Wyznaczenie terminu i limitu przyjęć do służby w Straży Granicznej oraz terminu rozpoczęcia szkolenia podstawowego w ośrodkach... - OpenLEX

Wyznaczenie terminu i limitu przyjęć do służby w Straży Granicznej oraz terminu rozpoczęcia szkolenia podstawowego w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2007.13.114

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 2007 r.

DECYZJA Nr 286
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie wyznaczenia terminu i limitu przyjęć do służby w Straży Granicznej oraz terminu rozpoczęcia szkolenia podstawowego w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej

W związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, Nr 90, poz. 757, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558) ustala się, co następuje:
§  1.
Ustalam termin przyjęć kandydatów do służby w Straży Granicznej na dzień 14 stycznia 2008 r.
§  2.
1.
Funkcjonariusze przyjęci do służby w terminie, o którym mowa w § 1, rozpoczną szkolenie podstawowe w dniu 4 lutego 2008 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz w Śląskim Oddziale Straży Granicznej (obiekt w Cieszynie).
2.
Funkcjonariusze przyjęci do służby w terminie, o którym mowa w § 1, posiadający zawodowe wykształcenie wojskowe, policyjne, pożarnicze lub o podobnym charakterze odbędą szkolenie podstawowe w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej.
§  3.
1.
Ustalam limit przyjęć do służby w Straży Granicznej w terminie, o którym mowa w § 1, do 250 osób.
2.
Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej dokona rozdziału limitu, o którym mowa w ust. 1, z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Straży Granicznej.
§  4.
Funkcjonariusze skierowani na szkolenie podstawowe w terminie, o którym mowa w § 2, stawią się do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej prowadzących szkolenie w przeddzień rozpoczęcia szkolenia do godz. 2400.
§  5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.