość i data wydania legitymacji, pieczątka okrągła i podpis wystawcy.

2. Wzór legitymacji służbowej sędziego

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA SĘDZIEGO

grafika