Wyznaczenie urzędów skarbowych realizujących dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego w celu dokonywania wpisów danych SIS.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2010.9.40

Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyznaczenia urzędów skarbowych realizujących dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego w celu dokonywania wpisów danych SIS

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wyznaczam następujące punkty dostępu, za pośrednictwem których urzędy skarbowe realizują dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego, w celu dokonania wpisów danych SIS, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym:
1)
w województwie dolnośląskim - Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu;
2)
w województwie kujawsko-pomorskim - Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy;
3)
w województwie lubelskim - Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie;
4)
w województwie lubuskim - Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze;
5)
w województwie łódzkim - Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi;
6)
w województwie małopolskim - Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie;
7)
w województwie mazowieckim - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie;
8)
w województwie opolskim - Opolski Urząd Skarbowy w Opolu;
9)
w województwie podkarpackim - Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie;
10)
w województwie podlaskim - Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku;
11)
w województwie pomorskim - Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku;
12)
w województwie śląskim - Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu;
13)
w województwie świętokrzyskim - Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach;
14)
w województwie warmińsko-mazurskim - Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie;
15)
w województwie wielkopolskim - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu;
16)
w województwie zachodniopomorskim - Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 41, poz. 233 i Nr 81, poz. 531.