Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.3.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 2007 r.

DECYZJA Nr 47
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 2 marca 2007 r.
w sprawie wyznaczenia terminu i limitu przyjęć do służby w Straży Granicznej oraz terminu rozpoczęcia szkolenia podstawowego w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej

W związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) ustala się, co następuje:
§  1. Ustalam termin przyjęć kandydatów do służby w Straży Granicznej na dzień 28 maja 2007 r.
§  2.
1. Funkcjonariusze przyjęci do służby w terminie, o którym mowa w § 1, rozpoczną szkolenie podstawowe w dniu 12 czerwca 2007 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej oraz w Śląskim Oddziale Straży Granicznej (obiekt w Cieszynie).
2. Funkcjonariusze przyjęci do służby w terminie, o którym mowa w § 1, posiadający zawodowe wykształcenie wojskowe, policyjne, pożarnicze lub o podobnym charakterze odbędą szkolenie podstawowe w Centrum Szkolenia Straży Granicznej.
§  3.
1. Ustalam limit przyjęć do służby w Straży Granicznej w terminie, o którym mowa w § 1, do 270 osób.
2. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej dokona rozdziału limitu, o którym mowa w ust. 1, z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Straży Granicznej.
§  4. Funkcjonariusze skierowani na szkolenie podstawowe w terminie, o którym mowa w § 2, stawią się do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej prowadzących szkolenie w przeddzień rozpoczęcia szkolenia do godz. 2400.
§  5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.