Wyznaczenie terminu i limitu przyjęć do służby w Straży Granicznej oraz terminu rozpoczęcia szkolenia podstawowego w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2009.13.84

Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2009 r.

DECYZJA Nr 287
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 9 listopada 2009 r.
w sprawie wyznaczenia terminu i limitu przyjęć do służby w Straży Granicznej oraz terminu rozpoczęcia szkolenia podstawowego w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej

W związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323) ustala się, co następuje:
§  1.
Ustalam termin przyjęć kandydatów do służby w Straży Granicznej na dzień 21 grudnia 2009 r.
§  2.
1.
Funkcjonariusze przyjęci do służby w terminie, o którym mowa w § 1 oraz w terminach indywidualnych za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej, posiadający zawodowe wykształcenie wojskowe, policyjne, pożarnicze lub o podobnym charakterze rozpoczną szkolenie podstawowe w dniu 11 stycznia 2010 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej.
2.
Funkcjonariusze przyjęci do służby w terminie, o którym mowa w § 1 oraz w terminach indywidualnych za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej, nie posiadający wykształcenia zawodowego, o którym mowa w ust. 1, rozpoczną szkolenie podstawowe w dniu 11 stycznia 2010 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej.
§  3.
1.
Ustalam limit przyjęć do służby w Straży Granicznej w terminie, o którym mowa w § 1, do 374 osób.
2.
Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej dokona rozdziału limitu, o którym mowa w ust. 1, z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Straży Granicznej.
§  4.
Funkcjonariusze skierowani na szkolenie podstawowe w terminie, o którym mowa w § 2, stawią się do jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenie w przeddzień rozpoczęcia szkolenia do godz. 2400.
§  5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.