Wyznaczenie terminu przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2020 r. - OpenLEX

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2020 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.69

Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2020 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1042 oraz z 2020 r. poz. 133), w związku z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1139 oraz z 2018 r. poz. 1143) oraz w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 34) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wyznacza się termin przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w dniach: 15 października 2020 r. - część pisemna z prawa karnego oraz 16 października 2020 r. - część pisemna z prawa cywilnego i prawa administracyjnego.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.