Dz.Urz.KNF.2019.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2019 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca testu umiejętności

Na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego (Dz.U. poz. 2141) ogłasza się, co następuje:
1) termin najbliższego testu umiejętności został wyznaczony na dzień 24 marca 2019 r.;
2) jako miejsce przeprowadzenia testu umiejętności, o którym mowa w pkt 1, został wyznaczony hotel Sangate Hotel Airport przy ul. 17 stycznia 32 w Warszawie.